Strona główna

1 Jądro atomu


Pobieranie 158.25 Kb.
Strona1/10
Data17.06.2016
Rozmiar158.25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 Jądro atomu


Atom jest najmniejszą jednostką budowy pierwiastka chemicznego, ale już - bez naruszenia zasadniczych właściwości pierwiastka - niepodzielną.
Atom zbudowany jest z jądra, w którego niezwykle małej objętości skupiona jest niemal cała masa atomu, oraz elektronów znajdujących się w stosunkowo dużej przestrzeni otaczającej jądro.

Elektrony i jądra atomowe posiadają ładunki elektryczne i te ładunki w dużej mierze odpowiedzialne są za własności omawianych cząstek i za budowę atomów.


Promienie jąder atomowych są rzędu 10-14 do 10-15 m.

Promień atomu i jego części składowych

Lp.

Promień

/ m/

1.

elektronu

mniejszy jak 10-15

2.

jądra wodoru H

1,5 x 10-13

3.

jądra uranu U

9 x 10-13

4.

atomu

10-8

Ustalono, że elementami składowymi jądra są neutrony i protony. Protonom i neutronom nadaje się często wspólną nazwę nukleonów.
Elektron

Cząstka która posiada ujemny ładunek elementarny o wartości -1.602 x 10-19(C).


Dla wygody przyjęto, że elektron ma ładunek -1.

Proton

Cząstka o ładunku dodatnim +1 (odpowiednio, +1.602 x 10-19 C)Neutron

Cząstka elektrycznie obojętna.


Masy atomów są ekstremalnie małe. Dlatego do wyrażania masy atomów zastosowano jednostkę masy atomowej - unit (u).

Jednostka masy atomowej odpowiada 1.66054 x 10-24 grama.

Wyrażając w jednostkach masy atomowej masy składników atomu otrzymamyProton = 1.0073 u

Neutron = 1.0087 u

Elektron = 5.486 x 10-4 u

Oznaczenia i symbole

Jądro składa się z Z protonów i N neutronów. Proton i neutron mają w przybliżeniu takie same względne masy atomowe, równe 1. Wobec tego liczba nukleonów, będzie odpowiadać zaokrąglonej względnej masie atomowej M, ponieważ liczba masowa M = Z + N.


Przykład - węgiel

Wszystkie atomy węgla (C) mają 6 protonów i 6 elektronów. Liczbę protonów w atomie węgla zapisujemy jako wskaźnik dolny z lewej strony symbolu pierwiastka:Wartość ta nosi nazwę liczby atomowej i dla węgla zawsze ma wartość 6.


Inna liczba nazywana, "liczbą masową" jest zapisywana z lewej strony jako górny wskaźnik. Jest ona sumą ilości protonów i neutronów i jest różna dla różnych izotopów (definicja poniżej). Na przykład:

W powyższym przykładzie izotop węgla ma 6 protonów i 6 neutronów. Następny izotop węgla:ma 6 protonów (liczba atomowa) i 8 neutronów (8=14-6). Te izotopy znane są jako "węgiel-14" i "wegiel-12".


2.Nuklidy, izotopy, izobary, izotony.


Określenie izotop oznacza zawsze jądra, które należą do tego samego pierwiastka, czyli mają taką samą liczbę atomową a różnią się liczbą masową.
Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego.

 • Cząsteczka - to najmniejszy element strukturalny związku chemicznego.

 • Proton - cząstka o ładunku dodatnim obdarzona masą (mrel =1).

 • Neutron - cząstka elektrycznie obojętna obdarzona masą (mrel =1)

 • Elektron - cząstka o ładunku ujemnym obdarzona masą (mrel =1/1823)

 • Nuklid - to zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej i masowej

 • Izotopy - to nuklidy rózniące się zawartością neutronów i o równej liczbie protonów.

 • Izobary - to pierwiastki różniące się liczbą protonów (liczbą atomową), ale o tej samej liczbie masowej.

 • Liczby kwantowe - są to cztery charakterystyczne wielkości służące do opisania elektronu w atomie. Są to, głowna liczba kwantowa n, orbitalna (poboczna) liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa m, spinowa liczba kwantowa s.

 • Elektrony walencyjne - to elektrony uczestniczące w tworzeniu wiązań chemicznych.

 • Orbital - Obszar przestrzeni wokół jądrowej w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu o określonym zasobie energii wynosi 90%. Każdy orbital ma mksymalnie dwa elektrony.
  Mamy cztery typy orbitali:

  • s-orbital - kulisty może mieć po 2 elektrony.

  • p-orbital - kontury są powłokami o symetrii osiowej względem odpowiednich osi układu współrzędnych (px, py, pz) - więc na orbitalach typu p maksymalnie może znajdować się sześć elektronów.

  • d-orbital ma skomplikowaną budowę - mamy pięć orbitali typu d - więc na orbitalach typy d maksymalnie może znajdowac się 10 elektronów.

  • f-orbital ma jeszcze bardziej skomplikowaną budowę. Mamy 7 orbitali typu f - więc na orbitalach typu f może znajdowac się maksymalnie 14 elektronów.

 • Względna masa atomowa Aw - Określa ile razy masa atomu pierwiastka jest większa od 1/12 masy atomowej jądra atomu węgla 126C.

 • Jednostka masy atomowej - jest dwunastą częścią masy jądra atomu węgla 126C.

 • Mol - Jest to jednostka ilości substancji. Mol jest taką ilością danej substancji, która zawiera tyle samo czastek, ile znajduje się w 12 g nuklidu 126C.

 • Liczba Avogadra - Jest to liczba pojedyńczych cząsteczek zawartych w jednym molu substancji NA = 6,02214 * 1023.

 • Masa molowa - Jest to masa jednego mola substancji. Jednostki kg/mol, g/mol.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość