А. Осипян (Краматорск) Веротерпимость и нетерпимость в Европе раннего Нового времениPobieranie 15.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.63 Kb.
А. Осипян (Краматорск)
Веротерпимость и нетерпимость в Европе раннего Нового времени.

Библиография.

in Polish:


 1. Cynarski S. Sarmatyzm – ideologia i styl życia// Polska XVII wieku: państwo – społeczeństwo – kultura/ Pod red. Janusza Tazbir. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969. – S.220-243

 2. Dzięgielewski J. O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniową Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV. – Warszawa, 1986. – 227s.

 3. Kąkolewski I. Kwestie gospodarcze a ksenofobia szlachty w Rzeczypospolitej w świetle literatury propagandowej pierwszego bezkrólewia// Między Zachodem a Wschodem. – T.IV. – Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku/ Pod red. Jacka Wijaczki. – Toruń: Adam Marszałek, 2007. – S.58-67

 4. Kąkolewski I. Między korupcją a ksenofobią. Zmiany w postrzeganiu zjawiska korupcji w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu// Przegląd Historyczny. – 2007. – T.98. – Zs.1. – S.11-26

 5. Maliszewski K. W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie. – Lublin: Servire Veritati, 2006. – 345s.

 6. Newiara A. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 234s.

 7. Quirini-Popławska, Danuta. Polska Azylem europejskich emigrantów na przełomie wieków średnich i nowożytnych. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 1993. T.37. S.35-45.

 8. Skwarczyński K. Stanowisko cudzoziemców w dawnem polskim prawie koronnem. – Lwów, 1931

 9. Tazbir J. Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku// Wiek XVII – Kontreformacja – Barok. Prace z historii kultury/ Pod red. Janusza Pelca. – Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, PAN, 1970. – S.7-37

 10. Tazbir J. Swiadomość narodowa// Tazbir J. Rzeczpospolita a świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, PAN, 1971. – S.23-43

 11. Tazbir J. Reformacja – Kontreformacja – tolerancja. Wrocław: Wydawnyctwo Dolnośląskie, 1996.

 12. Tazbir J. Początki polskiej ksenofobii// Tazbir J. Sarmaci i świat. – Kraków: Universitas, 2001. – 475s.

 13. Teter M. Kilka uwag na temat podziałów społecznych i religijnych pomiędzy Żydami i chrześcijanami we wschodnich miastach dawnej Rzeczpospolitej. Kwartalnik Historii Zydów. 2003. №3 (207)

in English: 1. Abray, Lorna Jane. “Confession, Conscience, and Honour: the Limits of Magisterial Tolerance in Sixteenth-Century Strassburg,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.94-107

 2. Benedict, Philip. “Un roi, une loi, deux fois: Parameters for the History of Catholic-Reformed Co-existence in France, 1555-1685,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.65-93

 3. Cameron, Euan. “One Reformation or Many? Protestant Identities in the Later Reformation in Germany,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.108-27

 4. Classen, Albrecht (ed.). Meeting the Foreign in the Middle Ages. New York and London, 2002

 5. Coffey, John. Persecution and Toleration in Protestant England, 1558-1689. Longman Publishing Group, 2000

 6. Cohen, Jeffrey Jerome (ed.). The Postcolonial Middle Ages. Basingstoke, 2000

 7. Fram E. Ideals Face Reality: Jewish Law and Life in Poland, 1550–1655. Cincinnati, 1997

 8. Goldberg J. De Non-tolerandis Judaeis: On the Introduction of Anti-Jewish Laws in Polish Towns and the Struggles Against Them. Studies in Jewish History: Presented to Prof. R. Mahler on His Seventy-fifth Birthday / Ed. by S. Yeivin. Merchavia, 1974. P. 39-52.

 9. Gordon, Bruce. “Toleration in the Early Swiss Reformation: the Art and Politics of Niklaus Manuel of Berne,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.128-44

 10. Guggisberg, Hans R. “Tolerance and Intolerance in Sixteenth-Century Basel,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.145-

 11. Kaplan, Benjamin J. Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe. Belknap Press, 2007. 432p.

 12. Kappeler, Andreas. The Russian Empire: A Multiethnic History, trans. by A.Clayton. Longman, 2001. Chapters 1-2 (The Medieval Background. The Gathering of the Lands of the Golden Horde between the 16th and 18th Centuries)

 13. Laursen, John Christian and Nederman, Cary (eds.). Beyond the Persecuting Society: Religious Toleration Before the Enlightenment, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997

 14. Mendus, Susan (ed.) Justifying Toleration: Conceptual and Historical Perspectives, New York: Cambridge University Press, 1988

 15. Meserve, Margaret. Empires of Islam in Renaissance Historical Thought. Cambridge, Mass., London, 2008

 16. Monter, William. “Heresy Executions in Reformation Europe, 1520-1565,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.48-64

 17. Murphy, Andrew R. Conscience and Community: Revisiting Toleration and Religious Dissent in Early Modern England and America, College Park: Penn State University Press, 2001

 18. Nederman, Cary J. and John Christian Laursen (eds). Difference and Dissent: Theories of Toleration in Medieval and Early Modern Europe. Lanham, 1996

 19. Nirenberg, David. Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages. Princeton, 1996

 20. Oberman, Heiko A. “The Travail of Tolerance: Containing Chaos in Early Modern Europe,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.13-31

 21. Reinhard, W. “Reformation, Counter-Reformation and the Early Modern State. A Reassessment,” Catholic Historical Review 75 (1989): 383-404

 22. Schilling, Hans. “Town, Territorial State and the Reich in Early Modern Germany,” in R.Po-chia-Hsia (ed.). Society and Religion in Reformation Germany. New Haven, 1987

 23. Schilling, Hans. “Nationale Identität und Konfession in der europäischen Neuzeit,” in B.Giesen (Hrsg.). Nationale und kulturelle Identität in der europäischen Neuzeit. Frankfurt, 1991

 24. Schilling, Hans. Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History. Leiden: Brill, 1992

 25. Scribner, Bob. “Preconditions of Tolerance and Intolerance in Sixteenth-Century Germany,” Grell, Ole Peter (ed.). Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Cambridge University Press, 2002. P.32-4

 26. Walsham, Alexandra. Charitable Hatred: Tolerance and Intolerance in England, 1500-1700, Manchester University Press, 2006

 27. Zagorin, Perez. How the Idea of Religious Toleration Came to the West. Princeton: Princeton University Press, 2003. 392p.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy