Strona główna

1. Socrealizm Cele lekcji


Pobieranie 23.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.18 Kb.

1.Socrealizm

1.1. Cele lekcji

1.a) Wiadomości


Uczeń powinien:

 • umiejscowić epokę w czasie,

 • przyporządkować dzieła autorom,

 • łączyć prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

 • przypisać technikę plastyczną twórcom, którzy się w niej specjalizowali,

 • zdefiniować pojęcia: popiersie gipsowe, rzeźba monumentalna, architektura konserwatywna, apologetyka.

2.b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • zidentyfikować wybrane dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych,

 • rozpoznać artystę w oparciu o charakterystykę jego twórczości,

 • rozpoznać w dziele sztuki temat,

 • dostrzec i określić zależność dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska powstania,

 • opisać dzieło sztuki pod względem formy i treści,

 • opisać fakty i zjawiska, które miały wpływ na formę dzieła,

 • wskazać elementy formalne w malarstwie: kompozycję, kolor, światłocień i perspektywę, w rzeźbie: kompozycję, bryłę i fakturę, w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryłę, konstrukcję i dekorację,

 • wykazać zależność między miejscem powstania dzieła, sytuacją społeczno – polityczną, kręgiem artystycznym a kształtem dzieła,

 • podać fakty z życia artystów mające wpływ na cechy charakterystyczne ich twórczości,

 • określić znaczenie i rolę dzieł dla przemian w sztuce.

2.2. Metoda i forma pracy


Pokaz slajdów, pogadanka, praca w grupach.

3.3. Środki dydaktyczne


Slajdy, podręcznik, tablice z reprodukcjami.

4.4. Przebieg lekcji

1.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel z uczniami powtarza podstawowe wiadomości na temat kierunków artystycznych w XX wieku. Odwołuje się do wiedzy uczniów na temat wydarzeń historycznych (rewolucja październikowa, przejęcie władzy w ZSRR przez Józefa Stalina, przejęcie władzy przez komunistów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej), które wpłynęły na pojawienie się socrealizmu oraz wyjaśnia pojęcia: popiersie gipsowe, rzeźba monumentalna, architektura konserwatywna, apologetyka.

2.b) Faza realizacyjna


Uczniowie uczestniczą w pokazie slajdów prezentujących przykładowe dzieła socrealizmu, wykonują notatki. Grupy otrzymują tablice z reprodukcjami, wyszukują dzieła socrealizmu, grupują je zgodnie z danymi twórcy, ustalają elementy formalne w dziełach malarskich (określają temat, elementy kompozycyjne, kolor, światłocień i perspektywę), w rzeźbie (opisują kompozycję, bryłę i fakturę), w architekturze (opisują układ przestrzenny, plan, bryłę, konstrukcję i dekorację). Odwołując się do wiedzy uzyskanej z pokazu slajdów, określają charakterystyczne cechy twórczości poszczególnych artystów. Ustalają, gdzie znajdują się dzieła socrealizmu.

3.c) Faza podsumowująca


Poszczególne grupy uczniów prezentują wyniki swoich prac i robią notatki. Ustalają, czym różnią się dzieła socrealizmu od innych dzieł przypisanych kierunkom artystycznym XX wieku. Określają, którzy twórcy byli wierni idei socrealizmu, a którzy ją porzucili dla innych kierunków artystycznych. Wskazują na znaczenie socrealizmu w dziejach sztuki, w tym zwracają uwagę na rolę socrealizmu w polskich przeobrażeniach artystycznych. Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test sprawdzający celem wypełnienia go jako pracy domowej (załącznik 1).

5.5. Bibliografia


 1. Hugh H., Fleming J., Historia sztuki świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.

 2. Osińska B., Sztuka i czas. Od klasycyzmu do współczesności, WSiP, Warszawa 2005.

 3. Sproccati S., Przewodnik po sztuce. Artyści i ich dzieła, style i kierunki od XIV wieku do współczesności, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2003.

Źródła ilustracji:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kolkhoznitsa.jpg (zadanie 1, B)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Palackultury.jpg (zadanie 1, A)

http://www.pawech2.republika.pl/ros/awa/soc/imgsoc/imgokl/gall/01.htm (Paweł Chmielewski) (zadanie 1, C)

http://www.pawech2.republika.pl/ros/awa/soc/wrb.htm (Paweł Chmielewski) (zadanie 1, D)

6.6. Załączniki

1.a) Karta pracy ucznia


załącznik 1.

 1. Na podstawie reprodukcji podaj: (a) nazwę dzieła, (b) autora:A

(a) ..............................(b) ..............................

B

(a) ..............................(b) ..............................


C

(a) ..............................(b) ..............................

D

(a) ..............................(b) .............................. 1. Podaj nazwiska twórców wymienionych dzieł:

  1. Podaj cegłę ……………………...........................................................................

  2. Towarzysz Bierut wśród robotników ...................................................................

  3. Stalin i Woroszyłow na Kremlu ...........................................................................

  4. Pomnik Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie ...................................................

  5. Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie ................................................................ 1. Połącz nazwisko artysty z tytułem jego dzieła, wpisując obok tytułu odpowiednią literę:

A

Tadeusz Ptaszycki
1

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie

B

Juliusz Krajewski
2

Pierwszy raport przywódcy pionierów

C

Wiaczesław Mariupolski
3

Przesłuchanie komunisty

D

Józef Sigalin
4

Plac Centralny w Nowej Hucie - Krakowie

E

Boris Joganson
5

Podziękowanie traktorzyście

F

Fiodor Reszetnikow
6

Młody Bierut wśród robotników

G

Alfred Lenica
7

Drogi Stalinie


2.b) Notatki dla nauczyciela


Karta odpowiedzi

1.


A. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie - Lew Rudniew

B. Robotnik i kołchoźnica - Wiera Muchina

C. Lenin w Smolnym - Izaak Brodski

D. Fajrant w Nowej Hucie - Andrzej Wróblewski

2.

a) Podaj cegłę – Aleksander Kobzdejb) Towarzysz Bierut wśród robotników – Włodzimierz Zakrzewski

c) Stalin i Woroszyłow na Kremlu – Aleksander Gierasimow

d) Pomnik Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie – Marian Konieczny

e) Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie – Lew Rudniew

3.

A4

B5C2

D1

E3F7

G6

7.7. Czas trwania lekcji


45 minut

8.8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość