Strona główna

23. posiedzenie Komisji enve 24 kwietnia 2014 r


Pobieranie 277.54 Kb.
Strona4/4
Data18.06.2016
Rozmiar277.54 Kb.
1   2   3   4
Uzasadnienie


Podejście sektorowe jest oczywiście niezbędne, zwłaszcza w polityce lokalnej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego i urbanizmu, co podkreślono już w stanowisku KR-u wyrażonym w opinii Komitetu Regionów ENVE-V-039 „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy”.

_____________


FR – TW(AL)/mr

POPRAWKA 28

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 28
Dodać nowy punkt

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka
Zachęca państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do optymalnego wykorzystywania możliwości finansowania oferowanych przez EFRR, jako że różnorodność biologiczna i ekosystemy zostały po raz pierwszy zaliczone do celów tego funduszu, co zapewnia dodatkowe źródła finansowania budowy zielonej infrastruktury.
Uzasadnienie


Należy podkreślić potencjał Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w zakresie finansowania zielonej infrastruktury. Punkt 28 odnosi się do finansowania rolnictwa.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 29

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 28
Dodać nowy punkt

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla znaczenie programu LIFE dla samorządowych projektów w dziedzinie różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury oraz wzywa krajowe punkty kontaktowe LIFE do ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz z regionalnymi punktami kontaktowymi LIFE w zakresie przygotowywania wniosków LIFE. Pragnie także, aby wprowadzono nową kategorię finansowania zintegrowanych projektów LIFE w celu zwiększenia wsparcia dla projektów regionalnych oraz zmobilizowania pomocy ze strony innych funduszy unijnych, krajowych i prywatnych.[1][1] CdR 86/2012 fin.
Uzasadnienie


Program LIFE, wraz z właściwym wsparciem ze strony krajowych punktów kontaktowych LIFE w zakresie budowania potencjału dla zastosowań, ma kluczowe znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych w kontekście finansowania wielkich projektów z zakresu ochrony przyrody i komunikacji. Poprawka ma na celu ponowne przywołanie oczekiwań KR-u dotyczących projektów zintegrowanych (CdR 86/2012 fin)

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 30

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 29
Zmienić

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka

Zachęca władze lokalne i regionalne, by przy wsparciu ze strony państw członkowskich zbadały innowacyjne możliwości finansowania, w tym na przykład fundacje prywatno-biznesowe, fundacje prawa publicznego, projekty odtwarzania lasów i torfowisk służące pochłanianiu dwutlenku węgla, zachęty podatkowe, płatności za usługi ekosystemowe (PES), oznakowanie ekologiczne lub wydawanie certyfikatów czy też lokalne partnerstwa przedsiębiorstw.

Zachęca władze lokalne i regionalne, by przy wsparciu ze strony państw członkowskich zbadały innowacyjne możliwości finansowania, w tym na przykład fundacje prywatno-biznesowe, fundacje prawa publicznego, loterie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym, partnerstwa publiczno-prywatne, projekty odtwarzania lasów i torfowisk służące pochłanianiu dwutlenku węgla, zachęty podatkowe, płatności za usługi ekosystemowe (PES), dobrowolne oznakowanie ekologiczne lub wydawanie certyfikatów czy też lokalne partnerstwa przedsiębiorstw.
Uzasadnienie


Należy tutaj koniecznie wspomnieć o partnerstwach publiczno-prywatnych. Ponadto systemy oznakowania lub certyfikaty powinny mieć charakter dobrowolny.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 31

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 29
Nowy punkt

JAEGER Annabelle
Projekt opinii

Poprawka
Apeluje do władz lokalnych o skuteczne wstrzymanie na wszystkich szczeblach finansowania dotacji i narzędzi fiskalnych wywołujących skutki szkodliwe dla różnorodności biologicznej.
Uzasadnienie


Przypomnienie stanowiska KR-u wyrażonego w opinii Komitetu Regionów ENVE-V-039 „Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy”.

_____________


FR – TW(AL)/mr

POPRAWKA 32

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 29
Nowy punkt

JAEGER Annabelle
Projekt opinii

Poprawka
Wnosi, by wielopoziomowe sprawowanie rządów było powiązane z działaniami wykraczającymi poza granice europejskie, wzmacniając środki współpracy z sąsiedztwem UE, takie jak istniejące inicjatywy „Emeraude”, „Man and Biosphere” i „European Ecological Network”, a także odpowiednie działania makroregionów.
Uzasadnienie


Rosnące znaczenie inicjatyw transgranicznych obejmujących zadania z zakresu różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych wymaga dobrej koordynacji, by środki podejmowane przez UE były jak najskuteczniejsze.

_____________


FR – TW(AL)/mr

POPRAWKA 33

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 30
Zmienić

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla znaczenie krajowego współfinansowania projektów UE, by umożliwić samorządom lokalnym i regionalnym ubieganie się o udział we współfinansowanych projektach UE dotyczących różnorodności biologicznej, tak aby poprawić ich zdolność do skorzystania z możliwości finansowania poprzez unijne programy operacyjne rozwiązań z zakresu różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, które byłyby dostosowane do warunków miejscowych, a także zdolność do inwestowania w niezbędne budowanie potencjału międzysektorowego, we współfinansowanie i w tworzenie sieci kontaktów.

Podkreśla znaczenie krajowego współfinansowania projektów UE, by umożliwić samorządom lokalnym i regionalnym ubieganie się o udział we współfinansowanych projektach UE dotyczących różnorodności biologicznej, tak aby poprawić ich zdolność do skorzystania z możliwości finansowania poprzez unijne programy operacyjne rozwiązań z zakresu różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, które byłyby dostosowane do warunków miejscowych, a także zdolność do inwestowania w niezbędne budowanie potencjału międzysektorowego, we współfinansowanie i w tworzenie sieci kontaktów. Uznaje ponadto znaczenie krajowych programów finansowania, które zapewniają środki na (pilotażowe) działania władz lokalnych i regionalnych, które przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej.
Uzasadnienie


Istotne znaczenie mają także krajowe programy finansowania, nie tylko krajowe współfinansowanie. Za przykład mogą tutaj posłużyć: niemiecki program „Bundesprogramm Biologische Vielfalt”, który służy finansowaniu realizacji niemieckiej strategii i planu działania na rzecz różnorodności biologicznej, czy też projekt „LONA” szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 34

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 32
Zmienić

HÖFKEN Ulrike
Projekt opinii

Poprawka

Zgadza się z Parlamentem Europejskim, że istotnym sprawdzianem zaangażowania UE w realizację celów w zakresie różnorodności biologicznej będzie ostateczne wykonanie środków przeznaczonych na ten cel w nowych funduszach UE na lata 2014–2020. Niedostateczne uwzględnianie różnorodności biologicznej w strategiach politycznych UE przyczyniło się do porażki pierwszej strategii w tej dziedzinie w 2010 r.[1] W tym celu niezbędna jest metodologia monitorowania wydatków związanych z różnorodnością biologiczną w całym budżecie UE, podobna do opracowywanej na potrzeby wydatków związanych z klimatem.

[1] Rezolucja PE (2011/2307(INI)).Zgadza się z Parlamentem Europejskim, że istotnym sprawdzianem zaangażowania UE w realizację celów w zakresie różnorodności biologicznej będzie ostateczne wykonanie środków przeznaczonych na ten cel w nowych funduszach UE na lata 2014–2020. Należy stwierdzić, że zazielenianie – centralny element reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyraźnie pozostało w tyle za oczekiwaniami w procesie negocjacji na poziomie UE. Aby osiągnąć cele dotyczące różnorodności biologicznej, konieczne jest zatem wyraźne poprowadzenie śródokresowego przeglądu WPR w tym kierunku, tak by zazielenianie nie było postrzegane jako ekoobłuda, ale by faktycznie prowadziło do poprawy jakości obszaru pod względem ekologicznym, a w szczególności zwiększenia różnorodności występujących gatunków. Niedostateczne uwzględnianie różnorodności biologicznej w strategiach politycznych UE przyczyniło się do porażki pierwszej strategii w tej dziedzinie w 2010 r.[1] W tym celu niezbędna jest metodologia monitorowania wydatków związanych z różnorodnością biologiczną w całym budżecie UE, podobna do opracowywanej na potrzeby wydatków związanych z klimatem.

[1] Rezolucja PE (2011/2307(INI)).


Uzasadnienie


Reforma WPR ma uczynić politykę rolną w UE bardziej ekologiczną i zrównoważoną. Temu celowi służy obowiązkowe zazielenianie jako kluczowy element nowego systemu płatności bezpośrednich. Przy tym ten kluczowy element nie został uwzględniony tak, jak tego oczekiwano.

_____________


DE – JT(BRP)/mr


POPRAWKA 35

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 33
Nowy punkt

JAEGER Annabelle
Projekt opinii

Poprawka
Przypomina o swym apelu skierowanym do Komisji (CdR 4577/2013 fin), by odzwierciedliła w prawodawstwie UE cel zapewnienia zerowej utraty różnorodności biologicznej netto i usług ekosystemowych, biorąc pod uwagę swe prace w odniesieniu do działania 7b unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
Uzasadnienie


Działanie 7b przewiduje projekt „szarej” infrastruktury z myślą o możliwie największym ograniczeniu jej trwałych skutków; celem ma być ustanowienie ekologicznej kompensacji wykorzystania gruntów.

_____________


FR – TW(AL)/mr

POPRAWKA 36

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 34
Zmienić

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka

Zachęca Komisję Europejską do ustanowienia unijnego systemu zobowiązań i nagród dla miast i regionów dbających o różnorodność biologiczną oraz stworzenia platformy wymiany informacji, która służyłaby wyrażaniu uznania dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych w związku z ich owocnym i znaczącym wkładem w realizację unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. KR uznaje w tym względzie nową nagrodę „Natura 2000”, która jednak skierowana jest do szerokiej gamy zainteresowanych podmiotów.

Zachęca Komisję Europejską do ustanowienia unijnego systemu zobowiązań i nagród dla miast i regionów dbających o różnorodność biologiczną za ich osiągnięcia w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej oraz stworzenia platformy wymiany informacji, która służyłaby wyrażaniu uznania dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych w związku z ich owocnym i znaczącym wkładem w realizację unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. KR uznaje w tym względzie nową nagrodę „Natura 2000”, która jednak skierowana jest do szerokiej gamy zainteresowanych podmiotów.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 37

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 34
Dodać nowy punkt

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka
Apeluje o zwiększenie dostępności w europejskim systemie informacji o różnorodności biologicznej (BISE) danych wysokiej rozdzielczości o bardziej lokalnym charakterze na temat usług ekosystemowych oraz innych danych z monitoringu poprzez włączenie do niego danych gromadzonych przez regionalne obserwatoria różnorodności biologicznej oraz zagregowanych danych miejskich (takich jak oceny miast w UE na przykład w oparciu o wskaźnik różnorodności biologicznej w miastach / wskaźnik singapurski). Pozwoliłoby to promować wymianę danych i informacji między miastami i regionami, lepiej dostosować wytyczne w polityce UE do warunków w danym regionie, a także ułatwiałoby sprawozdawczość z postępów na poziomie lokalnym i regionalnym w całej Europie.
Uzasadnienie


BISE jest systemem wymiany informacji Komisji Europejskiej i EEA w ramach CBD. Można go ulepszyć dzięki włączeniu danych o charakterze bardziej lokalnym lub regionalnym.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 38

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 35
Dodać nowy punkt

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka
Apeluje o uznanie i dalsze wspieranie w ramach strategii UE zaangażowania władz lokalnych jako kluczowych partnerów w ramach programu BEST – unijnego dobrowolnego programu usług w zakresie różnorodności biologicznej i usług ekosystemu w regionach najbardziej oddalonych oraz w krajach i na terytoriach zamorskich UE, który służy promowaniu ochrony i zrównoważonego korzystania z unikalnej różnorodności biologicznej na tych obszarach, gdzie nie ma zastosowania dyrektywa siedliskowa wraz z przewidzianym w niej programem „Natura 2000”.
Uzasadnienie


Należy podkreślić szczególną rolę władz lokalnych w kontekście przyszłej owocnej realizacji programu BEST.

_____________


EN – WN(BRP)/mr

POPRAWKA 39

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 37
Zmienić

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka

Wzywa Komisję Europejską, by zaznaczyła, że w UE panuje konsensus co do istnienia wyraźnej potrzeby, aby instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne wdrożyły wielopoziomowe, oparte na współpracy, zintegrowane podejście do realizacji celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej i powiązanych z nimi celów unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Mimo znacznych postępów w tym kierunku, wydaje się, że ów proces wielopoziomowej współpracy i zarządzania nadal nie upowszechnił się odpowiednio w całej UE i wymaga dalszych usprawnień.

Wzywa Komisję Europejską, by zaznaczyła, że w UE panuje konsensus co do istnienia wyraźnej potrzeby, aby instytucje UE, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne wdrożyły wielopoziomowe, oparte na współpracy, zintegrowane podejście do realizacji celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej i powiązanych z nimi celów unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Mimo znacznych postępów w tym kierunku oraz szeregu przykładów dobrych praktyk w różnych państwach członkowskich, wydaje się, że ów proces wielopoziomowej współpracy i zarządzania nadal nie upowszechnił się odpowiednio w całej UE i wymaga dalszych usprawnień.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

_____________


EN – WN(BRP)/mr


COR-2013-08074-00-00-PA-TRA AMC 1–39 PL
1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość