Strona główna

1 Jak analizować bilans?


Pobieranie 225.04 Kb.
Strona1/12
Data19.06.2016
Rozmiar225.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. Budowa bilansu……………………………………………………………………………………………………………………..………….s.1

1.1. Co to jest bilans?


1.2. Lewa strona bilansu, czyli aktywa
1.3. Prawa strona bilansu, czyli pasywa
1.4. Jak analizować bilans?
1.5. Badanie struktury majątku i kapitału

2.Rachunek wyników……………………………………………………………………………………….……………………………………s.3

2.1. Rachunek wyników - ważne źródło informacji


2.2. Budowa rachunku wyników
2.3. Podstawowe założenia analizy rachunku wyników
2.4. Jak analizować rachunek wyników?
2.5. Krótko o wskaźnikach zyskowności

3. Przepływy finansowe (cash flow)……………………………………………………………………..…………………………..s.6

3.1. Badanie przepływów finansowych


3.2. Konstrukcja rachunku przepływów finansowych

4. Analiza rentowności (zyskowności)…………………………………………………………………………………..………….s.7

4.1. Co to jest rentowność przedsiębiorstwa?


4.2. Jakie wyniki zawiera rachunek wyników?
4.3. Ogólnie o analizie rachunku wyników
4.4. Wskaźniki rentowności obrotu
4.5. Rentowność majątku
4.6. Wskaźnik rentowności kapitałów

5. Sprawność działania (aktywność)…………………………………………………………………………………………………s.10

5.1. Sprawność działania przedsiębiorstwa


5.2. Pomiar gospodarowania całym majątkiem
5.3. Gospodarka intensywna czy ekstensywna?
5.4. Badanie efektywności poszczególnych składników majątkowych
5.5. Obrotowość zapasów
5.6. Mierzenie sprawności zarządzania zapasami
5.7. Obrotowość należności
5.8. O obrocie zobowiązaniami

6.Analiza płynności……………………………………………………………………………………….……………………………………….s.13

6.1. Pomiar płynności - jak firma gospodaruje swoimi zasobami?


6.2. O kapitale pracującym
6.3. Co ze zdolnością spłaty odsetek?
6.4. Podstawowy miernik - płynność bieżąca
6.5. Badanie płynności szybkiej
6.6. Pomiar podwyższonej płynności
6.7. Co sygnalizują wskaźniki płynności?

7.Analiza zadłużenia……………………………………………………………………………………………………………………..……….s.16

7.1. O celowości zaciągania kredytów


7.2. Struktura kapitałowo - majątkowa przedsiębiorstwa
7.3. Pomiar wielkości zadłużenia
7.4. Jak zbadać strukturę zadłużenia
7.5. Czy firma jest w stanie spłacić odsetki?
7.6. Alternatywa dla kredytu - inne źródła gotówki

8.Sytuacje kryzysowe………………………………………………………………………………………………………….………………..s.19

8.1. Przyczyny zewnętrzne kryzysu w firmie


8.2. Wewnętrzne źródła kryzysu firmy
8.3. Najważniejsze sygnały problemów firmy
8.4. Kryzys - podstawowe narzędzia diagnostyczne
8.5. Diagnostyka kryzysu - badanie dynamiki przychodów i kosztów
8.6. Diagnostyka kryzysu - wskaźnik Altmana

1.1.Co to jest bilans?


Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna analiza bilansu pomaga w ocenie zarządzania spółką oraz w ustaleniu źródeł strat i zysków spółki.

Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa. Zasadniczo dzieli się na dwie części:  • aktywa - będące wykazem posiadanych przez dane przedsiębiorstwo majątku,

  • pasywa - zawierające informacje na temat źródeł finansowania majątku.

Bilans, w odróżnieniu od rachunku wyników, ma charakter statyczny: pokazuje informacje o przedsiębiorstwie według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania (podczas gdy rachunek wyników obejmuje cały okres, np. kwartał czy rok).

1.2.Lewa strona bilansu, czyli aktywa


Do aktywów zaliczamy składniki majątku trwałego i obrotowego spółki oraz tzw. rozliczenia międzyokresowe.

Majątek trwały

Pierwszą grupą składników majątku trwałego są wartości niematerialne i prawne. Zalicza się do nich koszty organizacji, poniesione przy tworzeniu spółki akcyjnej, koszty prac rozwojowych, tzw. goodwill (wartość rynkową firmy, wynikającą chociażby z jej długoletniej obecności na rynku), wartości nabytych koncesji, licencji (także wartość nabytego oprogramowania komputerowego), znaków towarowych oraz zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

Na rzeczowy majątek trwały składają się: budynki i budowle, grunty, urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu. W tej pozycji wpisuje się też inwestycje rozpoczęte oraz zaliczki na poczet inwestycji.

Finansowy majątek trwały obejmuje lokaty kapitałowe długoterminowe, udzielone innym podmiotom pożyczki długoterminowe. Oddzielną grupę stanowią należności długoterminowe.Majątek obrotowy

Majątek obrotowy składa się z czterech grup. W skład zapasów wchodzą: materiały w magazynie, półprodukty i tzw. produkty w toku (które znajdowały się w produkcji w dniu bilansowym), produkty gotowe w magazynie, towary oraz zaliczki na poczet dostaw.

Należności i roszczenia obejmują przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług. Wynika to z faktu, że w dniu sporządzenia bilansu część wystawionych faktur jeszcze nie została zapłacona. Ponadto znajdują się tu należności budżetowe, należności wewnątrzzakładowe oraz należności dochodzone na drodze sądowej.

Ponadto w majątku obrotowym wpisuje się krótkoterminowe papiery wartościowe oraz środki pieniężne - zarówno tzw. pogotowie kasowe (pieniądze, znajdujące się w kasie zakładu), jak i środki zdeponowane w banku. W tej ostatniej pozycji wpisuje się też inne niż gotówkowe środki pieniężne, a więc weksle, czeki obce itp.Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość