Strona główna

Aktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska/licencjacka


Pobieranie 28.58 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.58 Kb.
15.10.2013 r. (Aktualizacja)

AKTUALNE WYMOGI, KTÓRE WINNA SPEŁNIAĆ PRACA MAGISTERSKA/LICENCJACKA

(Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenia Nr 8 Rektora UW )

Student po uzyskaniu absolutorium składa trzy jednakowe egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta.Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

strona tytułowa pracy magisterskiej/licencjackiej powinna zawierać następujący tekst rozmieszczony proporcjonalnie:Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Imię i nazwisko

Nr albumu

Tytuł pracy dyplomowej ( w języku polskim)

(tytuł pracy magisterskiej/licencjackiej nie może być pisany drukowanymi literami)

Praca licencjacka na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo / public relations i marketing medialny / fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (odpowiednio);

 • europeistyka;

 • politologia;

 • polityka społeczna;

 • nauki o rodzinie,

 • stosunki międzynarodowe.

Praca magisterska na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne;

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo / public relations i marketing medialny / fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza / dokumentalistyka (odpowiednio);

 • europeistyka;

 • nauki o rodzinie;

 • politologia w specjalności administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie (studia II stopnia);

 • politologia w specjalności nauki polityczne (jednolite magisterskie);

 • politologia w specjalności polityka społeczna (jednolite magisterskie);

 • polityka społeczna w specjalności rozwój lokalny/rynek pracy (studia II stopnia);

 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / międzynarodowa polityka handlowa / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ (studia zaoczne);

 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa / studia pozaeuropejskie / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ (odpowiednio – studia stacjonarne jednolite magisterskie);

 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ studia pozaeuropejskie/ studia Wschodnioazjatyckie / Graduate MA Program in International Relations (studia II stopnia);
Praca wykonana pod kierunkiem

(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)

(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)


Warszawa, miesiąc, rok

Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy.

druga strona pracy zawiera (Zał. 1): • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;

 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

trzecia strona zawiera:

 • streszczenie pracy (nie więcej niż 800 znaków) – około16 wierszy,

 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,

 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa (odpowiednio):

8.900 – inne nauki humanistyczne (nauki o rodzinie)

14.100 - politologia

14.100 - polityka społeczna

14.600 – stosunki międzynarodowe

14.600 - europeistyka

14.900 – inne dziedziny nauki związane z naukami społecznymi (bezpieczeństwo wewnętrzne)

15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim ( nie może być pisany drukowanymi literami)

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/ licencjackiej do archiwizacji.

UWAGA !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2013 Dziekana WDiNP „Promotorzy prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) są zobligowania do sprawdzania każdej pracy dyplomowej przy wykorzystaniu systemu Plagiat.pl oraz dołączenia do dokumentacji studenta skróconego raportu wygenerowanego z systemu w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej”.

Brak skróconego raportu wygenerowanego z systemu uniemożliwi obronę pracy dyplomowej.

Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów następujących dokumentów:


 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w dwóch formatach PDF i DOC. Plik PDF nie może być większy niż 25 MB;

 • informacji od promotora o proponowanym składzie komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, recenzent) oraz proponowanej dacie obrony;

 • 4 zdjęcia (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5x6,5 cm;

 • dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem,

 • w INP (studia dzienne i wieczorowe) dodatkowe zdjęcie do certyfikatu specjalizacyjnego;

 • studenci studiów dziennych – obiegówki z Domu Studenta;

 • opłatę za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie;

 • legitymacji studenckiej (z wyjątkiem studentów III roku studiów I stopnia);

 • karty obiegowej (wzór dostępny na stronie WDiNP lub w sekretariacie studiów);

 • indeksu/ karty okresowych osiągnięć;

 • dodatkowo:

  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku DVD, CD) w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do 20 maja br.;

  • studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w sekretariacie;

  • studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są do dostarczenia wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (na nośniku DVD, CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat.

 • Osoby wznawiające studia na obronę zobowiązane są do złożenia: podania o wznowienie studiów oraz oświadczenia w sprawie okresu korzystania z konsultacji.

Obowiązkiem studenta przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej / licencjackiej jest uregulowanie wszystkich należności w USOS.
Ostateczne ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej będzie możliwe dopiero po zarchiwizowaniu pracy magisterskiej/licencjackiej przez DSK (Dział Sieci Komputerowych UW), które nastąpi po zebraniu kompletu w/w dokumentów.
Zgodnie z § 16 Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 czerwca 2010 r. podpisana przez promotora praca dyplomowa musi być złożona w sekretariacie studiów w celu archiwizacji nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony.
W związku z krótkim okresem przewidzianym na przygotowanie dyplomów ostatnie egzaminy dyplomowe przed wakacjami mogą odbywać się do 10.07.2013 r. Egzamin dyplomowy po 10.07.br. będzie możliwy, jeżeli student złoży pisemne oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż dyplom zostanie wydany z opóźnieniem.

Natomiast egzamin dyplomowy między 29.07-30.08.br.nie będzie możliwy w związku z przerwą urlopową Sekcji Spraw Studenckich.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WDiNP z dnia 2 lutego 2010 r.za datę złożenia pracy dyplomowej uznaje się dzień, w którym egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora (egzemplarz do akt) został złożony w sekretariacie studiów wraz z innymi dokumentami wymaganymi do przygotowania protokołu egzaminu dyplomowego i wystawienia dyplomu ukończenia studiów.

Załącznik 1Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że

spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data Podpis kierującego pracąOświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana

przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi

przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych

z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
Data Podpis autora (autorów) pracy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość