Strona główna

1. Przedmiot: metody analizy rynku; Wymagania wstępne


Pobieranie 24.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.2 Kb.
1.Przedmiot:METODY ANALIZY RYNKU;

2.Wymagania wstępne – Podstawy marketingu, Ekonometria, Statystyka.

3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Ćwiczenia

30

6

III

4.Prowadzący:

dr Anna Błaczkowska tel. 3680357 pokój 305 bud. Z;

mgr Agnieszka Stanimir tel. 3680394 pokój 313 bud. Z;

dr Janusz Wielki tel. 3680734 pokój 101 bud. M.5. Program przedmiotu:

Podstawowe problemy i obszary zastosowań:

Marketingowe analizy strategiczne. Badanie dalekiego otoczenia rynkowego, technika PEST, badanie bliskiego otoczenia rynkowego. Analiza konsumentów: badanie zachowań konsumentów, badanie segmentacyjne. Procedura segmentacji, wybór kryteriów, grupowanie konsumentów, ocena atrakcyjności segmentów, targeting – wybór rynków docelowych, pozycjonowanie. Strategia marketingowa.

Marketingowe zarządzanie operacyjne. Plan marketingowy. Mix marketingowy. Badanie instrumentów mixu marketingowego. Badanie produktu. Identyfikacja faz cyklu życia produktu, badania nowego i istniejącego produktu, zarządzanie marką i opakowaniem. Badanie cen, elastyczność cenowa, próg rentowności. Badanie dystrybucji. Wybór i analiza kanałów dystrybucji. Mix komunikacyjny. Narzędzia promocji. Projektowanie kampanii promocyjnych, badanie zasięgu i skuteczności zastosowanych narzędzi promocji. Badanie efektywności, pomiar efektów.

Controlling marketingowy. Strategiczny controlling marketingowy – audyt marketingowy. Operacyjny controlling marketingowy, analiza sprzedaży, analiza kosztów, wykorzystanie technik sieciowych.

Statystyczna i ekonometryczna analiza danych marketingowych.

Komputerowo wspomagane gromadzenie i analiza danych marketingowych. Klasyfikacja danych. Dane wtórne. Wewnętrzne źródła danych wtórnych. Zewnętrzne źródła danych wtórnych. Weryfikacja. Dane pierwotne. Techniki gromadzenia danych pierwotnych. Ankietowanie, obserwacja, eksperymentowanie. Alokacja próby. Skale pomiarowe – nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa, ilorazowo – przedziałowa. Redukcja i wstępna analiza danych. Tabulacja, prezentacja graficzne. Zaawansowana analiza danych. Badanie zależności i współzależności. Prognozowanie. Testowanie hipotez. Pakiety ekonometryczno – statystycznej analizy danych.

6. Metodyka zajęć:. Ćwiczenia - aktywizacja poprzez indywidualne i zespołowe zadania praktyczne.

7.Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: identyfikacja głównych obszarów zastosowań; poznanie podstawowej terminologii i głównych technik badań marketingowych; poznanie specyficznych technik ekonometrycznego modelowania danych marketingowych; poznanie zasad wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników modelowania;

umiejętności: nabycie umiejętności sformułowania problemu badawczego, zaprojektowania procedury badania, inwentaryzacji potrzeb informacyjnych, identyfikacji źródeł danych wtórnych, zaprojektowania procesu gromadzenia danych pierwotnych, ulokowania próby badawczej i wstępnej obróbki i weryfikacji zgromadzonych danych; nabycie umiejętności wyboru metod modelowania w zależności od skali pomiarowej; poznanie zasad wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników, opanowanie zasad formułowania zaleceń decyzyjnych.

8.Forma zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu i pracy domowej (projekt).9.Literatura:

1. Mazurek–Łopacińska, K. (red.) [1999] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE Wrocław, Wrocław.

2. Mynarski, S. [2000] Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków.

3. Pociecha, J. [1996] Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

4. Walesiak, M. [1996] Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
Wydział: ZI.

Rodzaj studiów: dzienne.

Kierunek: ZiM.

Specjalność: ZiM.Sylabus
1.Przedmiot:METODY ANALIZY RYNKU;
2.Wymagania wstępne – Podstawy marketingu, Ekonometria, Statystyka.

3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

30

6

III

4.Prowadzący:

wykłady: dr hab. Józef Dziechciarz, tel. 3680359, pok. 310 bud. Z;5. Program przedmiotu:

Podstawowe problemy i obszary zastosowań:

Marketingowe analizy strategiczne. Badanie dalekiego otoczenia rynkowego, technika PEST, badanie bliskiego otoczenia rynkowego. Analiza konsumentów: badanie zachowań konsumentów, badanie segmentacyjne. Procedura segmentacji, wybór kryteriów, grupowanie konsumentów, ocena atrakcyjności segmentów, targeting – wybór rynków docelowych, pozycjonowanie. Strategia marketingowa.

Marketingowe zarządzanie operacyjne. Plan marketingowy. Mix marketingowy. Badanie instrumentów mixu marketingowego. Badanie produktu. Identyfikacja faz cyklu życia produktu, badania nowego i istniejącego produktu, zarządzanie marką i opakowaniem. Badanie cen, elastyczność cenowa, próg rentowności. Badanie dystrybucji. Wybór i analiza kanałów dystrybucji. Mix komunikacyjny. Narzędzia promocji. Projektowanie kampanii promocyjnych, badanie zasięgu i skuteczności zastosowanych narzędzi promocji. Badanie efektywności, pomiar efektów.

Controlling marketingowy. Strategiczny controlling marketingowy – audyt marketingowy. Operacyjny controlling marketingowy, analiza sprzedaży, analiza kosztów, wykorzystanie technik sieciowych.

Statystyczna i ekonometryczna analiza danych marketingowych.

Komputerowo wspomagane gromadzenie i analiza danych marketingowych. Klasyfikacja danych. Dane wtórne. Wewnętrzne źródła danych wtórnych. Zewnętrzne źródła danych wtórnych. Weryfikacja. Dane pierwotne. Techniki gromadzenia danych pierwotnych. Ankietowanie, obserwacja, eksperymentowanie. Alokacja próby. Skale pomiarowe – nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa, ilorazowo – przedziałowa. Redukcja i wstępna analiza danych. Tabulacja, prezentacja graficzne. Zaawansowana analiza danych. Badanie zależności i współzależności. Prognozowanie. Testowanie hipotez. Pakiety ekonometryczno – statystycznej analizy danych.

6. Metodyka zajęć: Przekazywanie wiadomości na wykładzie, studium przypadków, aktywizacja poprzez indywidualne i zespołowe zadania.

7.Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: identyfikacja głównych obszarów zastosowań; poznanie podstawowej terminologii i głównych technik badań marketingowych; poznanie specyficznych technik ekonometrycznego modelowania danych marketingowych; poznanie zasad wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników modelowania;

umiejętności: nabycie umiejętności sformułowania problemu badawczego, zaprojektowania procedury badania, inwentaryzacji potrzeb informacyjnych, identyfikacji źródeł danych wtórnych, zaprojektowania procesu gromadzenia danych pierwotnych, ulokowania próby badawczej i wstępnej obróbki i weryfikacji zgromadzonych danych; nabycie umiejętności wyboru metod modelowania w zależności od skali pomiarowej; poznanie zasad wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników, opanowanie zasad formułowania zaleceń decyzyjnych.

8.Forma zaliczenia:

Opracowanie (projekt). Ocena z zaliczenia ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej przedmiotu.9.Literatura:

1. Mazurek–Łopacińska, K. (red.) [1999] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE Wrocław, Wrocław.

2. Mynarski, S. [2000] Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków.

3. Pociecha, J. [1996] Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

4. Walesiak, M. [1996] Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
Wydział: ZI.

Rodzaj studiów: dzienne.Kierunek: ZiM.

Specjalność: ZIM.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość