Strona główna

1. Nazwa oraz adres zamawiającego realizacja projektu przez podmiot reprezentujący Beneficjenta Zespół Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3


Pobieranie 83.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar83.76 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

1. Nazwa oraz adres zamawiającego (realizacja projektu przez podmiot reprezentujący Beneficjenta
Zespół Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3.

NIP: 9451932638; Regon: 357977793.


2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie

w ramach realizacji projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie”„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”    1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1

Oscyloskop cyfrowy

9 szt

2

Uniwersalny zestaw laboratoryjny

9 szt

3

Multimetr cyfrowy

3 szt

4

Multimetr cyfrowy

6 szt

5

Miernik zniekształceń nieliniowych

1 szt

6

Zestaw lutowniczy

8 szt

7

Zestaw lutowniczy do serwisu podzespołów z elementami SMD

2 szt

8

Stacja rozlutowująca

2 szt

9

Uniwersalny zestaw lutowniczy

8 szt

10

Opaska antystatyczna

8 szt

11

Narzędzia elektronika

16 szt

12

Wielofunkcyjny miernik mocy

1 szt

13

Laboratoryjny mostek cyfrowy RLC

1 szt

14

Miernik analogowy

2 szt

15

Oscyloskop elektroniczny analogowy

3 szt

16

Zasilacz laboratoryjny

3 szt

17

Generator funkcyjny z częstościomierzem

3 szt

18

Indukcyjność dekadowa

2 szt

19

Pojemność dekadowa

2 szt

20

Rezystancja dekadowa

4 szt

21

Zestaw komputerowy

3 szt

22

Urządzenie wielofunkcyjne

2 szt

23

Rzutnik pisma

1 szt

24

Zestaw szkoleniowy oscyloskop

1 szt

25

Dydaktyczny System Mikroprocesorowy

2 szt

26

Komplet modeli do DSM (Dydaktyczny System Mikroprocesorowy)

1 szt

27

Programator EPROM

1 szt

28

Kasownik UV pamięci EPROM

1 szt

29

Układ sterowania ze sterownikiem PLC

1 szt

30

Zestaw szkoleniowy odbiornik telewizji kolorowej

1 szt

31

Zestaw szkoleniowy odbiornik radiowy

1 szt

32

Zestaw szkoleniowy odtwarzacz VCD

1 szt

33

Zestawy edukacyjne

1 kpl

34

Moduły podstawowe do zestawów edukacyjnych

1 kpl

35

Wiertarka miniaturowa

2 szt

36

Wiertarka miniaturowa

1 szt

37

Statyw do miniwiertarek

3 szt

38

Wiertła do metalu i uchwyty

2 kpl

39

Transformator ochronny przenośny

1 szt

40

Transformator ochronny przenośny

1 szt

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

30200000-1 urządzenia komputerowe

31000000-6 maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne

32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny

38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38342000-4 oscyloskopy

39162200-7 pomoce i artykuły szkoleniowe


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

3.3. Przedmiot zamówienia musi:

a) pochodzić z legalnego kanału dystrybucji

b) być fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2010 r.)

c) być objęty serwisem producenta w Polsce

d) być oznakowany znakiem CE.

3.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


  1. dostawę urządzeń do siedziby Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3 na koszt wykonawcy;

  2. instalacja i uruchomienie;

  3. przeszkolenie dla minimum 4 nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi

  4. udzielenie gwarancji jakości nie krótszej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia - do 21 dni od daty zawarcia umowy.5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki


określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 tys. zł

5.3 Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 6.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:  1. Oświadczenie wykonawcy – na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
    załącznik nr 2a do SIWZ.

2) Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 tys. zł
3) Ponadto zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie


w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  1. oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ.

6.2 W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 3a, wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż


6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. z 2009r Nr 226 poz. 1817).

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.

7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz czytelność przesłanego faksu.

7.3. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do siedziby zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.4. Treść pytań i odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali


SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści je na stronie internetowej

7.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7.6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian


w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

7.8. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się


z wykonawcami:

- w sprawach formalnych: p. Andrzej Cichoń , tel/fax. (12) 4115434

- w sprawach merytorycznych: p. Eugeniusz Legut , tel. (12) 4115434

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 12.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).8. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.9. Opis sposobu przygotowywania ofert

9.1. Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką.


Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.2. Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ.

9.3. Ofertę stanowi „Formularz oferty” - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ wraz
z innymi dokumentami i załącznikami wymaganymi przez niniejszą SIWZ.

9.4. Każda zapisana strona oferty musi być kolejno ponumerowana i parafowana. Wymagane jest spięcie kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

9.5. Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być czytelnie podpisane przez wykonawcę.

9.6. W przypadku gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie - określające zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności.

9.7. Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki.

9.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.10.Wykonawca składa ofertę w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym nazwą


i siedzibą wykonawcy, zaadresowaną jak niżej:
Zespół Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3.

Przetarg nieograniczony- Wyposażenie pracowni

Nie otwierać przed godz. 11:30 w dniu 3 listopada 2010r.
9.11.Oferta musi zawierać wypełnione i podpisane n/w dokumenty:

1) Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z rejestru albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej, celem umożliwienia zamawiającemu sprawdzenie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

3) Szczegółowy opis oferowanego wyposażenia pracowni wg załącznika nr 1A do SIWZ z wypełnioną przez wykonawcę kolumną 3.-musi być podana marka, model, typ ,rok produkcji oraz wszystkie wymagane parametry techniczne

4) Karty katalogowe

5) Dokumenty potwierdzające oznakowanie CE

6) Kalkulacja ceny oferty sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ.

7) Program szkolenia nauczycieli w zakresie obsługi.

8) Dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.
Niezłożenie dokumentów wymienionych powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3,


pok. nr 4 ( sekretariat) do dnia 3 listopada 2010 r. do godz. 10:00.

10.2. Oferty złożone po w/w terminie będą niezwłocznie zwrócone.

10.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 3,
pok. nr 3 w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 11:30.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne.

10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje w nich zawarte:

- nazwy, siedziby i adresy wykonawców,

- ceny ofert,

- okres gwarancji,

- termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji sporządzonej przez wykonawcę (zgodnie


z załącznikiem nr 3A do SIWZ).

11.2. Cena oferty musi zawierać łącznie koszt przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi świadczeniami określonymi w pkt. 3.4 niniejszej SIWZ.

11.3. Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości na dzień składania oferty. Po zsumowaniu podać cenę brutto.

11.4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie


z obowiązującymi przepisami.

11.5. Cenę oferty należy podać w złotych.12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w skali 100 pkt.

12.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium:Cena oferty (brutto) - 100%

12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, o najniższej cenie.13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

13.1. O wynikach przetargu zamawiający powiadomi w formie pisemnej wszystkich wykonawców.

13.2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

14.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

16.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo


zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

16.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-odrzucenia oferty odwołującego.

16.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego
wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni - jeśli
zostały przesłane w inny sposób.

16.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych


warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 16.6. i 16.7. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość


o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Kraków dnia 12.10.2010 r.Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1A do SIWZ - szczegółowy Opis wyposażenia pracowni oferowanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 22 ust.1 ustawy pzp

Załącznik nr 2b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

ustawy pzp

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór „Formularz oferty”

Załącznik nr 3A do SIWZ – Wzór „Kalkulacja ceny oferty”

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy
zrealizowane działanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość