Poszukiwanie: Rozporządzenie komisji

Rozporządzenie komisji (WE) nr 1508/2001 z dnia 24 lipca 2001 r ustanawiające normę handlową dla cebuli I zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2213/83Rozporządzenie komisji (WE) nr 1508/2001 z dnia 24 lipca 2001 r ustanawiające normę handlową dla cebuli I zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2213/83
Komisji (ewg) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców I warzyw1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 911/20012, w szczególności jego art. 2 us
41.17 Kb. 1
czytać
Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
58.55 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 384/2003 z dnia 26 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z uwzględnieniem rozporządzenia KomisjiRozporządzenie komisji (WE) nr 384/2003 z dnia 26 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji
Rady (WE) nr 32/2000 z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1832/2002 zmieniającego Załącznik I do rozporządzenia Rady (ewg) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej I statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
0.85 Mb. 8
czytać
Data aktualizacji: 14. 05. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznejData aktualizacji: 14. 05. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej
Rozporządzenie Komisji ue nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r zmieniające Rozporządzenie
43.37 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1490/2002 z dnia 14 sierpnia 2002 r ustanawiające dalsze szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/ewg I zmieniające rozporządzenie (WE)Rozporządzenie komisji (WE) nr 1490/2002 z dnia 14 sierpnia 2002 r ustanawiające dalsze szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/ewg I zmieniające rozporządzenie (WE)
Rady 91/414/ewg z dnia 15 lipca 1991 r dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/48/WE2, w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit drugi
482.51 Kb. 8
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 836/94 z dnia 13 kwietnia 1994 r zmieniające rozporządzenieRozporządzenie komisji (WE) nr 836/94 z dnia 13 kwietnia 1994 r zmieniające rozporządzenie
Nr 1696/87 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym
0.89 Mb. 3
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1208/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady I procedury stosowane Rozporządzenie komisji (WE) nr 1208/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 ustanawiające wspólne zasady I procedury stosowane
Wspólnoty Europejskiej do Bułgarii i Nigerii oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 dotyczące procedur kontrolnych mających zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Bułgarii i Nigerii
48.64 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 1945/93 z dnia 30 czerwca 1993 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnychRozporządzenie rady (ewg) nr 1945/93 z dnia 30 czerwca 1993 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych
Wspólnocie, rozporządzenie (ewg) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (ewg) nr 1408/71 I rozporządzenie (ewg) nr 1247/92 zmieniającego rozporządzenie (ewg) nr 1408/71
107.39 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r zmieniające rozporządzenieRozporządzenie Komisji (WE) Nr 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r zmieniające rozporządzenie
Nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
133.17 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 524/2004 z dnia 19 marca 2004 r zmieniające po raz trzydziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre Rozporządzenie komisji (WE) nr 524/2004 z dnia 19 marca 2004 r zmieniające po raz trzydziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001
26.94 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1749/1999 z dnia 23 lipca 1999 r zmieniające rozporządzenieRozporządzenie komisji (WE) nr 1749/1999 z dnia 23 lipca 1999 r zmieniające rozporządzenie
Nr 2214/96 dotyczące wskaźników częściowych zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (zwck)
306.56 Kb. 7
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1676/96 z dnia 30 lipca 1996 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyRozporządzenie komisji (WE) nr 1676/96 z dnia 30 lipca 1996 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny1, zmienione Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii I szwecji, w szczególności jego ar
3.02 Mb. 16
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 822/97 z dnia 6 maja 1997 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy winaRozporządzenie komisji (WE) nr 822/97 z dnia 6 maja 1997 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina
Rady (ewg) nr 822/87 z dnia 16 marca 1987 r w sprawie wspólnej organizacji rynku wina1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 536/972, w szczególności jego ar
34.15 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 410/2002 z dnia 27 lutego 2002 r zmieniające rozporządzenie RadyRozporządzenie komisji (WE) nr 410/2002 z dnia 27 lutego 2002 r zmieniające rozporządzenie Rady
Rady (ewg) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (ewg) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych
132.81 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 848/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/1999 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do śliwekRozporządzenie komisji (WE) nr 848/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/1999 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do śliwek
Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1257/19992, w szczególności jego art. 2 us
83.2 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy