Strona główna

Akademia muzyczna im. I. J. Paderewskiego w poznaniu wydział instrumentalny


Pobieranie 72.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar72.65 Kb.
AKADEMIA Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w POznaniu

wydział instrumentalny


Moduł/Przedmiot:

Kultura języka

Kod modułu:

xxx

Koordynator modułu:

prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński

Punkty ECTS:

4

Status przedmiotu:

obieralny

Rodzaj zajęć:

Wykład

Ilość godzin:

16

Wydział:

Instrumentalny

Kierunek:

Instrumentalistyka

Specjalności:

wszystkie

Profil studiów:

Ogólnoakademicki

Forma studiów:

Stacjonarne, pierwszego stopnia

Język:

polski

Umiejscowienie w siatce godzin:


Semestr I:

1, Zal, 1 ECTS

Semestr II:
Semestr III:
Semestr IV:
Semestr V:
Semestr VI:Prowadzący zajęcia


prof. AM dr hab. Andrzej KempińskiCele i założenia modułu

Celem poznawczym zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami (kultura języka i jej składniki oraz poprawność językowa, sprawność językowa, etyka słowa, estetyka słowa i etykieta językowa) składającymi się na kulturę języka polskiego jako przedmiot studiów polonistycznych i dyscyplinę humanistyczną oraz jako społeczną praktykę językową.


Na cel kształcący zajęć składają się: 1. umiejętność rozpoznawania błędów i usterek językowych występujących w praktyce językowej Polaków w sytuacji oficjalnej; 2. umiejętność diagnozowania przyczyn błędów językowych i usterek (wykorzystanie wiedzy z gramatyki opisowej i historycznej języka polskiego) oraz ich wartościowania i typologizacji; 3. umiejętność poszukiwania wiedzy o współczesnej normie językowej w różnych typach naukowej literatury poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowani poprawnościowe); 4) wpisanie kultury języka w szeroko pojętą kulturę.

Wymagania wstępne

Znajomość języka polskiego na poziomie polskiej matury.


TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu)


Liczba godzin

Semestr I

15

Podstawowe pojęcia: kultura, kultura języka, uzus językowy, norma językowa i jej kodyfikacja, poprawność w obrębie wszystkich poziomów języka i sprawność językowa, kryteria poprawności językowej, typologia stylów i odmian współczesnego języka polskiego

3

Rozpoznanie innowacji, błędów i usterek językowej na materiale przykładowym: fonetyka (problemy w zakresie wymowy samogłosek nosowych, realizacji upodobnień i uproszczenia, regionalizmy fonetyczne oraz sposoby akcentowania);

2

fleksja (problemy w odmianie rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika i czasownika; odmiana imion i nazwisk polskich i obcych, nazw własnych polskich i obcych; odmiana skrótowców, wyrównania analogiczne w zakresie fleksji; problemy w ramach stopniowa – stopniowanie regularne, nieregularne, analityczne, regionalizmy fleksyjne);

2

składnia (problem związku zgodny podmiotu szeregowego i czasownika w liczbie mnogiej, związek rządu czasownika; zjawisko szyku w języku polskim, problem imiesłowów w języku polskim, użycie liczebników, zaimków, przyimków oraz spójników);

2

słownictwo (problemy stylistycznego, chronologicznego i terytorialnego zróżnicowania polszczyzny; moda języka; zagadnienie zapożyczeń; tautologie i pleonazmy; specjalizacja znaczeniowa słownictwa; poprawność frazeologiczna);

2

ortografia (pisownia łączna i rozdzielna, z łącznikiem wyrazów zapożyczonych i obcych oraz dzielenie słów przy przenoszeniu z wiersza do wiersza);

2

interpunkcja (przecinek jako sygnał podziału zdania złożonego, wydzielanie wtrąceń i imiesłowowych równoważników zdania)

2

Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu)

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

W01


Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii oraz pragmatyki języka


H1A_W01

W02


Zna elementarną terminologię teorii i pragmatyki języka

H1A_W02

Umiejętności (U)

U01


Potrafi – przy użyciu różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, zwłaszcza dotyczące pragmatyki i teorii języka

H1A_U01

U02


Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze w zakresie używania języka polskiego w mowie i piśmie.

H1A_U03

Kompetencje społeczne (K)

K01


Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

H1A_K01


Metody kształcenia


wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

praca z tekstem i dyskusja

analiza (studium) przypadków

rozwiązywanie zadań

praca indywidualna

praca w grupach
Metody weryfikacji efektów kształcenia


Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Nr efektu


kolokwium pisemne

W02
projekt, prezentacja

W01

U01

K01


realizacja zleconego zadania

U02

K01

egzaminy „z otwartą książką”

W01

W02

U01


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu w danym roku akademickim jest napisanie dyktanda z języka polskiego.Warunki egzaminu:
Inne:


Semestr I:

Semestr II:

Semestr III:

Semestr IV:

Semestr V:

Semestr VI:

Zaliczenie


NAKŁAD PRACY STUDENTA – ILOŚĆ PUNKTÓW ECTS

Ilość godzin:

Punkty ECTS:

(ustala Dziekan)Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

Zajęcia dydaktyczne:

15

0,5

Konsultacje:

1

0,03

Ilość godzin egzaminu :

2

0,07

Suma:

18

0,6

(60,00 %)


Ilość godzin samodzielnej pracy studenta w czasie trwania przedmiotu

Przygotowywanie się do zajęć:

8

0,27

Przygotowywanie się do ostatecznego zaliczenia/zdania egzaminu:

2

0,07

Przygotowywanie się do prezentacji w czasie trwania semestru:

2

0,07

Suma:

12

0,4

(40,00 %)
Inne (jeśli dotyczy):Sumaryczny nakład pracy:


30


1Literatura podstawowa


Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, cz. I. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971 (i wyd. następne).

Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka. cz. II, Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Warszawa 1982 (i wyd. następne).

Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 1993 ( i wyd. następne).

Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1991 (i wyd. następne).
Literatura uzupełniająca


Zenon Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” 1965, R. XLV, s. 1-8.

Jadwiga Puzynina, O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 153-162.

Andrzej Markowski, Jadwiga Puzynina, Kultura języka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski, Jerzy Bartmiński (red.), Wrocław 1993, s. 49-71.

Jan Miodek, O normie językowej, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski, Jerzy Bartmiński (red.), Wrocław 1993, s. 73-83.

Uwagi wstępne do Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzej Markowskiego, Warszawa 1999 (KULTURA JĘZYKA, ETYKA SŁOWA, ESTETYKA SŁOWA).

Bogdan Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 1-16.

Halina Kurek, Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków 2008.

Maria Madejowa, Dydaktyczny i wartościujący wymiar kwalifikacji składników wypracowań szkolnych (klasyfikacja szkolnych niedostatków [błędów i usterek] językowych), [w:] Anna Janus-Sitarz (red.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008, s. 315-354.

Jan Godyń, Kultura języka polskiego w wydawnictwie dziełowym (naukowym), [w:] Walery Pisarek, Halina Zgółkowa, Poznań 1995, s. 164-174.


Biblioteki wirtualne i zasoby on-line

(opcjonalnie)MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość