Strona główna

1. Zajęcia organizacyjne Problematyka narodowościowa w Republice Czeskiej


Pobieranie 17.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.42 Kb.
Dr Elżbieta Pałka

Zakład Badań Wschodnich

Instytutu Studiów Międzynarodowych
Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Europie Środkowo-

Wschodniej
(konwersatorium, studia stacjonarne – 30 godz., rok akademicki 2009/2010)
1.Zajęcia organizacyjne
2. Problematyka narodowościowa w Republice Czeskiej

Literatura:E. Pałka, J. Szymeczek, Polityka narodowościowa Republiki Czeskiej, w: Europa Środkowa – dekada transformacji. Republika Czeska, B. J. Albin, W. Baluk (red.), Wrocław 2005, s. 181 – 204.

3. Stosunki wyznaniowe w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej

Polityka wyznaniowa Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, struktura wyznaniowa tych państw, charakterystyka największych kościołów i związków wyznaniowych, pozycja kościołów w społeczeństwie.

Literatura:

E. Pałka, Polityka wyznaniowa Republiki Czeskiej, w: Europa Środkowa – dekada transformacji. Republika Czeska, B. J. Albin, W. Baluk (red.), Wrocław 2005, s. 205 – 230.

Lub E. Pałka, Czeskie Kościoły u progu XXI wieku – w poszukiwaniu tożsamości, w: Państwo – społeczeństwo – religia we współczesnej Europie, M. Mróz, T. Dębowski (red.), Toruń 2009, s. 162 – 178.

Literatura uzupełniająca:

J., Krukowski, P. Repko, Religia i wolność religijna w Republice Słowackiej, w: Kultura i Prawo, red. J. Krukowski, Warszawa 2003, s. 143 – 150.P. Boryszewski, Kościół, którego nie było, Warszawa 2002.

J. Szymeczek, Rola Kościołów w życiu narodowym Polaków na Zaolziu, w: Polacy na Zaolziu – Poláci na Těšínsku (1920 – 2000), Czeski Cieszyn 2002, s. 141 – 150.
4. Romowie i Węgrzy w wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej

Literatura:

E. Pałka, Problematyka narodowościowa na Słowacji (wybrane zagadnienia), w: Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Wrocław 2007, s. 71 – 81.

S. Wojciechowski Problem mniejszości węgierskiej w Europie Środkowo – Wschodniej, „Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa” 2001, z. 18, s. 67 – 78.

J. Żołądź, Polityka zagraniczna współczesnych Węgier a kwestia mniejszości węgierskich w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, w: Polityka wewnętrzna i międzynarodowa. Badania Wschodnie, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, Wrocław 2009, s. 215-232.
5. Albańczycy oraz inne społeczności muzułmańskie, konflikty etniczne na obszarze b. Jugosławii

- Albańczycy w Macedonii i Serbii, Torbesze, kwestia narodu bośniackiego, Pomacy, Tatarzy

Literatura:

P. Eberhardt, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005, s. 71-97.

A.Parzymies, Muzułmanie w Macedonii, w: Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies,

Warszawa 2005, s. 133- 146.

M . Waldenberg, Albańsko – serbski konflikt etniczny w Kosowie. Zarys dziejów, „Sprawy narodowościowe – Seria nowa, 2001, s. 7 – 33.

Literatura uzupełniająca:

S. Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed międzynarodowym trybunałem w Hadze, Warszawa 2006.

A. Garabedjan, Tożsamości etniczne Bałkanów w latach dziewięćdziesiątych i ich analogie w procesie integracji europejskiej, w: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo – Wschodniej na przestrzenia dziejów, red. E. Znamierowska – Rakk, Warszawa 2007, s. 203 – 219.
6. Religia i etniczność w państwach bałkańskich

M. Dąbrowska – Partyka, Kościół i naród. Sytuacja w krajach postjugosłowiańskich, w: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2002, s. 63 – 70.7. Kwestia rusińska w państwach Europy Środkowo – Wschodniej

Literatura:

B. Halczak, Problemy tożsamości narodowościowej Łemków, w: Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak, A. Ksenicz, J. Starzyński, Legnica – Zielona Góra 2007, s. 41 – 70.
8. Mniejszość polska w Europie Wschodniej

Liczebność i rozmieszczenie mniejszości polskiej w państwach Europy Wschodniej na tle struktury narodowościowej tych krajów, sytuacja mniejszości polskiej, Karta Polaka

Literatura:

D. Górecki, Sytuacja ludności polskiej na Litwie i Białorusi, w: Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, red. D. Górecki, Toruń 2009, s. 103- 136.


9. Kwestie wyznaniowe na Ukrainie

- struktura narodowościowa i wyznaniowa współczesnej Ukrainy, najliczniejsze wspólnoty religijne, polityka wyznaniowa Ukrainy

Literatura:

T. Szyszlak, Trony i ołtarze. Polityka i religia na Ukrainie, „Więź” 2007, nr 7, s. 81 – 95.

10. Problematyka narodowościowa i wyznaniowa w Rumunii i Bułgarii

J. Solak, Rumunia, Toruń 2004, s. 69 – 86.
10. Mniejszości narodowe oraz religijne w Polsce

- prawne regulacje sytuacji mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce, charakterystyka najliczniejszych mniejszości narodowych, struktura wyznaniowa polskiego społeczeństwa, największe Kościoły i związki wyznaniowe

Literatura:

H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych, w: Mniejszości narodowe etniczne w procesach transformacji i integracji, red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006, s. 263 – 270.

S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005, s. 88 – 109.

P. Stanisz, Zasada dwustronności w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, „Człowiek i Społeczeństwo” 2009, T. XXIX, s. 137 – 148.


11. Zakończenie zajęć


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość