Strona główna

A. Informacje ogólne


Pobieranie 30.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar30.7 Kb.
FORMULARZ SYNTEZY ZGŁOSZENIA DO CELÓW UWOLNIENIA ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE ROŚLIN WYŻSZYCH
(OKRYTONASIENNYCH (ANGIOSPERMAE) I NAGONASIENNYCH (GYMNOSPERMAE))

A. Informacje ogólne

1. Szczegóły zgłoszenia
a) Numer zgłoszenia

b) Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

c) Tytuł projektu

d) Proponowany okres uwolnienia

2. Zgłaszający
a) Nazwa instytucji lub spółki

3. Czy uwolnienie tej samej GMP jest planowane gdziekolwiek we Wspólnocie lub poza nią (zgodnie z art. 6 ust. 1) przez tego samego zgłaszającego?
Tak
Nie
Jeżeli tak podać krajowy(-e) kod(-y):

4. Czy uwolnienie tej samej GMP było zgłaszane gdziekolwiek we Wspólnocie lub poza nią przez tego samego zgłaszającego?
Tak
Nie
Jeżeli tak, numer zgłoszenia:


B. Informacja o roślinie zmodyfikowanej genetycznie
1. Identyfikacja rośliny biorcy lub rodzicielskiej


a) Nazwa rodziny

b) Rodzaj

c) Gatunek

d) Podgatunek (jeśli dotyczy)

e) Odmiana / linia hodowlana (jeśli dotyczy)

f) Nazwa potoczna

2. Opis cech i właściwości, jakie zostały wprowadzone lub zmodyfikowane, łącznie z genami znacznikowymi i poprzednimi zmianami


3. Rodzaj modyfikacji genetycznej
a) Wprowadzenie materiału genetycznego

b) Usunięcie materiału genetycznego

c) Podstawienie zasady

d) Fuzja komórek

e) Inne, sprecyzować

4. W przypadku wprowadzenia materiału genetycznego podać źródło pochodzenia oraz spodziewaną funkcję każdego składowego fragmentu w obszarze, który będzie wprowadzony


5. W przypadku usunięcia lub innej modyfikacji materiału genetycznego podać informację o funkcji usuniętej lub zmodyfikowanej sekwencji


6. Krótki opis metody stosowanej do modyfikacji genetycznej


7. Jeżeli roślina biorca lub rodzicielska jest z gatunku drzew leśnych opisać sposoby i zakres rozprzestrzeniania oraz specyficzne czynniki wpływające na rozprzestrzenianie


C. Informacje odnoszące się do uwolnienia doświadczalnego


1. Cel uwolnienia (łącznie z wszelkimi istotnymi informacjami dostępnymi na tym etapie) taki jak cele agronomiczne, test hybrydyzacji, zmienionej przeżywalności lub rozprzestrzeniania, badanie wpływu na organizmy będące i niebędące docelowymi
2. Położenie geograficzne miejsca uwolnienia


3. Wielkość miejsca uwolnienia (m2)


4. Istotne dane dotyczące wcześniejszych uwolnień tej samej rośliny zmodyfikowanej genetycznie, jeżeli takie miały miejsce, w szczególności w odniesieniu do potencjalnego wpływu uwolnienia na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie


D. Posumowanie potencjalnego wpływu uwolnienia GMPT na środowisko naturalne zgodnie z załącznikiem II, D2 do dyrektywy 2001/18/WE


Zauważyć w szczególności, czy wprowadzone cechy mogą, bezpośrednio lub pośrednio, dać selektywną przewagę w środowiskach naturalnych; wyjaśnić również istotne oczekiwane korzyści dla środowiska

E. Krótki opis wszelkich środków podjętych przez zgłaszającego w celu kontroli ryzyka łącznie z izolacją przeznaczoną do celów ograniczenia rozproszenia, przykładowo dla propozycji monitorowania i monitorowania po zbiorze plonów
F. Podsumowanie planowanych prób polowych dla uzyskania nowych danych w odniesieniu do wpływu uwolnienia na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie (w odpowiednim przypadku)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość