Strona główna

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Łazienki Królewskie Cztery Pory Roku


Pobieranie 33.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.73 Kb.


Regulamin

II Konkursu Fotograficznego

„Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku” jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, z siedzibą przy ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa (dalej zwane: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:


 • propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej;

 • znajdowanie magicznych miejsc i podkreślanie charakteru Łazienek Królewskich w Warszawie jako Letniej Rezydencji Króla Stanisława Augusta;

 • promocja Łazienek Królewskich w Warszawie;

 • zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;

 • poznanie indywidualnego spojrzenia na Łazienki Królewskie osób odwiedzających to miejsce.

3. Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec (dalej zwany: „Uczestnikiem”).
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w Konkursie.
4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Konkurs trwa od 1 stycznia 2014 roku do 15 listopada 2014 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:


 1. rejestracja poprzez moduł „Konkurs Fotograficzny: Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”, znajdujący się na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl

 2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl w ww. module)

 3. zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie Uczestnika Konkursu” zamieszczone na stronie Konkursu).

Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych czynności formalnych.


W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 15 listopada 2014 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.
Przesłanie zdjęć możliwe jest wyłącznie poprzez moduł „Konkurs Fotograficzny: Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”, dostępny na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl
Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
W trakcie trwania Konkursu zalogowani Uczestnicy będą mogli głosować na zdjęcia innych Uczestników. Logowanie możliwe będzie poprzez moduł „Konkurs Fotograficzny: Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”, dostępny na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl.
Przez cały Konkurs na bieżąco będą prezentowane rankingi najlepiej ocenianych zdjęć w danym miesiącu i w poszczególnych porach roku. Głosować można do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu, za jaki wybierane jest zdjęcie. Pod pojęciem “miesiąc” rozumie się miesiąc kalendarzowy. Pod pojęciem “pora roku” na potrzeby niniejszego Konkursu rozumie się odpowiednio:

 • “zima” – okres od 01 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

 • “wiosna” – okres od 01 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.,

 • “lato” – okres od 01 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,

 • “jesień” – okres od 01 września 2014 r. do 15 listopada 2014 r.

Tytuł “Zdjęcie miesiąca” i “Zdjęcie pory roku” przyznawany jest odpowiednio piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu, za jaki wybierane jest zdjęcie. Tytuł “Zdjęcie miesiąca” otrzyma zdjęcie, na które zagłosuje najwięcej Uczestników w okresie od pierwszego dnia danego miesiąca do dziesiątego dnia miesiąca następnego (np. tytuł “zdjęcie stycznia 2014 r.” otrzyma zdjęcie, na które w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r. włącznie zagłosuje największa liczba Uczestników, a tytuł “Zdjęcie zimy 2014 r.” otrzyma zdjęcie, na które w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 10 marca 2014 r. włącznie zagłosuje największa liczba Uczestników). Głosować można na wszystkie zdjęcia, bez względu na datę, w jakiej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostały zgłoszone do Konkursu.


Wyniki rankingów na “Zdjęcie miesiąca” i “Zdjęcie pory roku” nie mają wpływu na ostateczny wynik Konkursu.
5. Wymagania dotyczące prac konkursowych
Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do pięciu zdjęć. Do Uczestnika należy decyzja o liczbie zdjęć związanych z konkretną porą roku. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pięciu zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.
Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zmieniać przesłane przez siebie zdjęcia na stronie Konkursu.
6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2014 roku.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury w składzie:

 • Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

 • Czesław Czapliński, artysta fotograf, dziennikarz, autor filmów dokumentalnych;

 • Franciszek Maśluszczak, artysta malarz, rysownik, grafik;

 • Paweł Pierściński, artysta fotograf, autor ponad 200 wystaw o tematyce krajobrazu;

 • Andrzej Strumiłło, artysta malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf.

Jury wybierze od dwóch do 10 zdjęć, które otrzymają tytuł “Zwycięzca Konkursu Fotograficznego Łazienki Królewskie – Cztery Pory Roku”. Wybranych może być kilka zdjęć tego samego Uczestnika, lub zdjęcia różnych Uczestników. Werdykt jury jest ostateczny.


Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora: www.lazienki-krolewskie.pl
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania danych, publikując na stronie internetowej www.lazienki-krolewskie.pl nagrodzone zdjęcie (lub zdjęcia) i wzywając autora do kontaktu z Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanego zdjęcia (lub zdjęć) w ciągu kolejnych trzech dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator wybierze kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
7. Nagrody
Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Wystawa planowana jest na wiosnę 2015 roku.
Nagrodą specjalną dla laureatów Konkursu będzie udział w zaplanowanych na wiosnę 2015 roku „Warsztatach fotograficznych pod okiem Mistrza”.
Każdy z laureatów otrzyma również album Czesława Czaplińskiego „Łazienki Królewskie w Warszawie – Cztery Pory Roku” o wartości 75 zł za album.
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:

  1. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;

  2. wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

  3. używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.


9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny zdjęć przez członków jury.


Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja nadzorująca w składzie:

 • mec. Aleksandra Ciszewska – radca prawny

 • Katarzyna Obuchowicz-Skopiec – Doradca ds. Sponsoringu Strategicznego i Wydarzeń Wizerunkowych

 • Alicja Prętka - Specjalista ds. Statystyk, Kalendarza i Budżetu Działu

Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: a.pretka@lazienki-krolewskie.pl albo Dział Promocji i Marketingu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa.


Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie dziesięciu dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
10. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość