Strona główna

Ż yciory s urodzony


Pobieranie 135.19 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar135.19 Kb.
  1   2   3


Kraków, 15 stycznia 2010

dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ, prof. AGH

ul. Na Bonie 9a m. 195

30-147 KRAKÓW

tel. [4812]6371339

Email: m.niezgoda@iphils.uj.edu.pl
Ż Y C I O R Y S

Urodzony: 24 marca 1943 w Oświęcimiu

Wykształcenie:

Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu, 2.06.1961

Filologia polska, Uniwersytet Jagielloński, magisterium 22.12.1966. „Popioły” na ekranie. Prof. W. Kubacki

Socjologia, Uniwersytet Jagielloński, magisterium 13.07.1970 Propagandowy wzór studenta. Doc. W. Kwaśniewicz

Doktorat nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, 21.11.1975. Społeczne determinanty wyboru zawodu. Doc. H. Kubiak

Doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński, 16.06.1994
Zatrudnienie:

Uniwersytet Jagielloński, asystent w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii, 1969 – 1972

Uniwersytet Jagielloński, starszy asystent w Instytucie Socjologii, 1972 – 1976

Uniwersytet Jagielloński, adiunkt w Instytucie Socjologii, 1976 – 1994

Uniwersytet Jagielloński, adiunkt z habilitacją w Instytucie Socjologii 16.6.1994 – 30.06.2002

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, profesor nadzwyczajny, 1.10.1996 – 30.10.2003

Uniwersytet Jagielloński, profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii 1.07.2002 -

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania, profesor nadzwyczajny 15.02.2003 -


Pełnione funkcje:

Sekretarz naukowy Instytutu Socjologii UJ 1976 – 77, 1979 – 80

Delegat do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ 1976 – 1978

Członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ 1976 – 1978

Członek Zespołu Rektorskiego „Uniwersytet 2000” 1985-1988

Członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Uniwersytetu 1991-1993

Uniwersytet Jagielloński, kierownik Zakładu Socjologii Komunikacji w Instytucie Socjologii, 1997

Uniwersytet Jagielloński, kierownik Zakładu Metod i Technik Badawczych w Socjologii w Instytucie Socjologii 1997 – (przemianowany w 2008 roku na Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej)

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, kierownik Katedry Metod Badań Socjolo­gicznych 1997 – 2002

Uniwersytet Jagielloński, wicedyrektor Instytutu Socjologii 1999 – 2002

Członek Zespołu Oceniającego UKA 1999 - 2004

Zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Tyczyńskich” 2000 – 2002

Kierownik (wcześniej organizator) magisterskich studiów uzupełniających w Instytucie Socjologii UJ 2001 – 2002

Uniwersytet Jagielloński, kierownik Zakładu Badania Procesów Grupowych w Instytucie Socjologii UJ 2002 – 2006

Uniwersytet Jagielloński, dyrektor Instytutu Socjologii 2002 – 2008

Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Jagiellońskiej, 2002 – 2005

Kierownik Pracowni Socjologii w Katedrze Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania WNSS AGH 2005 -

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2005 – 2008


Znajomość języków obcych:

Angielski, francuski, rosyjski, serbo-chorwacki, macedoński


Odznaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2006

Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2008
Wyróżnienia:

Tytuł Honorowego Profesora Nauk Filozoficznych (Profesor Honoris Causa) Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, 16.10.2008

Złoty Medal Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, 31.10.2008
Nagrody:

Nagroda ministra MNSzWiT III stopnia za pracę doktorska, 1976,

Nagroda Rektora UJ, za udział w przygotowaniu opracowa­nia "Uniwersytet 2000", 1987,

Nagroda Rektora UJ, 1990, za książkę "Przemiany społecz­ności miejskich" (zespo­łowa),

Nagroda Rektora UJ 2000 i 2001

Nagroda Rektora AGH za udział w badaniach „Akademicka Społeczność Informacyjna. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne na przykładzie środowiska krakowskiego (Akademia Górniczo- Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)”, 2005


Stypendia zagraniczne:

École des Hautes Études en Sciences Socia­les, 1978, 6 miesięcy,

Nuffield College, Oxford University, 1987, 1 miesiąc,

Uniwersytet w Leiden, 1992, 1 miesiąc, TEMPUS.

Uniwersytet w Leiden, 1993, 2,5 miesiąca, TEMPUS.
Wyjazdy krótkoterminowe:

Uniwersytet Cyryla i Metodego, 1985, 5 dni, wymiana bezpośrednia, udział w IV Skopijsko­ Krakowskim Semina­rium Socjologicznym.

Uniwersytet Cyryla i Metodego, 1985, 7 dni, wymiana bezpośrednia, Uniwersytet Cyryla i Metodego, 1986, 14 dni, wymiana bezpośrednia,

Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje, 1986, 21 dni, wymiana bezpośrednia, udział w Seminarium Języka, Lite­ratury i Kultury Macedońskiej.

Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje, 1987, 21 dni, wymiana bezpośrednia, udział w Seminarium Języka, Liter­atury i Kultury Macedońskiej.

Uniwersytet w Padwie, 1988, 7 dni, wymiana bezpośrednia.

Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, 2002 7 dni,

Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, 2004 7 dni,

Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje, 2005, 19 dni, wymiana bezpośrednia, udział w Seminarium Języka, Liter­atury i Kultury Macedońskiej.

Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje, 2008, 19 dni, wymiana bezpośrednia, udział w Seminarium Języka, Liter­atury i Kultury Macedońskiej.DOROBEK NAUKOWY
I. PUBLIKACJE:
1. Książki:

1. Uwarunkowania pracy wewnątrzpartyjnej w opinii członków PZPR z 19 dużych zakładów przemyslowych, KW PZPR, Kraków, s. 152. (wraz z J. Jerschiną, H. Kubiakiem, S. Nowickim, A. Szumakowiczem)

2. Społeczne determinanty wyboru zawodu. Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 115. 1975.

3. Prasa regionalna jako popularyzator socjalistycznego stylu życia. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, s. 76. 1976 (wraz z H. Kubikiem i G. Babińskim).

4. Industrializacja i urbanizacja w społeczeństwie socjalistycz­nym. Materiały I Krakowsko– Skopijskiego Seminarium Socjologicz­nego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, s. 132. 1979 (redakcja).

5. Oświata i procesy rozwoju społecznego: przypadek Polski. Studium socjologicz­ne. Kraków: nakładem UJ, Rozprawy Habilitacyjne nr 259, s. 145 1993

6. Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Opracowali Marian Malikowski, Marian Niezgoda. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, t. I (s. 491), t. II (s. 493) 1997

7. M. Niezgoda (red.), The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Sociological Seminar Kraków 18-20 September 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 185, 2004

8. Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi Wydawnictwo UJ. Kraków 2004.

9. Wybory samorządowe w małej gminie. Praca pod redakcją M. Niezgody, T. Chrobaka, A. Marcinkowskiego, P. Długosza. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Mitel 2006

10. L. H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH w Krakowie prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 552, 2006

11. Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 200, 2007

12. Johann Bacher, Jaroslaw Górniak, Marian Niezgoda (red.), Slected Papers in Education, Labour Market and Criminology, Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität, Linz Trauner Verlag, ss. 124, 2009

13. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), Culture In Transition – Transition In Culture. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology, ss. 216, 2009


2. Artykuły:

1. Socjologiczne aspekty wyboru zawodu przez młodzież. Problemy badawcze. Zeszyty Naukowe UJ. Prace socjologiczne z 1. Kraków 1973. Ss. 15-22

2. Propagandowy wzór studenta. Zeszyty Naukowe UJ Prace socjolo­giczne z 1. Kraków 1973. ss. 121-130

3. Aspiracje zawodowe młodzieży wiejskiej i ich społeczne uwarun­ko­wania. [w:] Wieś jako środowisko wychowawcze. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976. ss. 165-177

4. System wartości rodziców i młodzieży - postawy socjocentryczne i egocentrycz­ne.Zeszyty Naukowe UJ. Prace Socjologiczne” z 5. Kraków 1979. ss. 89-102

5. Teoretyczne i metodologiczne problemy badania skutków rewolu­cji naukowo-tech­nicznej. (wraz z J. Sobczakiem) [w:] Industriali­zacja i urbanizacja w społeczeństwie socjalis­tycznym. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1979. ss. 18-33

6. Masowy przekaz i problemy komunikacji społecznej. Zeszyty Prasoznawcze 1983/1 (wraz z A. Szumakowiczem). ss. 5-18

7. Opštestvenata struktura od aspekt na obrazovanjeto. [w:] Socjal­nata struktura na NR Polska i SFR Jugoslavija, SR Makedo­nija. Zbornik na referati od vtoriot Skopsko - Kra­kovski Socjo­loški Seminar. Skopje: Univerzitet „Kiril i Metodij”, Filozofski Fakultet 1983. ss. 115-132

8. Masowy przekaz i procesy komunikacji społecznej. W odpowiedzi polemistom. Zeszyty Prasoznawcze 1/1984. (wraz z A. Szumakowiczem)

9. Transformations of Social Structure and Educational System in the Post-War Poland. (w): Social Structure - Educational Systems: Theoretical and Methodologi­cal Problems of Cross-National Re­search. Kraków: IS UJ 1986. ss. 341-358

10. Systems of Education and Processes of Social Growth. The Polish Case. [w:] J. Jerschina (red.), Social Structure - Educa­tional Systems: Education and Social Change. Cracow: IS UJ 1987. Ss. 305-328

11. Tempo przebiegu karier akademickich na przykładzie Uniwersy­tetu Jagiellońskiego. [w:] Społeczne problemy środowiska akade­mickiego. Referaty i dyskusja na Sesji Ośrodka Studiów Społecznych ZSP. Kazimierz Dolny 21 24.IV.1988. Warsza­wa: Almapress, ss. 55-61

12. Międzynarodowe Seminarium Socjologii Wychowania "Social Structure - Educational - Systems: Education and Social Change". Kultura i Społeczeństwo. t. 32 (1988), nr 1, ss. 217-219

13. Prosvetni możnosti na mladite od selsko poteklo vo Polska. [w:] R. Kartalov, N. Stojanoski (red.), Opštestveno-ekonomskite i kulturnite promeni na seloto vo NR Polska i SFRJ - SR Makedonja. Zbornik na referati od Četvertiot Skopsko-krakovski Socjološki Seminar. Skopje: Univerzitet „Kiril i Metodij”, Filozofski Fakultet 1988. ss. 82-101

14. Tempo przebiegu karier akademickich i ich społeczne uwarunko­wa­nia. Res Litigiosa 1989/1. ss. 43-64

15. Polskie szkolnictwo wyższe w stanie kryzysu. Próba diagnozy i wyjaśnienia. Życie Szkoły Wyższej r. 37 (1989), z. 12, ss. 5-16

16. Małe miasto jako środowisko wychowawcze. [w:] W. Kwaśniewicz, K. Frysztacki (red.), Przemiany społeczności miejskich w PRL. Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. ss. 191-200

17. Polskie szkolnic­two wyższe wobec wyzwań współczesności czyli o warunkach, jakie należy spełnić by im sprostać. (w): J. B. Sobczak (red.), Społecz­eństwo polskie. Wyzwania i dylematy rozwo­jowe. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1991. ss. 172-196

18. Rola prasy w kampanii prezydenckiej. Zeszyty Prasozna­wcze. r. 32 (1991), nr 3/4 (wraz z J. Gąciarzem i J. B. Sobczakiem). ss. 52-63

19. Sistema oswity jak zasib formuwannia osobistosti. Problemi Fiłosofii”. Osobistost i demokratizacija. Vipusk 89, Kijiv. 1991. ss. 73-81

20. Education at the Crossroads. (w): J. Szmatka, Z. Mach, J. Mucha, (red.), Eastern European Societies on the Treshold of Change. Lewiston: The Edwin Mellen Press 1993 (wraz z A. Kosiarz-Stolarską). ss. 277-293

21. Wybór zawodu w warunkach prywaty­zacji i urynkowienia gospo­darki na przykładzie Krakowa. (w): T. Wawak (red.), Własność prywatna. Kraków 1993 Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. ss. 237-245

22. Współczesne nurty teoretyczne w socjologii oświaty. Forum Oświatowe nr 1 1994 ss. 55-79 23. Współczesne polskie radio: ‘bęben plemienny’ czy partner do pogawędki [w:] Kantyka, J., Jachimowski, M. (red.), Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995)” – Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniach 23-24 listopada 1995 roku. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki (wraz z A. Szumakowiczem), ss. 132-141

24. Kultura, szkoła i integracja narodowa. (w): K. Pacławska (red), Tradycja i wyzwanie. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921-1966. Kraków: Universitas (1996) ss. 276-284

25. Culture and National Integration. The Polish Case. Sociološka Revija 1/1996 ss. 47-59

26. Preferencje wyborcze mieszkańców województwa rzeszowskiego. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Tyczyn 1997 (wraz z T. Chrobakiem) ss. 40 (broszura)

27. Oświata i problemy polityki edukacyjnej we współczesnym społeczeństwie. Zagadnienia ogólne. (w): K. Frysztacki (red.), Zagadnienia socjologii stosowanej. Kraków 1997 ss. 34-50

28. Kształcenie dla przyszłości. [w:] K. Pacławska (red.) Edukacja, niepodległość, rozwój. Kraków 1998 ss. 297-309

29. Oświata i rynek - w kierunku rynkowego modelu oświaty. Zarządzanie i Edukacja nr 2 1999 ss. 77-90

30. Učcilišteto i vospitanieto vo sociologijata na Emil Dirkem. [w:] Dirkem i sovremenata sociologija (zbornikot na trudnovi). Skopje: Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Filozofski Fakultet, Institut za Sociologija, 1999 ss. 137-143

31. Rzeczywistość społeczna czy rzeczywistość telewizyjna. [w:] W. Dudek (red.), Radio i telewizja – informacja, kultura, polityka. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice: Wydawnictwo UŚ, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1821, 2000. ss. 67-76

32. Konflikt kulturowy czy konflikt w kulturze? O dylematach współczesnej kultury. [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2000. t. II, ss. 149 – 158

33. Oświata i kształcenie. [w:] Encyklopedia socjologii t. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000 ss. 47-51

34. Szkoła i wychowanie w socjologii Emila Durkheima. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe nr 1 ss. 107 – 114 2000

35. Samorząd lokalny w opiniach mieszkańców Wschodniej Małopolski. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe nr 1 ss. 115 – 138 (wraz z A. Marcinkowskim) 2000

36. Szkoła i skolaryzacja. [w:] Encyklopedia socjologii. t. 4. ss. 161-164, Warszawa: Oficyna Naukowa 2002

37. Teoria reprodukcji kultury. [w:] Encyklopedia socjologii. t. 4. ss. 198-200 Warszawa: Oficyna Naukowa 2002

38. Akredytacja kierunku socjologia, I co dalej? [w:] K. Szafraniec, W. Wincławski (red.), Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003 ss. 109-124

39. Nieznośna gwałtowność przemian. [w:] L. Haber (red.), Humanista w uczelni technicznej. ss. 175-182, Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003

40. Transformacja – rynek – edukacja – młodzież. O warunkach społecznych kształtujących szanse życiowe współczesnej młodzieży Polski. [w:] Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2003, ss. 111-122

41. Introduction [w:] M. Niezgoda (red), The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Sociological Seminar Kraków 18-20 September 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2004 ss. 10-14

42. Education in Transition: the Polish Case. [w:] M. Niezgoda (red.), The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Sociological Seminar Kraków 18-20 September 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2004 ss. 132-149

43. Wygrani i przegrani na Podkarpaciu w dobie integracji europejskiej. [w:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku 2004, t. II, ss. 111-128 (wraz z P. Długoszem)

44. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: idea czy rzeczywistość? [w:] L. H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Idea czy rzeczywistość? Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2004 ss. 121-130

45. Wprowadzenie [w:] Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 29-36 (wraz z K. Gorlachem i Z. Seręgą)

46. Biografia intelektualna Hieronima Kubiaka [w:] Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 7-13 (wraz z G. Babińskim)

47. Istražuvanije na mediumite ili teoria za masovi komunikacii. [w:] Sovremenata amerikanska sociologija. Robert K. Merton kako povod. Skopje: Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Filozofski Fakultet Institut za Sociologija, 2005, ss. 161-176

48. European integration as a challenge for Polish universities. [w:] G. V. Makovich (red.) The Common European Space of Education, Science and Culture. Collection of Scientific Articles. Chelyabinsk: Southern Ural State University, 2005 ss. 40-45 (wraz z M. Flis)

49. Wprowadzenie. [w:] P. Długosz, Młodzież Podkarpacia. Kraków: Nomos 2005 (ss. 9-16)

50. Nauczyciele polscy na przełomie wieków: między misją a profesjonalizmem. Wstępny raport z badań sondażowych. KrakówWarszawa: Wydawnictwo Plus, IS UJ ZG ZNP 2005 ss. 59

51. Zmiany stylu życia po wpływem Internetu. [w:] L. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2005 ss. 271-274

52. Czy kontakt z komputerem zmienia nasze codzienne życie? [w:] L. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2005 ss. 275-286 (wraz z P. Napieraczem)

53. E-styl życia – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. [w:] L. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne 2005 ss. 349-357

54. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, czyli o zmienionych warunkach działania szkoły. [w:] A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska (red.) Edukacja w cywilizacji XXI wieku, Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności 2005, ss. 19-32

55. Nauczyciel 2005. Szkic do portretu. Częściowy raport z badań sondażowych. Warszawa 2005 ZNP (wraz z P. Napieraczem) ss. 153

56. Education and the Europe of knowledge project: new challenges for educational systems [in] European Integration: Polish and Mecedonian Experience. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Sociology (2006) ss. 43-63

57. Wprowadzenie (wraz z T. Chrobakiem) [w:] M. Niezgoda, T. Chrobak, A. Marcinkowski, P. Długosz (red.) Wybory samorządowe w małej gminie. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Mitel 2006, ss. 5-20

58. Zamiast zakończenia czyli o mediatyzacji polityki. [w:] M. Niezgoda, T. Chrobak, A. Marcinkowski, P. Długosz (red.) Wybory samorządowe w małej gminie. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Mitel 2006, ss. 193-200

59. Uwagi wstępne, [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH w Krakowie prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 ss. 25-30

60. E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym. [w:] L. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH w Krakowie prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, ss. 105-115

61. Słowo wstępne. [w:] Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 (wraz z K. Gerlachem i Z. Seręgą) ss. 7-8

62. Profesor Władysław Kwaśniewicz – Mistrz i Przyjaciel. [w:] Krzysztof Gorlach, Marian Niezgoda, Zygmunt Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wraz z K. Gorlachem, L. Kocikiem, Z. Seręgą) ss. 179-182

63. Nowe pogranicze, wyzwania integracji europejskiej i problemy pluralizmu kulturowego i tożsamości narodowej. [w:] M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicze Polski w integrującej się Europie. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2007 (ss. 49-64)

64. Nauczyciel: zawód czy misja? [w:] A. Siwik (red.), Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007 (ss. 285-296)

65. Doctoral Studies as a Third Cycle Studies in Poland and at the Jagiellonian University [w:] M. Baseska-Gjogjieska (red.) Model of Doctoral Studies System (as a third cycle) in Social Sciences in FYR Macedonia according to Bologna agreement. Proposal and guidelines. Bitola, September 2008, (ss. 16-23)

66. Un defi europeén: la crise d’identité nationale. [w :] Mileva Gurovska (red.), L’Europe élargie e ses défis. Actes du seminaires europeén. Skopje 2008 Université « Saints Cyril et Methode » Faculte de Philosophie, CEDIMES ss. 261 – 271

67. Świąteczny koszyk – wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczącej studentów socjologii. Socjologia Religii. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Tom 7, 2009 (ss. 47-57) (wraz z M. Świątkiewicz-Mośny i A. Wagner)

68. Społeczne konsekwencje przemian oświatowych w Polsce [w:] G. Bryda i W. Pawlik (red.) Krakowskie spotkania socjologiczne. Kraków: NOMOS 2009, ss. 15-20 

69. Introduction, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Culture in Transition – Transition in Culture. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology 2009, ss. 11-18

70. Globalization and National Integration versus Canon of National Culture: the Crisis of National Identity and the Role of School Programs w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Culture in Transition – Transition in Culture. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Sociology 2009, 134-150

71. Pomiędzy badaniami nad komunikacja masową a teorią mediów masowych. [w:] M. S. Szczepański, J. Wróblewska-Jachna (red.), Społeczności lokalne i regionalne – metamorfozy tożsamości zbiorowych. Księga Jubeliuszowa dedykowana profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2009, ss. 99-112

72. Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem i interpretacją. Dylematy metodologiczne współczesnej socjologii. [w:] A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła (red.), Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Bielsko-Biała, ATH 2009, ss. 35-46


3. Recenzje:

1. Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej. Bronisław Misztal (red.) Tyczyńskie Zeszyty Naukowe nr 2/2000 ss. 168 – 170.

2. Lessons in Democracy, E. Hausner, J. Wasilewski Tyczyńskie Zeszyty Naukowe nr 2/2000 ss. 174 – 177.
4. Inne prace

1. Studenci pochodzenia chłopskiego. Student sierpień 1968.

2. Bohaterowie "dobrej roboty" na łamach dzienników Polski południowej. Kraków 1972. (wraz z A. Maliszewskim). (broszura)

3. N.D. Szalin, O pojęciu roli w socjologii. (w): J. Szmatka (red.), Elementy mikrosoc­jologii. Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1979. ss. 129-148 (tłum. z j. rosyjskiego).

4. Sondaż Instytutu Socjologii UJ. Przekrój 1909 (1981) (wraz z T. Borkowskim i J.Wasilewskim).

5. Konflikty. Sondaż Instytutu Socjologii UJ. Przekrój 1912 (1981) (wraz z T. Borkow­skim).

6. M. Crozier, O pojęciu innowacji. (w): A.Marcinkowski, J.B.Sob­czak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Cz. I. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1985 (tłum. z j. francuskie­go). ss. 175-187

7. G. Morgan, Mocne i słabe strony metafory kulturowej. (w): A. Mar­cinkowski, J.B.Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organi­zacji. Cz.II. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1989. (­tłum. z j. angielskiego). ss. 81-88.

8. Kryzys Alma Mater. Kultura r. 5 (1989), nr 42.

9. W cieniu Kosowa. Przekrój nr z 1.11.1998

10. Z Oleandrów do Europy. Sondaż Instytutu Socjologii UJ dla Przekroju. Przekrój nr z 15.11.1998 (wraz z P. Napieraczem)

11. Obszar badań [w:] N. K. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, T 1, Warszawa: PWN, 2009 (wspólpraca E. Niezgoda) ss. 65-75 – tłumaczenie z angielskiego)

12. Davydd J. Greenwood i Morten Levin, Reforma nauk społecznych i uniwersytetów

przez badania interwencyjne. [w:] N. K. Denzin, Lincoln, Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa: PWN 2009 T. 1 ss. 77- 106 (współpraca E. Niezgoda) – tłumaczenie z angielskiego)

13. Yvonna S. Lincoln, Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny.Wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego [w:] N.K. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, Warszawa: PWN 2009 T. 1 ss. 245-279 (tłumaczenie z angielskiego)

14. R. Boudon, Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej. Kraków 2009, NOMOS Wprowadzenie (redakcja naukowa tłumaczenia)


5. W przygotowaniu:

Książki:

1. Nauczyciele polscy na przełomie wieków: między misją a profesjonalizmem. Książka na podstawie wyników ogólnopolskich reprezentacyjnych badań na nauczycielami przygotowanymi i koordynowanymi przeze mnie na zlecenie ZG ZNP.

2. M. Niezgoda, P. Długosz, Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

3. Marian Niezgoda (red.), Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 20096. Artykuły w druku:

1. Zmiana edukacyjna w Polsce. Refleksje socjologa (Promeni vo sistem na obrazovanijeto vo Polska. Refleksijete na eden socjolog) [w:] Procesi na opštestvena promenata.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość