Strona główna

1. Ile razy średnica atomu wodoru jest większa od średnicy jądra tego atom


Pobieranie 15.66 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar15.66 Kb.
Fizyka jądrowa
1. Ile razy średnica atomu wodoru jest większa od średnicy jądra tego atomu. (105)
2. Oblicz energię wiązania jądra atomu helu. (28,2 MeV)
3. Masy jąder atomów tlenu i żelaza wynoszą 15,9994 u i 55,8540 u. Oblicz, ile razy różnią się energie wiązania jednego nukleonu w tych jądrach. (1,33 razy)
4. Jądro izotopu węgla 13C ma masę 13,0033 u. Jak wielką pracę trzeba wykonać, by od tego jądra oderwać neutron? (5 MeV)
5. W wyniku kilku przemian promieniotwórczych jądro uranu 238U przekształciło się w jądro astatu 218At. Ile przemian α i β wystąpiło podczas tego przekształcania? (5, 3)
6. Okres połowicznego zaniku jąder pewnego pierwiastka wynosi 5 dni. Ile procent jąder tego pierwiastka ulegnie przemianie w czasie 15 dni? (87,5%)
7. Stwierdzono, że w badanym preparacie znajdują się 2 g promieniotwórczego aktynu o okresie połowicznego zaniku 10 dni. Ile aktynu było w tym preparacie 20 dni wcześniej? (8g)
8. Promieniotwórczy bizmut 212Bi ma okres połowicznego zaniku równy 1 godzinie. O ile procent zmniejszy się aktywność izotopu po upływie 3 godzin? (87,5 %)
9. Aktywność promieniotwórcza izotopu wynosi 1015 Bq, natomiast okres połowicznego zaniku równa się 11 minut 33 sekundy. Ile jest jąder atomowych tego izotopu? (1018)
10. Stała rozpadu dla bizmutu 210Bi jest równa 1,6010-6 s-1. Ile wynosi aktywność promieniotwórcza 4 moli bizmutu? (3,85*1018 Bq)
11. Aktywność 1 g ołowiu 211Pb wynosi 9,12*1017 Bq. Ile wynosi czas połowicznego zaniku tego pierwiastka? (36,2 min)
12. Okres połowicznego rozpadu dla uranu 238U wynosi 4,5 miliarda lat. Oblicz aktywność promieniotwórczą 10 g uranu. (12,34104 Bq)
13. Aktyn 225Ac ma stałą rozpadu promieniotwórczego równą 810-7 s-1. Oblicz aktywność promieniotwórczą 10 g aktynu. Ile będzie wynosiła ta aktywność po upływie 25 dni? (2,141016 Bq, 0,381016 Bq)
14. Oblicz gęstość jądra atomu węgla 12C. (2,3*1011 kg/cm3)
15. Promieniotwórczy ołów 210Pb ma okres połowicznego zaniku równy 22,3 lat. Po jakim czasie jego aktywność promieniotwórcza zmniejszy się pięciokrotnie? (51,78 lat)
16. Aktywność promieniotwórcza 1 g radu 226Ra wynosi 1 Ci. Jaką ilością uranu 238U należałoby zastąpić 1 g tego izotopu radu, by aktywność promieniotwórcza pozostała taka sama? Okres połowicznego zaniku uranu 238U wynosi 4,5 miliarda lat. (3 t)
17. Podczas archeologicznych poszukiwań znaleziono drewniany przedmiot. Aktywność promieniotwórcza węgla 14C zawartego w tym przedmiocie stanowi 40 % aktywności 14C w drzewie. Okres połowicznego zaniku dla 14C wynosi 5730 lat. Oblicz wiek znaleziska. (7575 lat)

18. Bomba zawiera 20 kg uranu 235. Jaką masę musi mieć trotyl, by wydzielił przy wybuchu tę samą ilość energii co bomba. Energia wybuchu trotylu wynosi 4106 J/kg. (4,25108 kg)


19. Ile energii wydzieli się podczas reakcji syntezy dwóch deuteronów, w wyniku którego otrzymuje się jądro helu. (410-12 J)
20. Ile musi wynosić całkowita energia kinetyczna protonów, by zbliżyły się do siebie na odległość zasięgu sił jądrowych, czyli 1,410-15 m? Promień protonu: 1,210-15 m.

(0,38 MeV)


21. Przy jakiej temperaturze dwa protony wezmą udział w reakcji syntezy? Potraktuj plazmę protonową jak jednoatomowy gaz doskonały. (3,7 mld K)
22. Mezon 0 ma masę spoczynkową 264,2 razy większą niż elektron. Rozpadł się on na dwa fotony o jednakowej częstotliwości. Oblicz energię i długość fali każdego z fotonów. Załóż, że mezon spoczywał. (1,110-11 J; 1,8310-14 m)
23. W procesie anihilacji elektron – pozyton powstają dwa fotony (mogą być też trzy). Oblicz energię i częstotliwość fotonu. Dlaczego nie może powstać jeden foton? Pomijamy prędkości własne elektronu i pozytonu. (8,210-14 J; 1,241020 Hz)
24. Jaka spoczywająca cząstka elementarna uległa rozpadowi, jeśli powstały z niej mezony  + i  -, każdy o energii całkowitej 1,78 razy większej niż jego energia spoczynkowa? Masa spoczynkowa tych mezonów jest 273,2 razy większa niż masa elektronu. (K0, 973,6me)
25. Jaką ilość węgla kamiennego należałoby spalić, aby wyzwoliła się taka energia, jak w reakcji rozszczepienia 1 g uranu 235? Ciepło spalania węgla 3,2107 J/kg. Średnio podczas rozszczepienia jednego atomu uranu 235 uzyskuje się 3,310-11 J energii. (2,63 tony)
26. Jaką ilość węgla kamiennego należałoby spalić, aby wyzwoliła się taka energia, jak w reakcji syntezy 1 g deuteronu w hel? (18,75 ton)
27. Wiedząc, że masa neutronu wynosi 1,008665 u, masa protonu 1,007825 u oblicz deficyt masy dla jądra helu, którego masa wynosi 4,002603 u. (510-29 kg)
28. Oblicz energię wiązania jądra helu, wyraź ją w elektronowoltach. (28,34 MeV)
29. Oblicz energię wydzieloną w czasie rozpadu  jądra neodymu . Zapisz tę reakcję jądrową. Masa atomowa neodymu wynosi 143,9099 u, ceru - 139,9053 u, cząstki - 4,0015 u. (1,862 MeV)
30. Na skutek awarii reaktora w Czarnobylu, do atmosfery dostały się promieniotwórcze izotopy jodu o czasie połowicznego rozpadu 8 dób oraz cezu o czasie połowicznego rozpadu 30 lat. 28 kwietnia 1986 roku w Warszawie aktywność jodu wynosiła 100 Bq/m2 (przed awarią był on niewykrywalny) a cezu wynosiła 3,3 Bq/m2 i była 80000 razy większa niż przed awarią. Oblicz aktywność jodu w 2010 roku oraz po jakim czasie aktywność cezu wróci do stanu przed awarią. (~0; ~500 lat)
31.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość