Strona główna

Akademia muzyczna im. I. J. Paderewskiego w poznaniu wydział instrumentalny


Pobieranie 76.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar76.03 Kb.
AKADEMIA Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w POznaniu

wydział instrumentalny


Moduł/Przedmiot:

Seminarium doktoranckie pracy pisemnej

Kod modułu:
Koordynator modułu:

prof. dr hab. Anna Organiszczak

Punkty ECTS:

4

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Rodzaj zajęć:
Ilość godzin:
Wydział:

Instrumentalny

Kierunek:

Instrumentalistyka

Specjalności:

wszystkie

Profil studiów:

Ogólnoakademicki

Forma studiów:

Stacjonarne, niestacjonarne, III stopień

Język:

polski

Umiejscowienie w siatce godzin:


Semestr I:
Semestr II:
Semestr III:

5; Zal, 1 ECTS

Semestr IV:

5; Egz, 1 ECTS

Semestr V:

5; Zal, 1 ECTS

Semestr VI:

5; Egz, 1 ECTS
Prowadzący zajęcia


Prof. dr hab. Alicja Kledzik,

Prof. dr hab. Anna Organiszczak

Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Prof. dr hab. Sławomir Kamiński

Prof. dr hab. Zdzisław Nowak

Cele i założenia modułu

Celem przedmiotu jest przygotowanie i napisanie przez studenta pisemnego opisu dzieła artystycznego, które wraz z nagraniem stanowi pracę doktorską.
Wymagania wstępne

- opanowanie warsztatu muzyczno-teoretycznego z zakresu takich przedmiotów jak: literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego,- opanowanie metodologii pracy naukowej: techniki tworzenia konspektów, wykorzystywania literatury przedmiotu i robienia przypisów, strukturowania i hierarchizowania tekstu,

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu)


Liczba godzin

Semestr I

5

1.Okreslenie tematu i koncepcji pracy doktorskiej

1

2.Kompletowanie bibliografii i materiałów źródłowych

4

Semestr II

5

1.Określenie struktury pracy i wymagań formalnych (odsyłacze, bibliografia, itp.)

2

2.Redakcja wstępu i spisu treści

3

Semestr III

5

1.Redakcja i korekta kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej

3

2.Analiza zgodności treści pracy z koncepcją ,ustaloną we wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

2

Semestr IV

5

1.Analiza merytoryczna, redakcja i korekta całości pracy doktorskiej

5

Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu)


Efekt kształcenia w obszarze kształcenia


Wiedza (W)

W01


Zna specjalistyczną terminologię dotyczącą pracy artystycznej i naukowo-badawczej

K_W01

W02


Posiada rozległą wiedzę teoretyczną dotyczącą wybranej dyscypliny

K_W02

W03


Korzysta z najnowszych metod badawczych w opisie i prezentacji swoich dokonań artystycznych

K_W03

Umiejętności (U)

U01


Wykazuje samodzielność w działalności artystyczno-badawczej


K_U01

U02


Potrafi przedstawiać wybrane zagadnienia w kontekście interdyscyplinarnym

K_U02

U03


Przedstawia wyniki swojej pracy w formie wykładu, referatu ,prezentacji multimedialnej

K_U05

U04

Śledzi i adoptuje dostępne publikowane źródła dotyczące swojej specjalności


K_U06

U05


Potrafi przygotować, poprowadzić i merytorycznie koordynować dyskusję na tematy, szeroko związane ze sztuką muzyczną.

K_U07

Kompetencje społeczne (K)

K01


Wykazuje zdolność autorefleksji w planowaniu i realizacji swoich projektów artystyczno-badawczych.

K_K01

K02


Znajduje właściwą perspektywę w stosunku do nowoczesnych metod i poglądów dotyczących praktyki wykonawczej

K_K06

K03


Znajduje właściwe kompromisy między praktycznym znaczeniem formy i treści dzieła muzycznego

K_K11


Metody kształcenia


wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

praca z tekstem i dyskusja

analiza (studium) przypadków

rozwiązywanie zadań artystycznych

praca indywidualna
Metody weryfikacji efektów kształcenia


Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Nr efektu


kolokwium ustne

W01

W02

W03

U01

U02
projekt, prezentacja

U03
kontrola przygotowanych projektów

U04

U05

K03


realizacja zleconego zadania

K01

K02

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%).Warunki egzaminu:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie więcej niż 50% przewidzianych punktów. Ocena wyrażana jest w skali od 1 do 25 pkt. obowiązującej w AM w Poznaniu.


Inne:


Semestr I:

Semestr II:

Semestr III:

Semestr IV:

Semestr V:

Semestr VI:Kol

Egz

Kol

EgzNAKŁAD PRACY STUDENTA – ILOŚĆ PUNKTÓW ECTS

Ilość godzin:

Punkty ECTS:

(ustala Dziekan)Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

Zajęcia dydaktyczne:

20

0,66

Konsultacje:

2

0,07

Ilość godzin egzaminu:

2

0,07

Suma:

24

0,8

(20,00%)


Ilość godzin samodzielnej pracy studenta w czasie trwania przedmiotu

Przygotowywanie się do zajęć:

90

3

Przygotowywanie się do ostatecznego zaliczenia/zdania egzaminu:

6

0,2

Przygotowywanie się do prezentacji w czasie trwania semestru:Suma:

96

3,2

(80,00%)
Inne (jeśli dotyczy):Sumaryczny nakład pracy:


120


4Literatura podstawowa


Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna Krakowie 2000. Hans Heinrich Eggebrecht, Carl Dahlhaus, Co to jest muzyka?, przełożyła Dorota Lachowska, PIW, Warszawa 1992. Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, tłum. Zbigniew Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 1997. Alicja Jarzębska, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalej, Musica Iagellonica, Kraków 2002. Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, 5 tomów: I – Małe formy instrumentalne, II – Wielkie formy instrumentalne, III –

Hasła z Encyklopedii Muzycznej PWM, red. Elżbieta Dziębowska. Monografie kompozytorów – seria PWM.Literatura uzupełniająca


Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, PWN, Warszawa 1970. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna w Krakowie 2004. Alfred Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 1983. Nikolaus Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, przekład M. Czajka, Fundacja Ruch Muzyczny, Warszawa 1995. Nikolaus Harnoncourt, Dialog muzyczny, przekład M. Czajka, Fundacja Ruch Muzyczny, Warszawa 1999. Stefan Jarociński, Ideologie romantyczne, PWM, Kraków 1979.

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line

(opcjonalnie)MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ


Po zakończeniu kursu student wyposażony jest w umiejętności tworzenia opisu dzieła muzycznego z zachowaniem prawidłowego schematu prowadzenia badań naukowych w zakresie sztuki
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość