Strona główna

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego – konkurs wiedzy Imię I nazwisko: klasa: suma punktów


Pobieranie 18.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.31 Kb.
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego – konkurs wiedzy

Imię i nazwisko: ………………………………………….

Klasa: ……………………………………………………..

Suma punktów: ………………………………………….

1. Określ, które z podanych faktów są przyczynami, a które skutkami powstania styczniowego. Przyczyny oznacz literą P, skutki literą S.

….. Konfiskata majątków.

….. Rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego.

….. Polityka Aleksandra Wielopolskiego wobec Rosji.

….. Zsyłki na Syberię.

….. Interwencja wojsk rosyjskich podczas manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie.

….. Nasilona rusyfikacja.

….. Ogłoszenie przez władze rosyjskie stanu wojennego.

….. Zorganizowanie branki.

….. Likwidacja Kościoła unickiego w Królestwie.
2. Która ze wskazanych przez Ciebie przyczyn powstania styczniowego jest uznawana za bezpośrednią przyczynę rozpoczęcia walk?

…………………………………………………………………………………….

3. Przyporządkuj ugrupowaniom Białych i Czerwonych ich postulaty oraz przywódców. W tym celu wstaw litery i cyfry odpowiadające poszczególnym hasłom we właściwe części tabeli.

A. Jarosław Dąbrowski B. Andrzej Zamoyski C. Leopold Kronenberg

1 – przeprowadzenie uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania dla właścicieli ziemskich

2 – aktywna działalność inteligencji, mieszczaństwa i ziemian

3 – uzależnienie wybuchu powstania od uzyskania pomocy państw zachodnich

4 – wywołanie powstania zbrojnego przy zaangażowaniu własnych sił

5 – uwłaszczenie chłopów i wypłata odszkodowań dziedzicom

6 – rozbudowa sieci konspiracyjnej służącej zbrojnym celom

7 – prowadzenie działań głównie przez ludzi młodych


Stronnictwo Białych

Stronnictwo Czerwonych

4. Podkreśl imiona i nazwiska dyktatorów powstania styczniowego.

Józef Hauke – Bosak, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz, Zygmunt Sierakowski, Edmund Taczanowski, Romuald Traugutt
5. Literą P oznacz zdania prawdziwe, literą F – fałszywe.

….. W czasie powstania styczniowego po stronie polskiej walczyła dobrze wyszkolona, regularna armia.

….. W walkach powstańczych brali udział ochotnicy z Węgier, Francji, Niemiec, Włoch, nie brakowało także Czechów, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców.

….. Powstanie ogarnęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Białoruś i Litwę.

….. Oddziałami powstańczymi na Kielecczyźnie dowodził Zygmunt Sierakowski.

….. Szanse powstańców na zwycięstwo przekreślił wydany przez cara dekret uwłaszczeniowy, który zniechęcił chłopów do udziału w walce.

….. Stronnictwo Białych nie wzięło udziału w powstaniu.
6. Aleksander Wielopolski uważał, że jedynym sposobem na uzyskanie autonomii Królestwa Polskiego jest

A. wybuch powstania.

B. lojalność wobec Rosji.

C. zamach stanu.

D. powstanie w trzech zaborach.
7. Stan wojenny na terenie Królestwa Polskiego Rosjanie wprowadzili

A. 14 X 1860 r. B. 14 XI 1860 r.

C. 16 X 1861 r. D. 14 X 1861 r.
8. Romuald Traugutt został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok został wykonany na stoku warszawskiej Cytadeli

A. 11 IV 1864 r. B. 5 VIII 1864 r.

C. 5 VII 1864 r. D. 12 IX 1864 r.
9. Połącz postacie z opisami.

A. ksiądz Stanisław Brzóska 1. gubernator Litwy i Białorusi, zwany „Wieszatielem”

B. Aleksander II 2. kierował organizacją Czerwonych wiosną 1863 r.

C. Michaił Murawjow 3. do grudnia 1864 r. walczył na Podlasiu, stracony w Sokołowie Podlaskim

D. Stefan Bobrowski 4. mianował gen. Fiodora Berga na gubernatora Warszawy


A.

B.

C.

D.

10. Rozpoznaj autora i tytuł obrazu.


…………………………….. …………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………

11. Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na fotografii.

…………………………………. …………………………………….

12. Jedną z najważniejszych bitew powstania styczniowego była stoczona 8 VIII 1863 r. bitwa pod Żyrzynem. Dowodził nią

A. gen. Józef Hauke – Bosak

B. gen. Walery Wróblewski

C. gen. Michał Heydenreich

D. gen. Edmund Taczanowski
13. Spośród wymienionych pisarzy podkreśl tych, którzy w swoich dziełach nawiązali do powstania styczniowego.

A. Eliza Orzeszkowa

B. Adam Mickiewicz

C. Juliusz Słowacki

D. Stefan Żeromski

E. Maria KonopnickaF. Aleksander Fredro

Przygotowała: Monika Dąbrowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość