Strona główna

A nr rady miejskiej w kluczborku


Pobieranie 7.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.86 Kb.
UCHWAŁA NR ............

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 2 kwietnia 2015r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz.849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należny od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Inkasentami w zakresie podatków określonych w §1 są sołtysi poszczególnych sołectw:

 1. Bażany - Maria Lepsy,

 2. Bąków - Zbigniew Brudko,

 3. Biadacz - Jolanta Karbowniczek,

 4. Bogacica - Józef Mrozek,

 5. Bogacka Szklarnia - Agnieszka Wodara,

 6. Bogdańczowice - Tomasz Maciągowski,

 7. Borkowice - Barbara Wojcieszak,

 8. Czaple Stare - Krystyna Kleszcz,

 9. Gotartów - Zbigniew Krajcer,

 10. Krasków - Dariusz Hadryś,

 11. Krzywizna - Ewa Felusiak,

 12. Kujakowice Dolne - Waldemar Kallus,

 13. Kujakowice Górne - Andrzej Bykowski,

 14. Kuniów - Wojciech Fudali,

 15. Ligota Dolna - Tadeusz Doliński,

 16. Ligota Górna i Zamecka - Andrzej Kosmala,

 17. Łowkowice - Wiktoria Socha,

 18. Maciejów - Rafał Lasek,

 19. Nowa Bogacica - Ryszard Rajewski,

 20. Smardy Dolne -Urszula Ziora,

 21. Smardy Górne - Genowefa Wilk,

 22. Unieszów - Janina Paszko,

 23. Żabiniec - Krystyna Lech.

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobrania podatków od podatników i wpłacenia ich do kasy Urzędu lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu w terminie do trzech dni roboczych po upływie ustawowego terminu.

§ 4. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6% kwoty pobranej od podatników.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w KluczborkuJanusz Kędzia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość