Akt notarialnyPobieranie 28.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.97 Kb.

AKT NOTARIALNY

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Stawający oświadczyli, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", która będzie działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Aktu Założycielskiego.

§ 2.

1. Spółka będzie działała pod firmą: "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. Spółka może używać nazwy skróconej "ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o."

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gostyń.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub filie w kraju.

§ 6.

Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, działających w kraju lub za granicą, stosownie do obowiązujących tym przedmiocie przepisów.

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOśCI SPÓŁKI.

§ 8.

rzedmiotem działalności spółki jest:


- pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A).
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
- budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24 B),
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z),
- działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.815.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 47.630 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.


2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 10.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Gostyń.
2. Kapitał zakładowy jest pokryty:
- wkładem rzeczowym w wysokości 23 810.293,09 zł ( dwadzieścia trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięć groszy ),
oraz
- wkładem pieniężnym w wysokości 4.706,91 zł (cztery tysiące siedemset sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy ).

§ 11.

1.Jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w kwocie nie przekraczającej trzykrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Dopłaty mogą być równomiernie zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłat zwróconych nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

§ 12.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników
2. W razie odmowy zbycia na rzecz nabywcy wskazanego przez wspólnika zainteresowanego zbyciem , Zgromadzenie Wspólników - w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia przez wspólnika zamiaru zbycia udziału na rzecz określonej osoby - wskaże nabywcę.
3. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje pozostałym wspólnikom.
4. Zgromadzenie Wspólników wskaże, któremu ze wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa, jeżeli z prawa tego chce skorzystać więcej niż jeden wspólnik.

§ 13.

1. Udział wspólnika może być umorzony jedynie za zgodą wspólnika z kapitału zakładowego lub z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników w tym względzie, określające w szczególności wysokość wynagrodzenia i sposób wypłaty wynagrodzenia zapadają większością 4/5 głosów.
2. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości wartości księgowej udziału wg bilansu na koniec roku poprzedzającego umorzenie.

IV. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 14.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) przez zwiększenie nominalnej wartości udziałów lub utworzenie nowych udziałów, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 4/5 (cztery piąte) kapitału zakładowego, jednorazowo lub wielokrotnie w terminie 20 lat od daty zarejestrowania spółki, przy czym uchwała o podwyższeniu nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 15

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez pokrycie nowych udziałów wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.


2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być przedsiębiorstwo w rozumieniu art551 kodeksu cywilnego.

§ 16.

Kapitał zakładowy może zostać obniżony zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

V. ZYSKI


§ 17.

1. Podział czystego zysku między udziałowców wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników i winien być dokonywany proporcjonalnie do posiadanych udziałów.


2. Spółka nie będzie przeznaczała na dywidendy udziałowców więcej niż 50% zysku do podziału.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 18.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników ma prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do włączenia przedmiotu uchwały do porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza oraz Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej 10% kapitału mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest minimum 51% kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub akt założycielski Spółki nie stanowi inaczej.

§ 21.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

§ 23.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
l) uchwalanie kierunków rozwoju gospodarczego Spółki,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
6) decydowanie o przeznaczeniu, w tym o podziale zysków oraz o sposobie pokrycia strat,
7) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej
8) ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
9) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
10) zarządzanie dopłat i ich zwrotu,
11) tworzenie kapitałów i funduszy celowych - w tym kapitału zapasowego, funduszu rezerwowego czy innych funduszy celowych i ustalanie wysokości odpisów na fundusze celowe i rezerwowe a także ich likwidacja,
12) zmiana umowy Spółki,
13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego Spółki,
15)uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników i zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
16) połączenie Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przekształcenie w Spółkę akcyjną.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. l uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

B. RADA NADZORCZA

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.


2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa dwa lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników i przez ten organ mogą być w każdej chwili odwołani.
4. W razie śmierci, odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zwołuje nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty opróżnienia stanowiska - Zgromadzenie Wspólników w celu dokonania wyboru uzupełniającego Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby także zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Posiedzenie nowej Rady zwołuje przewodniczący Zgromadzenia Wspólników, które dokonało wyboru Rady.
4. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie swojego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej (1/3) członków Rady; posiedzenie takie powinno odbyć się w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 27.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo ustala tryb jej postępowania. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena sprawozdań Zarządu spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
5) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
6) wykonywanie czynności ze stosunku pracy z członkami Zarządu Spółki,
7) reprezentowanie spółki w umowach pomiędzy spółką a członkami Zarządu..
8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

C. ZARZąD SPÓŁKI

§ 30.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.


2. Członkowie Zarządu Spółki i jej Prezes powoływani są na okres 3 lat.
3. Członkowie Zarządu Spółki i jej Prezes są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

§ 31.

1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone ustawą albo Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu..
3. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu i uchwał Zgromadzenia Wspólników.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
v

§ 32.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes, gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego -działających łącznie dwóch (2) członków Zarządu..
2. W umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33.

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.


2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

1. Spółka może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowy, zapasowy oraz inne zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§ 35.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostami dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) inwestycje,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na zasilenie innych kapitałów (funduszy) tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla udziałowców,
5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zarząd Spółki przy czym rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch (2) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w jednym z czasopism lokalnych oraz wydawnictwie przewidzianym dla spółek prawa handlowego.


2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki.

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 38.

Stawający oświadczyli, że dokonano wyboru pierwszych władz Spółki.
1. Skład Zarządu jest jednoosobowy.
Na stanowisko Prezesa Zarządu powołuje się Pana Marka Antoniego Szymańskiego.
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje się:
- Pana Andrzeja Antkowiaka,
- Pana Józefa Kopaszewskiego,
- Pana Jana Piotra Nowackiego,
- Pana Piotra Mariana Rajewskiego,
- Pana Piotra Ratajczaka,
- Pana Mirosława Stefana Walczaka.
Skład obecnej Rady Nadzorczej:
- Pan Andrzej Antkowiak,
- Pan Jan Piotr Nowacki,
- Pan Henryk Sadzki,
- Pan Józef Kordus,
- Pan Piotr Ratajczak,
- Pan Dariusz Leonard Szymański.

§ 39.

Wypisy można wydawać Spółce, Gminie Gostyń oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu w dowolnej ilości.

Zarząd spółki potwierdza, że niniejszy tekst jednolity jest zgodny ze statutem spółki.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy