Strona główna

1. Główne założenia anarchizmu anarchos


Pobieranie 84.66 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar84.66 Kb.
  1   2   3
1.Główne założenia anarchizmu (anarchos-pozbawiony władzy,chaos,bezrząd,władza bezpaństwowa).Anarchizm rozwinął się w XIX wieku i nawiązywał do starożytnych cyników.To kierunek odrzucający wszelki autorytet,prawodawstwo i władzę państwową.Wystarczy jeśli ludzie będą zrzeszać się swobodnie w celu wytwarzania niezbędnych im produktów.Główne założenia:1.ulepszenie świata przez likwidację nędzy i ucisku.2.źródłem wyzysku społecznego jest istnienie państwa,to ono jest odpowiedzialne za całe zło.3.Wyzwolenie jednostki wiedzie przez zniesienie państwa oraz ustanowienie ustroju bezpaństwowegowolnego od przymusu, opartego na związkach producentów i konsumentów.4.zarzuca państwu sztuczność,przymusowość,hierarchiczność,wrogo odnosi się do partii politycznych,polityków i prawa,kościół i religię traktuje z nieufnością bo utożsamiane są z władzą i hierarchicznością.5.Wyznają zasadę bezwzględnej wolności jednostki,wolność absolutna,kreatywne działanie jednostek,człowiek panem swego losu,odpowiedzialny za swoje czynny.6.wierzyli w dobroć ludzkiej natury,woluntaryzm (tendencja do traktowania woli ludzkiej jako motoru wszelkich poczynań człowieka).7.występuje przeciwko historii bo ona podtrzymuje pamięć o państwach, rządach i innych przejawach władzy.

2.Anarchizm współczesny-lat’60 XXw.okres powojenny (lata 50-te to ingerencja państwa we wszystkie dziedziny życia,dlatego protestowano przeciw temu) nawiązuje do XIXw zasad,jest bardziej praktyczny,krytykuje partie i państwa komunistyczne,siłą napędową postępu są ruchu narodowo wyzwoleńcze krajów trzeciego świata i młodzi intelektualiści dążący do absolutnej wolności;wolność i równość to wartości komplementarne istota życia społecznego,to ciągła walka między rządzonymi a rządzącymi,sprawne funkcjonowanie organizacji nie musi się wspierać na władzy autorytetu,dopuszcza istnienie szczególnych grup biurokratycznych zajmujących się organizowaniem pracy ludzi, mogą istnieć organizacje dobrowolne,funkcjonalne,małe,elastyczne w czasie i przestrzeni.Prawo własności zależy od uzasadnionych potrzeb,rola polityczna robotników,wolność absolutna jednostki,żywiołowości przemocy (rewolucja nie kierowana przez siły polityczne,ogólnoeuropejska,walka jako terror zbiorowy) głosi antyetatyzm-dobrowolność ustróju socjalistycznego z dominacją społecznej własności środków produkcji, przeciwieństwo industrializacji (powrót do ekonomii agrarnej rozwoju rzemiosła,ekologii, ochrona środowiska)

3.Zasady anarchizmu indywidualnego-występuje przeciwko państwu i prawu oraz instytucji związanym z państwem;własność społeczna powinna być własnością dominującą lecz nie odrzucają całkowicie małej własności prywatnej,odrzuca gwałtowna rewolucję i postuluje rewolucję moralną i obyczajową; nie tworzyli żadnych ruchów społecznych;gminy miały być oparte na systemie mutualistycznym ponieważ pieniądz to zło,więc gminy powinny sobie nawzajem wymieniać towary i usługi.

4.Zasady teoretyczne Proudhona-współczesne stosunki własnościowe nie dają pogodzić się z zasadami sprawiedliwości i wolności;kapitalistyczna własność to władza którą przypisuje sobie właściciel w stosunku do rzeczy;taka własność to kradzież,źródło wyzysku a to rodzi ubóstwo bezpośrednich wytwórców-robotników;należy usunąć własność i zmienić system wielkokapitalistycznego na system mutualistyczny (przewidujący świadczenie wzajemnych usług na podstawie wolnej umowy autonomicznych jednostek);naprawa kapitalizmu przez stopniowe reformy których rezultatem będzie dominacja drobnej własności prywatnej (zniesienie pieniądza,podział dóbr);pieniądz narzędzie wyzysku pracy;postulat tworzenia banku wymiany: przyjmowanie towarów,ich wycena wartości i wydawanie bonów wymiany, będących podstawą do wydania potrzebnych towarów;towar zastąpiłby pieniądz;drugi cel banku to udzielanie robotnikom bezo% kredytu w środkach produkcji i przedmiotach powszechnego użytku; reformy stopniowe,na drodze pokojowej bo walka proletariatu nie ma sensu gdyż wolność i sprawiedliwość będę przywrócone kiedy przymus państwowy ustąpi miejsca stosunkom umownym w społeczeństwie równych obywateli; społeczeństwo zrzeszone będzie w wolne gminy,tworzące federacje

5.Poglądy Bakunina-anarchizm kolektywistyczny-odrzucił on tezę Proudhona o potrzebie utrzymania własności prywatnej przeciwstawiając jej postulat kolektywizmu tzn. uspołecznienia środków produkcji;jego ideałem było połączenie jednostek grupy wytwórcze a tych z kolei w większe grupy terytorialne które wspólnie prowadziłyby produkcję; żądał zniesienia praw dziedziczenia własności bo od tego należy rozpocząć proces rewolucji socjalnej;w ten sposób można osiągnąć ekonomiczne zrównanie wszystkich klas;oparciem dla tego programu była naiwna wiara w naturalny instynkt społeczny ludzi;ostatecznym rozwiązaniem kwestii społecznych byłoby dopiero zniesienie państwa; żadne państwo nie jest w stanie zapewnić swojemu ludowi tego co jest mu potrzebne,zapewnić mu możliwości swobodnego organizowania się od dołu ku górze w imię własnych interesów;każde państwo kieruje masami ludu odgórnie;utożsamiał państwo z aparatem przemocy;wykluczone aby aparat ten mógł faktycznie reprezentować interesy mas;odrzucał ideę stopniowania przemian;opowiadał się za natychmiastowym zniesieniem państwa;wierzył w możliwość żywiołowego rozwoju rewolucji po wybuchu wywołanym przez tajną organizację spiskową;ewolucję utożsamiał z terrorem

6.Pomoc wzajemna oraz ideał społeczny w poglądach Kropotkina-marzył on o ustroju społecznym dobrobytu materialnego,doskonałości moralnej w którym ludzie kierowaliby się jedynie „nawyknieniami towarzyskimi i społecznymi–wynikiem odczuwanej przez każdego potrzeby szukania pomocy,współdziałania i sympatii”;nie dostrzegał potrzeb istnienia nie tylko państwa, ecz również stanowionych przez nie praw,wymuszanych kosztem wolności jednostki ludzkiej;za główny czynnik rozwoju społecznego uznawał pomoc wzajemną a nie walkę o byt; krytykując z tego punktu marksistowską teorię walki społecznej uważał że jego koncepcja komunizmu przyjaznego stoi wyżej od koncepcji wojowniczego komunizmu marksistowskiego; współzawodnictwai walka są zawsze szkodliwe dla gatunku ludzkiego zaś pomoc wzajemna jest gwarancją jego bezpieczeństwa i postępu;pomoc wzajemna jest zakodowana w człowieku;twierdził iż zginęły już te gatunki które sobie nie pomagały;własność prywatna powoduje że ludzie przestają sobie pomagać i przyczynia się to do upadku ludzkości dlatego dążył do unicestwienia własności prywatnej; postulował prace zespołową-każdy robi to co potrafi;podstawową formą pracy jest praca fizyczna natomiast praca intelektualna to hobby

7.Myśl polityczna anarchosyndykalistów (SOREL) doktryna ta rozwinęła się na przełomie XIX/XXw i jest efektem przenoszonej idei anarchizmu na grunt związków zawodowych;podstawowym założeniem a.s. jest pogląd że w społeczeństwie socjalistycznym własność środków produkcji oraz kontrola nad produkcją i podziałem dóbr zostaje przekazana w ręce związków zawodowych;każda gałąź przemysłu miała być kontrolowana przez robotników zatrudnionych w tej gałęzi;zakładano utworzenie specjalnych rad reprezentujących stanowisko robotników danego syndykatu którego zadaniem było regulowanie wzajemnych stosunków między syndykatami,rady te miały być jednak pozbawione prawa do samodzielnego decydowania. Głównym ideolog Sorel twierdził że wielkie ruchy dziejowe były inspirowane mitami społecznymi które ogarniały umysły ludzkie tworząc jednocześnie siłę tych ruchów; mitem ruchu syndykalistycznego miała być idea strajku powszechnego;reformy społeczno-ekonomiczne opóźniają rozwój procesu społecznego i zaostrzają konflikt klas między burżuazją a proletariatem; mit strajku generalnego miał sprzyjać moralności i psychice robotników, kształtować w nich etos walki, wyzwalać heroizm i ofiarność.Sorel postulował istnienie w społeczeństwie aktywnej,twórczej,walecznej i bohaterskiej postawy duchowej;w społeczeństwie socjalistycznym postawę tą miał kształtować kult pracy i produkcji oraz dział produkcji, traktowany jako wartość nadrzędna;szkołą formowania tych postaw miał być syndykat robotniczy grupujący wyłącznie świat pracy;w świecie toczy się zacięta walka klasowa;współczesne społeczeństwo składa się z dwóch przeciwstawnych grup których interesy są nie do pogodzenia.Sorel nisko cenił wartości moralne burżuazji i-uważał że jest ona tchórzliwa i skłonna do ustępstw9.Cywilizacja represywna Marcuse-krytyka współczesnego społeczeństwa. W twórczości Marcusego widać wpływ pism Marksa; interesował go problemu alienacji wg Marksa rozumianej jako wyobcowanie prawdziwej istoty człowieka; zastanawia się nad istotą człowieka i jego człowieczeństwem i dochodzi do wniosku że być człowiekiem znaczy być wolnym;ten punkt wyjścia służy mu do krytyki społeczeństwa zniewalającego,tłumiącego prawdziwe marzenia i dążenia człowiecze,krytyka ta obraca się głównie wokół cywilizacji społeczeństwa przemysłowego; uważa że czyni ona z ludzi automaty,konsumentów i producentów niezdolnych do wyrażania a nawet do uświadamiania sobie własnych ludzkich potrzeb; takie społeczeństwo jest społeczeństwem totalitarnym;krytyka Marcusa dotyczy zarówno państwa komunistycznego co państwa dobrobytu;wzywał do rewolucji która zniesie system zniewolenia dając jednostkom egzystencję uspokojoną;rewolucją powinna przeprowadzić nie klasa robotnicza (skorumpowana) lecz nowa lewica,młodzież i elity intelektualne które pociągną za sobą proletariat.

10.Główne wartości i założenia Nowej Lewicy-to ruch ideologiczny i społeczno–polityczny którego bazą społeczną była przede wszystkim młodzież studencka i część intelektualistów akademickich,rozwinęła się w latach 60-tych w USA i krajach Europy Zachodniej; odrzucaja styl myślenia,założenia programowe i formy działania starej lewicy utożsamianej z ideologią socjalistycznej-demokracji i marksizmu-leninizmu;określenie nowej lewicy sformułowana przez grupę studentów skupionych wokół czasopisma New Life Review;założenia ideologiczno-programowe N.L. stanowiły zbiór koncepcji i poglądów zapożyczonych z różnych kierunków filozoficznych doktryn społeczno-ekonomicznych,religijnych i moralnych;naczelnym hasłem ideowym ruchu było 3xM: Marks,Mao,Marcuse których uznawano za głównych ideologów N.L.; w programie N.L. zaznaczył się wyraźny wpływ egzystencjalizmu,anarchizmu,trockizmu,liberalizmu oraz religii chrześcijańskiej,buddyjskiej;ruch N.L objął swoją działalnością także różne dziedziny życia intelektualnego,kult i obyczajowości społeczeństwa zachodu w postaci kontrkultury;głównym przedmiotem krytyki były zasady i organizacja życia politycznego i społeczno liberalnych demokracji Zachodniej;potrzeba radykalnego zreformowania systemu politycznego w kierunku jego decentralizacji,odejścia od sformułowanych i biurokratycznych procedur podejmowania decyzji politycznych oraz daleko idącego zbliżenia instytucji publicznych do rzeczywistych potrzeb i interesów przeciętnego obywatela;nurt umiarkowany-struktury systemu politycznego uległy skostnieniu,nastąpił zanik konkurencji między partiami politycznymi zaś sama władza przeszła w ręce wąskiej elity i technokratów;swoje znaczenie straciły wartości tj demokracja,wolność,pluralizm;proponowany program zmian politycznych był odbiciem związków ideowych danych organizacji N.L.z określonymi doktrynami politycznymi;zakładano przywrócenie autentyczności życia publicznego na drodze demokracji uczestniczącej zapewniając każdemu obywatelowi bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji politycznych;istnieje potrzeba rozwijania samodzielnej inicjatywy;nurt radykalny nawoływał do totalnej rewolucji,likwidacji instytucji państwowych,stosowanie terroru jako metodę walki politycznej;program społeczny oparty na idei autentycznego „JA”,wspólnoty równości i wolności;dążyli do zbudowania podstaw nowego indywidualizmu opartego na wolności poszukiwania,identyfikacji i praktykowania własnego „JA”;przejawami N.L. były zarówno wewnętrzne przeżycia psychiczne i myślenie człowieka jak i zewnętrzne zachowanie manifestujące jego style życia;pełną swobodę samorealizacji jednostki wiązano ze wspólnotą (komuna) która miała sprzyjać utrwaleniu prawdziwych więzi międzyludzkich,stwarzać warunki do zniesienia poczucia samotności,alienacji,anonimowości

11.Rewolucja i jej główne siły Marcuse-jego poglądy społeczno-polityczne były przetworzonym zbiorem myśli Hegla,Freuda i Marksaczłowiek jest natury dobry, potrzebuje wolności,miłości;wpływ na jego poglądy miały wartości konformizmu i konserwatyzmu a także marksizm;klasa robotnicza i jej partie utraciła swój dawny potencjał rewolucyjny,zniewolone nieustającą pogonią za wyższym poziomem konsumpcji.;jedynie na drodze rewolucji można odrzucić represyjność cywilizacji przemysłowej zmusić go do konieczności pracy ponad siły,zjednoczyć z drugim człowiekiem w miłości,pojednać z przyrodą i bogiem;siły rewolucyjne upatrywano w studentach,radykalnej inteligencji,uciskanych mniejszościach rasowych i etnicznych oraz narodach trzeciego świata;wyobrażał sobie ustrój pełen wolności,graniczący z erotycznym hedonizmem,atrakcyjny nie tylko dla zbuntowanej młodzieży ale również dla innych radykalnych ruchów politycznych

12.Wyjaśnij skrót eksponowany przez Nową Lewicę:Mao-Marks-Mercuse-krytycyzm społeczny NL wobec rzeczywistości osiągnął kulminację w ruchach końca lat 60;demonstracje studenckie w Paryżu 1968,protesty przeciwko dyskryminacji rasowej w wojnie Wietnamskiej i system edukacji doprowadziło do krytyki sytuacji człowieka w cywilizacji przemysłowej;źródła kryzysu NL upatrywała w tradycji oświecenia i postoświecenia: racjonalizmi,pozytywizmie i technokratyzmie;naczelne hasła ideowe ruchu to trzy razy M (Marks, Mao, Marcuse) Marcuse:dążył do rozbudowania podstaw nowego indywidualizmu opartego na wolności poszukiwania identyfikacji i praktykowania własnego, autentycznego ja,pełną swobodę samorealizacji wiązał ze wspólnotą (komuną) która miała sprzyjać utrwaleniu autentycznych więzi międzyludzkich.Maoizm:absolutyzacja przemocy jako metody działań politycznych nad ich sferami życia politycznego,teoria rewolucji i wojny domowej,podstawową sprawą władzy jest przemoc i przymus

13.Idee socjalistów utopijnych-H.Saint Simon krytykował ustrój kapitalistycznego;jednym ze źródeł współczesnego zła był brak oświecenia ludu; nauka i technika to droga do uporządkowania spraw społecznych,gardził filozofami i prawnikami ponieważ nie posiadają oni wiedzy pozytywnej która jest niezbędna do stworzenia nowego porządku;przyszłość społeczeństwa ukształtują ci którzy tworzą realia społeczne: uczeni-technicy,przemysłowcy; prawo trzech stadiów rozwoju umysłu ludzkiego (technologicznego,materialistycznego,pozytywnego); w produkcji przemysłowej upatrywał podstawę ekonomiczną współczesnego mu społeczeństwa a w rozwoju przemysłu i nauki główne źródła postępu społecznego;chciał wprowadzić racjonalną organizację produkcji i stworzyć społeczeństwo industrialne;industrializm będzie ustrojem w którym nastąpi likwidacja przywilejów feudalnych;praca stanie się podstawą bytu jednostkowego i społecznego;naczelną nauką społeczeństwa industrialnego stanie się ekonomia polityczna;społeczeństwo zostanie zorganizowane na wzór warsztatu przemysłowego.;wpływ na sprawy polityki będą mieli tylko przedstawiciele industrii;odrzucał zasadę równości jako hamującą postęp społeczny i postulował oparcie industrialnego społeczeństwa na zasadzie hierarchii pracy,zdolności i wiedzy;przeciwnik koncepcji rewolucyjnych przeobrażeń społecznych Fourier-przyczyną zła jest rozdrobnienie własności i pasożytnictwo w handlu;przed ujemnymi skutkami anarchii ustroju kapitalistycznego może uchronić społeczeństwo tylko wprowadzenie ustroju opartego na uspołecznieniu środków produkcji;istniejącej rzeczywistości przeciwstawiał Fourier swą koncepcję idealnego ustroju pozbawionego wszelkiego przymusu;podstawową komórką tego ustroju,opartego na zrzeszaniu się miała być falanga;każda falanga miała zrzeszać ok. 1600 osób;miał to być rodzaj zrzeszenia wytwórców i organizacja konsumentów; istotne jest wychowanie dzieci i prawa kobiet;wyzwolenie kobiety jest miarą wyzwolenia powszechnego;każdy członek falangi miałby prawo do pracy a zarazem wolność wyboru pracy;nie był zwolennikiem rewolucji,zalecał natomiast propagandę i perswazję.R.Owen-reprezentował ideologię socjalizmu utopijnego;społeczeństwo kapitalistyczne jest równie niedoskonałe jak ustrój stanowy i podobnie jak feudalizm jest przejściowym etapem rozwoju ludzkości;społeczne władanie środkami produkcji zapewni najlepszą organizację społeczeństwa; społeczeństwa w którym zapanuje wolność i sprawiedliwość;pragnął scentralizować ogólne zarządzanie produkcją,podziałem i zatrudnieniem;sprawa wychowania i kształcenia powinna się znaleźć w rękach państwa’podstawową formą społeczną miały być organizacje handlowo-bankowe które kontynuowałyby działalność robotniczych spółdzielni w sferze produkcji;właśnie te spółdzielnie,ujęte w organizacyjną sieć ogólnokrajową miały stanowić podstawę przyszłego ustroju;proces przeobrażenia stosunków społecznych nie może być dokonywany drogą przemocy,środkiem do tego celu powinna być siła przekonywania i dobry przykład

14.Główne idee socjaldemokracji-wyraźne rozgraniczenie idei socjalizmu od komunizmu,oskarżano międzynarodowych. komunistów że dążą do zaostrzania sprzeczności klasowych w celu ustanowienia dyktatury jednej partii;socjalizm to ruch wszystkich którzy chcieli położyć kres wyzyskowi człowieka przez człowieka i dążą aby całe społeczeństwo miało prawo stanowienia o życiu gospodarczym;ruch socjalistów miał zmierzać do ustroju sprawiedliwości dobrobytu,wolności i pokoju;nie ma socjalizmu bez wolności którą może zapewnić jedynie demokracja,prawa i wolności:wolność osobista,w. prasy,równość wobec prawa;demokracja miała być rządami większości przy poszanowaniu praw mniejszości,domagano się prawa autonomii kulturalnej dla mniejszości językowych,ma obowiązek bronienia się przed tymi którzy jej nadużywają w celu jej zniszczenia. Cele socjalizmu dotyczące demokracji gospodarczej:1.Pełne zatrudnienie 2.Wzrost produkcji.3.Zabezpieczenie społeczne 4.Sprawiedliwy podział dochodów i majątków 5.Stałe podnoszenie dobrobytu.Gospodarka planowana nie wymaga uspołecznienia wszystkich środków produkcji ani skupienia wszystkich decyzji gospodarczych w rękach rządu;upaństwowienie miało występować w celu kontroli nad przemysłami kluczowymi i niedopuszczenia do wyzysku mas ludowych przez kapitalistyczne monopole i kartele;robotnikom miano zagwarantować demokratyczny udział w kierownictwie przemysłów a parlamentom-kontrolę nad całością gospodarki;wielość praw socjalnych:prawo do pracy,do pomocy lekarskiej i do ochrony macierzyństwa,do wypoczynku,do zabezpieczania na starość,na wypadek bezrobocia lub niezdolności do pracy,młodzieży do wykształcenia odpowiadającego indywidualnym zdolnościom,do mieszkania; w skali światowej głosili:1.Konieczność likwidacji nędzy w skali światowej 2.Wspomaganie równomiernego rozwoju gospodarczego wszystkich narodów;partie socjaldemokratyczne miały być nie tylko robotniczymi ale grupującymi wszystkich niezadowolonych z systemu gospodarki wolnorynkowej (co daje możliwość współpracy z partiami chrześcijańskimi czy chłopskimi),partie te przestawały nalegać na kierowanie gospodarką (nastawianie się na wyrównywanie niedomagań kapitalizmu wolnorynkowego);obrona demokracji czyniła z partii socjaldemokratycznych partnera politycznego dla partii liberalno-demokratycznych

15.Fabianizm-został rozwinięty przez fabianistów-członków i zwolenników programu Stowarzyszenia Fabian założonego w 1884 r. w Londynie przez grupę intelektualistów;początkowo przyjmowany był przez drobnomieszczaństwo i wąskie kręgi robotnicze potem urósł do ideologii wywierającej duży wpływ na brytyjską partię pracy;nawiązywali do empiryzmu krzewiącego wśród Anglików „ducha pozytywistycznego”; wprowadzili reformy w zakresie:oświaty,służby zdrowia i gospodarki komunalnej;odwoływał się do 4 źródeł ideowych:1. brytyjskiego empiryzmu,2. radykalnego liberalizmu,3. religii chrześcijańskich,4. idealizmu estetycznego i etycznego;stworzył oryginalną formę reform społecznych,powolnego działania zwaną gradualizmem-to istota socjalizmu fabiańskiego (gradualizm odwołuje się do idei stopniowości,ciągłości i jednolitości rozwoju procesów społecznej którą winni uwzględniać reformatorzy dokonujący zmian społecznych);jego sukcesy są wynikiem redukowania abstrakcyjnych problemów do faktów z cierpliwego reformowania życia społecznego bez uprzedzeń i urazów klasowych;nie dążyli do tworzenia wielkiej partii masowej,byli nieliczni ale oddziaływali na miliony

16.Podstawowe idee „Socjalizmu z Katedry”-socjalizm z katedry powstał pod wpływem lassalizmu;rozwijali go intelektualiści powierzając państwu reformatorskie zadanie przeprowadzenia korzystnych dla robotników reform socjalnych;doktryna ta znalazła w ujęciu L.J. Brentanca;doszedł do wniosku że stopniowa poprawa warunków tamtejszego proletariatu jest w stanie zahamować napięcia w jego stosunkach z kapitalistami,uogólniające te obserwacje przeniósł ją na grunt niemiecki jako dyrektywę dla programu ruchu robotniczego,należało domagać się podwyżek płac robotników i reform socjalnych przeprowadzonych przez państwo zamiast rewolucji;wg Engelsa socjalizm z katedry był nurtem myśli zgodnej z interesami burżuazji o charakterze reformistycznym i rewizjonistycznym

18. E.Bernstein-ideolog i przywódca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, autor pracy Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji,był ojciec socjalizmu rewizjonistycznego:1.odrzucił filozofię Marksa jako teoretyczną podstawę ideologii socjalizmu;negował marksizm oparty na filozofii Hegla;opowiadał się za neokantyznmem. 2.negował wierzenia Marksa w to że rewolucja jest rozwiązaniem wszystkich problemów społecznych, odrzucał marksistowską prognozę zmian społecznych (przechodzenia od kapitalizmu do socjalizmu) przy pomocy rewolucji,socjalizm może jedynie zwyciężyć poprzez stopniowe,wieloletnie reformy socjalistyczne w ramach kapitalizmu,będą one wymuszone przez naciski robotników którzy zdobędą swoje przedstawicielstwo w parlamencie.3.wskazywał że kapitalistyczna ekonomika gwarantuje ciągły wzrost stopy życiowej całego społeczeństwa w szczególności proletariatu osiągającego coraz wyższe płace;w pewnym momencie będzie tak że płaca robotnicza będzie równa całej wytwarzanej przez robotnika wartości;w ten sposób jeszcze w ramach kapitalizmu dojdzie do stopniowego ograniczenia wyzysku robotnika aż do jego zupełnego zaniku;to główna rewizja samego trzonu ekonomicznej teorii Marksa: klasa społeczne będzie oparta nie na kryterium stosunku do własności środków produkcji ale na kryterium wielkości osiągniętego faktycznie dochodu i zarobku;pozycje ekonomiczną i socjalną jednostki w społeczeństwie wyznacza osiągnięty dochód a nie stosunek do środków produkcji;wraz z rozwojem masowej produkcji kapitalistycznej,wzrośnie standard życia mas robotniczych i nastąpi rozrost tzw.klasy średniej.4.dostrzegał proces demokratyzacji w kapitalistycznych mechanizmach sprawowania władzy państwowej 5.wpływy polityczne burżuazji maleją na rzecz wpływów klasy robotniczej (wiec konflikt burżuja–klasa robotnicza łagodnieje co wskazuje na zbędność rewolucji) 6.można w panującym ustroju kapitalistycznym dostrzec pierwiastki które będą podwaliną dla przyszłego ustroju socjalistycznego,są to:związki zawodowe,spółdzielczość handlowa i samorząd terytorialny;trzeba je rozwijać na drodze reform aby w ogóle można było myśleć o ustroju socjalistycznym;ponadto pierwiastki te klasa robotnicza powinna nieustannie umacniać poprzez walkę polityczną z burżuazją o jak najwięcej miejsc w parlamencie i mandatów w samorządzie terytorialnym

20.Współczesny socjalizm demokratyczny-po II w.ś. zaznaczyła się wyraźnie ewolucja socjaldemokratyzmu w kierunku prawicowym;główne cechy:1.jest to reformistyczny nurt myśli politycznej liderów klasy robotniczej krajów zachodnich;2.nie ma on jednolitych podstaw filozoficznych,opiera się na elektrycznym połączeniu różnych ideologii burżuazyjnych obcych marksizmowi-leninizmowi;3.odcina się od marksizmu-leninizmu jako doktryny bądź „przestarzałej” bądź „nieadekwatnej” do warunków współczesnego kapitalizmu4.w ślad za tym idzie krytyka marksizmu-leninizmu,zwłaszcza w zakresie teorii rewolucji,walki i dyktatury proletariatu,głosząc tezy o ponad klasowej istocie państwa kapitalistycznego i o możliwości przejścia do socjalizmu na drodze reform;5.cechuje go pragmatyzm wynikający z jego kompromisowego stosunku do doktryn burżuazyjnych;występują w polityce zagranicznej dopuszcza współpracę partii socjaldemokratycznych z partiami komunistycznymi.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość