2. Ogólna charakterystyka systemów bezpieczeństwa 3 >21. System sygnalizacji pożarPobieranie 167.76 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar167.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6

1. Wstęp 2

2. Ogólna charakterystyka systemów bezpieczeństwa 3

21. System sygnalizacji pożaru. 3

2. Dźwiękowy system ostrzegawczy. 4

23. Kontrola dostępu. 5

24. System sygnalizacji włamania i napadu. 6

25. System telewizji dozorowej CCTV. 6

3. Planowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożaru 8

31. Zasady planowania systemu sygnalizacji pożaru. 8

32. Podział obiektu na strefy dozorowe. 10

33. Dobór czujek i ich rodzaje. 11

Detekcja pożaru 17

Rozplanowanie i rozmieszczenie czujek 18

Ciepła 18

34. Zasilanie energią i okablowanie systemu sygnalizacji pożaru. 20

4. Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO. 21

41. Priorytety. 22

42. Zalecenia instalacyjne do montażu systemu DSO. 22

44. Wymagania technice stawiane dźwiękowym systemom ostrzegawczym. 23

Tablica 23

45. Podstawowe zasady wykonywania pomiarów. 24

5. Planowanie i projektowanie systemów sygnalizacji napadu i włamania. 27

5.1. Projektowanie systemów SSWIN. 28

52. Elementy systemów sygnalizacji włamania i napadu. 29

6. System kontroli dostępu 34

7. Projektowanie systemów telewizji przemysłowej CCTV. 38

8. Integracja systemów pożarowych w dużych obiektach. 40

81. Budowa systemu integrującego. 42

82. Stosowane konfiguracje systemów sygnalizacji pożaru. 43

83. Konfiguracja systemu sterowania. 46
 1. Wstęp


Współczesne czasy gdzie priorytetem jest życie i zdrowie ludzkie sprawiają iż duży nacisk kładzie się na rozwój oraz tworzenie nowych systemów mających zapewnić jak największą ochronę i bezpieczeństwo ludzi.

Budynki o wielkiej kubaturze takie jak centra handlowe, kina, teatry, szkoły, hotele, restauracje w których na raz przebywa często po kilka set osób mogą stanąć w obliczu wszelakich zagrożeń.

Jednym z nich i bardzo niebezpiecznym jest ogień. Mimo dużej świadomości społeczeństwa o tym żywiole prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru występuje zawsze. Wystarczy często niedopałek papierosa lub iskra z uszkodzonej instalacji elektrycznej, przegrzany silnik. Szkody wynikłe z wystąpienia pożaru to głównie straty materialne oraz zagrożenie dla ludzkiego życia. Aby zapobiec tego rodzaju zagrożeniom stosowane są nowoczesne systemy. Podstawowe z nich to: • system sygnalizacji pożaru;

 • dźwiękowy system ostrzegawczy.

Oprócz pożaru mamy również do czynienia z innego typu niebezpieczeństwami, na które narażeni są ludzie przebywający w budynkach. Dość realnym w dzisiejszych czasach i jednocześnie jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Z myślą o takim charakterze niebezpieczeństwa powstały system ochrony mienia mające zabezpieczyć przed wtargnięciem niepożądanych osób. Systemy te to : • Kontrola dostępu;

 • System sygnalizacji włamania i napadu;

 • Telewizja przemysłowa.

Zastosowanie tych systemów w budynkach nie daje 100% pewności bezpieczeństwa lecz do minimum obniża mogące wystąpić zagrożenie.
 1. Ogólna charakterystyka systemów bezpieczeństwa
 1. System sygnalizacji pożaru.System sygnalizacji pożaru zwany skrótowo SSP jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w budynkach wielkokubaturowych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób. Z tego powodu w pewnej klasie obiektów budowlanych (budynkach handlowych lub wystawowych, teatrach, kinach, budynkach służącym celom gastronomicznym, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych, większych zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego, archiwach, muzeach, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, centralach telefonicznych, garażach podziemnych, stacjach metra, dworcach i w portach, bankach, bibliotekach) stosowanie systemów SSP jest obowiązkowe. Uregulowane jest to przez odpowiednie przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia. Urządzenia stosowane w systemach SSP muszą spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nie posiadających stosownych certyfikatów.

Najważniejszym elementem każdego systemu SSP jest centrala alarmowa. Ma ona specyficzną konstrukcję, pozwalającą na podłączenie znacznej liczby czujek wykrywających pożar, a także urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących. Jest urządzeniem mikroprocesorowym, zdolnym do analizy sytuacji w obiekcie objętym pożarem. Wypracowuje odpowiednie decyzje w postaci sygnałów sterujących, uruchamiających automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające a także urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w zagrożonym obszarze budynku ma system oddymiania. Specjalnie zaprojektowane kontrolery sterują pracą wentylatorów nawiewowych oraz wyciągowych zapewniając odpowiednie ciśnienia w różnych strefach budynku, a także monitorują i ustawiają położenie klap dymowych podczas akcji oddymiania. Zamykanie i otwieranie klap dymowych przebiega wg ustalonej procedury programowej lub ręcznie.

 1. Dźwiękowy system ostrzegawczy.

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.


Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym zagrożeniem realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (syrenami). Informowanie za pomocą sygnalizatorów akustycznych niosło jednak za sobą szereg wad. Najważniejsze z nich to:

 • Możliwość spowodowania paniki;

 • Brak możliwości przekazania innych informacji oprócz alarmu;

 • Brak możliwości odwołania alarmu;

 • Brak możliwości określenia rodzaju zagrożenia;

 • Brak możliwości przekazania sposobu postępowania w przypadku zagrożenia;

 • Brak możliwości przekazania informacji na temat dróg ucieczki;

 • Mała skuteczność przekazywania informacji.

Wad tych pozbawione są Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO, w których przekazywanie informacji realizowane jest za pomocą głośników. Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie systemy te mogą być używane do transmitowania reklam, nadawania muzyki, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych.

Zgodne z obowiązującym w Polsce rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. Rozdział 6, § 25.1 , "Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w: • budynkach handlowych lub wystawowych;

 • jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej >10 000 m2;

 • wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > 8 000 m2;

 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > 1500;

 • kinach i teatrach o liczbie miejsc > 600;

 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek > 200 w budynku;

 • budynkach zamieszkania zbiorowego;

 • stacjach metra (kolei podziemnych);

 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób;

 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.  1. Kontrola dostępu.

Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu. Systemy te mogą być również stosowane przy bramach wjazdowych na parking. Można w ten sposób kontrolować zajętość miejsc parkingowych lub ograniczyć dostęp do parkingu wyłącznie dla osób uprawnionych do parkowania.

Do systemów kontroli dostępu możemy zaliczyć również systemy kontroli czasu pracy. Umożliwiają one rejestrowanie i automatyczne rozliczanie czasu pracy. Rejestratory gromadzą w swojej pamięci informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Dane te można wysłać do komputera, a programy płacowe poddadzą je odpowiedniej obróbce. Kolejną odmianą systemu kontroli dostępu jest system kontroli pracy wartowników. Pozwala on na weryfikację pracy służb chroniących dany obiekt. Można dzięki takiemu rozwiązaniu sprawdzić np. czy obchody są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Każdy z wymienionych systemów może pracować jako niezależna aplikacja spełniająca zadania wynikające z cech charakterystycznych. Można również dokonać integracji poszczególnych modułów w jeden duży system, który pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z kontrolą dostępu.

 1. System sygnalizacji włamania i napadu.

Zasada działania systemu sygnalizacji włamania oparta jest na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od sposobu zaprogramowania, przekazuje sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Sygnał taki najczęściej przekazywany jest do tzw. Stacji Monitorowania Alarmów, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu. Stacja Monitorowania Alarmów, w przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, powiadamia o zaistniałym zagrożeniu odpowiednie służby ochrony czy też właściciela obiektu. Najczęściej w momencie wykrycia włamania, centrala uruchamia również sygnały akustyczno - optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu. W profesjonalnych dedykowanych rozwiązaniach zabezpieczenia technicznego System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) jest tylko jednym ze składników systemu bezpieczeństwa obiektu. Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania i Napadu to bardzo skomplikowany zespół rozwiązań technicznych wymagający wdrożenia specjalnie opracowanych procedur i działań czynnika ludzkiego - dla skutecznej minimalizacji zagrożeń. 1. System telewizji dozorowej CCTV.


System Telewizji Przemysłowej (ang. CCTV) stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku kiedy pewne obszary lub obiekty wymagają stałej kontroli i nadzoru, a na ich terenie bezpieczeństwo i życie ludzkie jest zagrożone. Poprzez zastosowanie telewizji przemysłowej zwiększamy poziom bezpieczeństwa na obszarze chronionym poprzez zwiększenie skuteczności pracy służb odpowiedzialnych za realizację zadań ochrony. Systemy telewizji przemysłowej realizując swoje podstawowe funkcje jakimi są identyfikacją rodzaju zdarzenia, wykrywanie osób, identyfikacja osób, identyfikacja pojazdów - LPR ANPR, detekcja ruchu, zapis materiałów audio i wideo oddają użytkownikowi szereg często wyselekcjonowanych informacji niezbędnych dla utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa obszarów, obiektów podlegających zabezpieczeniu. Daje to nowy wymiar w dziedzinie zabezpieczeń: wykrycie intruza, przekazanie informacji w formie obrazu i dźwięku do odbiorcy sygnału, zapis tego zdarzenia, pełną identyfikację i archiwizację. Wspieramy projektowanie i dostawy systemów CCTV wykorzystując wyszukane dedykowane oprogramowanie, urządzenia, osprzęt najwyższej klasy . Są to m.in kamery wewnętrzne i zewnętrzne, kolorowe i czarno - białe, kamery przewodowe i radiowe, monitory CRT i TFT, urządzenia do transmisji obrazu po łączach telefonicznych, światłowodowych, skrętce telekomunikacyjnej, TCP/IP urządzenia do rejestracji obrazu, w tym rejestratory cyfrowe.

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy