Strona główna

9. nauczycielski plan nauczania przedmiot: język angielski


Pobieranie 182.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar182.79 Kb.


9. NAUCZYCIELSKI PLAN NAUCZANIA
Przedmiot: język angielski

Klasa II A,B,C

Nauczyciel: Lidia Semak

Rok szkolny 2006/2007


Podręcznik: Sparks 2

Opracowała: Lidia Semak


Nr akceptacji MENiS: 168/04

Nr lekcji/temat

Materiał nauczaniaZałożone osiągnięcia ucznia/

Cele szczegółowe
Procedury osiągania celów


Środki dydaktyczne


Ścieżki edukacyjne


Lekcja 1
Powitania, pożegnania

Słownictwo i zwroty: Hello, hi, I’m ..., What’s your name?

Liczebniki 1-10

Nazewnictwo różnych rodzajów sklepów I miejsc, tj: sports shop, computer shop, fast food cafe

Pisemna forma liczebników
1-10

Uczeń:


 • przedstawia się

 • powtarza przeczytane i wysłuchane formy powitania

 • rozpoznaje głównych bohaterów książki

 • czyta dialog zawierający formy powitania

 • odgrywa dialog zawierający formy powitania

 • rozpoznaje słowa podobnie brzmiące
  w języku polskim i angielskim

 • wypowiada słowa podobnie brzmiące
  w języku polskim i angielskim

 • rozpoznaje liczebniki 1-10

 • nazywa liczebniki 1-10

 • nazywa elementy ulicy przedstawionej na obrazku

 • wskazuje na obrazku odpowiednie przedmioty i wyrazy

 • powtarza wierszyk

 • rozpoznaje pisemną formę liczebników 1-10

 • czyta liczebniki 1-10

 • recytuje wierszyk z pamięci

 • wykonuje proste działania dodawania
  i odejmowaniaMetoda audiolingwalna


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Ruchy naprzemienne

 • Punkty na myślenie

 • Kapturek Myśliciela

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, kaseta,

przybory szkolne’

Kartoniki z cyframi 1-10Lekcja 2
How old are you? I’m nine.

Podawanie wieku

Pytanie o wiek

Części ciała


Uczeń:


 • śledzi historyjkę i rozpoznaje dialogi, słuchając nagrania

 • pyta o wiek i odpowiada na takie pytanie

 • rozpoznaje i nazywa części ciała

 • odczytuje nazwy części ciała

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę z pamięci

 • wykonuje proste działania dodawania i odejmowania

Odgrywanie ról

Metoda audiolingwalna

Kartoniki z cyframi 1-10

podręcznik, kaseta, flashcards

Lekcja 3
Open your bag and look – a rubber, a ruler …

Przybory szkolne


Uczeń:


 • rozpoznaje i nazywa przybory szkolne

 • powtarza wierszyk

 • odgrywa wierszyk, używając gestów

 • wykonuje polecenia: open your eyes, close your eyes

 • pyta o przybory szkolne, używając wyrażenia What’s this?

 • recytuje wierszyk z pamięci

 • zakreśla jeden z dwóch przyborów szkolnych, którego nazwę słyszy

 • pyta o przedmioty: Look at number one. What’s this?Metoda audiolingwalna

Total Physical Response
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Pozycja Dennisona

 • Ruchy naprzemienne w połączeniu z metodą TPR

 • Leniwe ósemki

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, kaseta, flashcards


Lekcja 4
Pen, pen, write again!

Pisemna forma nazw przyborów szkolnych

Czynności: Stand up! Sit down! Put your hand up! Put your hand down!

Uczeń:


 • śledzi historyjkę na podstawie rysunków i dialogów

 • podaje przedmiot i dziękuje za niego

 • reaguje na polecenie sit down

 • dopasowuje pisemną formę nazw przyborów szkolnych do kart
  z obrazkami

 • odpowiada na pytanie What’s this?, używając struktury It’s a …

 • pisze według wzoru odpowiedź na pytanie What’s this?

 • zadaje pytanie dotyczące przyborów szkolnych: What’s this?

 • czyta historyjkę na głos z podziałem na role

 • rozpoznaje pisemną formę nazw przyborów szkolnych

 • podpisuje rysunki odpowiednimi nazwami przyborów szkolnych

 • wykonuje polecenia: stand up, sit down, put your hand up, put your hand down

 • wydaje polecenia innym uczniom
  w ćwiczeniu Zabadoo says

 • rozpoznaje i nazywa bohaterów historyjki Gizmo and Hoot

 • śledzi historyjkę obrazkową, rozpoznając odpowiednie kwestie dialogu

 • odgrywa dialog z historyjki

 • czyta na głos dialogi z historyjki

 • pyta o nazwy przyborów szkolnych: What’s this? i odpowiada: It’s a …Total Physical Response

Metoda komunikacyjna

Gry I zabawy dydaktyczne

Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Ruchy naprzemienne w połączeniu z metodą TPR

 • Słoń

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, kaseta, flashcardsLekcja 5
Colours and numbers

Pisemna forma nazw kolorów


Uczeń:


 • rozpoznaje, nazywa i odczytuje nazwy kolorów

 • rozpoznaje opis przedmiotu w formie pisemnej i ustnej

 • koloruje obrazek, używając odpowiednich barw

 • pyta o kolor przedmiotu

 • rozpoznaje i nazywa kolory

 • pyta o kolor pokolorowanej cyfry: (Four) Is it … (red)? i udziela odpowiedzi na takie pytania: yes/no, my turnGry dydaktycznePodręcznik, kaseta, flashcardsLekcja 6
Hi how are you? I’m fine, thank you.

Pytania
i odpowiedzi dotyczące samopoczucia

Rozpoznawanie pisemnej formy przyborów szkolnych

Uczeń:


 • wita się, pyta o samopoczucie
  i odpowiada na takie pytanie: How are you? I’m fine

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę z podziałem na role

 • odszukuje wyrazy ukryte
  w magicznym kwadracie i odczytuje je

 • rozumie znaczenie zaimka dzierżawczego my

 • rysuje i podpisuje zawartość swojego piórnika

 • śpiewa piosenkę, nie słysząc nagrania

 • opisuje zawartość swojego piórnikaMetoda audiolingwalna


Podręcznik, kaseta,Lekcja 7
School in Great Britain

Rozwijanie umiejętności kulturowychUczeń:


 • dopasowuje wysłuchany i przeczytany opis do zdjęcia

 • określa różnice pomiędzy szkołami w Polsce i Wielkiej Brytanii

 • wpisuje wyrażenia My classroom
  i My teacher pod odpowiednimi rysunkami

 • recytuje wierszyk One potatoe, two potatoes …

 • czyta na głos opisy zdjęć

 • rozpoznaje i nazywa bohaterów historyjki Bob and Olly

 • wpisuje imiona bohaterów historyjki
  w brakujące miejsca w zdaniach

 • śledzi historyjkę oraz rozpoznaje dialogi w „dymkach” i w nagraniu

 • odgrywa dialog z historyjki

 • uzupełnia zdania wyrazami z ramki

 • odgrywa dialog z historyjki bez pomocy nauczycielaMetoda heurystyczna


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Aktywna ręka

 • Pozycja Dennisona

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, kaseta,
Lekcja 8Powtórzenie

wiadomości, sprawdzenie umiejętności

Przedstawianie się

Liczebniki i kolory

Przybory szkolne

Części ciała

Rozmowa nt. wieku


Uczeń zna: • sposób przedstawiania się

 • pisemną formę liczebników i kolorów

 • pisemną formę przyborów szkolnych

 • pisemną formę części ciała

 • sposób pytania o wiek

 • sposób odpowiadania na pytanie: How old are you?

Gry i zabawy dydaktyczne


Podręcznik,

karty


Lekcja 9
I put on my socks

Części ubioru

Kolory

Uczeń:


 • rozpoznaje i nazywa części ubioru

 • odczytuje pisemną formę nazw części ubioru

 • wyszukuje w magicznym kwadracie nazwy części ubioru

 • powtarza wierszyk

 • odgrywa wierszyk, używając gestów

 • zadaje pytanie Who are you? i udziela odpowiedzi I’m …

 • czyta i recytuje wierszyk

 • opisuje, jakie ubrania wkłada rano

 • pisze, jakie ubrania wkłada rano: I put on …

 • pyta o części ubioru, używając zwrotów: What’s this?, What are these?

 • koloruje obrazek zgodnie z wysłuchanymi wskazówkami

Metoda komunikacyjna


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Leniwe ósemki

 • Punkty na myślenie

 • Kapturek Myśliciela

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Karty z ubraniami

Podręcznik

Kaseta


Lekcja 10
I’m wearing red shoes


Pisemna forma nazw ubrań

Kolory

Uczeń:


 • śledzi historyjkę na podstawie rysunków i dialogów

 • reaguje na polecenia stand up i turn around

 • odpowiada na pytanie What colour is/are …?

 • wypowiada wyrażenie I’m wearing …

 • dopasowuje karty z nazwami ubrań do kart z obrazkami

 • czyta historyjkę na głos z podziałem na role

 • wydaje polecenia stand up i turn around..., pick up …

 • zadaje pytanie What colours is/are …?

 • opowiada o swoim ubiorze, używając wyrażenia I’m wearing …

 • pisze tekst o swoim ubiorze (bardziej zaawansowani)Total Physical Response

Gry dydaktyczne

Karty z ubraniami

Podręcznik

Kaseta


Lekcja 11
She is wearing green jeans

Nazwy zawodów

Kolory: orange, purple, pink, grey, brown

Uczeń:


 • koloruje obrazek piłkarza i tancerki zgodnie z przeczytanym opisem

 • opisuje ustnie ubranie piłkarza
  i tancerki

 • rozpoznaje i czyta nazwy kolorów: orange, purple, pink, grey, brown

 • dopasowuje karty z obrazkami do kart z nazwami kolorów

 • odpowiada na pytania What are these? i What’s this?

 • pisze o ubraniu wybranej osoby, korzystając z przykładowego opisu

 • opisuje ustnie ubranie wybranej osoby

 • poznaje zawody: pop star, pirate,guard, footballer, policewoman

 • śpiewa piosenkę: She is a pop starMetoda audiolingwalna


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Karty z ubraniami

Podręcznik

Kaseta


Lekcja 12
Powtórzenie wiadomości i sprawdzenie umiejętności

Liczebniki, kolory


i ubrania

Uczeń:


 • pisze nazwy części ubrania i kolorów

 • sporządza krótki opis ubrania clowna z ilustracjiUczenie się poprzez uczenie innych


Flashcards

Podręcznik


Lekcja 13

My family


Członkowie rodziny: mum, grandad, brother, dad, sister, grandma

Pisemna forma nazw członków rodziny

Zaimki osobowe: he, she


Uczeń:


 • rozpoznaje i nazywa członków rodziny

 • powtarza wierszyk, słuchając nagrania

 • recytuje i odgrywa wierszyk, używając gestów

 • rozpoznaje znaczenie zaimków osobowych he i she

 • odpowiada na pytanie nauczyciela Who’s this?, używając wyrażeń
  He’s … i She’s …

 • nazywa członków swojej rodziny

 • powtarza i odczytuje nazwy członków rodziny

 • wskazuje członków rodziny
  na obrazku

 • numeruje nazwy członków rodziny zgodnie z nagraniem

 • przepisuje nazwy członków rodziny

 • koloruje ubrania na obrazku zgodnie z instrukcjami nauczycielaMetoda oglądowa


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Pozycja Dennisona

 • Słoń

 • Leniwe ósemki

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, Kaseta

Ilustracje

Zdjęcia członków rodziny dzieciLekcja 14

Hide and seek
Pomieszczenia w domu i ich pisemna forma: dining room, living room, bathroom,kitchen,bedroom

Pytania i odpowiedzi, gdzie się ktoś znajduje

Uczeń:


 • wykonuje polecenia nauczyciela:
  put your hand up, put your hand down, sit down, turn around, close your eyes, open your eyes, pick up a pencil, put down the pencil

 • wydaje polecenia innym uczniom

 • rozpoznaje i wypowiada: garden, telephone, at home

 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • reaguje na polecenia nauczyciela: close your eyes, open your eyes, count to ten

 • rozpoznaje i nazywa pomieszczenia w domu

 • odczytuje nazwy pomieszczeń
  w domu

 • odpowiada na pytanie nauczyciela Where is ...? oraz Who is in the … (bedroom)?Metoda heurystyczna

Total Physical Response
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Ruchy naprzemienne w połączeniu z metodą TPR

 • Aktywna ręka

 • Kapturek Myśliciela

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik, Kaseta, Flashcards

Plakat


Lekcja 15

Where’s grandad?

Pisemna forma imion bohaterów podręcznika: Zabadoo, Leo, Laura, Tim, Jack, EmmaUczeń:

 • pyta Where’s …? i udziela odpowiedzi In the … (kitchen)

 • dopasowuje imiona bohaterów książki do ich obrazków

 • dopasowuje bohaterów książki do pomieszczeń, w których się znajdują

 • słucha piosenki o domu i rodzinie

 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • odgrywa piosenkę, używając gestów

 • rozumie znaczenie przyimków
  up i down oraz wyrażeń up the stairs i down the stairs, a także powtarza te wyrażenia

Metoda heurystyczna

Metoda komunikacyjna
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Pozycja Dennisona

 • Aktywna ręka

 • Słoń

 • Ppicie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

PlakatLekcja 16

At home
Członkowie rodziny

Pomieszczenia w domu

Uczeń:


 • rozwija swoje umiejętności kulturowe

 • łączy kropki według kolejności liczebników w nagraniu

 • nazywa przedmioty przedstawione na fotografiach

 • porównuje domy i sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną w Polsce
  i Wielkiej Brytanii

 • dopasowuje słuchany i czytany tekst do odpowiednich zdjęć

 • opisuje krótko wykonany przez siebie obrazek swojej rodziny

 • odczytuje na głos napisany przez siebie opis obrazkaMetoda projektu


Podręcznik

Kaseta

Zdjęcia i ilustracje przyniesione przez dzieciLekcja 17
My little sister Octavia

Zwroty: my little sister, my little brother


Uczeń:


 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • odgrywa historyjkę, używając gestów

 • czyta na głos dialog z historyjki

 • odtwarza z pamięci dialog z historyjki

 • rozumie znaczenie wyrażeń little sister i big brother

 • uzupełnia zdania wyrazami podanymi w ramce

 • odczytuje na głos uzupełnione zdania

 • przyporządkowuje bohaterom wypowiedzi z historyjki

 • uzupełnia wypowiedzi wyrazami podanymi w ramce

 • odczytuje na głos uzupełnione wypowiedziOdgrywanie ról

Metoda audiolingwalna
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Pozycja Dennisona

 • Leniwe ósemki

 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej
Lekcja 18
Powtórzenie wiadomości i sprawdzenie umiejętności

Członkowie rodziny

Pomieszczenia w domu

Kolory


Ubrania

Uczeń:


 • zna nazwy pomieszczeń w domu oraz ich formę pisemną

 • potrafi rozpoznać, nazwać i napisać kto jest kim w rodzinie

 • potrafi uzupełnić opis do ilustracji stosując nazewnictwo związane z rodziną

Gry dydaktycznePodręcznik

Kaseta, Flashcards

Zdjęcia i ilustracjeLekcja 19
Can I have some pasta?

Nazwy potraw


i artykułów spożywczych: chicken, rice, pizza, cheese, pasta, salad

Uczeń:


 • rozpoznaje i nazywa potrawy oraz artykuły spożywcze

 • rozumie znaczenie pytania
  Can I have a …? oraz wyrażeń
  Very nice i More, please

 • śledzi wierszyk, słuchając nagrania

 • powtarza wierszyk, słuchając nagrania oraz odgrywa go, używając gestów

 • numeruje w kolejności rzeczy do jedzenia zgodnie z kolejnością
  w nagraniu

 • rozumie znaczenie pytania What’s your favourite food?

 • wskazuje i nazywa ulubione potrawy i artykuły spożywcze

 • zadaje innym uczniom pytanie What’s your favourite food?

 • odpowiada na pytania innych uczniów My favourite food is

 • rysuje swoją ulubioną potrawę i uzupełnia zdanie My favourite food is …Metoda oglądowa

Metody dramowe
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Leniwe ósemki

 • Słoń

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta Flashcards

Edukacja


prozdrowotna


Lekcja 20

In the cafe

Pisemna forma nazw potraw i artykułów spożywczych


Uczeń:


 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • rozpoznaje i nazywa potrawy oraz artykuły spożywcze

 • pisze nazwy potraw i artykułów spożywczych

 • rozumie znaczenie wyrażeń: look at the menu, I’m still hungry, here you are oraz I wish for more fish

 • używa zwrotów: please, thank you, I’m sorry

 • dopasowuje pisemną formę nazw potraw do kart z obrazkami

 • zadaje innym uczniom pytania dotyczące potraw: What’s this?

 • czyta na głos nazwy potraw
  i artykułów spożywczych

 • powtarza dialog, słuchając nagrania

 • odgrywa dialogOdgrywanie ról

Metoda komunikacyjna

Podręcznik

Kaseta Flashcards

Edukacja


prozdrowotna
Lekcja 21
I like/ I don’t like

Pisemna forma wyrażeń I like …


i I don’t like …

Uczeń:


 • pisze z pamięci nazwy potraw

 • reaguje na polecenia nauczyciela: point to the board, point to the door, point to the window, point to the floor

 • rozumie znaczenie wyrażeń I like …
  i I don’t like … oraz mówi, co lubi
  i czego nie lubi jeść

 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • powtarza historyjkę, słuchając nagrania

 • czyta historyjkę

 • odgrywa historyjkę

 • wydaje polecenia innym uczniomMetoda audiolingwalna

Metoda Total Physical Response

Gry I zabawy dydaktyczne


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Ruchy naprzemienne w połączeniu z metodą TPR

 • Aktywna ręka

 • Kapturek Myśliciela

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

Flashcards


Edukacja prozdrowotna
Lekcja 22
Do you like pizza?

Pytanie o upodobania

Produkty spożywcze

Uczeń:


 • wskazuje na obrazku potrawy i artykuły spożywcze zgodnie z wysłuchanym nagraniem

 • powtarza dialog, słuchając nagrania

 • uzupełnia tabelkę na temat tego,
  co lubi i czego nie lubi jeść

 • prowadzi dialog, zadając pytanie
  Do you like …? i udziela odpowiedzi na takie pytanie

 • zadaje pytanie What’s your favourite food? i udziela odpowiedzi na takie pytanie

 • zadaje innym uczniom pytanie What do you like? oraz What’s your favourite food?

Metoda komunikacyjnaPodręcznik

Kaseta

Flashcards


Edukacja prozdrowotna
Lekcja 23
Can I have some ice-cream??


Produkty żywnościowe

Pytanie o pozwolenie Can I ...?

Uczeń:


 • pyta o pozwolenie: Can I have ...?
  i wyraża zgodę: Yes, you can

 • rozumie znaczenie słów Dad i love

 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę z podziałem na role

 • dopasowuje wypowiedzi w „dymkach” do odpowiednich rysunków przedstawiających potrawy

 • rozumie znaczenie wyrazów super
  i sandwich


Metoda audiolingwalna


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Leniwe ósemki

 • Pozycja Dennisona

 • Punkty na myślenie

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

Flashcards


Edukacja prozdrowotna
Lekcja 24

British food
Rozwijanie umiejętności kulturowych

Słownictwo: breakfast, lunch, dinner

Uczeń:


 • nazywa potrawy przedstawione
  na zdjęciach

 • porównuje polskie i angielskie posiłki

 • rozumie i nazywa posiłki angielskie: breakfast, lunch, dinner

 • rozumie tekst nagrania opisujący zdjęcia w książce

 • śledzi tekst, słuchając nagrania

 • dopasowuje opisy do zdjęć
  na podstawie wysłuchanego nagrania
  i przeczytanego tekstu

 • rozumie znaczenie wyrażeń:
  my Sunday lunch, my favourite food, my breakfast

 • czyta na głos opisy fotografii

 • pisze o swoich niedzielnych obiadach, ulubionej potrawie i śniadaniu

Metoda heurystyczna


Podręcznik

Kaseta

Flashcards


Edukacja prozdrowotna
Lekcja 25
Powtórzenie

wiadomości, sprawdzenie umiejętności


Produkty spożywcze

Wyrażanie upodobań oraz ich braku za pomocą zwrotów: I like/I don’t like

Uczeń:


 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • rozumie znaczenie słowa
  seaweed oraz wyrażenia See you later!

 • odgrywa historyjkę, używając gestów

 • powtarza historyjkę, słuchając nagrania

 • czyta wypowiedzi bohaterów historyjki

 • dopasowuje „dymki” z wypowiedziami do odpowiednich bohaterów historyjki

 • uzupełnia zdania wyrazami
  i wyrażeniami z ramki

 • czyta na głos uzupełnione zdania

Metody dramowe

Uczenie się poprzez uczenie innych
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Aktywna ręka

 • Ruchy naprzemienne

 • Leniwe ósemki

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

Flashcards


Edukacja prozdrowotna
Lekcja 26

Favourite things

Ulubione rzeczy, zabawki i kolory

Słownictwo: computer, guitar, football, car ,television, kite

Uczeń:


 • rozumie znaczenie wyrażenia favourite things

 • rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy: computer, guitar, football, car, television, kite

 • odpowiada na pytanie What colour is it?

 • powtarza wierszyk, słuchając nagrania

 • rozumie znaczenie przymiotników big
  i little

 • odgrywa wierszyk, używając gestów

 • recytuje wierszyk z podziałem na role
  i odgrywa go, nie słysząc nagrania

 • rysuje ulubione rzeczy zgodnie
  z wysłuchanym opisem

 • potrafi zapytać o ulubiony kolor, zabawkę, rzecz używając zwrotu: What’s your favourite colour/ toy/ thing?

 • rozpoznaje i nazywa zabawkiMetoda audiolingwalna

Metoda heurystyczna

Flashcards z przedmiotami

Podręcznik

Kaseta


Lekcja 27
The toy shop


Zabawki


Zwrot: Have you got a ...? oraz I’ve got a …

Uczeń:


 • reaguje na polecenia nauczyciela: Touch your … head, jump, hop, stamp your feet, nod your head

 • wydaje polecenia innym uczniom

 • powtarza za nauczycielem: I’ve got a

 • tworzy zdania z wyrażeniem
  I’ve got …, używając nazw przyborów szkolnych

 • uzupełnia zdania z wyrażeniem
  I’ve got …, wpisując nazwy

 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • powtarza historyjkę, słuchając nagrania

 • powtarza jedną z ról w historyjce, słuchając nagrania

 • czyta historyjkę

 • odgrywa historyjkę

 • tworzy zdania z wyrażeniem I’ve got …Total Physical Response

Metoda komunikcyjna
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Słoń

 • Ruchy naprzemienne w połączeniu z metodą TPR

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Flashcards z przedmiotami

Podręcznik

Kaseta


Lekcja 28
Have you got a bike?


Ulubione przedmioty


i zabawki

Zwrot: My favourite colour is ...Uczeń:


 • nazywa przedmioty na obrazkach
  w książce, odpowiadając na pytanie What’s this?

 • dopasowuje przedmioty do osób przedstawionych na obrazkach

 • odpowiednich przedmiotów

 • czyta na głos kwestie dialogu
  z historyjki

 • rozumie znaczenie pytania Have you got a ...? i odpowiada Yes/No

 • zadaje pytanie Have you got a ...?

 • rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy

 • śpiewa piosenkę: My favourite colour i s red.

 • określa swój ulubiony kolor
Gry i zabawy dydaktyczne

Metoda heurystyczna

Podręcznik

Kaseta

IlustracjeLekcja 29
My favourite lesson is art

Rozwijanie umiejętności kulturowych

Słownictwo: day, festival, lesson, birthday, present

Uczeń:


 • rozumie znaczenie wyrazów: day, festival, lesson, birthday, present

 • nazywa przedmioty przedstawione
  na zdjęciach

 • porównuje zwyczaje obchodzenia świąt Wszystkich Świętych w Polsce
  i Halloween w Wielkiej Brytanii

 • czyta opisy do zdjęć, słuchając nagrania

 • dopasowuje opisy do zdjęć w książce, numerując zdjęcia według ich opisów

 • czyta zdania napisane na tablicy:
  My favourite lesson is …, My favourite festival is …, My favourite day is …

 • rysuje obrazki i podpisuje je uzupełnionymi zdaniami

 • zapisuje zdania na tablicy:
  My favourite lesson is …, My favourite festival is …, My favourite day is …

 • czyta zdania napisane na tablicy, uzupełniając lukiPrezentacja informacji, które uczniowie przygotowali samiInternet


Podręcznik

Kaseta


Lekcja 30
Powtórzenie

wiadomości, sprawdzenie umiejętności


Kolory


Liczebniki

Zabawki i przedmioty

Ubrania

Uczeń:


 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • rozumie znaczenie wyrazów i wyrażeń: place, I’ve got an idea!, ouch i well done

 • odgrywa historyjkę, używając gestów

 • odczytuje kolor i ilość poszczególnych ryb

 • odnajduje określoną liczbę poszczególnych typów ryb na rysunku
  i koloruje je

 • uzupełnia wyrażenia z historyjki wyrazami z ramki

 • odgrywa historyjkę z pamięci

 • odczytuje kwestie dialogu z historyjki

 • Zapisuje wyrazy dzieląc je na kategorieUczenie się poprzez uczenie innych

Jig-saw
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Kapturek Myśliciela

 • Pozycja Dennisona

 • Punkty na myślenie

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

FlashcardsLekcja 31
Little Red Ridinghood


Bajka o Czerwonym Kapturku w wersji anglojęzycznej


Uczeń:


 • śledzi historyjkę, słuchając nagrania

 • powtarza tekst bajki, słuchając nagrania

 • powtarza tekst bajki z podziałem
  na role

 • odgrywa bajkę z pamięci z podziałem na role

 • odgrywa z pamięci rolę narratora

 • czyta bajkę z podziałem na roleMetody dramowe


Podręcznik

Kaseta

Ilustracje
Lekcja 32It’s your birthday!

Nazwy miesięcy


Uczeń:


 • rozpoznaje i nazywa miesiące

 • odczytuje nazwy miesięcy

 • śpiewa piosenkę Happy Birthday!

 • reaguje na polecenia: boys (please) stand up, girls (please) stand up, boys (please) sit down, girls (please)
  sit down


 • wydaje polecenia innym uczniom: boys and girls please stand up, boys and girls please sit down

 • powtarza wierszyk, słuchając nagrania

 • rozumie pytanie When is your birthday? i udziela odpowiedzi In …

 • przepisuje nazwy miesięcy

 • zadaje pytanie When is your birthday?

 • pisze z pamięci nazwy miesięcy

 • wykonuje polecenia w grze Pass the parcel

 • wykonuje kalendarz klasowy z miesiącami urodzenia uczniówMetoda komunikacyjna

Metoda projektu
Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:


 • Leniwe ósemki

 • Ruchy naprzemienne

 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

Kalendarz z nazwami miesięcy
Lekcja 33It’s Halloween!


Słownictwo: black cat, witch, witch’s hat, long, white witch’s hair, cat’s eyes, card, string, coloured pens, a stick, scissors, a stapler


Uczeń:


Rozwija umiejętności kulturowe

 • rozpoznaje znaczenie wyrażeń: black cat, witch’s hat, long white witch’s hair, pumpin lantern, cat’s eyes, card, string, coloured pens, a stick, scissors, a stapler

 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • wykonuje maskę

 • opisuje maskę, używając zwrotu I’m a …

Metoda projektu


Podręcznik

Kaseta

Przybory do wykonania maski (kolorowa kartka, nitka, kredki, patyczek, nożyczki, zszywacz)
Lekcja 34It’s Christmas!
Słownictwo: a star, an angel, a bell, a snowball, a present, a cracker

Wyrażenia: the summer sun i the winter snow

Uczeń:


 • rozpoznaje znaczenie wyrażeń
  the summer sun i the winter snow

 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • nazywa dekoracje choinkowe: a star, an angel, a bell, a snowball, a present, a cracker

 • odczytuje i pisze nazwy dekoracji choinkowych

 • powtarza wyrażenie Merry Christmas!

 • Wykonuje dekorację świąteczną

 • nazywa wykonaną przez siebie dekorację choinkowąMetoda projektu


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Pozycja Dennisona

 • Kapturek Myśliciela

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

Podręcznik

Kaseta

Przybory do wykonania ozdób choinkowych (kartka, kolorowy papier, pudełko, tekturowa tulejka, nożyczki, klej, brokat, wata, wstążka)
Lekcja 35


The Christmas Party


Historia bożonarodzeniowa w wersji angielskiej


Uczeń:


 • rozpoznaje postacie występujące
  w przedstawieniu

 • śledzi tekst sztuki, słuchając nagrania

 • powtarza tekst przedstawienia, słuchając nagrania

 • powtarza tekst przedstawienia z podziałem
  na role, słuchając nagrania

 • odgrywa przedstawienie z pamięci z podziałem na role

 • śpiewa piosenki Jingle Bells i We wish you a Merry Christmas

 • czyta przedstawienie z podziałem na role

Metody dramowe


Podręcznik

KasetaLekcja 36It’s Mother’s Day!

 • Zwroty stosowane przy składaniu życzeń: To my Mum, Happy Mother’s Day, Love from …Uczeń:


 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • rozumie pisemne polecenia odnoszące się do wykonania laurki na Dzień Matki

 • wpisuje w laurce jeden ze zwrotów:
  To my Mum, Happy Mother’s Day, Love from …

 • śpiewa piosenkę z pamięci

 • wykonuje laurkę dla mamyMetoda projektu


Podręcznik

Kaseta

Materiały do wykonania laurki ( kartka, kolorowy papier, kolorowe kredki, klej)
Lekcja 37It’s Easter!

 • Zwroty związane z Wielkanocą: Easter bunny, Easter eggs, Easter basket, pink and blue, Happy Easter, Love from …, To …, Open and LookUczeń:


 • rozpoznaje wyrażenia: Easter bunny, Easter eggs, Easter basket, pink and blue

 • powtarza tekst piosenki, słuchając nagrania

 • śpiewa piosenkę, słuchając nagrania

 • rozumie pisemne polecenia odnoszące się do wykonania kartki świątecznej

 • wpisuje życzenia: Happy Easter, Love from …, To …, Open and Look
  i ozdabia kartkę świąteczną

Metoda projektu


Elementy kinezjologii edukacyjnej, tj:

 • Wizualizacja i ćwiczenia relaksacyjne

 • Leniwe ósemki

 • Aktywna ręka

 • Picie wody mineralnej, niegazowanej

PodręcznikKaseta

Materiały do wykonania kartki ( kartka, kolorowy papier, kolorowe kredki, klej)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość