Strona główna

Adnotacja


Pobieranie 55.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar55.65 Kb.

Data złożenia wniosku: ...............................

Nr rejestracji:................................................

Adnotacja:....................................................

......................................................................

......................................................................

.


Załącznik nr 1

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

............................................................................................................................................................................................ (nazwisko i imię doktoranta)

PESEL ..................................................... Nr albumu ......................... Rok studiów ................... Forma studiów: ...................................

Wydział ........................................................................ Kierunek .................................

......................................................................................................................................................................................................................... (adres stałego zamieszkania, ewentualnie telefon)

.......................................................................................................................................................................................................................... (adres zamieszkania w trakcie studiów)

............................................................................................................ ........................................................................................................... (telefon kontaktowy) (e-mail)

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów :

Na pierwszym roku studiów doktoranckich

- za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym ..................................................

Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich- za bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenie pomocy materialnej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznawania wypłacania stypendiów

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. (podpis doktoranta)

W przypadku przyznania stypendium proszę o dokonanie przelewu na moje konto:


Nazwa i adres banku

Nr konta:

.............................................................................................. (podpis doktoranta)

Załącznik 1a

............................................................................................................................................................................................ (nazwisko i imię doktoranta)

Nr albumu .......................... Oświadczam, że:

1) ubiegam się o przyznanie stypendium tylko w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku wskazanym w niniejszym wniosku

2)zaliczyłem poprzedni rok akademicki bez warunku

3) nie przebywam na urlopie ......................................

5) zapoznałem/-am się z Regulaminem pomocy materialnej doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. (podpis doktoranta)Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim ........................ za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym

Nazwa i adres uczelni:


Liczba punktów:
Pieczęć uczelni poświadczającej liczbę punktów, podpis pracownika dziekanatu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenie pomocy materialnej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznawania wypłacania stypendiów

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. (podpis doktoranta)

Załącznik 1b

............................................................................................................................................................................................ (nazwisko i imię doktoranta)

Nr albumu .........................

. Oświadczam, że:

1) ubiegam się o przyznanie stypendium tylko w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku wskazanym w niniejszym wniosku

2)zaliczyłem poprzedni rok akademicki bez warunku

3)nie przebywam na urlopie ......................................

5) zapoznałem/-am się z Regulaminem pomocy materialnej doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. (podpis doktoranta)Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim ........................ za bardzo dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

.Wynik ogólny za poprzedni rok akademicki : ............................................Średnia ze studiów

Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną -średnia ocen z hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim (2-5 pkt)

Ocena pracy naukowej (2-5 pkt)

Otwarty przewód doktorski (5 pkt)

Uzyskany grant

(5 pkt)
Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów

objętych programem studiów

w poprzednim roku akademickim: ......................... x 0,5 = .......................
Ocena postępów w pracy naukowej

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej: ......................... x 0,3 = ........................


Ocena zaangażowania w pracę dydaktyczną: ....................... x 0,2 = .........................
................................................................................ ( potwierdzenie pracownika dziekanatu, podpis)

Na potwierdzenie powyższych osiągnięć załączam:

1 ..........................................................................

2 ..........................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenie pomocy materialnej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznawania wypłacania stypendiów

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. (podpis doktoranta)DECYZJA PRZYZNANIU STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Przyznaje się stypendium dla najlepszych doktorantów na podstawie:

□ bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym w kwocie ............................... zł

□ bardzo dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów, postępów w pracy naukowej

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej

w kwocie ..................................... zł

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. Podpis/ Przewodniczącego Komisji

Nie przyznaje się stypendium dla najlepszych doktorantów na podstawie:

□ bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym w kwocie

□ bardzo dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów, postępów w pracy naukowej

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej

w kwocie ..................................... zł

Uzasadnienie:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dnia .................................. .............................................................................................. Podpis Przewodniczącego Komisji

Załącznik 1cOŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ

POMOCY MATERIALNEJ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW

Imię i nazwisko
Numer albumu
Kierunek


W związku z wnioskiem o przyznanie: • stypendium socjalnego

 • stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie

 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

 • zapomogi

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

z Funduszu Pomocy Materialnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku akademickim …………………………………………………………….

oświadczam, że: • jestem/nie jestem1 studentem więcej niż jednego kierunku studiów, • nie pobieram świadczeń pomocy materialnej dla studentów na innym kierunku studiów, w tym także w innej szkole wyższej.

Ponadto oświadczam, że jest mi wiadome, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.):

 • doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia pomocy materialnej dla studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów,
 • Data i miejsce:
  Podpis studenta:  doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.1 Niepotrzebne skreślić.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość