Strona główna

Adres zamieszkania


Pobieranie 10.26 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.26 Kb.
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

           


Rzymskokatolicka Parafia 
               Pod wezwaniem……………………..

OŚWIADCZENIE WOLI : AKT APOSTAZJI

Ja, …….. córka(syn) ……. i……….. ur…………………… w ……….
w pełni świadoma swej decyzji oraz jej konsekwencji, z własnej, nieprzymuszonej woli poświadczam przez ten dokument, że nie chcę być uważana za członka Kościoła rzymskokatolickiego.

Na podstawie Art. 53 par.1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Żądam, by moje prawo do wolności religijnej, wyrażające się w możliwości wyboru innej religii lub nie wyznawania żadnej, było uszanowane. Powodem, dla którego opuszczam Kościół jest fakt, iż jestem osobą niewierzącą w Boga osobowego, ingerującego bezpośrednio w losy wszechświata, zatem moja dalsza przynależność do kościoła rzymskokatolickiego pozostaje w sprzeczności z jego istotą i powoduje u mnie wyrzuty sumienia związane z fasadowością mojego dalszego pozostawania w Kościele. Od dawna nie uczestniczę w jego życiu - nie biorę udziału w nabożeństwach, procesjach, pielgrzymkach jak i innych formach praktyk religijnych Kościoła katolickiego. Ponadto nieświadomie i bez mojej zgody zostałam ochrzczona przez rzymskokatolickiego kapłana, co było – niezgodnie z moją wolą – jednoznaczne z przystąpieniem do wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. Odmawiam też i nie życzę sobie w przyszłości wszelkich kontaktów z duchownymi KRK mającymi na celu (w tym także pośrednio, przez pozostałych członków mojej rodziny) nakłonienie mnie do powrotu na drogę wyznaniową tegoż KRK. Zastrzegam sobie również możliwość wniesienia stosownej skargi w przypadku wystąpienia potencjalnych represji wygłaszanych w czasie kazań, skierowanych pod adresem moim lub mojej najbliższej rodziny. W przypadku naruszenia mojego prawa do wolności wyznania, nie wykluczam w przyszłości jego dochodzenia na drodze sądowej.
Proszę o pisemne potwierdzenie dokonania stosownej adnotacji w księdze chrztu.
Ja, niżej podpisana, wykonuję mój akt apostazji w obecności dwóch świadków.
IMIE I ZAZWIASKO IMIE I NAZWISKO

ADERS ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA

podpis……………………………….. podpis………………………………………

……………………………………. ………………………………..

przyjmujący: ks. …………………… składająca:

- proboszcz
otrzymują:
1. Parafia rzymskokatolicka we …………………. p..w………………………………………………..

2. Kuria Metropolitalna , ……………3. kopia a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość