Strona główna

1. Which is the next number after ninety-eight? Jaka jest następna liczba po dziewięćdziesiąt osiem ?


Pobieranie 11.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.49 Kb.
1.Which is the next number after ninety-eight?
Jaka jest następna liczba po dziewięćdziesiąt osiem ?
Odp. (99)

2.Which mathematical operation is the sum:


a)5×25 b)5+25 c)25÷5 d)25-5
Które z działań oznacza sumę ?
Odp. (b)
3.Can you divide six into zero?
Czy można podzielić sześć przez zero ?
Odp. (nie)

4.What's the name of the smallest polygon?


Jak nazywamy najmniejszy wielokąt ?
Odp. (trójkąt)
5.One quarter is the same as point two five. Is it true or false?
Jedna czwarta to to samo co dwadzieścia pięć setnych. Czy to prawda czy fałsz? Odp. (prawda)
6.Two and three quarters is a mixed number. Is it true or false?
Dwie całe i trzy czwarte to liczba mieszana. Czy to prawda czy fałsz?
Odp. (prawda)
7.The product of fractions two and one third and one and one seventh is 56/20.
Is it true or false?
Iloczyn ułamków dwa i jedna trzecia oraz jeden i jedna siódma wynosi 56/20. Czy to prawda czy fałsz?
Odp. (fałsz)
8.When you change the decimal fraction 0,125 into the simple fraction you
have:
a)1/8 b)1/4 c)7/25 d)3/8
Po zamianie ułamka 0,125 na ułamek zwykły otrzymasz…
Odp. (a)
9.Which number isn’t a natural number:
a)0,5 b) 2 c) 1876 d) 1
Która z liczb nie jest liczbą naturalną?
Odp. (a)
10.One side of the rectangle has 24 cm, and the other one is four times shorter than it. The ground of the rectangle is
a)96 cm2 b) 480 cm2 c) 6 cm2 d) 144 cm2
Jeden bok prostokąta ma 24 cm, a drugi jest 4 razy krótszy. Pole tego prostokąta wynosi…
Odp. (d)
11.Divisible number by nine is:
a)two thousand and twenty-two
b)seven hundred and forty-four
c)zero
d)nine hundred and ninety- six
Liczbą podzielną przez 9 jest…
Odp. (c)
12.The least common multiplier of numbers 14 and 42 is:

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 14 i 42 jest…42


13.A divisor of the number 243 453 654 it is not:
a) two b) three c) four d) nine
Dzielnikiem liczby 243 453 654 nie jest….
Odp. (c)
14.The number smaller by 6/8 than 2 is:
a) 5/4 b) 2and6/8 c) 1and3/8 d) 12/4
Liczba o 6/8 mniejsza od 2 to:
Odp. (a)
15.Anna is thirty-six now. How old was she in nineteen seventy-nine?
Anna ma teraz 36 lat. Ile lat miała w 1979r ?
Odp. (4)

16. Tom thought a certain number. Next he added to it five, the received sum he divided by three, and multiplied by four the received quotient . Then he subtracted six from the last result . After that Tom divided this difference by seven and received number two. What number did Tom think?

2*7=14 14+6=20 40:4=5 5*3=15 15-5=10

17.The sum of three next even numbers is 823 626.

What are the numbers?
274 540 + 274 542 + 274 544 = 823 626
18. The magic square

Complete the magic square. Use numbers from 1 to 16 - each number use only once. The sum of all numbers in a line ( down or across) and diagonally should be equal 34

Słowniczek : diagonally -po przekątnej

Numbers 10,11,6,7 have been written.

Uzupełnij kwadrat magiczny liczbami od 1 do 16, tak aby suma magiczna wynosiła 34.

/ tzn. W pola kwadratu wpisz liczby od 1 do 16 tak, aby suma liczb w każdym poziomie, w każdym pionie i na obu głównych przekątnych była równa 34.


/ liczby 10,11,6,7 zostały już wpisane/


19. Calculate:

Area of a square with perimeter 36cm.

............................................................................................................................

Area of a rectangle with perimeter 40 cm and a width of 10 cm.

............................................................................................................................

Perimeter of a square which area is equal 81 cm².

............................................................................................................................

Perimeter of a rectangle which area is equal 40 cm² and a length of 4 cm.

.............................................................................................................................

20. krzyżówka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość