Strona główna

Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy miasta brzegu na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


Pobieranie 1.33 Mb.
Strona1/25
Data18.06.2016
Rozmiar1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Załącznik do uchwały nr LVI/617/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 marca 2010 roku

AKTUALIZACJA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKADLA GMINY MIASTA BRZEGU

NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ 2013-2016”

Brzeg 2009 r.ul. Niemodlińska 79 pok. 22, 23

45-864 Opoletel./fax. 077/454-07-10, 077/474-24-57

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm
Wykonawcą

Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Brzegu

na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Marta Janowska

lic. Mariusz Orzechowski

lic. Marta Stelmach

SPIS TREŚCI1. WPROWADZENIE 6

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU 7

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA BRZEGU 9

3.1. Informacje ogólne 9

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 9

3.3. Warunki klimatyczne 10

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 10

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu. 123.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 12

3.5.1.1. Formy użytkowania terenów 133.5.1.2. Zabytki 13

3.6. Sytuacja demograficzna 14

3.7. Sytuacja gospodarcza 15

3.8. Rolnictwo 16

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna 17

3.9.1. Zaopatrzenie Gminy Miasta Brzegu w energię cieplną. 17

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny 19

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną 21

3.9.4. Infrastruktura transportowa. 23

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę 26

3.9.6. Odprowadzenie ścieków 28

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 31

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Brzegu. 31

4.1.1. Zasady realizacji programu 31

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 31

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 roku. 32

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTA BRZEGU NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 41

6.1. Cele ekologiczne 41

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 41

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 41

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Miasta Brzegu. 42

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 43

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 43

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem 43

7.2. Zarządzanie środowiskowe 437.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 43

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 447.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 44

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 457.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 45

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 457.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 46

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 47

8.1. Ochrona przyrody 47

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 53

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 548.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 55

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 568.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 56

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 578.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 59

8.5. Ochrona powierzchni ziemi 608.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 62

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 62Przekształcenia powierzchni ziemi 63

8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 64

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 66

9.1. Środowisko a zdrowie 66

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 66

9.2. Jakość powietrza 669.2.1. Cel średniookresowy do 2016 70

9.3. Ochrona wód 719.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 81

9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012) 82

9.4. Gospodarka odpadami 82

9.5. Oddziaływanie hałasu 82

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016 87

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 889.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 90

9.7. Poważne awarie 919.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 93

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 939.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 96

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012. 97

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. 100

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 102

13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 104

Własne środki samorządu terytorialnego 104

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 104

EkoFundusz 105

Program Life+ 107Spis rysunków:

Rysunek 1. Położenie Gminy Miasta Brzegu. 9

Rysunek 2. Przebieg gazociągów przez teren Gminy Miasta Brzegu. 20

Rysunek 3. Przebieg linii energetycznych na terenie województwa opolskiego. 21

Rysunek 4. Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego. 24

Rysunek 5. Mapa poglądowa połączeń kolejowych. 25

Rysunek 6. Mapa obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 52

Rysunek 7. Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007 roku w województwie opolskim. 74

Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie opolskim. 78

Rysunek 9. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora dnia). 85

Rysunek 10. Równoważny poziom hałasu drogowego oraz natężenie ruchu pojazdów ogółem przy wytypowanych punktach w trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku (pora nocy). 86

Rysunek 11. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 103
Spis tabel:

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów Gminy Miasta Brzegu. 13

Tabela 2. Liczba ludności. 14

Tabela 3. Podział podmiotów gospodarki narodowej. 15

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2004-2008. 16

Tabela 5. Charakterystyka kotłów kombinatu: 17

Tabela 6. Ujęcia wody Gminy Miasta Brzegu. 27

Tabela 7. Sieć wodociągowa w Gminie Mieście Brzeg. 28

Tabela 8. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Miasta Brzegu. 29

Tabela 9. Sieć kanalizacyjna w Gminie Mieście Brzegu. 29

Tabela 10. Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mieście Brzegu za rok 2004 i 2007 30

Tabela 11. Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Miasta Brzegu w latach 2005-2008. 34

Tabela 12. Pomniki przyrody na terenie Gminy Miasta Brzegu. 50

Tabela 13. Zawartość metali ciężkich w glebach Gminy Miasta Brzegu. 61

Tabela 14. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie Gminy Miasta Brzegu. 68

Tabela 15. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. 69

Tabela 16. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007. 69

Tabela 17. Przekroje pomiarowo – kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenie Gminy Miasta Brzegu. 73

Tabela 18. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. 74

Tabela 19. Wyniki oceny eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych w ppk w 2007r. 75

Tabela 20. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Gminy Miasta Brzegu. 90

Tabela 21. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Miasta Brzegu w latach 2009-2012. 97

Tabela 22. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Miasta Brzegu. 100

Tabela 23. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 103

Tabela 24. Podział środków w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WO


2007 – 2013 [w Euro]. 106

Tabela 25. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln EU). 107


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość