Strona główna

4 Częstotliwość pomiarów


Pobieranie 260.65 Kb.
Strona5/5
Data19.06.2016
Rozmiar260.65 Kb.
1   2   3   4   5

4.5.4. Parametry specjalne

Metale ciężkie, aluminium i arsen

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2000 nie stwierdzono przekroczeń normatywów zdrowotnych dla koncentracji metali ciężkich oraz aluminium i arsenu.

W tabeli 16 przedstawiono średnie stężenia badanych metali. Porównanie wyników uzyskanych w latach 1993 i 2000 wskazuje na obniżenie się w wodach Zalewu Wielkiego stężeń aluminium i cynku, a także ołowiu i miedzi.


Tab. 16: Metale ciężkie w Zalewie Wielkim (B i E)


Metale ciężkie [g/l]akwen

Zalew Wielki

Zalew Mały

norma dla wody pitnej wg EWG
stanowisko

B

E

M
rok

1993**

2000

1993**

2000**

1993**

2000

1.

aluminium

126,8

40,8

126,8

83,1

200

2.

arsen2,9

50

3.

kadm

0,2

0,12

0,3

0,13

<0,1

0,05

5

4.

chrom

<1,0

<1,0

1,6

<1,0

<0,5

<0,2

50

5.

miedź

4,7

3,4

6,0

3,9

<0,2

1,74

100*

6.

rtęć<1,0<1,0

<0,1

0,048

1

7.

nikiel1,93,3

<0,5

1,55

50

8.

ołów

2,1

1,0

3,1

1,5

0,76

0,96

50

9.

cynk

18,8

5,5

31,3

9,1

3,1

4,9

100*

* poziom zalecany na wypływie z pompowni lub stacji uzdatniania

** rok rozpoczęcia badań w poszerzonym zakresie


Fenole lotne

Związki fenoli lotnych w wodach powierzchniowych Zalewu Szczecińskiego w roku 2000 badano na stanowiskach B i E Zalewu Wielkiego.

15 z 16 wyników było niższych lub równych granicy oznaczalności wynoszącej 0,002 mg/l. Wynik maksymalny wyniósł 0,003 mg/l.


4.6. Orientacyjna ocena wód Zalewu według dyrektyw EWG dla wód kąpielowych i wód dla zrównoważonej hodowli ryb


Przeprowadzenie rzeczywistej oceny wód Zalewu nie jest możliwe z uwagi na brak badań wszystkich określonych dyrektywami wskaźników, jak również nie spełnienie wymogów dotyczących częstotliwości badanych wskaźników.

4.6.1. Jakość wody kąpielowej – na podstawie badań z sezonu 2000


Jakość wody przydatnej do kąpieli oceniono orientacyjnie na podstawie wymagań zawartych w dyrektywie 76/160/EWG.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2000 roku, z uwagi na niską przezroczystość oraz podwyższony odczyn pH stwierdzono, że wody Zalewu nie spełniają kryterium przydatności do kąpieli.Przebieg oceny przedstawiono w tabeli 17:

Tab. 17: Jakość wód Zalewu z punktu widzenia przydatności do kąpieli

wskaźniki

B

C

D

E

F

H

J

K

M.

O

P.

Q

1

odczyn pH*

+

+

+2

indeks fenolowy

+

b.b.

b.b.

+

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

3

widzialność krążka Secchiego*

4

NPL bakterii typu kałowego*

+

+

+

+

+

+

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.
ocena ogólna

b.b. – brak badań

* badania wykonywano 1 raz w miesiącu, zalecana minimalna częstotliwość pobierania próbek – jedna co 2 tygodnie.4.6.2. Przydatność wód Zalewu dla bytowania ryb słodkowodnych


Jakość wody przydatnej do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych oceniono orienta­cyjnie na podstawie wymagań zawartych w dyrektywie 78/659/EWG. Wspomniana dyrektywa dotyczy wód słodkich.

Tab. 18: Spełnienie kryteriów dla ryb łososiowatych


wskaźniki

B

C

D

E

F

H

J

K

M.

O

P.

Q

tlen rozpuszczony

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

odczyn pH*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

cynk całkowity

+

b.b.

b.b.

+

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

+

b.b.

b.b.

b.b.

amon całkowity

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ocena ogólna

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

b.b. – brak danych

Tab. 19: Spełnienie kryteriów dla ryb karpiowatych


wskaźniki

B

C

D

E

F

H

J

K

M.

O

P.

Q

tlen rozpuszczony

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

odczyn pH*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

cynk całkowity

+

b.b.

b.b.

+

b.b.

b.b.

b.b.

b.b.

+

b.b.

b.b.

b.b.

amon całkowity

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ocena ogólna

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

b.b. – brak danych

Na podstawie tej orientacyjnej oceny stwierdzono, że wody Zalewu mogą być przydatne dla bytowania ryb karpiowatych.Dla ryb łososiowatych kryteria spełnione są na jedenastu stanowiskach pomiarowo-badawczych. Na stanowisku E (rejon ujścia Odry) z 8 wyników stężenia tlenu w wodzie połowa była niższa od 9,0 mgO2/l, w tym 2 niższe od 7,0 mgO2/l.

4.7. Podsumowanie


  • W sezonie badawczym w roku 2000 zasolenie wód Zalewu kształtowało się zasadniczo na poziomie 1–2 ‰, tylko w rynnie toru wodnego (głębokości powyżej 10 metrów) zaznaczył się silniejszy wpływ wód morskich.

  • W sezonie badawczym 2000 roku wody Zalewu były dobrze natlenione. Zawartości tlenu niższe od 6,0 mg O2/l stwierdzono wyłącznie w warstwie przydennej toru wodnego na stanowisku E oraz na stanowisku C; wyniosły one od 5,1 do 5,7 mg O2/l.

  • Przetlenienia wód (nadmierne nasycenie tlenem) były skorelowane z wysokimi wartościami koncentracji barwników chlorofilowych. W 2000 roku dość silne przetlenienia zarejestrowano w obrębie Małego Zalewu (do 208 %), natomiast na stanowiskach pomiarowych Wielkiego Zalewu były one stosunkowo niewielkie (do 158 %).

  • W roku 2000, w obu częściach akwenu zaobserwowane zakwity fitoplanktonu występowały w innych terminach i z różnym nasileniem. W wodach Zalewu Małego stwierdzono znacznie wyższe wartości maksymalne oraz średnie stężeń chlorofilu „a” aktywnego.

  • Zakwity w wodach Zalewu Małego trwały od kwietnia do listopada włącznie, a w wodach Wielkiego Zalewu od maja do października. Maksima rozwoju glonów w obu częściach akwenu występowały w różnych miesiącach, co potwierdzają wyniki pomiarów: chlorofilu „a”, odczynu pH i wartości przesycenia tlenem.

  • Zasobność wód w związki mineralne azotu i fosforu była w omawianym sezonie badawczym wyraźnie zróżnicowana: w wodach Małego Zalewu bardzo intensywne zakwity fitoplanktonu spowodowały wyczerpanie mineralnych form azotu w okresie od czerwca do września, a w wodach Zalewu Wielkiego – w czerwcu i lipcu.

  • W roku 2000 stwierdzono wzrost średnich stężeń fosforu ogólnego do poziomu obserwowanego przed rokiem 1994. Maksymalny wynik pomiaru stwierdzono na stanowisku Q w rejonie ujścia Piany. Przyczyną tak wysokiego stężenia fosforu były najprawdopodobniej prace hydrotechniczne związane z pogłębianiem toru wodnego w rejonie ujścia Piany.

  • Podwyższone wyniki odczynu pH wody były związane z wysokimi wartościami koncentracji barwników chlorofilowych. W sezonie badawczym w roku 2000 zakwity fitoplanktonu intensywniej przebiegały w wodach Zalewu Małego, w związku z tym w tej części akwenu wyniki pomiarów pH wynoszące 9,0 oraz powyżej tej wartości były odnotowane z większą frekwencją.

  • Przeciętne pomiary widzialności w Zalewie Wielkim oscylowały w granicach 0,80–0,90 m, a w wodach Zalewu Małego około 0,60 m i poniżej.

  • Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2000 nie stwierdzono przekroczeń normatywów zdrowotnych dla koncentracji metali ciężkich oraz aluminium i arsenu. Również wyniki pomiarów stężeń fenoli lotnych w wodach Zalewu Wielkiego (stanowiska B i E) odpowiadały stężeniom równym lub mniejszym od progu wykrywalności. Maksymalny pomiar to 0,003 mg/l.


1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość