Strona główna

 Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia


Pobieranie 108.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar108.79 Kb.

Nazwa projektu

     Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowiaMinisterstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

     Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Obrony NarodowejOsoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

     Pan Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie ZdrowiaKontakt do opiekuna merytorycznego projektu

      Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. 22/ 63-49-333, e-mail: e.kramek@mz.gov.plData sporządzenia
     27.03.2014
Źródło:Nr w wykazie prac ………………….  UD151   


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W wyniku stosowania ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia stwierdzono konieczność zmiany przepisów, w szczególności w zakresie:

  1. wymagań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji konsultanta w ochronie zdrowia;

  2. procedury wyboru konsultanta w ochronie zdrowia;

  3. zapobiegania konfliktowi interesów w związku z pełnieniem funkcji konsultanta w ochronie zdrowia;

  4. podniesienia jakości wykonywania zadań ustawowych konsultanta w ochronie zdrowia;

  5. zwiększenia efektywności współpracy konsultanta krajowego z zespołem konsultantów wojewódzkich.

 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Planuje się w szczególności wprowadzenie następujących rozwiązań:

  1. dodanie kryterium, zgodnie z którym konsultant musi dawać rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań;

  2. wprowadzenie fakultatywności wystąpienia Ministra Zdrowia do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego (dotychczas obligatoryjnie) oraz wprowadzenie możliwości skierowania ww. wystąpienia do samorządów zawodowych (dotychczas samorząd mógł tylko opiniować kandydatów zgłoszonych przez towarzystwa naukowe);

  3. zobowiązanie kandydata na konsultanta do złożenia oświadczenia dotyczącego potencjalnego konfliktu interesów oraz do aktualizowania informacji w trakcie pełnienia funkcji konsultanta;

  4. nałożenie na konsultanta krajowego obowiązku zwoływania posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie nie rzadziej niż raz na pół roku oraz wyposażenie konsultanta krajowego w uprawnienie do wydania polecenia wykonania wskazanego zadania konsultantowi wojewódzkiemu w danej dziedzinie medycyny, przy jednoczesnym określeniu terminu jego wykonania;

  5. wprowadzenie systemu zastępowania się konsultantów w przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadania niecierpiącego zwłoki.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pozwoli w szczególności na:

 1. doprecyzowanie wymagań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji konsultanta;

 2. skrócenie i uproszczenie procedury wyboru konsultanta;

 3. zapewnienie bezstronności przy wykonywaniu zadań konsultanta oraz zwiększenie jawności i przejrzystości działań podejmowanych konsultantów, tak aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi interesów;

 4. wzmocnienie roli konsultanta krajowego i zacieśnienie jego współpracy z zespołem konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie medycyny;

 5. usprawnienie realizacji zadań ustawowych przez konsultantów.

 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak danych.

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

konsultanci w ochronie zdrowia

1581 konsultantów w ochronie zdrowia

Dane wywiedzione zostały z przepisów prawa, umożliwiających powołanie 93 konsultantów krajowych i po 93 konsultantów wojewódzkich w poszczególnych województwach.

Zmiana obowiązków ustawowych w odniesieniu do przedmiotowej grupy.

 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Pre - konsultacje nie były przeprowadzane.

Planuje się przesłać projekt do opiniowania i konsultacji publicznych do: wojewodów, konsultantów krajowych w ochronie zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Forum Związków Zawodowych, Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Business Centre Club – na okres 30 dni. 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Nie dotyczy

 1. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym

(w mln zł,ceny stałe z …… r.)

duże przedsiębiorstwa

-

-

-

-

-

-

-

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

-

-

-

-

-

-

-

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

-

-

-

-

-

-

-

(dodaj/usuń)

-

-

-

-

-

-

-

W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

-

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

-

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

-

(dodaj/usuń)

-

Niemierzalne

System ochrony zdrowia

Usprawnienie realizacji obowiązków ustawowych przez konsultantów w ochronie zdrowia

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

-

 1. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak

 nie


 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:       zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

 tak

 nie


 nie dotyczy


Komentarz:

 1. Wpływ na rynek pracy

Projektowana ustawa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.


 1. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      


 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacjazdrowie

Omówienie wpływu 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy


 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Dokonanie pierwszej oceny możliwe jest w ciągu roku od dnia wejścia w życie nowych przepisów, gdyż konsultanci ze swojej działalności rozliczają się w cyklu rocznym. Kolejne oceny dokonywane będą w każdym następnym roku. Głównym miernikiem efektów projektu będzie terminowość i rzetelność wykonywanych przez konsultantów zadań.

 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

nie dotyczy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość