Strona główna

1. Oferta powinna zawierać


Pobieranie 10.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.79 Kb.
1. Oferta powinna zawierać:
a) dane teleadresowe wykonawcy,
b) opis kwalifikacji wykonawcy,
c) cenę,
d) termin realizacji.


2. Metoda obliczenia ceny:
cenę należy podad w złotych polskich w następujący sposób:

cena netto w złotych, wysokośd podatku VAT w procentach, wysokośd podatku VAT w złotych oraz wartośd brutto.


3. Termin realizacji zamówienia:
październik 2011 do wrzesieo 2014.r. ( 36 miesięcy).
4. Termin i warunki płatności:
wynagrodzenie będzie płatne w formie ryczałtu miesięcznego, do 20 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury.
5. Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty:
cena –80 %

kwalifikacje wykonawcy – 20 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszą relację ceny i kwalifikacji wykonawcy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu . Wykonawca usługi musi spełniad następujące warunki:
a/ posiadad wykształcenie wyższe,

b/ nie może byd wykluczonym z postępowanie na podstawie art.24 ustawy Pzp.


7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Beata Siekierka, tel 77/ 455 46 10.
8. Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzid w formie pisemnej, w języku polskim i dostarczyd Zamawiającemu w jeden ze sposobów:
- pocztą elektroniczną na adres: alcor@alcor.pl,

- faxem na nr 77/45546 10

- złożyd osobiście w siedzibie Zamawiającego,

do dnia 30.09.2011 do godz:10 00.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA PROJEKTU

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Projektu z należytą starannością a w szczególności pod względem celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności wydatkowania środków pochodzących z EFRR. Zobowiązany będzie nadzorowad, aby Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Projektu.Do zadao Koordynatora Projektu oprócz nadzoru i koordynacji prac Zespołu Projektowego należed będzie w szczególności: 1) Nadzorowanie zgodności podjętych działao wynikających z projektu z zapisami umowy o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego
2) Co miesięczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania i reagowanie w przypadku opóźnieo w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego poprzez ustalanie przyczyn opóźnieo, odstępstw lub innych zagrożeo mogących spowodowad niezgodne z umową wykonanie zadania.
3) Co miesięczną analizę zaawansowania robót lub zakupów w stosunku do finansowanego planu realizacji zadania w porównaniu do poszczególnych pozycji zatwierdzonego kosztorysu zgodnie z planem finansowo-rzeczowym Projektu. Ustalanie przyczyn odstępstw i ich przyczyn, ich bieżące eliminowanie a w przypadku braku możliwości wyeliminowania odstępstw wnioskowanie o podjęcie działao zmierzających do usunięcia zagrożeo.
4) Nadzorowanie i współudział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zakupów w ramach projektu pod kątem zgodności z zasadami prawa zamówieo publicznych.
5) Przygotowywanie umów.
6) Sporządzanie wymaganych sprawozdao okresowych, rocznych oraz koocowych w tym wniosków o płatnośd zgodnie z wymaganiami Projektu.
7) Przygotowywanie analiz i zestawieo związanych z projektem na polecenie Kierownika Projektu.
8) Sporządzenie załącznika do faktury jako opisu f-ry podlegającej dofinansowaniu. W przypadku faktur otrzymanych po podpisaniu umowy zatwierdzanie ich do zapłaty z wyodrębnionego na realizację umowy rachunku bankowego, po stwierdzeniu, że jest podpisana przez upoważnione osoby.
9) Opracowywanie poprawek do harmonogramu płatności oraz poprawek do harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli będzie taka potrzeba.
10) Prowadzenie monitoringu osiąganych efektów - monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu projektu, sprawozdawczośd po zakooczeniu realizacji projektu.
11) Koordynowanie i prowadzenie działao informacyjnych i promocyjnych.
12) Bieżące monitorowanie prawidłowości ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość