Strona główna

13. Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chrzanowskiego


Pobieranie 29.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.76 Kb.
13. Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chrzanowskiego
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chrzanowskiego obejmuje wszystkie grupy odpadów. Odpady z sektora komunalnego i odpady niebezpieczne z tego strumienia odpadów, są problemem, którym przede wszystkim powinny zajmować się gminy lub związki gmin, w ramach swoich zadań statutowych i własnych planów gospodarki odpadami. Natomiast w niniejszym planie przedstawiono szczegółowo system gospodarowania tymi odpadami oraz cele i zadania, które powinny być uwzględnione w odpowiednich planach gminnych. Odpady z sektora gospodarczego powinny być przedmiotem działań podmiotów gospodarczych, lub ich prawnych następców. Dotyczy to również odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego. Ponadto w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chrzanowskiego, uwzględniono zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego.

Podstawowym zadaniem, do zrealizowania w najbliższych czterech latach, jest uporządkowanie gospodarki odpadami w powiecie. W szczególności dotyczy to odpadów pochodzących z sektora gospodarczego i komunalnego oraz inwestycji związanych


z likwidacją dzikich wysypisk i prawidłową eksploatacją składowisk odpadów z sektora gospodarczego i z sektora komunalnego. Uporządkowanie gospodarki odpadami jest działaniem warunkującym realizację celu podstawowego w przyjętym systemie gospodarki odpadami, jakim jest osiągnięcie obowiązujących standardów w gospodarce odpadami.

Szczególną uwagę zwrócono w Planie na możliwość realizacji na terenie powiatu zadań i założeń przyjętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego oraz w „Nowej polityce ekologicznej państwa”. Wymienione działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do zasad zrównoważonego rozwoju nawiązuje również „Strategia rozwoju województwa małopolskiego”. Jednym


z celów operacyjnych w ramach Strategii jest „kompleksowe zagospodarowanie odpadów oparte na europejskich i światowych standardach”.

Przyjęty w Planie system gospodarki odpadami, wraz ze szczegółowo wyznaczonymi celami i działaniami, krótko- i długookresowymi, umożliwia włączenie się Powiatu Chrzanowskiego do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w województwie małopolskim, w ramach 13 obszaru gospodarowania odpadami do roku 2010 i w ramach 8 obszaru do roku 2014 (wg WPGO).

Projektowane zadania systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami i są zgodne z zasadami postępowania odpadami określonymi w przepisach o odpadach. Dotyczą one:


 • zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

 • zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu

 • zapewnianiu zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi

 • przekazywania odpadów do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione

 • stosowania najlepszych dostępnych technik

 • selektywnego zbierania odpadów „u źródła”

 • stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”

Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań będzie utworzenie powiatowej bazy danych o odpadach. W bazie tej będą gromadzone informacje dotyczących gospodarki odpadami (wytwarzania, odbioru, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania), z podziałem na sektor komunalny, gospodarczy i odpady niebezpieczne oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące realizacji powiatowego systemu gospodarki odpadami. W bazie danych zawarte będą dane o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a także stopniem wykorzystania instalacji i urządzeń do ich zagospodarowania.

Drugim elementem monitorowania wdrażania powiatowego planu gospodarki odpadami będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz w roku Zarząd Powiatu będzie przedstawiał Radzie Powiatu informacje o stanie realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Jednocześnie tematyka dotycząca gospodarki odpadami powstającymi na terenie każdej gminy będzie wprowadzana porządku obrad rad gmin. Podczas obrad omawiane będą zagadnienia dotyczące wdrożenia planu gospodarki odpadami, a w szczególności zasady selektywnego zbierania odpadów z sektora komunalnego oraz likwidacji „dzikich wysypisk”

Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami


Powiatowy plan gospodarki odpadami ustala politykę i wyznacza cele w zakresie gospodarki odpadami.

Polityka gospodarki odpadami w Powiecie Chrzanowskim jest zgodna z ogólnymi zasadami hierarchii w zakresie gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej i opiera się na: • zapobieganiu powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko (wytwarzanie odpadów należy ograniczać w możliwie największym stopniu podczas produkcji, przekształcania, transportu i konsumpcji dóbr i towarów),

 • zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, w tym recyklingu materiałowego i organicznego, np. kompostowania oraz spalania połączonego z odzyskiem energii (zastosowanie odpowiednich działań na rzecz zwiększenia poziomu odzysku z jednoczesną minimalizacją odpadów poddawanych unieszkodliwianiu),

 • zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów np. poprzez składowanie (składowanie odpadów powinno stanowić ostateczną metodę unieszkodliwiania odpadów, po wykorzystaniu wszystkich innych możliwych metod odzysku lub unieszkodliwiania).Powiat będzie wspierał działania związane z utworzeniem na terenie powiatu Zakładu Zagospodarowania Odpadów - przewidzianego w WPGO, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Zakład ten przewidywany jest do utworzenia przy składowisku odpadów komunalnych w Balinie lub w innym miejscu wyznaczonym zgodnie z wymogami ochrony środowiska, w formie podmiotu gospodarczego, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.
Doświadczenia wskazują, iż korzystniej jest, jeśli jedno przedsiębiorstwo obejmuje całość gospodarki odpadami, w szczególności, gdy jest to przedsiębiorstwo z udziałem powiatu lub gmin czy też związku gmin. Wówczas nie powstają luki pomiędzy poszczególnymi fazami sytemu i łatwiej jest ustalić odpowiedzialność za ewentualne niedomagania funkcjonowania sytemu. Podstawową działalność ZZO powinna się opierać na organizacji i obsłudze selektywnego zbierania odpadów na terenie powierzonym przez gminę, zapewniać mieszkańcom pojemniki lub worki do zbierania odpadów, odbierać posegregowane odpady i dodatkowo je uzdatniać „wtórna segregacja”. Pozyskane surowce wtórne zakład winien przekazywać przedsiębiorcom zajmujących się ich odzyskiem. Podkreślić należy, iż znacznie lepsze pozyskanie surowców wtórnych oraz podniesienie efektywności działania ZZO zapewnia dodatkowe sortowanie zebranych surowce wtórnych. Selektywne zbieranie odpadów u źródła nie zapewnia ich rozsortowania na poszczególne rodzaje i odmiany. Na przykład odpady z tworzyw sztucznych są zazwyczaj zbierane w jednym pojemniku i dlatego są wymieszane wyroby i opakowania z polichlorku winylu, polipropylenu, poliestru itd. Posortowanie tych odpadów na poszczególne odmiany oraz wyeliminowanie przypadkowych ciał obcych podnosi ich wartość użytkową i cenę o ok. 60%.).

Pozostałe odpady – nie posiadające własności użytkowych – należy przekazywać do unieszkodliwiania. Na terenie ZZO można również utworzyć GPZON (gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych wymóg ten wynika z zapisów krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) - dla akumulatorów i baterii, a także odpadów w postaci lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, farb i lakierów.Dla umożliwienia realizacji pełnego zakresu zadań ZZO musi posiadać odpowiednią bazę materialno – techniczną. Przede wszystkim musi dysponować odpowiednio dużym terenem, na którym powinny być zlokalizowane:

 • baza różnych kontenerów, pojemników, boksów i środków transportu,

 • miejsce do magazynowania odpadów dostarczonych przez mieszkańców,

 • miejsce do magazynowania i rozbierania odpadów wielkogabarytowych,

 • linia sortownicza,

 • magazyn surowców wtórnych i odpadów do unieszkodliwienia,

 • belownica, rozdrabniarka

 • zaplecze socjalno – biurowe.

Jednym z podstawowych zadań w zakresie gospodarki odpadami, szczególnie odpadami komunalnymi jest rozwój i dalsze wdrażanie selektywnego zbierania odpadów oraz objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów.
System gospodarki odpadami przedstawiono w formie tabelarycznej na stronie 66 niniejszego Planu, kolejno dla odpadów powstających w sektorze komunalnym, dla odpadów powstających w sektorze gospodarczym oraz dla odpadów niebezpiecznych.

14. wykaz źródeł informacji i danych z literatury


 1. Ankieta dla firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy: Informacje do realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Gmin Chrzanowa, Libiąża, i Trzebini

 2. Ankieta dla właściciela (zarządzającego) instalacją do termicznego przekształcania odpadów, Zakład Utylizacji EKO-S.O.S. ,Chrzanów

 3. Ankieta do planu gospodarki odpadami komunalnymi. Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini - Jaworzno 2005

 4. Ankieta posiadacza odpadów z terenu gmin: Chrzanów, Libiąż, i Trzebinia

 5. Ankieta składowiska, Trzebinia ul. Piłsudskiego

 6. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów.

 7. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Trzebinnia.

 8. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Libiąż.

 9. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Alwernia.

 10. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów.

 11. Ankiety dla opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Babice.

 12. Czajka K. et al. Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w Województwie Małopolskim ROPSIM, Archiwum IGSMiE PAN, 2003 - Kraków.

 13. Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno – ekonomicznej Powiatu Chrzanowskiego - Uniconsult

 14. 1993 - Dąbrowa Górnicza.

 15. Gradziński R., 1972 – Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wyd. Geol. Warszawa.

 16. GUS 2003 - Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 - gmina Alwernia, Kraków.

 17. GUS 2003 - Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 - gmina Libiąż, Kraków.

 18. GUS 2003 - Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 - gmina Trzebinia, Kraków.

 19. GUS 2003 - Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 - gmina Chrzanów, Kraków.

 20. Informacje przekazane przez Rafinerię Trzebinia S.A.

 21. Informacje przekazane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

 22. Informacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

 23. Informacje przekazane przez Urząd Gminy Babice.

 24. Informacje przekazane przez Urząd Miasta Alwernia.

 25. Informacje przekazane przez Urząd Miejski w Chrzanowie.

 26. Informacje przekazane przez Urząd Miasta Libiąż.

 27. Informacje przekazane przez Urząd Miasta Trzebinia.

 28. Informacje przekazane przez Zakład Górniczo-Energetyczny „Janina” w Libiążu Sp. z o.o.

 29. Informacje przekazane przez Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

 30. Informacje przekazane przez Zakłady Górnicze „Trzebionka” S.A. w Trzebini.

 31. Kleczkowski A.S. 1990 (red.) – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Skala 1:500 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków.

 32. Koncepcja likwidacji składowiska ZM-I Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” w Trzebini, Firma Haller S.A., Jan Włoszek, Katowice, 1999.

 33. Nasza Zielona Małopolska. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa małopolskiego na lata 2001-2015. Zarząd Województwa Małopolskiego 2000 r.

 34. Program Rządowy dla Terenów poprzemysłowych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.

 35. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010. Rada Ministrów, 2002r.

 36. Raport o stanie środowiska w 2001 roku dla Powiatu Chrzanowskiego, 2002r – WIOŚ, Kraków.

 37. Raport o stanie środowiska w województwie w 2001 r. – Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków 2002.

 38. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Jazdówka w Libiążu, etap: warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. KPG ProGeo Sp. z o.o. Kraków, lipiec 2003.

 39. Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2000 – 2003r.

 40. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Alwernia – 1998 r.

 41. Strategia rozwoju gminy Libiąż na lata 2003 – 2013 - FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

 42. Strategia rozwoju gminy Trzebinia – Trzebinia 2000 r.

 43. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego, Fundacja Promocji Gospodarczej.

 44. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Alwernia - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1999 -, Kraków.

 45. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Alwernia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział Kraków, Kraków 1999

 46. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia, Biuro Rozwoju Miasta „Katowice”.

 47. Urząd Statystyczny w Krakowie, 2003 - Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, Kraków.

 48. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – Województwo Małopolskie. Arkadis Ekokonrem , 2003.

 49. Wybrane dane o powiatach i gminach województwa małopolskiego w 2002 roku, Kraków.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość