Strona główna

1. Identyfikacja preparatu I przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: endo-prep cream Zastosowanie


Pobieranie 48.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.63 Kb.


Strona z
PPH CERKAMED

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego ENDO-PREP cream
1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa
Nazwa handlowa produktu: ENDO-PREP cream
Zastosowanie: Preparat do opracowywania kanałów korzeniowych

Producent:

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-400 Nisko

ul. Sandomierska 18 B

Tel. 015 / 842 35 85
Informacja Toksykologiczna (0-22) 618 77 10,

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (0-42) 631 47 24

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie karty charakterystyki: malgorzatak@cerkamed.pl

Data sporządzenia karty charakterystyki:30.05.2008

Data aktualizacji karty charakterystyki:16.10.2008
2. Identyfikacja zagrożeń

Produkt zawiera utleniacz. Niebezpieczeństwo rozkładu pod wpływem ciepła.

Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Zagrożenia nie ujęte w kryteriach klasyfikacji – może działać drażniąco na skórę i oczy.


3. Skład/informacja o składnikach
Nazwa substancji

Nr CAS

Nr WE

Klasyfikacja

Zwroty R

Stęż. % (wagowo)
Wersenian di-sodowy

(EDTA)


6381-92-6

205-358-3

Nie dotyczy

Nie dotyczy

151,2 propanodiol

57-55-6

200-338-0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

>10Nadtlenek mocznika

124-43-6

204-701-4

C,O

8,34

10Alkohol cetylowy

36653-82-4

253-149-0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,2


Pełne brzmienie zwrotów R i symboli znajduje się w pkt. 16 karty.
4. Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne:

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie.Po narażeniu drogą oddechową

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Wezwać lekarza.Po zanieczyszczeniu oczu: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 10 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.

Po zanieczyszczeniu skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnień skonsultować się z lekarzem

Po spożyciu: Nie wywoływać wymiotów. Podać wodę do wypicia. Wezwać lekarza
5. Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat zawiera substancję utleniającą, należy nie przechowywać z produktami łatwopalnymi.Odpowiednie środki gaśnicze: proszki i piany gaśnicze, dwutlenek węgla.

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa

Nie stosować środków przyspieszających rozkład nadtlenku wodoru np. proteinowych środków pianotwórczychSzczególne zagrożenia

Może przyspieszać palenie.Niebezpieczne produkty rozkładu

Produkt zawiera utleniacz i może przyspieszać spalanie łatwopalnych materiałów, mogą powstawać toksyczne opary.Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maską).

Inne informacje: Chronić pojemniki z preparatem przed ciepłem.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności:

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić wymianę powietrza (wentylacja).

Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanałów ściekowych, wód gruntowych, gleby.


Metody oczyszczania:

Użyć środków absorbujących np. posypać piaskiem i starannie zebrać i umieścić w odpowiednim, dobrze oznakowanym pojemniku na odpady. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.


7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem: Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej i przestrzegać przepisów BHP. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, unikać kontaktu cieczy z oczami i skórą, środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8).
Zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem: Preparat zawiera utleniacz, nie należy przechowywać go razem z substancjami łatwopalnymi.
Magazynowanie: Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, najlepiej w lodówce.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Substancje szkodliwe, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, które należy kontrolować:

Dla preparatu, ani dla poszczególnych składników nie określono


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 Dz.U nr 217 poz 1833 z późniejszymi zmianami.
Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

Nie określono.Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2005 Dz.U. nr 73 poz 645, 2005
Monitoring biologiczny:

Nie dotyczy.


Ochrona dróg oddechowych:

Przy prawidłowym obchodzeniu się z preparatem ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana.


Ochrona oczu:

Konieczna - podczas pracy z preparatem nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy np. ochronną przyłbicę stomatologiczną.


Ochrona skóry:

Konieczna - podczas pracy z preparatem nosić rękawice ochronne i odpowiednią odzież ochronną – fartuch.


Inne informacje:

Podczas stosowania preparatu unikać narażenia oczu i skóry, nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać fizyczna, barwa, zapach: biały krem, bez zapachu

Temperatura wrzenia: nie określono

Temperatura topnienia nie określono

Prężność par nie określono

Rozpuszczalność w wodzie dobra

Gęstość 1,21 g/ml

Temperatura zapłonu nie określono

pH 5-6

Temperatura rozkładu 60 0C


10. Stabilność i reaktywność
Stabilność:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.


Materiały i warunki, których należy unikać:

Mocne środki redukujące, metale, alkalia.


Niebezpieczne produkty rozkładu

W wysokiej temperaturze mogą uwalniać się tlenki azotu i tlenki węgla.


11. Informacje toksykologiczne

Drogi oddechowe:

Nie określono.


Droga pokarmowa:

Toksyczność ostra:Wersenian disodowy (CAS 6381-92-6) LD50 (szczur) 2000 mg/kg

Alkohol cetylowy(CAS 36653-82-4)LD50 (szczur) 2790 mg/kg

Nadtlenek mocznika(CAS 124-43-6)LD50 (szczur) 1230 mg/kg

Połknięcie może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku.Kontakt ze skórą:

Może powodować podrażnienie skóry: miejscowe zaczerwienienie.


Kontakt z okiem:

Unikać kontaktu z oczami. Preparat może działać drażniąco na oczy.Inne informacje

Żaden ze składników produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwórczy, mutagenny lub działający szkodliwie na rozrodczość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z późn. zm.) i nie znajduje się w wykazie substancji rakotwórczych lub mutagennych stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771 z późniejszymi zmianami).
12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność:

Dla produktu nie określono, jedynie dostępne są dane odnośnie składników:Nadtlenek mocznika(CAS 124-43-6): Daphnia: 48 h EC50 2,4 mg/1

Ryby: 96 h LC50 16,4 mg/1

Biokumulacja:

Nie określono.Biodegradacja:

Biodegradowalny.


Inne informacje:

Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do wód gruntowych, gleby.


13. Postępowanie z odpadami

Produkt zużyty


Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty produkt przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. (Dz.U.2001 nr 63 poz. 638 z dn. 22 czerwca 2001r)

Kod odpadów: 18 01 06 (Rozporządzenie MŚ z dn. 27 września 2001 w spr. Katalogu odpadów).

Opakowania

Niezanieczyszczone opakowania powinny być przekazane do ponownego przetworzenia.

Zanieczyszczone opakowania po opróżnieniu i umyciu powinny być przekazane do ponownego przetworzenia.

Kod odpadów: 15 01 02 (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach)


14. Informacje o transporcie

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.Transport drogowy (ADR/RID) – nie podlega klasyfikacji

Transport morski (IMDG) nie podlega klasyfikacji

Transport lotniczy (ICAO/IATA) – nie podlega klasyfikacji
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania.
Produkt zawierający substancję utleniającą;

Znak ostrzegawczy O
S – 17 Nie przechowywać z materiałami zapalnymi.
Inne informacje:

Produkt przeznaczony do użytku tylko przez wykwalifikowany personel medyczny, w sposób zalecany przez producenta.
Przepisy Wspólnoty Europejskiej:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE.


Przepisy krajowe:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. 201.1674, 2005)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dn. 5 lipca 2004 w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających produktów (Dz.U nr 168 poz 1762, 2004 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 w spr. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U nr 280 poz. 2771, 2004)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w spr kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U nr 171 poz 1666 , 2003 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w spr zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz 2173, 2005)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w spr oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz 1679, 2003 z późniejszymi zmianami)

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005, w spr. wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. 178, poz 1481, 2005 z późniejszymi zmianami)
16. Inne informacje
Wyjaśnienie symboli i zwrotów występujących w punkcie 3:

C Substancja żrąca

R 34 Powoduje oparzenia.

O Substancja utleniająca

R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar
Uwagi:

Na podstawie stężeń granicznych i rzeczywistego stężenia nadtlenku mocznika sklasyfikowanego C R34 w preparacie, preparat nie podlega klasyfikacji jako żrący.


Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:


  • Karty charakterystyk producentów poszczególnych składników produktu

  • Komputerowa Baza Danych EINECS, 2005.

  • IUCLID Data Bank

  • ESIS – European Chemical Substances Information System

Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Informacje zamieszczone w karcie mają na celu opisanie produktu z punktu wymagań bezpieczeństwa.Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość