Poszukiwanie: Decyzja komisji

Decyzja komisjiDecyzja komisji
We parlamentu Europejskiego I rady odnoszącą się do ochrony pieszych I innych niechronionych użytkowników dróg przed I w razie zderzenia z pojazdem silnikowych I zmieniającą dyrektywę 70/156/ewg1, w szczególności jej ar
241.61 Kb. 6
czytać
Komunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowieKomunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie
Decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin”
44.23 Kb. 1
czytać
Komunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowieKomunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie
Decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin”
48.8 Kb. 1
czytać
Komunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowieKomunikat decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie
Decyzją Komisji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Papież Słowianin”
40.54 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 7 lutego 1994 r zmieniająca decyzję Rady 90/424/ewg w sprawie wydatków w dziedzinie weterynariiDecyzja komisji z dnia 7 lutego 1994 r zmieniająca decyzję Rady 90/424/ewg w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii
Rady 90/424/ewg w sprawie wydatków dziedzinie weterynarii1, ostatnio zmienioną decyzją 93/439/ewg2, w szczególnie jej art. 24 us
8.97 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 11 lipca 2001 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żelatyny spożywczejDecyzja komisji z dnia 11 lipca 2001 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żelatyny spożywczej
Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży1, ostatnio zmienioną decyzją Rady 98/603/WE2, w szczególności jej art. 2 us
94.7 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 7 lipca 1997 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa zwierząt łownychDecyzja komisji z dnia 7 lipca 1997 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa zwierząt łownych
Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa oraz żywych małżów dwuskorupowych1, ostatnio zmienioną decyzją Rady 97/34/WE2, w szczególności jej art. 2 ust. 1 i ar
211.54 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 18 grudnia 2002 r ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiecDecyzja komisji z dnia 18 grudnia 2002 r ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec
Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE)
31.69 Kb. 1
czytać
Decyzja komisjiDecyzja komisji
Rady 96/62/we z dnia 27 września 1996 r w sprawie oceny I zarządzania jakością otaczającego powietrza1, w szczególności jej ar
0.63 Mb. 10
czytać
Gmina gołdap kategoria: PrzedszkolaGmina gołdap kategoria: Przedszkola
Decyzją gminnych komisji konkursowych do II etapu finałowego konkursu zakwalifikowano następujące prace
23.39 Kb. 1
czytać
Decyzja wykonawcza komisjiDecyzja wykonawcza komisji
Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008
163.84 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 11 marca 2003 r ustanawiająca Radę „Energy Star” Wspólnoty EuropejskiejDecyzja komisji z dnia 11 marca 2003 r ustanawiająca Radę „Energy Star” Wspólnoty Europejskiej
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 us
39.02 Kb. 1
czytać
Decyzja komisjiDecyzja komisji
Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich
195.82 Kb. 5
czytać
Decyzja komisjiDecyzja komisji
Państwa Członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/we w odniesieni do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z pewnych prowincji Kuby
50.97 Kb. 1
czytać
Decyzja komisji z dnia 23 stycznia 2002 r zmieniająca decyzję Komisji 1999/217/we w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczychDecyzja komisji z dnia 23 stycznia 2002 r zmieniająca decyzję Komisji 1999/217/we w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych
Uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych1 w szczególności
10.92 Mb. 112
czytać
Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickichDecyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich
T. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j t.: Dz. U. 2012. 572 z późn zm.) I § 17 ust. 7 Statutu uwm w Olsztynie oraz § 4 ust
60.95 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy