Strona główna

1. Przyczyny konfliktu a. powstanie dwóch przeciwstawnych bloków polityczno – militarnych


Pobieranie 14.49 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.49 Kb.
Technikum uzupełniające Historia TU

Lekcja 42 Dział: Świat w okresie konfliktów globalnych
Temat: Znaczenie I wojny światowej w dziejach Europy i świata.
1. Przyczyny konfliktu.

a. powstanie dwóch przeciwstawnych bloków polityczno – militarnych:

 • Trójprzymierze (państwa centralne) – Austro - Węgry, Niemcy, Włochy. (1879 - 1882). W trakcie wojny dołączyły: Turcja (1914 r.), i Bułgaria (1915 r.)

 • Trójporozumienie ( Ententa) – Rosja, Francja, Wielka Brytania. (1891 – 1907). W trakcie wojny dołączył: Rumunia (1916 r.), i USA i Japonia (1917 r.).

 • Włoch ostatecznie poparły Ententę, (rywalizowały na Bałkanach z Austro -Węgrami).

b. Agresywna polityka globalna Niemiec- chęć uzyskania większych wpływów w koloniach

c. „kocioł bałkański” - rywalizacja o ziemie po upadającej Turcji.

 • Bałkany były pod kontrolą dotkniętej kryzysem Turcji – rosły aspiracje niepodległościowe tutejszych państw, oraz Austro-Węgier które zajęły Bośnię i Hercegowinę.

 • wojny bałkańskie:

 • I wojna bałkańska 1912-1913 – to rywalizacja państw bałkańskich z Turcją która przegrywa i traci posiadłości w Europie

 • II wojna bałkańska -rywalizacja Bułgarii z: Serbia, Grecją, Rumunią –Serbia zwycięża

d. Udany zamach w Sarajewie w czerwcu 1914 r. na następcę tronu Austro -Węgier – Franciszka Ferdynanda. (serbski student członek organizacji niepodległościowej)

 • Austria wystosowała ostre ultimatum (żądanie spełnienia warunków) – w stosunku do Serbii ta czuła wsparcie Rosji –i odrzuciła ultimatum 28 VII 1914 r. wojna stałą się faktem


2. Wybuch I wojny światowej (28 VII 1914 r.)

a. wypowiadanie sobie wojny przez wrogie państwa dwóch bloków w sierpniu 1914r.

 • Niemcy - wojna ! - Rosji i Francji. (1 VIII 1914 r.),Wielka Brytania - wojna! – Niemcom (4 VIII 1914 r.), Austro -Węgry - wojna! – Rosji ( 6 VIII 1914 r.)


b. Niemiecki plan wojenny Schlieffena (czyt. Szlifina) – uderzenie cała siłą na Francję (przez Belgię) a następnie dopiero na Rosję (uniknąć wojny na dwa fronty)
3. Charakterystyka działań wojennych

a. Front zachodni – powstrzymanie ofensywy niemieckiej na rzeka Marną – początkiem wojny pozycyjnej

 • Ustabilizowanie frontu –okopy -wielkie ofensywy i liczne straty w ludziach a nikłe rezultaty

 • Bitwa pod Verdun (czyt. Verdę) luty - czerwiec 1916 r.

 • Niemiecka ofensywę na twierdzę Verdun - długie walki przyniosły straty, - front nie przełamany, kolejna ofensywa nad rzeką Sommą (VI –VII 1916 r.) – bez powadzenia.


b. front wschodni – po początkowych sukcesach Rosjan w 1915 r. nastąpiła kontrofensywa wojsk austriackich i niemieckich.

 • 1914 r. – Rosja w ofensywie zajmuje m.in. Prusy Wschodnie i Galicję Wschodnią.

 • 1915 r. – wielka kontrofensywa państw centralnych - do 1917 r (mimo rosyjskiej ofensywy gen. Aleksja Brusiłowa w Galicji Wschodniej) zajęły obszar od Zatoki Ryskiej po Bałkany


4. Obcięcie władzy w Rosji przez bolszewików i wycofanie się z wojny Rosji

a. Rewolucja lutowa -1917 abdykacja ostatniego cara - Mikołaja II.

 • Rosja - Republiką parlamentarną -władzę sprawuje Rząd Tymczasowy – liberalizacja życia.

 • Włodzimierz Lenin przywódca bolszewików (radykalny odłam SDPRR) – zapowiada natychmiastowe zakończenie wojny i konfiskatę wielkich majątków

b. rewolucja październikowa 1917 ( 25 X / 7 XI) – przejecie władzy przez bolszewików.

 • 1917 X bolszewicy - dokonali przewrotu w Petersburgu -Rząd Tymczasowy został obalony powołany nowy rząd- Rada Komisarzy Ludowych na czele -Włodzimierz Lenin.

c. 1918 r. III - pokój brzeski ( niemiecko - rosyjski) - zwycięstwo państw centralnych.

 • Rosja zrzeka Ukrainy, Białorusi, Królestwa Polskiego i regionu nadbałtyckiego


5. Klęska państw centralnych – koniec wojny.

a. Rewolucja w Berlinie - cesarz Wilhelm II abdykował - wprowadzono republikę

b. 11 listopada 1918 r. zostało podpisane w Compiegne ( czyt. kompeń ) we Francji zawieszenie broni pomiędzy koalicją i Niemcami.
6. Konferencja pokojowa i Traktat Wersalski – 1919 r. (28 VI)

 • Obrady w Paryżu 27 państw (bez Niemiec i Rosji Radzieckiej) - decydujący głos mieli:

 • USA (T. W. Wilson), Wielka Brytania (David Georg), Francja (Gorges Clemenceau).

    • Postanowienia traktatu wobec Niemiec:

     • terytorialne - zwrot Francji Alzacji i Lotaryngii, Zagłębie Saary na 15 lat pod zarządem Ligi Narodów, Gdańsk Wolnym Miastem, utrata wszystkich kolonii

     • militarne - demilitaryzacja Nadrenii, armia max. 100 tys. żołnierzy i lekko uzbrojona

     • gospodarcze – zapłata wysokich reparacji ( ok. 132 miliardy marek w złocie – 1921 r.)

     • Traktaty z innymi państwami centralnymi:

     • Austrią (Saint - Germain 1919 r.) – utrata ok. 85% terytorium i ludności

     • Bułgarią ( Neuilly 1919 r.) – straty terytorialne ok. 10%

     • Węgrami ( Trianon – 1920 r.) – utrata 2/3 terytorium, samodzielność państwowa

     • Turcją ( Sevres – 1920 r. zmieniony w Lozanie -1923 r.) –utrata posiadłości w Europie


7. Traktaty waszyngtońskie. – porozumienie międzynarodowe ograniczające zbrojenia morskie (konferencja w Waszyngtonie państw kolonialnych – 1922 r.)

 • Ustalenie stref wpływów na Pacyfiku, Ustalono tonaż floty wojennej – USA i Wielka Brytania -5, Japonia - 3,.uznano suwerenność Chin - polityka „otwartych drzwi.


8. Liga Narodów – organizacja założona w 1919 r. miała zapewnić pokój i wzmocnić bezpieczeństwo międzynarodowe – rozstrzyganie pokojowe sporów miedzy państwami

 • powstała z inicjatywy prezydenta USA T. W. Wilsona zapowiedź w 14 punktowym orędziu

 • Członkami ligi były na początku 32 państwa (m.in. Polska) - bez Niemiec, Rosji, i USA

 • Działalność Ligi oceniana źle – brak USA i nie zapobiegła II wojnie światowej


9. Problem mniejszości narodowych

a. tzw. mały traktat wersalski (28 VI 1919r.) – nakładał obowiązek ochrony praw mniejszości narodowych w nowych państwach Europy Środkowej (m.in. Polska)
Zadanie domowe str. 279

1. Oceń sposób rozwiązania problemu mniejszości narodowych po I wojnie światowej. • mały traktat wersalski – nakładał obowiązek ochrony praw mniejszości narodowych

Pytania sprawdzające:

1. Omów wydarzenia w Rosji 1917r. • rewolucja lutowa -upadek caratu, rewolucja październikowa władza w rękach bolszewików.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość