Strona główna

Aede+13gjd9ekib5nrb5U48


Pobieranie 65.81 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar65.81 Kb.

AEDE+13GJD9EKIB5NRB5U48


Eryk Błaszczyk Warszawa, 2015-04-25

03230407272Nr podania: 485186

Wniosek


DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL*


0


3


2


3


0


4


0


7


2


7


2

W przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Imię*

Eryk
Nazwisko*

Błaszczyk

Data urodzenia*

2003-03-04Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w gimnazjum pierwszego wyboru tj. Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej -Curie, Świętokrzyska 18a, 00-052 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2015 r. do godz. 16:00


ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Województwo*

mazowieckie

Powiat*

miasto Warszawa

Gmina*

Warszawa

Miejscowość*

Warszawa

Ulica*

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Dzielnica*

Wola

Nr domu*/Nr mieszkania

97 / 33

Kod pocztowy*

01-424
DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi)TAK


Nie lub brak odpowiedzi
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

*Imię

Aneta

*Nazwisko

Błaszczyk
*ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Województwo

mazowieckie

Powiat

miasto Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Ulica

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Dzielnica

Wola

Nr domu/Nr mieszkania

97 / 33

Kod pocztowy

01-424
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon kontaktowy

662175960

Adres e-mail**

anetablaszczyk.jb2@wp.pl
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

*Imię

Jarosław

*Nazwisko

Błaszczyk
*ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo

mazowieckie

Powiat

miasto Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Ulica

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Dzielnica

Wola

Nr domu/Nr mieszkania

97 / 33

Kod pocztowy

01-424
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon kontaktowy

787701969

Adres e-mail**


* oznaczone pola wymaganeWYBRANE PLACÓWKI / GRUPY REKRUTACYJNE*

(kolejność grup rekrutacyjnych jest istotna w procesie rekrutacji)(Szkołą obwodową jest: Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa)

Numer preferencji

Nazwa gimnazjum / nazwa grupy rekrutacyjnej

1.

Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej -Curie: 1 (O) - ang (K), ang (P), fr (K), fr (P) - ang (K), ang (P), fr (P), hisz (P), niem (P)
Preferowany język pierwszy: język angielski kontynuacja
Preferowany język drugi: język francuski od podstaw
Preferowany język drugi (alternatywny wybór) : język francuski od podstaw

2.

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego: ab,c,d (D) - ang (D) - fr (K), fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P), ros (K), ros (P)
Preferowany język pierwszy: język angielski nauczany dwujęzycznie
Preferowany język drugi: język francuski od podstaw
Preferowany język drugi (alternatywny wybór) : język francuski od podstaw

3.

Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów: 1abcd (O) - ang (K) - fr (P), hisz (P), niem (P), wł (P)


Preferowany język pierwszy: język angielski kontynuacja
Preferowany język drugi: język francuski od podstaw
Preferowany język drugi (alternatywny wybór) : język francuski od podstaw

4.

Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa: ab (O) - ang (K) - hisz (P), niem (P)


Preferowany język pierwszy: język angielski kontynuacja
Preferowany język drugi: język niemiecki od podstaw
Preferowany język drugi (alternatywny wybór) : język niemiecki od podstaw* * adres email będzie wykorzystywany do przesłania nowego hasła oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata.

Ubiegam się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych zostanie zorganizowany w terminie 14 maja 2015
 1. o godz. 8:15 w Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zawarte we wniosku/zgłoszeniu i załącznikach do niego dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do gimnazjum na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Nr 1182) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 pkt 2 tej ustawy, przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest dopuszczalne, jeżeli zezwala na to przepis szczególny innej ustawy. Przepisami takimi są art. 20t ust. 1 i 2 oraz art. 20u ust.1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi wniosek lub zgłoszenie zawiera:  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2. imiona, nazwiska i adres zamieszkania rodziców kandydata;
  1. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

Podstawą prawną zbierania pozostałych zawartych we wniosku danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 9 ust. 1, art. 12 ust 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 poz.

7) oraz art. 71b ust. 2 i ust. 5a, 5c ustawy o systemie oświaty.
Administratorami danych są dyrektorzy szkół wskazanych we wniosku/zgłoszeniu (wybranych przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata). Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Dane podaję dobrowolnie.


Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, ze podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku/zgłoszeniu w zakresie kryteriów rekrutacji do gimnazjów oraz informacji o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji wybranych szkół i zobowiązuję się do ich przestrzegania.podpis kandydata


podpis matki lub opiekuna prawnego


podpis ojca lub opiekuna prawnego


 1. Potwierdzenie przyjęcia podania (wniosku/zgłoszenia)

UWAGA: data, pieczęć szkoły i podpis upoważnionego pracownika
 • Po wydrukowaniu podania nie zmieniaj niczego w systemie

 • Podanie powinno zostać złożone w szkole pierwszego wyboru do 8 maja 2015 roku do godz. 16:00

 • Sprawdź w elektronicznym systemie czy zostało potwierdzone przyjęcie podania

 • Elektroniczny system dostępny jest pod adresem gimnazja.edukacja.warszawa.pl

Jeśli zapomniałeś hasło, możesz je zmienić:

 • na stronie systemu wybierając opcję ‘zapomniałem hasła’ (jeśli w podaniu umieszczony został adres email);

 • w szkole podstawowej (jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły podstawowej i nie potwierdziłeś podania)

 • w gimnazjum pierwszego wyboru;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Potwierdzenie przyjęcia kopii/oryginału* świadectwa i kopii/oryginału* zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów

UWAGA: data, pieczęć szkoły i podpis upoważnionego pracownika
 • Dokumenty powinny zostać złożone w gimnazjum pierwszego wyboru do 1 lipca 2015 roku do godz. 15:00

 • Sprawdź w elektronicznym systemie czy potwierdzone zostało przez szkołę pierwszego wyboru przyjęcie kopii dokumentów

 • W przypadku niepotwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru w elektronicznym systemie złożenia kopii dokumentów podanie kandydata nie będzie rozpatrywane

 • Kandydaci, którzy składają zgłoszenie powinni złożyć oryginały dokumentów. Pozostali kandydaci składają kopie

dokumentów

--------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Potwierdzenie dostarczenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia


o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów

UWAGA: data, pieczęć szkoły i podpis upoważnionego pracownika
 • Oryginały świadectwa i zaświadczenia powinny zostać złożone do gimnazjum do którego kandydat został zakwalifikowany do 7 lipca 2015 roku do godz. 15:00

 • W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie (niepotwierdzenia woli uczęszczania do gimnazjum), kandydat nie zostanie przyjęty do gimnazjum


Data wydruku: 2015-04-25 o godz. 20:44:12

Strona
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość