Strona główna

§ Organizatorzy


Pobieranie 19.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.47 Kb.
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Zagubieni w czasie”§ 1. Organizatorzy


 1. Organizatorem Gry jest Miasto Bydgoszcz.

 2. Realizacją Gry z ramienia organizatora zajmuje się firma Exploring Events.

§ 2. Zasady Gry – REJESTRACJA

    1. Udział w grze jest całkowicie bezpłatny. Gra przeprowadzona zostanie dnia 17 grudnia 2016r. na terenie centrum Bydgoszczy w godzinach 16.00 - 19.00.

 1. Zapisy na Grę prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia drużyn od 2 do 5 osób należy przesyłać drogą mailową na adres: graurodzinowa@um.bydgoszcz.pl

 2. Zgłoszenia muszą zawierać: imiona i nazwiska oraz wiek uczestników, telefon kontaktowy jednej osoby z drużyny oraz kontaktowy adres e-mail.

 3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1.04 do 14.04.2016r. (do godziny 23.59) lub do wyczerpania liczby miejsc w grze.

 4. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez serwer pocztowy uznaje się za dostarczone.

 5. W przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu zgłoszenia na Grę decydować będzie kolejność stawienia się w Punkcie Startowym w dniu 17 kwietnia 2016r., od godziny 15.45 do 16.30.

 6. Przynajmniej jedna osoba w każdej zarejestrowanej drużynie na Grze musi być pełnoletnia.

 7. Odbiór kart do Gry będzie możliwy 17 kwietnia 2016 r. od godz. 15.00 i trwa do godziny 15.59 w Punkcie Startowym – namiocie organizacyjnym na placu Teatralnym.

 8. Warunkiem koniecznym jest stawienie się drużyny w Punkcie Startowym dnia 17 kwietnia 2016r., nie później niż o godzinie 15.45. W przypadku przekroczenia tego czasu karta do gry może być wydana drużynie spoza listy, czekającej na wzięcie udziału w grze.

 9. Kapitan drużyny kwituje odbiór karty do gry w punkcie rejestracyjnym, podpisując się na liście drużyn.

 10. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny.

 11. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie.

 12. Poprzez odbiór Kart do Gry uczestnik wyraża zgodę na:

 • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

 • przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883);

 • opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i innych Partnerów zdjęć oraz nagrań z Gry.
 1. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Realizatorów ani Partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 3. Zasady Gry – START GRY

 1. Uczestnicy grają w zespołach co najmniej dwu-, a co najwyżej pięcioosobowych.

 2. Gra rozpoczyna się odprawą dla uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do Gry.

 3. Odbierając kartę do Gry, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.

 4. Punkt Startowy znajdować się będzie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Start Gry przewidziany jest na godz. 16.00. Uczestnicy ruszają na trasę Gry po sygnale Organizatora.

 5. Każdy zespół na początku Gry otrzyma kopertę z zawartością – kartą do Gry oraz mapą terenu Gry.

§ 4. Zasady Gry – ZADANIA

 1. Do wykonania jest 10 zadań stacjonarnych, których przebieg koordynowany jest przez Animatorów oraz 5 zadań bezzałogowych znajdujących się w obrębie mapy do gry, opisanych na dodatkowej Karcie przyznanej drużynie na starcie gry.

 2. Animatorzy są osobami wcielającymi się w postacie ze świata Gry. Każdy Animator posiada dla drużyny zadanie do wykonania.

 3. Zadania pilnowane przez Animatorów znajdują się na terenie zaznaczonym na mapie Gry.

 4. Animatorzy są ubrani w sposób wyróżniający się z otoczenia. Zlokalizowanie Animatorów i punktów zadaniowych jest zadaniem uczestników w oparciu o posiadaną mapę.

 5. Na wykonanie każdego zadania w punkcie danego Animatora gracze mają ograniczony czas. Czas wykonania zadania może się różnić na poszczególnych Punktach Zadaniowych. O czasie wykonania Zadania decyduje Animator.

 6. Po zaliczeniu zadania należy uzyskać od Animatora pieczątkę na karcie do Gry, świadczącą o jego pozytywnym zaliczeniu.

 7. Warunkiem przystąpienia do zadania jest weryfikacja przez Animatora, czy zespół posiada podpisaną kartę do Gry.

 8. Do zadań pilnowanych przez Animatorów musi przystąpić drużyna w pełnym składzie. Zadania bezzałogowe można wykonać rozdzielając drużynę.

 9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas Gry.

 10. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób uczestniczących w grze.

§ 5. Zasady Gry – PUNKTACJA I DYSKWALIFIKACJA

 1. Liczba zaliczonych w grze zadań będzie tożsama z liczbą pieczątek zdobytych na karcie do Gry oraz ze zdanymi na finale poprawnie rozwiązanymi zadaniami dodatkowymi.

 2. Karta musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny oraz – jeśli zespół wyrazi taką chęć - wymyśloną na potrzeby Gry nazwą drużyny.

 3. Kolejność wykonywania zadań na trasie Gry jest dowolna.

 4. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do zespołu.

 5. Po trasie Gry poruszamy się wyłącznie pieszo.

 6. Absolutnie zakazana jest wszelka komunikacja między drużynami oraz korzystanie z Internetu.

 7. W przypadku złamania regulaminu Animatorzy lub Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dyskwalifikacji drużyny. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna.

 8. Dyskwalifikacja w dowolnym momencie Gry oznacza, że dana drużyna dostaje 0 punktów za całą Grę.

§ 6. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY

 1. Gra kończy się 17 kwietnia 2016r. o godz. 19.00 zdaniem kopert w Punkcie Finałowym Gry – na placu Teatralnym. Koperty można zdawać do godziny 18.59.

 2. Wykonywanie zadań z karty do Gry będzie możliwe do godz. 18:45, tzn. do momentu opuszczenia stacji przez obsługujących je Animatorów. Czas pomiędzy zejściem animatorów ze stacji a końcem Gry uczestnicy muszą poświęcić na dotarcie do Punktu Finałowego Gry.

 3. Gracze mają możliwość zadecydować o zdaniu karty przed godziną 19.00. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do graczy.

 4. Karty do gry można zdawać od godziny 17.30.

§ 7. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Nagrody zostaną wylosowane wśród drużyn, które ukończyły minimum 8 zadań stacjonarnych w grze oraz prawidłowo odpowiedziały na co najmniej 4 zadania bezzałogowe. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 1. Pula nagród zostanie ogłoszona przez Organizatora przed startem gry

 2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów Gry na inne osoby trzecie.

 3. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje Organizator.

 4. Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się podczas finału i ogłoszenia wyników Gry w Punkcie Finałowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin znajduje się do wglądu w Punkcie Startowym w dniu 17 kwietnia 2016r.

 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

 4. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie lub zostać przesłana listem poleconym na adres: Exploring Events, ul. Gajowa 46/48 lok. 18, 50-520 Wrocław.

 5. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 30 dni.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość