Strona główna

{agri}Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου agri pv(2012)1126 2


Data20.06.2016
Rozmiar53 Kb.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2009 - 2014


{AGRI}Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV(2012)1126_2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2012, από τις 15.00 έως τις 18.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 στις 15.15, υπό την προεδρία του Paolo De Castro (προέδρου).26 Νοεμβρίου 2012, 15.00 - 17.00

  1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AGRI_OJ (2012)1126_2v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

  1. Ανακοινώσεις του προέδρου

  2. Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ

AGRI/7/07515

***I 2011/0280(COD) – COM(2011)0625 – C7-0336/2011

PR – PE474.052v01-00

AM – PE492.793v01-00

AM – PE494.487v01-00

AM – PE494.491v01-00

AM – PE494.483v01-00

AM – PE491.23v01-00

AM – PE494.595v01-00

AM – PE492.792v01-00

AM – PE492.791v01-00

AM – PE494.604v01-00

AM – PE497.986v02-00

Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos
Ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Martin Häusling, Iratxe García Pérez, José Bové, Albert Deß, Marc Tarabella, Jarosław Kalinowski, Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Wojciech Michał Olejniczak, Sandra Kalniete, Elisabeth Jeggle, Alfreds Rubiks, Czesław Adam Siekierski, Julie Girling, Petri Sarvamaa, Peter Jahr, Christa Klaß, Hynek Fajmon, John Stuart Agnew.


  1. Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης

AGRI/7/03904

***I 2010/0256(COD) – COM(2010)0498 – C7-0284/2010

RR – PE452.866v03-00

AM – PE467.064v01-00Εισηγητής: Gabriel Mato Adrover

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τριμερούς διαλόγουΟμιλητές: Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves.

Η επιτροπή προσυπογράφει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.  1. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου

AGRI/7/04948

***I 2010/0370(COD) – COM(2010)0767 – C7-0003/2011

RR – PE467.027v02-00

AM – PE469.817v01-00Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τριμερούς διαλόγου

Ομιλητές: Γεώργιος Παπαστάμκος

Η επιτροπή προσυπογράφει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.  1. Διάφορα

26 Νοεμβρίου 2012, 17.00 - 18.00

  1. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

  2. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

3 Δεκεμβρίου 2012, Βρυξέλλες
Η συνεδρίαση λήγει στις 18.15.

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Paolo De Castro, Czesław Adam Siekierski, José Bové, Marit Paulsen

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Diane Dodds, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Alyn Smith, Marc Tarabella

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Petri Sarvamaa187 (2)193 (3)49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer


По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organДруги участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagareСекретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D


ALDE

ECR


Verts/ALE

GUE/NGL


EFD

NI


Alwyn Strange, Maria Paola de Angelis, Harald Welsch

Silvestro Latella, Francisco Guerra, Sonja Steenhaut

Guna Rudzite, Cornelia Gheorghiu

Daniel Dalton, Magdalena Majerczyk

Daniel Wylie, Hannes Lorenzen, Andrzej Nowakowski

Antons Klindzans

Anthony Brown

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansliКабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansliГенерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat Ġenerali/Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG COMM


DG PERS

DG INLO


DG TRAD

DG INTE


DG FINS

DG ITEC

Albert Massot-Marti, Jonathan Little, Francesco Tropea, Guillaume Ragonnaud
Jan JakubovПравна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Rasma Kaskina

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Gerhard Kalb, Patrick Baragiola, Anton Tchipev, Hélène Cuisinier, Oliver Emmes, Gertraud Neunteufl, Vassilis Magnis, Emma Soto-Renou, Gonçalo Macedo

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter

Maria Seifriedsberger

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice Chair(wo)man/Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman

PV\919758EL.doc


PE500.559v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość