Strona główna

1. Rewolucja w Anglii w XVII wieku a. przyczyny dwa przeciwstawne obozy społeczne w Anglii


Pobieranie 14.45 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.45 Kb.
Technikum uzupełniające Historia TU

Lekcja 32 Dział: Czasy nowożytne
Temat: Rewolucje i ich znaczenie w dziejach nowożytnego świata.
1. Rewolucja w Anglii w XVII wieku.

a. przyczyny - dwa przeciwstawne obozy społeczne w Anglii:

 • nowa szlachta – gentry (czyt dżentry) – zasiadająca w izbie gmin (niższa izba parlamentu) zajmuje się: handlem, produkcją i ekspansją kolonialną

 • wyznaje purytanizm – odłam kalwinizmu cechujący się surowością zasad moralnych
 • król Karol I dążący do władzy absolutnej - arystokracja, kościół anglikański (regaliści)

 • dążenia do absolutyzmu dynastii Stuartów (unia Anglii z Szkocją od 1603r.)

 • „Długi Parlament”(1640-1653) zamiast podatków uchwala Wielką Remonstrację

 • Spis postulatów ograniczających władzę monarchy oraz wysokość podatków


b. wojna domowa w Anglii zwycięstwo sił parlamentu na czele z Oliverem Cromwellem nad armią królewską

 • Klęska wojsk królewskich pod Naseby (1645)-wydanie króla przez zbuntowanych Szkotów

 • Oliver Cromwell przeprowadza czystki w Izbie Gmin – „parlament kadłubowy”

 • Król Karol I osądzony i skazany na śmierć (1649r.) – Anglia republiką


c. Cromwell rozwiązuje parlament kadłubowy – przyjmuje tytuł Lorda Protektora i wydaje Akty Nawigacyjne

 • Akty nawigacyjne - cudzoziemcy nie mogą handlować z koloniami Angielskimi, import do Anglii wyłącznie na statkach brytyjskich


d. Restauracja Stuartów (powrót na tron Anglii) -1660r. (po śmierci O. Cromwella)

 • Parlament uchwala Habeas Corpus Akt (czyt. hebijes korpus akt) - nie można nikogo aresztować bez nakazu sądowego, a aresztowanemu trzeba przedstawić zarzuty w ciągu 24h


e. Bezkrwawa -sławetna rewolucja 1688r. - obalenie Stuartów

 • parlament zdetronizował Jakuba II który chciał wprowadzić rządy absolutne –koronę przekazano Wilhelmowi Orańskiemu

 • Deklaracja Praw (Bill of Rigths) –Anglia monarchią parlamentarną-„król panuje nie rządzi”


2. Powstanie Stanów Zjednoczony Ameryki
a. Przyczyny podjęcia walk przez kolonie angielskie w Ameryce Północnej w XVIII w.

 • Anglia traktuje kolonie jako rynek zbytu oraz bazę surowcowa

 • Kolonie muszą utrzymywać wojsko angielskie i płacić cła i różne opłaty na rzecz Korony

 • Zatopienie ładunku herbaty przez osadników przebranych za Indian - „bostońskie picie herbaty”


b. Deklaracja Niepodległości 4 VII 1776 – uchwalona przez 13 kolonii proklamowała niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Zwycięstwa armii kolonistów Jerzego Waszyngtona pod Saratogą, i pod Yorktown – traktat pokojowy w Paryżu (1783r.) - Stany suwerennym państwem


c. Udział ochotników z Europy (z Polski: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski)
d. Konstytucja Stanów Zjednoczonych – 1787 rok (pierwsza demokratyczna na Świecie)

 • zasada trójpodziału władzy (federalnej i stanowej):

 • W. ustawodawcza – parlament - Kongres (Senat , Izba Reprezentantów)

 • W. sądownicza – Sąd Najwyższy – najwyższa instancja
 • Państwo federacyjne - duży zakres samodzielności poszczególnych stanów


3. Rewolucja francuska – 1789 - 1799

a. przyczyny

 • Wypływy ideologii oświecenia i rewolucji amerykańskiej – kryzys starego ładu

 • Zadłużenie i deficyt budżetowy -wydatki na armie, dyplomację i utrzymanie dworu

 • Klęski żywiołowe (nieurodzaj), obciążenia feudalne, nędza i głód

 • podział społeczeństwa –podział na trzy nierówne stany

 • Duchowieństwo – liczne przywileje, wpływ na władzę

 • Stan trzeci ( 96% społ.) mieszczanie (burżuazja i biedni) i chłopi (bogaci i biedni )


b. przebieg

  • 1789 V – Ludwik XVI zwołuje Stany Generalne – ( francuski parlament)

 • Stan trzeci wezwał do wspólnych obrad – szlachta i kler odmówiły
 • 1789 VII – zdobycie Bastylii przez lud Paryża (symboliczny początek rewolucji)
 • 1789 26 VIII –Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela

 • Władza w rękach narodu, Prawo do: wolności, własności, równości wobec prawa
 • 1791, 3 IX Uchwalenie konstytucji – Francja Monarchią konstytucyjną

 • Władza ustawodawcza – Legislatywa, Władza wykonawcza – król i ministrowie
 • 1792 IV – Legislatywa-Zgromadzenie Prawodawcze wypowiada wojnę Austrii -porażki
 • 1793 21 I -Uwięźnie a następnie ścięcie króla Ludwika XVIFrancja republiką
 • Komitet Ocalenia Publicznego – rząd- kierowany przez Georges Danton a potem Maksymilian Robespierra – przeciwników rewolucji kieruje na gilotynę
    • 1794 27 VII - Przewrót 9 thermidora – obalenie jakobinów – rządy Dyrektoriatu
    • 1799 9 XI – zamach 18 brumaire’a – Napoleon Bonaparte przejmuje władzę


Zadanie domowe str. 194

1. Ukaż w punktach przebieg rewolucji francuskiejPytania sprawdzające:

1. Przedstaw przebieg Rewolucja w Anglii w XVII wieku.
32
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość