Strona główna

Aksjologia 2 Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim Axiology


Pobieranie 32.63 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar32.63 Kb.

1

Nazwa przedmiotu (modułu)

Aksjologia


2

Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim

Axiology


3

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Kulturoznawstwa UWr


4

Kod przedmiotu (modułu)

OP_04


5

Rodzaj przedmiotu (modułu)- obowiązkowy lub fakultatywny

obowiązkowy


6

Kierunek studiów

kulturoznawstwo


7

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień


8

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

2


9

Semestr zimowy lub letni

zimowy


10

Forma zajęć i liczba godzin

konwersatorium: 30 godz.


11

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

dr Dorota Wolska


12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
Podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii.


13


Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć, koncepcji i stanowisk aksjologicznych oraz przedstawienie związku tychże z kulturoznawstwem.
14


Zakładane efekty kształceniaSymbole kierunkowych efektów kształcenia


Wiedza
- rozumie pojęcie aksjologii
- zna klasyczne i współczesne definicje wartości
- potrafi definiować podstawowe kategorie aksjologiczne: istota wartości, ontologia wartości, poznanie wartości, jakości aksjologiczne, wartościowanie, ocena
- zna hierarchie i typologie wartości
- rozpoznaje główne problemy współczesnej aksjosfery

K_W07

K_W14

K_W04

K_W05

K_W06

Umiejętności

- potrafi scharakteryzować, zestawić ze sobą i krytycznie omówić różne podejścia w ramach aksjologii


- umie zastosować zdobytą wiedzę na temat historycznych i współczesnych koncepcji aksjologicznych na wybrane problemy obecne w życiu współczesnych jednostek i społeczeństw

K_U01

K_U02

K_U05

K_U16

Kompetencje społeczne
- jest aktywny i kreatywny w podejmowaniu aksjotycznej refleksji nad kulturą
- potrafi krytycznie odnieść się do poznanych teorii wartości
- jest zdolny do jasnego formułowania twierdzeń, chętny do podejmowania dyskusji nad problemami współczesnej aksjosfery (tożsamość, wielokulturowość, sprawiedliwość)
- potrafi pracować w grupie

K_K02

K_K01

K_K03

K_K06

15

Treści programowe

- Teoria wartości (ontologia wartości, geneza wartości, istota wartości, Wartości jako przedmiot poznania humanistycznego, podmiot wartościowania, sądy wartościujące, uczucia morlane)

- Główne, wybrane nurty aksjologii (fenomenologia, neokantyzm, etyka brytyjska, aksjologia polska)

- Kultura i wartości (Werthbezieung, etos, status kulturowy wartości, hierarchia wartości, poznawanie aksjosfery, relacje aksjosfery i semiosfery, wybrane jakości i wartości)

- Współczesność w świetle aksjologicznych horyzontów (tożsamość, obcość, inność, sprawiedliwość, kryzysy wartości)


16

Zalecana literatura (podręczniki)

Buczyńska-Garewicz H., Uczucia i rozum w świecie wartości, Ossolineum 1975.


Dziamski S., Aksjologia. Wstęp do filozofii wartości, Poznań 1997.
Galarowicz J., W drodze do etyki odpowiedzialności. Fenomenologiczna etyka wartości. T. I. M. Scheler, N. Hartmann, D. Von Hindebrand, Kraków 1997.
Galewicz W., Hartmann, Warszawa 1987.
Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, Uwagi o względności wartości, w: Przeżycie, dzieło, wartość, Warszawa 1966.
Joas H., Powstawanie wartości, przekł. Michał Kaczmarczyk, Warszawa 2009.Lipiec J., Świat wartości, Kraków 2001. Pietraszko S., Przekazy i wartości, Status wartości, w: tenże Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne,W-w 2012

Taylor Ch., Etyka autentyczności, tłu. Andrzej Pawelec, Kraków 1996


Węgrzycki A., Scheler, Warszawa 1975.

17

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium: aktywność podczas zajęć, praca pisemna (protokół zajęć)


18

Język wykładowy: polski


19

Obciążenie pracą studenta


Forma aktywności studenta


Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)

z nauczycielem:

-konwersatoria:


30


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć i czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie pracy pisemnej:


10

10Suma godzin

50

Liczba punktów ECTS

2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość