A1aCel i zakres badańPobieranie 20.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.49 Kb.
a1aCel i zakres badań
Celem niniejszego opracowania jest określenie skuteczności ochronnej osłon osobistych narządu wzroku przed promieniowaniem podczerwonym źródeł technologicznych, podczas stosowania ochron w warunkach przemysłowych, na stanowiskach pracy wytapiaczy surówki w Zakładzie Wielkopiecowym ZWP/PO3 „Polskie Huty Stali" Huta KATOWICE S.A. w Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 92.

Na podstawie otrzymanych wyników badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych oraz laboratoryjnych zaproponowano optymalne osłony do stosowania przez wytapiaczy podczas obsługi wielkich pieców oraz określono maksymalnie dozwolony czas stosowania objętych badaniami osłon, podczas wykonywania przez wytapiaczy określonych czynności.

Badania przeprowadzono na podstawie zlecenia nr ZOŚ/303/2002 z dnia 16.10.2002 HK Zakład Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 92.
Materiał i metoda
Badania przeprowadzono dla ośmiu prototypowych osłon osobistych, dostarczonych przez Zakład Wielkopiecowy:


  • Izoterm - 1,

  • Izoterm -2,

  • Izoterm - 3,

  • Izoterm - 4,

  • Jędrzej Śniadecki - 5,

  • Jędrzej Śniadecki - 6,

  • Alwit - 7,

  • Alwit - 8.

Osłona Izoterm - 1 jest to kaptur z pojedynczym dużym filtrem na oczy klasy 4 - 4, wykonanym z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą odbijającą podczerwień. Dodatkowo na zewnątrz (od strony źródła promieniowania) zamontowano siatkę metalową o drobnychoczkach. Osłona Izoterm - 2 jest to również kaptur, lecz posiadający dwa oddzielne mniejsze filtry z tworzywa sztucznego typu FOCO 3 - G, pokrytego warstwą odbijającą podczerwień, zabezpieczone podobną siatką metalową od strony zewnętrznej. Osłonę Izoterm - 3 stanowi kaptur z filtrem szklanym absorpcyjnym klasy 4 - 6, osłoniętym obustronnie siatką oraz dodatkowo - przypinaną z zewnątrz osłoną z siatki. Osłonę Izoterm - 4 stanowi półkaptur z analogiczną osłoną oczu jak Izoterm - 3. Osłona Jędrzej Śniadecki - 5 jest osłoną nahełmową, wykonaną z tkaniny metalizowanej z wmontowanym filtrem z tworzywa sztucznego klasy 4 - ­7, pokrytego warstwą odbijającą podczerwień, z dodatkową zewnętrzną osłoną siatkową. Również osłona Jędrzej Śniadecki - 6 jest osłoną nahełmową, z filtrem z cienkiego tworzywa sztucznego klasy 4 - 6, pokrytego warstwą odbijającą podczerwień, z zewnętrzną siatką, lecz bez tkaniny metalizowanej. Osłony "Alwit - 7" i "Alwit - 8" są to osłony nahełmowe z filtrem szklanym absorpcyjnym klasy 4 - 7, osłoniętym obustronnie siatką metalową.

Skuteczność ochronną filtrów badano w warunkach przemysłowych, podczas wykonywania przez wytapiacza takich czynności jak obrywanie skrzepów, pobieranie próbek surówki z kadłubka, obijanie rynny żużlowej oraz jej obserwacja w czasie granulacji żużla. Badania filtrów w warunkach laboratoryjnych wykonano wcześniej i opisano w oddzielnym opracowaniu.

Mierzono czas ekspozycji oraz natężenie napromienienia IR twarzy wytapiacza, nie osłoniętej filtrem i osłoniętej, umieszczając detektor podczerwieni w odległości około 2 cm za filtrem. Do pomiarów promieniowania podczerwonego używano radiometru MP - 01 z głowicą SMP - 01 produkcji SONOPAN, spełniającego wymogi Polskiej Normy PN-77/T-05686 "Mierniki promieniowania pod-czerwonego. Ogólne wymagania i badania." Próg czułości stosowanej metody wynosił 5 W/m2, a całkowity błąd pomiarów nie przekraczał 15%.


Wyniki badań
Otrzymane wyniki pomiarów przedstawiono w załączonej tabeli, w której podano miejsce przeprowadzania pomiarów, wykonywane przez wytapiaczy czynności, czas jednorazowej ekspozycji pracownika na podczerwień podczas wykonywania określonej czynności, rodzaj ochrony której skuteczność badano, natężenie napromienienia podczerwienią twarzy nieosłoniętej i osłoniętej daną ochroną oraz dozwolone natężenie napromienienia oczu i skóry pracownika dla danego czasu ekspozycji.
Omówienie wyników badań
Kryteria narażenia pracowników na promieniowanie podczerwone określa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513). Zgodnie z tym rozporządzeniem dopuszczalne natężenie napromienienia skóry lub oczu promieniowaniem podczerwonym zależy od czasu ekspozycji: jeżeli okres jednorazowego narażenia trwa dłużej niż 60 sekund, wówczas uwzględnia się średnie natężenie napromienienia, które w przypadku narażenia oczu nie może przekraczać 150 W/m2 a w przypadku narażenia skóry - 700 W/m2. Gdy ekspozycja trwa krócej niż 60 sekund, wówczas bierze się pod uwagę maksymalne chwilowe natężenie napromienienia, które nie powinno przekraczać wartości obliczanej na podstawie równania:
E = a t –1/2
gdzie E oznacza natężenie napromienienia w W/m2 , t - czas ekspozycji w sekundach, a ­stałą, wynoszącą 1 200 Ws 1/2m -2 w przypadku narażenia oczu oraz 5 600 Ws 1/2 m-2 w przypadku narażenia skóry.
Jak z załączonej tabeli wynika, wszystkie zbadane osłony w wystarczającym stopniu zmniejszają natężenie promieniowania podczerwonego i zabezpieczają zarówno oczy jak i skórę wytapiaczy przed nadmiernym narażeniem na ten czynnik. Badane filtry przepuszczają bardzo niewielki odsetek promieniowania podczerwonego na które narażeni są wytapiacze, a w tak krótkim czasie w jakim pracownik narażony jest na intensywne promieniowanie IR., filtry nie ulegają dużemu nagrzaniu i ich własne promieniowanie podczerwone na ogół nie przekracza progu czułości stosowanego miernika (5 W/m2). Jedynie filtr nr 6 charakteryzuje się nieco mniejszą skutecznością ochronną w przypadku promieniowania o dużym natężeniu, przekraczającym 2000 W/m2, występującym np. podczas obrywania skrzepów przy otworze spustowym oraz obijania rynny żużlowej. W takiej sytuacji dochodzi do istotnego nagrzania

się filtru i wzrostu promieniowania za filtrem do wartości 10 - 40 W/m2, co jednak nie przekracza poziomów dozwolonych.


Wnioski i zalecenia
Z dotychczas przeprowadzonych badań, zarówno w warunkach przemysłowych jak i laboratoryjnych, wynikają następujące wnioski i zalecenia:
1. Wszystkie badane osłony nadają się do ochrony oczu i skóry wytapiaczy surówki przed promieniowaniem podczerwonym występującym na stanowiskach pracy podczas obsługi wielkich pieców.
2. Filtry z tworzywa sztucznego z warstwą odbijającą charakteryzują się większą skutecznością niż filtry szklane bez warstwy odbijającej, jednak filtry z tworzywa sztucznego są mniej odporne na uszkodzenia, zarówno temperaturowe jak i mechaniczne. 3. Najodpowiedniejszymi ochronami dla wytapiaczy surówki wydają się być ochrony nr 1 i 5, odpowiednie są również ochrony nr 7 i 8 a także 2, 3 i 4, natomiast ochrona nr 6 może być stosowana tylko w przypadku krótkotrwałej ochrony przed promieniowaniem o niezbyt dużym natężeniu.
4. Orientacyjny maksymalnie dozwolony czas jednorazowego narażenia na promieniowanie podczerwone w warunkach stosowania poszczególnych ochron na stanowisku wytapiacza surówki oraz minimalny czas przerw między kolejnym użyciem danej ochrony podano w załączonej tabeli.

a1a
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy