Strona główna

1. Oportunizm a altruizm – czy istnieją obecnie? a Cele lekcji


Pobieranie 17.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.45 Kb.

1.Oportunizm a altruizm – czy istnieją obecnie?

a.1. Cele lekcji

i.a) Wiadomości


Uczeń:

 • zna postaci: Herhor, Paweł Obarecki, Ebenezer Scrooge, Jan Paweł II, Stanisława Bozowska, żona modna, Maksymilian Kolbe,

 • rozumie wyrażenia charakterystyczne dla analizowanych dwóch postaw życiowych.

ii.b) Umiejętności


Uczeń:

 • potrafi zaszeregować podane informacje, osoby ze świata oraz literatury, ilustracje dotyczące postawy oportunistycznej i altruistycznej do danej grupy,

 • potrafi wypowiadać się na temat różnych postaw człowieka wobec świata,

 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,

 • rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów,

 • potrafi pracować zespołowo.

b.2. Metoda i forma pracy


Praca w grupach, metoda skojarzeń, wizualizacja, ćwiczenia praktyczne

c.3. Środki dydaktyczne


Arkusze szarego papieru

Wyrażenia związane z dwoma analizowanymi postawami (załącznik 1)

Postaci związane z dwoma analizowanymi postawami (załącznik 2)

Ilustracje dla grup (załącznik 3)


d.4. Przebieg lekcji

i.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.

ii.b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, każda grupa dokonuje przydziału ról, wybierani są lider, sprawozdawca, sekretarz, przypomniane zostają zasady pracy w grupie. Nauczyciel informuje uczniów, że na kartkach mają wypisane cechy dwóch postaw człowieka wobec świata, nie mówi im jednak nazw tych postaw, prosi jedynie, aby intuicyjnie podzielili podane im informacje na dwie grupy (załącznik 1).

 2. Następnie, po uszeregowaniu informacji w dwóch grupach, nauczyciel rozdaje kartki z wypisanymi imionami i nazwiskami osób z życia i z literatury (załącznik 2). Prosi, aby uczniowie w grupach dopasowali je do danego utworzonego przez nich szeregu. Kolejne zadanie to dopasowanie ilustracji do wybranych i uszeregowanych grup (załącznik 3). Każda z grup przykleja wszystkie podane informacje na arkuszu szarego papieru. W ten sposób powstają plakaty, które każda z grup prezentuje na forum klasy. Uczniowie powinni mieć również czas na zadawanie pytań innym członkom grupy. Poszczególne zespoły porównują wyniki swojej pracy, sprawdzają, czy umieszczono poszczególne elementy w tych samych grupach, komentują również przyczynę dopasowania ilustracji do poszczególnej grupy. Powinny powstać na szarym papierze grupy pasujące do oportunizmu i do altruizmu

 3. Następnie uczniowie próbują zgadnąć, o jakie postawy człowieka wobec otaczającej nas rzeczywistości chodziło nauczycielowi – oportunizm i altruizm.

iii.c) Faza podsumowująca


Uczniowie w swobodnych wypowiedziach dyskutują na temat, których postaw jest więcej w dzisiejszym świecie, wpisują do zeszytu definicje oportunizmu i altruizmu utworzoną z plakatów, które wypracowali wspólnie w grupach.

e.5. Bibliografia


 1. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.

 2. www.gifownik.pl/cliparty.php

 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Altruizm

 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oportunizm

f.6. Załączniki

i.a) Wyrażenia i postaci związane z dwoma analizowanymi postawami


Załącznik 1.

Informacje do wycięcia.

ALTRUIZM OPORTUNIZM

postawa przeciwstawna egoizmowi


ugodowość

jednostki poświęcają się dla innych


rezygnacja z zasad dla doraźnych korzyści

bezinteresowna troska o dobro innych osób


uchylanie się od walki

jednostka udziela pomocy innej jednostce


konformizm

skłonność do poświęceń

postawa polegająca na postępowaniu adekwatnym do zaistniałej sytuacji i warunków (często politycznych lub społecznych), mająca na celu odniesienie pewnych korzyści

bezinteresowna troska o dobro innych ludzi

wiąże się to jednoznacznie z brakiem pewnych niezmiennych zasad, wg których postępowałoby się w życiu

zachowania ludzkie, ukierunkowane na realizację celów pozaosobistych


kierowanie się w życiu tym, co dla człowieka korzystne

nie oczekuje w zasadzie żadnej gratyfikacji, w tym zwłaszcza wynagrodzenia zewnętrznego


rezygnacja ze swoich pierwotnych marzeń

Załącznik 2.

Paweł Obarecki – Siłaczka S. Żeromski

Herhor – Faraon B. Prus

Maksymilian Kolbe

Jan Paweł II

Ebenezer Scrooge – Opowieść wigilijna K. Dickens

Prometeusz – Mity

Żona modna – Żona modna I. Krasicki

Stasia Bozowska – Siłaczka S. Żeromski

Załącznik 3.

Ilustracje do pracy w grupach.


ii.

iii.

iv.

v.b) Zadanie domowe


Altruistą lub oportunistą może być każdy z nas. Ale według mnie dzisiejszy świat bogatszy jest w tych drugich. Czy zgadzasz się z podaną tezą? Zachowaj formę rozprawki.

g.7. Czas trwania lekcji


45 minut

h.8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość