Strona główna

2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w toruniu]


Pobieranie 125.62 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar125.62 Kb.


2013
Urząd Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
[Program działań społeczno-gospodarczych

dla zespołu staromiejskiego

W TORUNIU]

Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć grup tematycznych. Za realizację zadań odpowiedzialny jest Urząd Miasta Torunia oraz jednostki podlegle.

Spis treści


Idea programu……………………………………………………….……………..…….5

Główne cele programu…………………………………………………………………...6

 1. Działania na rzecz mieszkańców zespołu staromiejskiego…………………….............7

 1. Wsparcie dla rodzin………………………………………………………..…………7

 2. Współpraca ze szkołami oraz świetlicami środowiskowymi…………………………7

 3. Organizacja spotkań społeczności lokalnej…………………….…………………….7

 4. Promocja zdrowia…………………………………………………………………….8

 5. Udział organizacji pozarządowych w kreowaniu działań kulturalnych….……...…...8
 1. Pozabudżetowe źródła finansowania działań o charakterze społecznym………….…8

 1. Aktywizacja osób bezrobotnych………………………………………………….….….9

 1. Klub Integracji Społecznej – Klub Pracy – Giełda Pracy……………………..…...…9

 2. Dofinansowanie miejsc pracy dla osób przeszkolonych w Klubie Integracji Społecznej………………………………………………………………………….…9

 3. Szkolenia indywidualne i grupowe skorelowane z potrzebami uczestników i pracodawców………………………………………………………………………..9

 4. Prace interwencyjne, społecznie użyteczne i roboty publiczne……………………..10

 1. Wspieranie przedsiębiorczości…………………………...…………………………….11

 1. Uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem handlu……………………....11

 2. Zezwolenie na ekspozycję towarów przed sklepami……………………………..…11

 3. Program wspierania mikroprzedsiębiorczości w branżach chronionych i

zanikających……………………………………………………………………..…..11


 1. Preferencje dla przedsiębiorców podejmujących działalność w obrębie starówki

po raz pierwszy………………………………………………………………..…….12


 1. Promocja środowiska rzemieślniczego…………………………………………..….12

 2. Baza danych przedsiębiorców ze starówki…………………………………..……...12

 3. Wspieranie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych i informacyjnych...……12

 4. Okresowe targowiska na Rynku Nowomiejskim……………………………….…….13

 5. Jarmarki na Rynku Staromiejskim………………………………………...………….13

 6. Akcja „Toruń za pół ceny”……………………………………………………………13

 1. Gospodarka lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi……………………………….14

 1. System zamiany lokali mieszkalnych………………………………………………...14

 2. Baza lokali gotowych do wynajęcia………………………………………………….14

 3. Poprawa stanu technicznego oraz estetyki zaniedbanych kamienic………………….14

 4. Konkurs „Moje podwórko”…………………………………………………………..15

 5. Konkurs na najlepiej zagospodarowany gminny lokal użytkowy……………………15

 1. Ład przestrzenny……………………………………………………………………….16

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu staromiejskiego wraz z otoczeniem………………………………………………………………………….16

 2. Zasady wykonywania oraz ekspozycji reklam i szyldów…………………………….16

 3. Zredagowanie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przyjęte zasady gospodarki lokalami użytkowymi………………...……17

 1. Organizacja ruchu drogowego…………………………………………………………18

 1. Zmiany w organizacji ruchu………………………………………………………..…18

 2. Wydawanie i użytkowanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i postoju……...…18

 3. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych………...…..18

 4. Utworzenie stacji rowerowych i udostępnienie roweru miejskiego…………….…….19

 5. Utworzenie strzeżonego parkingu dla rowerów………………………………………19

 1. Porządek i bezpieczeństwo………………………………………………………...…..20

 1. Zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej…………...…………………….20

 2. Intensyfikacja wykorzystania monitoringu miejskiego……………………………….20

 3. Warsztaty samoobrony dla mieszkańców…………………………………………….20

 4. „Bezpieczne miasto” – akcja informacyjna skierowana do turystów i kierowców…..20

 5. Cykliczne spotkania Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg z przedstawicielami środowisk działających na starówce………………………………………………….21

 6. Kontrola i prewencja bezpieczeństwa przeciwpożarowego…………………………..21

 7. System przepływu informacji pomiędzy służbami porządkowymi a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej………………………………………………..………….21

 8. Urządzenie wybiegu i toalety dla psów……………………………………………….21

 9. Budowa podziemnych pojemników na odpady……………………………………....22

 1. Rekreacja, turystyka i wypoczynek……………………………………...…..……23

 1. Zagospodarowanie nowych terenów zielonych oraz miejsc rekreacji………………..23

 2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej…………………………………………...….23

 3. Zagospodarowanie nabrzeża Wisły wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego….……………24

 4. Wprowadzenie przyjaznych nawierzchni.………..………………………………...…24

 5. Zwiększenie liczby ogólnodostępnych toalet z miejscami do przewijania niemowląt.24

 1. Kultura………………………………………………………………….…………….25

 1. Plenerowa galeria dla artystów………………………………………...……………..25

 2. Festiwal Piernika………………………………………...……………………………25

 3. Sezonowa scena plenerowa na Rynku Staromiejskim…………………………..……25

Wnioski końcowe………………………………………...……………………………26

Autorzy programu………...…………………………………………………………..27

Idea programu


Wraz z przemianami ustrojowymi i społeczno-gospodarczymi, które zachodzą w Polsce od 1989 roku, Toruń zyskał wielką szansę, by stać się miastem o dużym – zarówno polskim, jak i europejskim znaczeniu. Władze miasta konsekwentnie dążą do tego, by uczynić z Torunia miasto wyjątkowe, w którym dobrze się żyje.

Toruń jest miastem wielkich możliwości. Dziedzictwo kulturowe jest jego ogromnym, lecz nie jedynym kapitałem - to także dynamicznie rozwijający się ośrodek naukowy i gospodarczy. Z tych dóbr miasto powinno korzystać świadomie i z wizją przyszłego miejsca na mapie Polski i Europy.

Zespół staromiejski ma dla Torunia szczególne znaczenie. Jest pomnikiem historii najwyższej klasy, który w 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Układ ulic na tym obszarze nie zmienił się od czasów średniowiecza, dzięki czemu dziś można podziwiać wspaniały kompleks architektoniczny z rozwiązaniami urbanistycznymi powstałymi w połowie XIII wieku. Wyjątkowa architektura gotyckiego Torunia składa się między innymi z licznych kamienic mieszczańskich i kupieckich, spichlerzy, pałaców, imponującego Ratusza Staromiejskiego czy kościołów. Na 53 hektarach najstarszej części Torunia (Stare Miasto, Nowe Miasto i tereny zburzonego zamku krzyżackiego) jest aż 886 zabytkowych budynków. To właśnie wśród nich koncentruje się życie kulturalne i tu głównie przyjeżdżają turyści. Tu także mieszkają i pracują ludzie, dla których właśnie ten obszar jest życiowym centrum. Zarówno im, jak i mieszkańcom innych części Torunia oraz gościom grodu Kopernika należy stworzyć jak najlepsze warunki do życia, pracy i wypoczynku.

Jednym ze sposobów wiodących do tego celu jest stworzenie „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” (zwanego dalej Programem). Umożliwi on przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań w długofalowej perspektywie, ale nie będzie dokumentem zamkniętym – zakłada się bieżące dostosowywanie jego zapisów do nowych wymagań i ich aktualizację w miarę potrzeb. Wdrożenie Programu ma doprowadzić do złagodzenia zjawisk kryzysowych w zespole staromiejskim i zagwarantować mu w kolejnych latach zdolność do pełnienia nadrzędnej funkcji w skali całego miasta, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Torunia.


Główne cele programu


 • zahamowanie niekorzystnych mechanizmów wpływających obecnie na warunki życia i pracy ludzi oraz spowodowanie efektywniejszego gospodarowania istniejącymi zasobami,

 • dostosowanie warunków życiowych i mieszkaniowych społeczeństwa lokalnego do współczesnych standardów,

 • wzmocnienie gospodarki lokalnej i tworzenie dzięki temu nowych miejsc pracy,

 • aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców,

 • zachowanie i rewitalizacja budynków i obiektów o walorach historycznych, kulturowych, architektonicznych i urbanistycznych,

 • podniesienie walorów przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów,

 • poprawa sytuacji ekologicznej oraz modernizacja infrastruktury socjalnej i technicznej,

 • poprawa ładu przestrzennego, estetyki obiektów i ich otoczenia,

 • stworzenie mechanizmów zapewniających wpływ na kształtowanie funkcji w obiektach i zespole; preferowane funkcje: usługi - zwłaszcza w zakresie kultury, gastronomii i turystyki oraz mieszkalnictwo,

 • ochrona obiektów i lokali z uwzględnieniem tradycji miejsca,

 • zmiana oraz uporządkowanie struktury własnościowej,

 • zachowanie i przywrócenie zespołowi staromiejskiemu jego historycznych wartości urbanistycznych i architektonicznych - wiąże się z tym pełna ochrona wartości kulturowych, zabytkowej substancji, historycznych układów przestrzennych w zespole i obiektach krajobrazu kulturowego,

 • poprawa stanu bezpieczeństwa.

.

 1. Działania na rzecz mieszkańców zespołu staromiejskiegoGłównym adresatem działań proponowanych w ramach Programu są jego mieszkańcy. Działania te obejmują zadania z zakresu m.in. pomocy społecznej, promocji zdrowia, edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i integracji społeczności lokalnej. Szczególny nacisk został położony na rodzinę i najmłodszych mieszkańców. 1. Wsparcie dla rodzin

Zadanie to obejmuje szeroko pojętą pomoc dla rodzin, np. zajęcia w ramach szkoły dla rodziców, ochronę przed uzależnieniami, profilaktykę zachowań społecznych oraz budowanie więzi rodzinnych. Dla dzieci, w ramach godzin wychowawczych, zorganizowane zostaną zajęcia z pedagogami. Dla dorosłych, w godzinach popołudniowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Współpraca ze szkołami oraz świetlicami środowiskowymi

Celem współpracy jest systematyczne diagnozowanie przez pedagogów sytuacji dzieci zamieszkałych na terenie zespołu staromiejskiego, monitorowanie ich postępów w nauce oraz udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności w nauce. W ramach wspomagania Szkoły Podstawowej nr 1 organizowane będą zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijania zainteresowań. Ponadto, w wyniku corocznych konkursów na realizację zadań publicznych, dofinansowywana będzie działalność świetlic środowiskowych oraz punktów udzielania konsultacji i porad w zakresie m.in. zapobiegania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu oraz wspierania kompetencji wychowawczych rodziców.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Organizacja spotkań społeczności lokalnej

Spotkania ze społecznością lokalną pozwolą na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców starówki i osób tu pracujących. Informacje na ten temat pozyskane zostaną w drodze spotkań: cyklicznych z Radą Okręgu „Staromiejskie”; corocznych Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami; z organizacjami pozarządowymi oraz branżowych - np. z przedsiębiorcami prowadzącymi tu działalność gastronomiczną. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców zostanie określona na podstawie przeprowadzonych ankiet, wywiadów, obserwacji oraz rozmów z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Promocja zdrowia

Ze względu na liczbę osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych przeprowadzane będą akcje edukacyjne i seminaria dla mieszkańców starówki. Odbędą się działania edukacyjne, imprezy i spotkania o tematyce medycznej powiązane z ogólnopolskimi akcjami, takimi jak: Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Walki z Otyłością, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień Walki z AIDS.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Udział organizacji pozarządowych w kreowaniu działań kulturalnych

Zadanie realizowane będzie zgodnie z ofertami przedłożonymi przez organizacje pozarządowe w konkursach, a także w ramach programu współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi (program ten zostanie opracowany i wdrożony zgodnie ze „Strategią rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020”).

 • Jednostka odpowiedzialna: Wydział Kultury, Toruńska Agenda Kulturalna. 1. Pozabudżetowe źródła finansowania działań o charakterze społecznym

Wydziały Urzędu Miasta Torunia oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzące działania w ramach programu, będą dążyć do efektywnego poszukiwania możliwości pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć o charakterze społecznym, z wykorzystaniem źródeł takich jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy, Program Młodzież w Działaniu, a także innych instrumentów dostępnych w najbliższej perspektywie finansowej.

 • Jednostka odpowiedzialna: koordynator - Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, wydziały Urzędu Miasta Torunia i jednostki organizacyjne Gminy.


 1. Aktywizacja osób bezrobotnychZdiagnozowano, że liczna grupa mieszkańców zespołu staromiejskiego boryka się z problemem bezrobocia i niedostatku materialnego, dlatego też w programie naprawczym istotną rolę odegra aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. 1. Klub Integracji Społecznej - Klub Pracy - Giełda Pracy

W ramach Klubu Integracji Społecznej organizowane będą kolejne spotkania, podczas których mieszkańcy uzyskują pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.

Klub Pracy będzie oferować kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez udział w szkoleniach grupowych i zajęciach aktywizacyjnych, a także wsparcie psychologiczne potrzebne do kreowania aktywnej postawy wobec własnej kariery zawodowej.W ramach organizowanych Giełd Pracy zintensyfikowane zostaną kontakty z pracodawcami w zakresie diagnozowania ich potrzeb dotyczących zatrudnienia pracowników, a także pozyskiwane będą nowe oferty pracy.

 • Jednostki odpowiedzialne: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy. 1. Dofinansowanie miejsc pracy dla osób przeszkolonych w Klubie Integracji Społecznej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie zespołu staromiejskiego, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych przeszkolonych w Klubie Integracji Społecznej, będą mieli możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

 • Jednostki odpowiedzialne: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Szkolenia indywidualne i grupowe skorelowane z potrzebami uczestników i pracodawców

Szkolenia będą organizowane dla uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz osób bezrobotnych, na których zatrudnienie złożą zapotrzebowanie przedsiębiorcy ze starówki.

 • Jednostki odpowiedzialne: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 1. Prace interwencyjne, społecznie użyteczne i roboty publiczne

Realizacja tego zadania nastąpi w momencie zgłoszenia przez pracodawców ze starówki zapotrzebowania na tego rodzaju prace. Przeprowadzona zostanie również akcja informacyjna skierowana do przedsiębiorców na temat możliwości skorzystania z tych form wsparcia.

 • Jednostki odpowiedzialne: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 1. Wspieranie przedsiębiorczościPakiet działań mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w najbardziej reprezentacyjnej części miasta jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców ze starówki oraz rekomendacje zawarte w projekcie Restart - „Biznes na Starym Mieście”. Szansą na gospodarcze ożywienie tej części miasta jest m.in. wspieranie rzemiosła i tradycyjnego handlu. Formą wsparcia mogą być także zwolnienia podatkowe oraz działania promocyjne podejmowane wspólnie z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na starówce. 1. Uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem handlu

Jednym ze sposobów ułatwienia staromiejskim przedsiębiorcom prowadzenia działalności jest likwidacja zezwoleń Prezydenta Miasta Torunia na prowadzenie handlu w przypadku, jeżeli proponowane miejsce handlu znajduje się w pasie drogowym i nie obowiązuje go procedura konkursowa. Uchwała wprowadzająca powyższe udogodnienia weszła w życie 15 marca 2013 roku. W wyniku wprowadzonej zmiany przedsiębiorcy ubiegający się m.in. o prawo do wystawienia ogródka letniego na starówce nie będą musieli uzyskiwać pozwolenia na prowadzenie handlu.

 • Jednostka odpowiedzialna: Wydział Ewidencji i Rejestracji. 1. Zezwolenie na ekspozycję towaru przed sklepami

W ramach wsparcia marketingowego przedsiębiorców wypracowane zostało rozwiązanie umożliwiające ekspozycję towarów w sezonie turystycznym na zasadzie „wizytówki” przed sklepami w obrębie zespołu staromiejskiego.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Ewidencji i Rejestracji, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Miejski Zarząd Dróg. 1. Program wspierania mikroprzedsiębiorczości w branżach chronionych i zanikających

Wzmocnione zostanie wsparcie dla tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego funkcjonującego na terenie zespołu staromiejskiego, poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących podatków lokalnych i najmu lokali gminnych. Przygotowane zostaną następujące dokumenty:

 1. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych i zanikających. Przewidywany termin wejścia w życie uchwały – 1 sierpnia 2013 r.

 2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 414/12 Rady Miasta Torunia z 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w zakresie m.in. określenia zasad wynajmowania gminnych lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach przedsiębiorcom z branż chronionych i zanikających.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Podatków i Windykacji, Biuro Mieszkalnictwa, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Preferencje dla przedsiębiorców podejmujących działalność w obrębie starówki po raz pierwszy

W ramach tego działania zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie preferencji udzielnych przedsiębiorcom podejmującym działalność na starówce po raz pierwszy. Przewidywany termin wejścia w życie uchwały – 1 sierpnia 2013 r. Jej celem będzie zachęcenie przedsiębiorców do otwierania działalności gospodarczej na starówce.

 • Jednostka odpowiedzialna: Wydział Podatków i Windykacji. 1. Promocja środowiska rzemieślniczego

Plebiscyt „Mój ulubiony rzemieślnik starówki” organizowany będzie raz w roku. Jego celem jest prezentacja zanikających zawodów oraz wybór najpopularniejszego rzemieślnika toruńskiej starówki. Drugą edycję plebiscytu zaplanowano na październik 2013 r.

 • Jednostka odpowiedzialna: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. 1. Baza danych przedsiębiorców ze starówki

Baza, dostępna na miejskiej stronie internetowej www.boi.torun.pl, będzie zbiorem ogólnodostępnych informacji o przedsiębiorcach i usługach, wraz z adresami i danymi kontaktowymi (telefonami, adresami e-mail) oraz lokalizacją na mapie. Przedsiębiorcy, w tym także organizacje ich zrzeszające (np. Cech Rzemiosł Różnych), zostaną zachęceni do podania swoich danych, aby w ten sposób utworzyć aktualną, odzwierciedlającą stan rzeczywisty bazę. Zostanie ona utworzona do końca września 2013 r., a dane w niej zawarte weryfikowane będą na bieżąco.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Obsługi Inwestora, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wydział Ewidencji i Rejestracji, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Wspieranie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych i informacyjnych

Działania przedsiębiorców, którzy chcą zintegrować i ożywić starówkę, wspierane będą np. poprzez: wydawanie publikacji informacyjnych i ulotek (również przy okazji przedsięwzięć realizowanych wspólnie z miastem, np. cyklu Świąt Ulic, akcji „Toruń za pół ceny”); dystrybucję materiałów promocyjnych na krajowych i międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych; zamieszczanie informacji na miejskich stronach internetowych.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Biuro Obsługi Inwestora, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Okresowe targowiska na Rynku Nowomiejskim

Wzmocnione zostaną działania miasta w zakresie ożywiania przestrzeni Rynku Nowomiejskiego. W okresie od połowy kwietnia do końca września, w każdą wolną od innych imprez sobotę, w godzinach 10.00-18.00 organizowane będą targowiska, na których prowadzony będzie handel wyselekcjonowanym asortymentem. Natomiast w niedziele możliwy będzie handel antykami i starociami.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Ewidencji i Rejestracji, Targi Toruńskie. 1. Jarmarki na Rynku Staromiejskim

Dla podniesienia rangi i zwiększenia dostępności imprez targowych organizowanych przez Targi Toruńskie, od roku 2013 jarmarki: Wielkanocny, Katarzyński oraz Bożonarodzeniowy odbywać się będą na Rynku Staromiejskim. Prestiż miejsca oraz towarzysząca im oprawa artystyczna przyczynią się do udziału w imprezach większej liczby kupców oraz klientów. Wspomogą także przedsiębiorców prowadzących w tej części starówki stałą działalność, np. restauratorów, handlowców itp.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Targi Toruńskie. 1. Akcja „Toruń za pół ceny”

Sukces frekwencyjny poprzednich edycji akcji „Toruń za pół ceny” zachęcił miasto i przedsiębiorców do organizowania dwóch edycji tego przedsięwzięcia. Począwszy od 2013 roku akcja będzie się odbywać wiosną (koniec kwietnia) i wczesną jesienią (koniec września). Pozwoli to na wydłużenie sezonu turystycznego w Toruniu, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby turystów odwiedzających miasto, a także do zwiększenia dochodów przedsiębiorców w branży gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej, handlowej, rekreacyjnej. „Toruń za pół ceny” to doskonały przykład współpracy miasta i lokalnego biznesu skupionego wokół sfery turystycznej - przynosi wymierne efekty ekonomiczne i promocyjne.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Gospodarka lokalami mieszkaniowymi i użytkowymiKwestie związane z gospodarką mieszkaniową oraz lokalami użytkowymi w przestrzeni zespołu staromiejskiego wielokrotnie podnoszone były przez członków zespołu realizującego projekt Restart. Realizacja poniższego pakietu zadań pozytywnie wpłynie na ożywienie na rynku staromiejskich nieruchomości. 1. System zamiany lokali mieszkalnych

Działanie stworzy nowe możliwości zamieszkania na starówce użytkownikom mieszkań z zasobu Gminy. Będzie realizowane w sposób systemowy - obejmie zarówno realizację wniosków o zamianę lokali, jak i aktywne zachęcanie najemców do przeprowadzenia się na teren zespołu staromiejskiego.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Mieszkalnictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 1. Baza lokali gotowych do wynajęcia

Urząd Miasta Torunia będzie pośredniczyć w wymianie informacji o lokalach użytkowych do wynajęcia, pomiędzy ich właścicielami lub zarządcami a potencjalnymi najemcami. Celem jest usprawnienie przepływu informacji, co powinno zapewnić szybsze wynajęcie obiektu lub lokalu w obrębie zespołu staromiejskiego. Działanie będzie prowadzone w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami nieruchomości prywatnych. Tworzona baza danych lokali użytkowych do wynajęcia będzie dostępna na stronie internetowej www.boi.torun.pl oraz dystrybuowana podczas targów branżowych, w ramach oferty miejskiej.

 • Jednostka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Inwestora. 1. Poprawa stanu technicznego oraz estetyki zaniedbanych kamienic

Właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia właściwego stanu technicznego i estetycznego swoich obiektów. W sytuacji, w której stan kamienic zagraża bezpieczeństwu i w sposób rażący narusza estetykę, Gmina będzie korzystać z przysługujących jej uprawnień do wyegzekwowania od właścicieli lub zarządców nieruchomości usunięcia przyczyn zaniedbania. Działania te będą podejmowane na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Jednostka odpowiedzialna: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Straż Miejska.
 1. Konkurs „Moje podwórko”

Zagospodarowane na cele rekreacyjne oraz pełne zieleni wewnętrzne dziedzińce kamienic mają ogromne znaczenie dla poprawy warunków życia mieszkańców zwartej staromiejskiej zabudowy. Raz do roku organizowany będzie konkurs promujący najciekawiej zagospodarowaną przez właścicieli i mieszkańców przestrzeń w obrębie starówki. Planowane ogłoszenie konkursu – kwiecień, rozstrzygnięcie – wrzesień.

 • Jednostka odpowiedzialna: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. 1. Konkurs na najlepiej zagospodarowany gminny lokal użytkowy

W celu promocji gminnych lokali użytkowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zorganizuje co roku konkurs na najlepiej zagospodarowany gminny lokal użytkowy. Od edycji 2014, w jednej z kategorii będzie przyznawana nagroda dla lokalu położonego na terenie toruńskiej starówki.

 • Jednostka odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.


 1. Ład przestrzennyZadania zaproponowane poniżej mają na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej zespołu staromiejskiego poprzez stworzenie reguł i wytycznych dla stałych elementów plastycznych, w szczególności dotyczących szyldów, reklam i ich ekspozycji, a także poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez określenie charakteru i rodzaju lokalizowanych tu usług. Narzędziem, które pozwoli docelowo w sposób zrównoważony kształtować przestrzeń starówki oraz skutecznie nią zarządzać, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymagany w przypadku tworzenia parku kulturowego na terenie zespołu staromiejskiego. W czerwcu 2012 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 321/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru staromiejskiego wraz z otoczeniem. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu staromiejskiego wraz z otoczeniem

Sporządzenie planu miejscowego dla starówki w Toruniu pozwoli zachować wartości kulturowe, krajobrazowe i historyczny układ urbanistyczny. Plan stworzy warunki do rozwoju atrakcyjnej przestrzeni miejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym, z uwzględnieniem przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej, administracji, kultury i nauki przy jednoczesnej maksymalnej ochronie przed zabudową terenów zieleni urządzonej oraz kształtowaniu ciągłości przestrzennej terenów zieleni wokół zespołu staromiejskiego.

Projekt planu ustali zasady zagospodarowania publicznych terenów zieleni, skwerów, parków i zieleńców, wskaże miejsca i określi sposoby zagospodarowania terenów wypoczynku, rekreacji, z uwzględnieniem placów zabaw dla dzieci. Plan rozstrzygnie także kwestie estetyki przestrzeni publicznych (dróg, ulic, placów skwerów) w tym m.in. określi zasady umieszczania reklam, nośników informacyjnych, elementów małej architektury i ogródków gastronomicznych. Na potrzeby projektu planu wykonane zostaną liczne opracowania branżowe, w tym m.in. studium historyczno-konserwatorsko-urbanistyczne oraz inwentaryzacja zieleni w strefie buforowej UNESCO. • Jednostka odpowiedzialna: Miejska Pracowania Urbanistyczna.
 1. Zasady wykonywania oraz ekspozycji reklam i szyldów

Opracowany zostanie katalog dobrych praktyk będący jednocześnie poradnikiem służącym uporządkowaniu kwestii reklamowych. Ujednolicone zostaną reguły tworzenia reklam i określone zasady ich ekspozycji (m.in. na rusztowaniach podczas prac remontowych), w celu nadania właściwego znaczenia wizerunkowi zabytkowej przestrzeni. Katalog dobrych praktyk powstanie do końca września 2013 roku.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wydział Architektury i Budownictwa.

 1. Zredagowanie wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przyjęte zasady gospodarki lokalami użytkowymi

Realizacja zadania nastąpi poprzez przyjęcie w mpzp. starówki zapisów ułatwiających lokalizację funkcji społecznie pożądanych w tej przestrzeni. Może korzystnie wpłynąć na zwiększenie różnorodności oferty usługowo-handlowej na tym terenie, co przyczyni się m.in. do wzrostu liczby klientów i dochodów przedsiębiorców. Odpowiednie zapisy zredagowane zostaną do końca 2013 roku.

 • Jednostki odpowiedzialne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa.


 1. Organizacja ruchu drogowegoOrganizacja ruchu drogowego oraz zasady parkowania w obrębie zespołu staromiejskiego są przyczynkiem do licznych dyskusji ukazujących sprzeczne oczekiwania różnych grup społecznych: mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli posesji, turystów. Utrzymanie Stefy Płatnego Parkowania leży w interesie przedsiębiorców i mieszkańców, jej likwidacja mogłaby bowiem doprowadzić do całkowitego i permanentnego zajęcia miejsc parkingowych i uniemożliwienia rotacji. Właściwym działaniem będzie zatem ustalenie zasad wydawania i użytkowania zezwoleń upoważniających do wjazdu i postoju na obszarze zespołu staromiejskiego. 1. Zmiany w organizacji ruchu

Dobiegają końca prace nad wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu dla ulic zespołu staromiejskiego, które wejdą w życie od 1 maja 2013 r. Będą one uwzględniać szereg wniosków użytkowników tej przestrzeni, w tym zalecenia raportu sporządzonego w ramach konsultacji społecznych projektu zmian. Kolejne korekty w tym zakresie mogą nastąpić w miarę pojawiania się wniosków, a ich wprowadzenie będzie poprzedzone oceną przydatności i konsultacjami społecznymi.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Wydawanie i użytkowanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i postoju

Zaktualizowane zasady wydawania pozwoleń na wjazd i postój na obszarze starego miasta są załącznikiem do stałej organizacji ruchu dla zespołu staromiejskiego i wchodzą w życie także 1 maja 2013 r.

 • Jednostki odpowiedzialne: Miejski Zarząd Dróg, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych

Postulowane zwiększenie liczby miejsc parkingowych w otoczeniu starówki może nastąpić poza pasem drogowym w wyniku realizacji nowych inwestycji, m.in. budowy sali koncertowej na Jordankach oraz parkingów w rejonie ul. Gregorkiewicza. Docelowe zmiany przebiegu głównych dróg w sąsiedztwie starówki umożliwią reorganizację ruchu na części ulic otaczających ten teren, a w efekcie powstanie nowych parkingów.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg. 1. Utworzenie stacji rowerowych i udostępnienie roweru miejskiego

Trwają prace zmierzające do uruchomienia systemu Toruńskiego Roweru Publicznego. W obrębie zespołu staromiejskiego i w jego bezpośrednim otoczeniu zaprojektowano siedem stacji rowerowych w następujących lokalizacjach: Rynek Staromiejski, przy Urzędzie Miasta Torunia, Dworzec PKP, Dworzec PKS, pl. Rapackiego, pl. św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski na wysokości ul. Ducha Świętego. Ostatecznego wyboru stacji dokonają mieszkańcy w ramach konsultacji. Planowane uruchomienie roweru miejskiego – III kwartał 2013 roku.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. 1. Utworzenie strzeżonego parkingu dla rowerów

Poza istniejącymi monitorowanymi miejscami postojowymi dla rowerów - przy Centrum Sztuki Współczesnej oraz na parkingu podziemnym na pl. św. Katarzyny – utworzone zostaną kolejne miejsca strzeżone: na parkingu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23 (prowadzonym przez spółkę Targi Toruńskie) oraz na strzeżonym parkingu pod mostem drogowym (prowadzonym przez PZMot).

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg, Targi Toruńskie.


 1. Porządek i bezpieczeństwoCzystość, porządek i bezpieczeństwo to najważniejsze wyznaczniki przestrzeni atrakcyjnej dla wszystkich jej użytkowników. Czysta i bezpieczna przestrzeń zachęca przedsiębiorców do lokowania w niej swego kapitału i tworzenia miejsc pracy, a mieszkańców do spędzania w niej wolnego czasu, robienia zakupów czy odpoczynku. Poniższe zadania mają na celu podniesienie standardów porządku i bezpieczeństwa toruńskiego zespołu staromiejskiego. 1. Zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej

Zwiększenie liczby patroli oraz ich reorganizacja, tj. skierowanie na obszar zespołu staromiejskiego, ma na celu zapobieganie zdarzeniom o charakterze kryminalnym oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku patrole realizowane będą przede wszystkim od piątku do niedzieli w godzinach 14.00-6.00.

 • Jednostka odpowiedzialna: Straż Miejska we współpracy z Policją. 1. Intensyfikacja wykorzystania systemu monitoringu miejskiego

Monitoring miejski, poprzez obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia, efektywnie wspomaga pracę Policji i Straży Miejskiej. Wprowadzone dodatkowo praktyki studenckie na stanowisku monitoringu obsługiwanym przez Straż Miejską pozwolą na jeszcze lepsze wykorzystanie tego systemu.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Ochrony Ludności, Straż Miejska we współpracy z Policją. 1. Warsztaty samoobrony dla mieszkańców

Warsztaty samoobrony skierowane do osób w różny sposób związanych z obszarem staromiejskim umożliwią zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami reagowania w sytuacjach zagrożenia. Organizowane będą co najmniej raz w roku.

 • Jednostki odpowiedzialne: Straż Miejska, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. 1. Bezpieczne miasto” – akcja informacyjna skierowana do turystów i kierowców

Planuje się kontynuację akcji informacyjnej dla turystów i kierowców polegającej na rozdawaniu ulotek, opracowanych w trzech wersjach językowych, zawierających mapę zespołu staromiejskiego w Toruniu, zasady parkowania w jego obrębie, najważniejsze telefony alarmowe oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Straż Miejska.

 1. Cykliczne spotkania Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg z przedstawicielami środowisk działających w zespole staromiejskim

Organizacja spotkań roboczych z przedstawicielami Rady Okręgu „Staromiejskie” i organizacji działających na rzecz zespołu staromiejskiego pozwoli doprecyzować oczekiwania wobec Straży Miejskiej, a także wyjaśnić i umotywować dotychczasowe jej działania.

 • Jednostki odpowiedzialne: Straż Miejska, Miejski Zarząd Dróg. 1. Kontrola i prewencja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest szczególnie ważne w zwartej zabudowie starówki. Dlatego funkcjonariusze straży pożarnej i dzielnicowi Straży Miejskiej prowadzą wspólne przeglądy posesji. Kontrole nadal będą odbywać się systematycznie, w tym każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (m.in. ze względu na duży odsetek mieszkań opalanych węglem).

 • Jednostki odpowiedzialne: Straż Miejska we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 1. System przepływu informacji między służbami porządkowymi a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

Zapewniony zostanie stały przepływ informacji i stosownych dokumentów pomiędzy służbami porządkowymi (Strażą Miejską i Policją) a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - w zakresie bezpieczeństwa majątku gminnego administrowanego przez zakład. Wymiana informacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie dbałości o gminny zasób mieszkaniowy.

 • Jednostki odpowiedzialne: Straż Miejska we współpracy z Policją, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 1. Urządzenie wybiegu i toalety dla psów

Zwarta zabudowa zespołu staromiejskiego ogranicza miejsca, gdzie mieszkańcy mogą wyprowadzać psy. Proponuje się utworzenie kolejnych toalet dla psów - u zbiegu ulic św. Jakuba i Bulwaru Filadelfijskiego, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz na terenie zieleni miejskiej przy ul. Uniwersyteckiej. Zagospodarowanie tych miejsc nastąpi do końca III kwartału 2013 r. Ponadto do końca maja br. na starówce i w jej otoczeniu zlokalizowanych zostanie kilkanaście pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorem woreczków jednorazowych oraz tabliczkami informującymi o zasadach wyprowadzania psów.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Środowiska i Zieleni, Straż Miejska.


 1. Budowa podziemnych pojemników na odpady

Jako alternatywa dla tradycyjnego systemu gromadzenia odpadów komunalnych, corocznie od 2014 r., w przestrzeni zespołu staromiejskiego powstawać będą 2-3 podziemne zestawy pojemników dostosowanych do segregacji odpadów. Aktualnie trwają prace nad wskazaniem możliwości lokalizacji, a ich ostateczny wybór poprzedzą konsultacje społeczne.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Gospodarki Komunalnej. 1. Rekreacja, turystyka i wypoczynekZieleń w silnie zurbanizowanej przestrzeni zespołu staromiejskiego, obok względów estetycznych, pełni szereg istotnych funkcji, z których najważniejsze znaczenie mają rekreacyjno-wypoczynkowa i klimatyczno-ochronna (tłumienie hałasu, wprowadzanie cienia w miejscach odsłoniętych, filtrowanie powietrza zanieczyszczonego dymem i spalinami). Stąd istotne jest podniesienie jakości i estetyki istniejących miejsc rekreacji i wypoczynku, a także stworzenie nowych. 1. Zagospodarowanie nowych terenów zielonych oraz miejsc rekreacji

Miejska Pracownia Urbanistyczna, w oparciu o zleconą przez Wydział Środowiska i Zieleni inwentaryzację terenów zielonych, do końca czerwca 2013 roku przygotuje kompleksową informację na temat możliwych sposobów zagospodarowania wszystkich potencjalnych miejsc rekreacji i wypoczynku w przestrzeni zespołu staromiejskiego. Wskazane zostaną również nowe tereny zieleni oraz place zabaw z przeznaczeniem do zagospodarowania w roku 2014 i latach kolejnych.

 • Jednostki odpowiedzialne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Środowiska i Zieleni.
 1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej

Nasadzenia zieleni w nowych lokalizacjach, utworzenie nowych placów zabaw oraz rewitalizacja istniejących, wprowadzenie dodatkowych ławek i miejsc siedzących, kolejne miejsca wypoczynku i rekreacji – to propozycje mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej starówki.

Nasadzenia pojawią się m.in. na pl. Podominikańskim, w alpinarium przy ul. Pod Krzywą Wieżą, na skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, w „Piernikowym Miasteczku” oraz na obszarach wskazanych po przeprowadzeniu inwentaryzacji terenów zielonych.

Ponadto tegoroczna rewitalizacja „Piernikowego Miasteczka” obejmie zakup nowych urządzeń zabawowych.

Rozważane dalsze lokalizacje placów zabaw: edukacyjny plac zabaw na pl. Podominikańskim, Bulwar Filadelfijski oraz błonia nadwiślańskie przy hotelu „Copernicus”.

W 2013 roku zostaną ustawione dodatkowe ławki na pl. Podominikańskim i skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Na murkach oporowych oraz pozostałościach ścian wzdłuż murów obronnych od strony Bulwaru Filadelfijskiego (pomiędzy Bramą Klasztorną a Basztą Gołębnik) zamontowane zostaną drewniane siedziska.


 • Jednostki odpowiedzialne: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, Wydział Środowiska i Zieleni, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Gospodarki Komunalnej.

 1. Zagospodarowanie nabrzeża Wisły wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego

Rewitalizacja nabrzeża Wisły w sąsiedztwie ul. Bulwar Filadelfijski od mostu drogowego do przystani AZS obejmie m.in.: modernizację terenów zieleni i umocnienia brzegowego; budowę trawiastych boisk do siatkówki/badmintona i piłki plażowej, ścieżek dla pieszych i rowerzystów; montaż stojaków rowerowych i ławek. Powstanie też pas zieleni szuwarowej w linii umocnienia brzegowego, plac rekreacyjno-wypoczynkowy, miejsce pod scenę terenową, miejsce do grillowania, oświetlenie i monitoring. Prace potrwają do końca 2014 r.

Następnym etapem będzie kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni między starówką i Wisłą wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego i jego otoczenia. Obecnie trwają prace koncepcyjne w tym zakresie, uwzględniające m.in. wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2012 roku. • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Środowiska i Zieleni, Wydział Inwestycji i Remontów. 1. Wprowadzenie przyjaznych nawierzchni

Aktualnie wytypowano odcinki ulic, na których brakuje chodników lub istniejąca nawierzchnia utrudnia poruszanie się pieszym oraz wózkom. Są to fragmenty ulicy Rabiańskiej, Przedzamcze i Podmurnej. Przeprowadzona zostanie analiza możliwości wymiany nawierzchni, a po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków przedstawione zostaną propozycje do budżetu na rok 2014 i kolejne lata.

 • Jednostki odpowiedzialne: Miejski Zarząd Dróg, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. 1. Zwiększenie liczby ogólnodostępnych toalet z miejscami do przewijania niemowląt

Ogólnodostępne toalety uwzględniane będą w projektach zagospodarowania przestrzeni starówki, np. Bulwaru Filadelfijskiego, terenu wokół tarasu widokowego na Kępie Bazarowej oraz w ramach przebudowy parkingu przy ruinach Zamku Krzyżackiego czy też al. Solidarności wraz z otoczeniem.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg.


 1. KulturaZnaczący wpływ na atrakcyjność zespołu staromiejskiego jako miejsca wypoczynku, zamieszkania i prowadzenia biznesu mają odbywające się w jego obszarze imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe, organizowane przez miasto, miejskie instytucje oraz podmioty zewnętrzne. To one przyciągają na starówkę mieszkańców innych osiedli oraz turystów, którzy przy tej okazji odwiedzą staromiejskie restauracje, cukiernie czy sklepy. 1. Plenerowa galeria dla artystów

Sezonowa galeria, będąca miejscem promocji i sprzedaży prac lokalnych artystów i twórców, zorganizowana zostanie wzdłuż murów obronnych na fragmentach ulic Pod Krzywą Wieżą i Bankowej. Galerię prowadzić będzie Toruńska Agenda Kulturalna, a jej funkcjonowanie rozpocznie się wraz z sezonem turystycznym 2013 r.

 • Jednostka odpowiedzialna: Toruńska Agenda Kulturalna. 1. Festiwal Piernika

Będzie to cykl wielu wydarzeń odbywających się pod nazwą „Święto piernika u Kopernika”, ujętych w ramy festiwalu, którego pierwsza edycja planowana jest na 17-18 sierpnia 2013 roku. Elementami wydarzenia będą m.in. jarmark piernikarski na Rynku Staromiejskim, parady uliczne, wypiek rekordowego piernika, budowa piernikowej chatki, gra miejska „Piernikowi tropiciele”.

 • Jednostka odpowiedzialna: Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Kultury, miejskie instytucje kultury. 1. Sezonowa scena plenerowa na Rynku Staromiejskim

Rynek Staromiejski jest miejscem, w którym najchętniej organizowane są plenerowe koncerty w ramach imprez muzycznych czy świąt miejskich. Na czas sezonu turystycznego, pod ryzalitem Ratusza Staromiejskiego zostanie ustawiona scena plenerowa. Prezentowany na niej będzie cykl imprez, koncertów muzycznych oraz programów przygotowanych przez miejskie instytucje kultury.

 • Jednostki odpowiedzialne: Wydział Kultury, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, miejskie instytucje kultury.

Wnioski końcowe


Realizacja „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” wymaga zaangażowania zarówno finansowego, jak i organizacyjnego ze strony Gminy Miasta Toruń, ale także pozostałych właścicieli i użytkowników tej przestrzeni. Konsekwentne i zorganizowane prowadzenie działań, a poprzez to ożywienie gospodarcze i społeczne obszaru powinny, w niedalekiej perspektywie czasowej, przynieść wymierne korzyści.


Zmiany społeczne i ekonomiczne stworzą szansę poprawy warunków życia i pracy, wizerunku i bezpieczeństwa zespołu staromiejskiego, a także złagodzenia skutków bezrobocia, wyrównania szans dzieci i młodzieży znajdującej się w grupie niedostatku materialnego i wykluczenia oraz rozwoju usług, handlu, gastronomii i turystyki.
Program jest kontynuacją i uzupełnieniem działań już podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Autorzy programu


„Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” jest efektem pracy zespołu ds. opracowania założeń i kierunków zmian, sposobów ich wdrażania oraz koordynacji działań w tym zakresie, zmierzających do kompleksowego, sukcesywnego rozwoju zespołu staromiejskiego. Zespół ten został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 203 z dnia 4 lipca 2012 r. (ze zmianami z dnia: 3 października 2012 r. i 13 lutego 2013 r.). W jego skład weszły grupy problemowe do spraw: • społecznych,

 • gospodarczych,

 • porządku i bezpieczeństwa,

 • ładu przestrzennego.

Wynikiem prac grup były propozycje rozwiązań problemów oraz pomysły dotyczące ożywienia społeczno-gospodarczego toruńskiej starówki.


W pracach zespołu uwzględniono szereg postulatów grup tematycznych projektu Restart i jego rekomendacje końcowe, a także propozycje zawarte w dokumencie przygotowanym przez BTCM w marcu 2012 r. pn. „Program działania na rzecz systematycznego podnoszenia atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej obszaru Starego Miasta – koncepcja i proponowane rozwiązania szczegółowe”.
/-/©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość