3 Podstawowe pojęcia chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowyPobieranie 1.3 Mb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.1. Podstawowe pojęcia chemiczne.

Budowa atomu. Układ okresowy.


1. Znając liczbę atomową izotopu można w nim określić:

 1. liczbę neutronów

 2. liczbę protonów i neutronów

 3. liczbę protonów

 4. liczbę nukleonów

2. Liczba masowa jest to:

 1. liczba neutronów w jądrze atomowym

 2. liczba protonów w jądrze atomowym

 3. liczba nukleonów w jądrze atomowym

 4. masa atomu wyrażona w u (jednostkach masy atomowej)

3. Nukleony to:

 1. protony i elektrony

 2. neutrony i elektrony

 3. protony i neutrony

 4. wszystkie wymienione cząstki elementarne

4. Wybierz właściwe zakończenie zdania: Liczba porządkowa nie jest …

 1. sumą protonów w jądrze atomowym

 2. liczbą atomową

 3. liczbą masową

 4. sumą elektronów w atomie

5. Liczba atomowa jest to:

 1. liczba neutronów w jądrze atomowym

 2. liczba protonów w jądrze atomowym

 3. liczba nukleonów w jądrze atomowym

 4. masa atomu wyrażona w u (jednostkach masy atomowej)

6. Izotopy danego pierwiastka różnią się między sobą:

 1. liczbą elektronów

 2. liczbą atomową

 3. liczbą protonów

 4. liczbą neutronów

7. Jądra atomów glinu zbudowane są z:

 1. 14 protonów i 13 neutronów

 2. 13 protonów i 14 elektronów

 3. 14 neutronów i 13 protonów

 4. 13 protonów i 27 neutronów

8. W którym z poniższych punktów wymieniono izotopy ?

9. Jon składa się z następujących cząstek elementarnych:

 1. 17 protonów, 18 neutronów, 17 elektronów

 2. 17 protonów, 18 neutronów, 18 elektronów

 3. 17 protonów, 35 neutronów, 18 elektronów

 4. 35 protonów, 17 neutronów, 18 elektronów

10. Ze wzrostem liczb atomowych, promienie atomowe:

 1. maleją w poszczególnych okresach

 2. rosną w poszczególnych okresach

 3. maleją w poszczególnych grupach

 4. nie zmieniają się

11. Elektroujemność w układzie okresowym, ze wzrostem liczb atomowych pierwiastków, zmienia się następująco:

 1. maleje w okresach, a rośnie w grupach

 2. rośnie w okresach i rośnie w grupach

 3. rośnie w okresach, a maleje w grupach

 4. maleje w okresach i maleje w grupach

12. Największą elektroujemnością charakteryzują się:

 1. gazy szlachetne

 2. litowce

 3. metale ciężkie

 4. fluor i tlen

13. Konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka 3 okresu, V grupy głównej układu okresowego jest następująca:

 1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

 2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p3

 3. 1s2 2p6 3s2 3p5

 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

14. Pierwiastek, którego atomy mają następującą konfigurację elektronową
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, znajduje się w:

 1. 3 okresie, 3 grupie pobocznej

 2. 4 okresie, 3 grupie pobocznej

 3. 4 okresie, 5 grupie pobocznej

 4. 3 okresie, 5 grupie pobocznej

15. Konfiguracja elektronowa atomu arsenu (33As) jest następująca:

 1. K2 L8 M13 N10

 2. K2 L8 M8 N8 O7

 3. K2 L8 M18 N5

 4. K2 L18 M13

16. Atomy pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 8 a masowa 16, mają następującą konfigurację elektronową:

 1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

 2. 1s2 2s2 2p4

 3. 1s2 2s2 2p6 2d2

 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

17. Atomy pierwiastka położonego w 4 okresie, 6 grupie głównej mają następującą konfigurację elektronową:

 1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4

 2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

 3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

18. Który z poniższych zapisów ilustruje stan elektronów w jonie 11Na+ ?

 1. 1s2 2s2 2p6 3s1

 2. 1s2 2s2 2p6 3s2

 3. 1s2 2s2 2p6

 4. 1s2 2s2 2p5 3s2

19. Która z podanych konfiguracji elektronowych dotyczy stanu wzbudzonego atomu ?

 1. 1s2 2s2 2p6 3s2

 2. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2

 3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

 4. 1s2 2s2 2p6 3s1

20. Konfiguracja elektronowa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, występuje w poniższych jonach, z wyjątkiem:

 1. 19K+

 2. 20Ca2+

 3. 12Mg2+

 4. 17Cl

21. Konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka występującego na stopniach utlenienia ijest następująca:

 1. K2 L8 M3

 2. K2 L4

 3. K2 L8 M8 N2

 4. K2 L8 M6

22. Pierwiastek, którego liczba porządkowa wynosi 15, może występować tylko na następujących stopniach utlenienia:

 1. 33

 2. 33, 5

 3. 33, 5

 4. 55

23. Atomy pierwiastka o konfiguracji elektronowej 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, w związkach chemicznych mogą występować na stopniu utlenienia:

 1. od 3do5

 2. od 2do5

 3. 2

 4. od 2do6

24. Wskaż błędne stwierdzenie:

 1. liczba masowa pierwiastka jest większa od liczby atomowej lub jej równa

 2. liczba atomowa jest zazwyczaj większa od liczby masowej

 3. izotopy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę atomową

 4. znając liczbę atomową pierwiastka można podać do którego okresu on należy

25. Piąta grupa główna układu okresowego to:

 1. berylowce

 2. azotowce

 3. węglowce

 4. fluorowce

26. Pierwiastkowi leżącemu w V grupie głównej i III okresie odpowiadają wzory jego połączeń z tlenem i wodorem:

 1. X2O5, XH3

 2. X2O7, HX

 3. XO2, XH4

 4. XO3, H2X

27. Różnica między liczbą masową i atomową pierwiastka jest to:

 1. liczba nukleonów w jądrze atomowym

 2. liczba elektronów w atomie

 3. liczba neutronów w jądrze atomowym

 4. stopień utlenienia tego atomu

28. Jednostką masy atomowej (u) jest:

 1. masa jednego atomu wodoru (1H)

 2. masa jednego atomu węgla (12C)

 3. 1/12 masy jednego atomu wodoru (1H)

 4. 1/12 masy jednego atomu węgla (12C)

29. W poniższym schemacie, obrazującym grupy główne układu okresowego, strzałka opisuje:

I II III IV V VI VII
 1. wzrost wymiarów atomów

 2. zmniejszanie się elektroujemności pierwiastków

 3. wzrost elektroujemności pierwiastków

 4. wzrost charakteru metalicznego pierwiastków

30. Jaka (maksymalna) liczba elektronów może znajdować się w powłoce elektronowej o głównej liczbie kwantowej n = 3 ?

 1. 8

 2. 18

 3. 10

 4. 14

31. Które z następujących jonów i atomów: 19K+, 20Ca2+, 18Ar, 16S2, posiadają konfigurację elektronową K2 L8 M8 ?

 1. wszystkie

 2. tylko atom argonu i jony K+, Ca2+

 3. tylko atom argonu i jon S2

 4. tylko atom argonu

32. Z położenia azotu (7N) w układzie okresowym możesz wywnioskować, że atomy tego pierwiastka nie występują na:

 1. + 5 stopniu utlenienia

 2. + 7 stopniu utlenienia

 3. + 3 stopniu utlenienia

 4.  3 stopniu utlenienia

33. Jądro deuteru zbudowane jest z:

 1. jednego protonu i dwóch neutronów

 2. dwóch protonów i jednego neutronu

 3. jednego protonu i jednego neutronu

 4. jednego protonu i trzech neutronów

34. Decydujący wpływ na masę atomu mają:

 1. tylko neutrony

 2. tylko protony

 3. tylko elektrony

 4. tylko nukleony

35. Liczba 2 w zapisie 3p2 oznacza:

 1. wartość głównej liczby kwantowej

 2. liczbę orbitali typu p w atomie

 3. liczbę elektronów na danej podpowłoce

 4. wartość pobocznej liczby kwantowej

36. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące budowy atomów:

 1. liczba elektronów i protonów w atomie jest taka sama

 2. liczba nukleonów jest większa lub równa liczbie elektronów

 3. liczba neutronów jest zawsze większa niż liczba nukleonów

 4. różnica między liczbą masową i atomową jest liczbą neutronów w jądrze atomu

37. Liczba protonów w jądrze atomowym to nie jest:

 1. liczba atomowa pierwiastka

 2. liczba porządkowa pierwiastka

 3. ładunek dodatni jądra

 4. liczba masowa pierwiastka

38. Liczba elektronów w jonie wynosi:

 1. 26

 2. 54

 3. 28

 4. 24

39. Atomy o identycznej liczbie atomowej i różnej liczbie masowej nazywa się:

 1. izotonami

 2. izobarami

 3. izotopami

 4. nuklidami

40. Pierwiastek, którego atomy mają konfigurację elektronową K2 L8 M11 N2 należy do:

 1. czwartego okresu, piątej grupy głównej

 2. piątego okresu, drugiej grupy głównej

 3. czwartego okresu, drugiej grupy pobocznej

 4. czwartego okresu, piątej grupy pobocznej

41. Poboczna liczba kwantowa elektronów walencyjnych pierwiastków I i II grupy głównej wynosi:

 1. 0

 2. 1

 3. 1 lub 2

 4. na podstawie tych danych nie można jej jednoznacznie określić

42. Elektron walencyjny atomu 11Na opisany jest następującymi liczbami kwantowymi:

 1. n = 3, l = 0, m = 0, s = +1/2

 2. n = 2, l = 0, m = 0, s = +1/2

 3. n = 3, l = 1, m = 0, s = 1/2

 4. n = 3, l = 0, m = 1, s = 1/2

43. Suma mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki nazywa się:

 1. liczbą masową

 2. masą molową

 3. molem

 4. masą cząsteczkową

44. Prawidłową kolejność zapełniania powłok elektronami przedstawia zapis:

 1. 3p 4s 3d 4p

 2. 3p 3d 4s 4p

 3. 3p 4d 4s 4p

 4. 3p 4s 3d 4f

45. Elektrony podpowłoki d mogą charakteryzować się następującymi wartościami magnetycznej liczby kwantowej:

 1. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3

 2. 2, 1, 0, 1, 2

 3. 1, 0, 1

 4. wyłącznie +2

46. Jaka jest liczba atomowa dwudodatniego jonu, jeśli jego liczba masowa wynosi 63, zaś w jądrze występują 34 neutrony ?

 1. 27

 2. 31

 3. 29

 4. 61

47. Wskaż, w którym wierszu podano poprawną liczbę cząstek elementarnych w jonie
:
protony neutrony elektrony

 1. 24 28 24

 2. 24 52 21

 3. 24 28 21

 4. 28 24 24

48. Atom o konfiguracji elektronowej: K2 L8 M18 N9 O2 należy do:

 1. piątego okresu, drugiej grupy głównej

 2. piątego okresu, drugiej grupy pobocznej

 3. drugiego okresu, piątej grupy pobocznej

 4. piątego okresu, trzeciej grupy pobocznej

49. Aktywność chemiczna metali należących do danej grupy głównej rośnie ze wzrostem ich liczby atomowej. Wytłumaczysz to:

 1. wzrostem odległości elektronów walencyjnych od jądra

 2. wzrostem liczby elektronów walencyjnych

 3. wzrostem liczby wszystkich cząstek elementarnych w atomie

 4. wzrostem liczby nukleonów w jądrze atomowym

50. Ile gramów azotu zawiera tyle samo atomów co 64 g siarki ?

 1. 14 g

 2. 28 g

 3. 42 g

 4. 56 g

51. W jakiej masie czystego sodu znajduje się tyle samo atomów, co w 1 dm3 tlenu
w warunkach normalnych ?

 1. 2,05 g

 2. 1,05 g

 3. 0,51023

 4. 3,08 g

52. W ilu gramach siarki znajduje się tyle samo atomów, co w 11,2 g żelaza ?

 1. 3,2 g

 2. 6,4 g

 3. 12,8 g

 4. 5,4 g

53. Masa jednego atomu siarki wynosi:

 1. 32 g

 2. 32

 3. 5,31026 kg

 4. 5,31023 kg

54. Ile procent cyny powinno znajdować się w jej stopie z miedzią, aby na każdy atom cyny przypadało pięć atomów miedzi ?

 1. 27,2 %

 2. 16,7 %

 3. 20,0 %

 4. 32,2 %

55. W ilu molach P2O3 zawarta jest taka sama liczba atomów tlenu, jak w 6 molach P2O5 ?

 1. 3

 2. 6

 3. 10

 4. 18

56. Liczba cząsteczek tlenu powstających podczas termicznego rozkładu jednego mola KMnO4 w reakcji: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 wynosi:

 1. 3,011023

 2. 12,041023

 3. 16,061023

 4. 24,081023

57. W reakcji magnezu z kwasem solnym otrzymano 1,2041023 cząsteczek wodoru. Oblicz masę magnezu użytego w reakcji:

 1. 1,2 g

 2. 2,4 g

 3. 4,8 g

 4. 0,2 g

58. Jaką masę wyrażoną w gramach ma zbiór 3,011023 cząsteczek wody ?

 1. 0,5

 2. 9,0

 3. 18,0

 4. 27,0

59. 6,021023 cząsteczek chlorowodoru rozpuszczono w wodzie otrzymując 10 dm3 roztworu. Stężenie otrzymanego roztworu wyrażone w molach/dm3 wynosi:

 1. 0,05

 2. 0,01

 3. 1,00

 4. 0,10

60. Masa jednej cząsteczki HNO3 wynosi:

 1. 1,051025 kg

 2. 1,051025 kg

 3. 0,063 kg

 4. 63 g

61. Oblicz, ile atomów węgla znajduje się w diamencie o masie 60 karatów
(1 karat = 0,2g):

 1. 1,21023

 2. 3,01023

 3. 6,01023

 4. 1,21024

62. Tlenek jednowartościowego pierwiastka o masie cząsteczkowej 94 u reaguje
z wodą dając związek, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Związkiem tym jest:

 1. NaOH

 2. KOH

 3. LiOH

 4. CuOH

63. Jaki wzór ma tlenek żelaza, jeśli jego 8 g zawiera 5,6 g żelaza ?

 1. FeO

 2. Fe3O4

 3. Fe2O3

 4. nie ma takiego tlenku

64. W pewnym związku azotu z tlenem stosunek masowy tlenu do azotu wynosi 4:7. Związek ten ma wzór:

 1. N2O

 2. NO

 3. N2O3

 4. NO2

65. W pewnym związku chloru z tlenem stosunek masowy chloru do tlenu wynosi 35,5:8. Związek ten ma wzór:

 1. Cl2O

 2. ClO2

 3. ClO3

 4. Cl2O7

66. Jaki jest procentowy udział cięższego izotopu w naturalnej miedzi o masie atomowej 63,54, składającej się z izotopów o liczbach masowych 63 i 65 ?

 1. 73%

 2. 51%

 3. 48%

 4. 27%

67. 23 g pewnego tlenku azotu zawiera 16 g tlenu. Tlenkiem tym jest:

 1. N2O

 2. NO

 3. NO2

 4. N2O3

68. Z 8 gramów siarki otrzymano 20 g tlenku. Stopień utlenienia siarki w tym tlenku wynosi:

 1. +2

 2. +4

 3. +6

 4. 4

69. Hemoglobina zawiera 0,33% żelaza. Oblicz jej masę molową, zakładając,
że jedna cząsteczka hemoglobiny zawiera 1 atom żelaza.

 1. 1,7 kg

 2. 17 kg

 3. 170 kg

 4. 170 g

70. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 10 kg chloru ?

 1. 3,15 m3

 2. 3,15 dm3

 3. 6,3 m3

 4. 6,3 dm3

71. Jaką objętość zajął CO2 wydzielony podczas termicznego rozkładu 10g CaCO3 ?

 1. 2,24 dm3

 2. 2,24 cm3

 3. 44,8 dm3

 4. 44,8 cm3

72. Jaką objętość zajmują w warunkach normalnych gazy potrzebne do syntezy
36 g wody ?

 1. 11,2 dm3

 2. 22,4 dm3

 3. 44,8 dm3

 4. 67,2 dm3

73. Masa wody otrzymanej w wyniku spalenia 224 cm3 wodoru
(odmierzonego w warunkach normalnych) wynosi:

 1. 180 g

 2. 36 g

 3. 0,18 g

 4. 0,02 g

74. Objętość wodoru wydzielonego w reakcji 34,5 g sodu z wodą, przeliczona
na warunki normalne, wynosi:

 1. 16,8 dm3

 2. 11,2 dm3

 3. 44,8 dm3

 4. 33,6 dm3

75. Na 200 g zanieczyszczonego cynku podziałano kwasem solnym. Wydzieliło się 66 dm3 gazowego wodoru. Jaki procent zanieczyszczeń zawierał cynk ?

 1. 5,75 %

 2. 42,5 %

 3. 4,25 %

 4. 0,425 %

76. Podczas spalania 5,0 g drutu stalowego w tlenie wytworzyło się 0,12 g dwutlenku węgla. Ile procent węgla zawierała ta stal ?

 1. 0,65 %

 2. 2,40 %

 3. 0,24 %

 4. 1,68 %

77. 0,6 grama stopu żelaza z węglem spalono w strumieniu tlenu, w wyniku czego powstało 33,6 cm3 dwutlenku węgla (warunki normalne). Próbka stopu zawierała:

 1. 1,8 % węgla

 2. 3,0 % węgla

 3. 11,0 % węgla

 4. 1,1 % węgla

78. Gęstość wodoru w warunkach normalnych wynosi około:

 1. 0,0893 g/dm3

 2. 0,0446 g/dm3

 3. 1,00 g/dm3

 4. 2,00 g/dm3

79. 1,0 kg tlenu zajmuje w warunkach normalnych objętość:

 1. 1,400 m3

 2. 0,140 m3

 3. 0,700 m3

 4. 0,070 m3

80. Jaką objętość amoniaku można maksymalnie otrzymać z 5 dm3 wodoru i 5 dm3 azotu mierzonych w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury ?

 1. 3,33 dm3

 2. 5,00 dm3

 3. 10,00 dm3

 4. 6,66 dm3

81. W wyniku reakcji Ca z wodą otrzymano 100 dm3 wodoru (warunki normalne). Ile gramów Ca(OH)2 powstało w tej reakcji ?

 1. 100 g

 2. 74 g

 3. 330 g

 4. 33 g

82. Jaka objętość azotu może przereagować z 15 dm3 wodoru i jaką objętość w tych warunkach zajmie wytworzony amoniak ?

Vazotu Vamoniaku 1. 5 dm3 5 dm3

 2. 10 dm3 10 dm3

 3. 5 dm3 10 dm3

 4. 10 dm3 20 dm3

83. Spalono 22,5 cm3 mieszaniny wodoru i tlenu. Po reakcji pozostało 5,7 cm3 tlenu. Jaki był skład początkowy mieszaniny ?

objętość wodoru objętość tlenu 1. 11,25 cm3 11,25 cm3

 2. 16,8 cm3 5,7 cm3

 3. 11,2 cm3 11,3 cm3

 4. 11,3 cm3 11,2 cm3

84. Spalono 4 g siarki otrzymując dwutlenek siarki, którego objętość w warunkach normalnych wyniosła:

 1. 1,0 dm3

 2. 2,8 dm3

 3. 4,0 dm3

 4. 22,4 dm3

85. Przez płuczkę z wodnym roztworem Ca(OH)2 przepuszczono CO2. W płuczce wytrąciło się 25 g CaCO3. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmował CO2 przed reakcją ?

 1. 22,4 dm3

 2. 5,6 dm3

 3. 1,0 dm3

 4. 25 dm3  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy