Strona główna

Aktywność polityczna obywateli w społeczeństwie demokratycznym Cele lekcji


Pobieranie 39.78 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar39.78 Kb.Aktywność polityczna obywateli w społeczeństwie demokratycznym

1. Cele lekcji:
a) Wiadomości


Po zakończonej lekcji uczeń:

- zna zasady ordynacji w wyborach w Polsce,

- zna uprawnienia organów władzy w państwie demokratycznym,

- ma poczucie odpowiedzialności za losy państwa.


b) Umiejętności


Po zakończonej lekcji uczeń:

- potrafi wskazać główne obozy polityczne w Polsce;

- potrafi wskazać układ sił w polskim parlamencie;

- jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w wyborach,

- umie korzystać z tekstów źródłowych,

- umie konfrontować swoje poglądy z zapatrywaniami kolegów.


2. Metoda i forma pracy

- praca z tekstem źródłowym ( encyklopedia, artykuły prasowe);

- praca w grupach,

- dyskusja,

- praca indywidualna,

- metaplan.3. Środki dydaktyczne


- encyklopedie, słowniki języka polskiego i wyrazów obcych (dostępne w bibliotece szkolnej),

- definicja aktywności politycznej ze słownika http://pl.wikipedia.org/ (załącznik 1),

- wyniki wyborów w Polsce w 2001 r. (załącznik 2),

- wyniki wyborów w Polsce w 2005 r. (załącznik 3),

- wyniki sondaży przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. (załącznik 4),

- artykuł Jak głosować w wyborach (załącznik 5),

- fragmenty ordynacji wyborczej do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik 6),

- karta do głosowania w wyborach (załącznik 7),

- kartki dla każdego ucznia.

4. Przebieg lekcji

1. Uczniowie w klasie zastanawiają się co kryje się pod hasłem – aktywność polityczna - razem zbierają maksymalna liczbę pomysłów i skojarzeń, które zapisują na tablicy. Po wyczerpaniu skojarzeń , uczniowie zapoznają się z fragmentami tekstu (zawartego w załączniku 1) - nowe pomysły zaczerpnięte z przeczytanego teksy dopisują do poprzednich na tablicy. Na podstawie zebranych skojarzeń wybierane są główne elementy sceny politycznej i tworzony jest metaplan.

2. Uczniowie w parach pracują nad analizą wyników wyborów parlamentarnych w Polsce w 2001 r. (załącznik 2), wyborów parlamentarnych w 2005 r.(załącznik 3) oraz sondaży przez wyborami w 2005 r. (załącznik 4) i zastanawiają się nad następującymi kwestiami:

a/ jak zmieniły się gusta polityczne Polaków w ciągu 4 lat i jakie były tego przyczyny,

b/ czy wyniki sondaży przed wyborami można uznać za miarodajne,

c/ jakie były możliwe koalicje wyborcze mające większość głosów w parlamencie wystarczające do rządzenia państwem po wyborach 2001 i 2005,

Wnioski z dyskusji zostają zapisane do zeszytów.

3. Proszę uczniów, by w parach przeczytali tekst Jak głosować zawarty w załączniku 5. Następnie proszę , by wykonali na karcie wyborczej (załącznik 7) zaprezentowali jak należy głosować.

4. Dokonuję podziału klasy na 3 grupy. Każda z po analizie ordynacji wyborczej (załącznik 6) zastanawia się następującymi kwestiami:

Grupa 1 - kto posiada prawa wyborcze w Polsce,

Grupa 2 - jak przebiega głosowanie,

Grupa 3 - jak zabezpieczone są urny do głosowania,

następne zapisuje je na arkuszach papieru. Po analizie na forum klasy wnioski są zapisywane do zeszytu.

5. Proponuję uczniom wykonanie zadania „MÓJ PLAKAT WYBORCZY”. Zadaniem uczniów będzie wymyślenie plakatu, który miałby zostać umieszczony na billboardach – adresowanych do potencjalnych wyborców partii politycznej, której chcieliby być członkami.5. Bibliografia

1. Wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/

2. Strona internetowa : http://www.tvn24.pl

3. Moryksiewicz L., Pacholska M.  Wiedza o społeczeństwie, liceum ogólnokształcące, profilowane technikum, Arka, Poznań, 2002

4. Tomalska H. − Od pierwszych cywilizacji do czasów nowożytnych, Warszawa,1996

5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. − Ordynacja wyborcza do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej
6. ZałącznikiZałącznik 1

Aktywność polityczna - ogół działań polegających na formułowaniu i realizacji celów politycznych, związanych z rolami społecznymi przez jednostki bądź grupy w ramach systemu politycznego. Aktywność polityczna określa stopień uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz poziom zaangażowania w życie polityczne.źródło: wolna encyklopedia internetowa http://pl.wikipedia.org/

Załącznik 2

Wybory do sejmu 2001
Wybory do senatu 2001
źródło: strona internetowa http://wybory.tvn24.pl/wybory2001.html

Załącznik 3

Wyniki wyborów w 2005 r.Wybory do sejmu 2005Wybory do senatu 2005źródło: strona internetowa http://wybory.tvn24.pl/1250771,wieczor-wyborczy1.html

Załącznik 4

Sondaże przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r.

źródło: strona internetowa http://wybory.tvn24.pl/1250201,sondaze-parlamentarne.html

Załącznik 5

Jak głosować?

Wybory do parlamentu rozpisano na 25 września 2005 roku. Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą od godziny 6:00 do 20:00.

W obwodach wyborczych, utworzonych na statkach morskich oraz za granicą głosować będzie można w tych samych godzinach, ale zgodnie z miejscowym czasem. Jeśli zdarzyłoby się, że głosowania miałyby się zakończyć dzień później niż w kraju, głosowanie przeprowadzone zostanie dzień wcześniej.

Przebieg wyborów dokładnie precyzuje Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP z 12 kwietnia 2001. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Karta powinna być opieczętowana.

Głosować może tylko wyborca wpisany lub, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dopisany do spisu wyborców.

Idąc do lokalu wyborczego nie można zapomnieć dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Przed przystąpieniem do głosowania należy okazać taki dokument. To warunek otrzymania karty do głosowania, co należy potwierdzić własnym podpisem, w jednej z rubryk w spisie wyborców.Głosowanie do Sejmu

Głosujemy tylko na jedną listę okręgową. Głos jest ważny jeśli w kratce z lewej strony nazwiska postawimy tylko jeden znak „x”.

Jeśli na karcie do głosowania, przy nazwiskach kandydatów z różnych list postawimy dwa lub więcej „iksów” lub „krzyżyków”, albo nie postawimy ich wcale, nasz głos będzie nieważny.

Głosowanie do Senatu

W tym przypadku głosujemy na konkretne osoby. Stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylko kandydatów, ilu senatorów wybieramy w naszym okręgu wyborczym. Możemy również zaznaczyć mniejszą liczbę kandydatów, ale przynajmniej jednego.

Nasz głos jest nieważny jeśli nie postawimy żadnego znaku „x”, postawimy ich za dużo, lub zagłosujemy na kandydata, którego nazwisko zostało skreślone z listy.

źródło: strona internetowa : http://wybory.tvn24.pl/jakglosowac-parlamentarne.html

Załącznik 6
Rozdział 2
PRAWO WYBORCZE
Art. 6.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.


Art. 7.

Nie mają prawa wybierania osoby:

pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Art. 8.

1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach szczególnych ustawy.

2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i do Senatu
Art. 59.

1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem wyborczym", w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00.

2. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej może się rozpocząć później niż o godzinie określonej w ust. 1. W wypadku oddania głosu przez wszystkich wyborców głosowanie może zakończyć się wcześniej niż o godzinie określonej w ust. 1. Skrócenie czasu głosowania zarządza obwodowa komisja wyborcza, po porozumieniu z kierownikiem szpitala lub zakładu pomocy społecznej, powiadamiając o tym wyborców, wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oraz właściwą okręgową komisję wyborczą.


Art. 60.

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania.

2. Treść karty do głosowania określają przepisy szczególne ustawy.
Art. 61.

1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania.

2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać.

3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, przy czym jedną z nich powinien być przewodniczący komisji lub jego zastępca.

4. W dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mają prawo być obecni, na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z przepisami ustawy, mężowie zaufania.
Art. 62.

1. Obwodowa komisja wyborcza, po uzgodnieniu z okręgową komisją wyborczą, może zarządzić stosowanie w głosowaniu drugiej urny wyborczej.

2. Urna, o której mowa w ust. 1, jest urną pomocniczą przeznaczoną wyłącznie do wrzucania kart do głosowania przez wyborców w obwodach głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej.

3. W wypadku wyrażenia przez wyborcę woli skorzystania z urny pomocniczej wrzucenie do niej karty do głosowania wymaga obecności przy tej czynności co najmniej dwóch osób wchodzących w skład obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonych przez różne komitety wyborcze.

4. Do postępowania z urną pomocniczą i głosowania przy jej użyciu mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału.
Art. 63.

Zabroniony jest wstęp do lokalu wyborczego osobom uzbrojonym.


Art. 64.

1. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do wiadomości publicznej, przekazana okręgowej komisji wyborczej, wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) oraz przesłana Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowej komisji.

2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu komisji. Pieczęć komisji oddaje się w takim wypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. Komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.

źródło: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. − Ordynacja wyborcza do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej PolskiejZałącznik 6
wzór

KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBÓR NA FUNKCJĘ .....................................................................................


Kandydaci:
Lp. Nazwisko i Imię


 1. ............................................................................................. 

 2. ............................................................................................. 

 3. ............................................................................................. 

 4. ............................................................................................. 

 5. ............................................................................................. 

 6. ............................................................................................. 

 7. ............................................................................................. 

 8. ............................................................................................. 

 9. ............................................................................................. 

 10. ............................................................................................. 

 11. ............................................................................................. 

 12. ............................................................................................. 

 13. ............................................................................................. 

 14. ............................................................................................. 

 15. ............................................................................................. 


Liczba miejsc mandatowych: ....................
Uwaga!

 • wyborca oddaje głos na tylu kandydatów ile jest miejsc mandatowych w danym okręgu przez postawienie w kratce z prawej strony obok nazwiska znaku „x” lub „+”,

 • nie wolno oddawać głosu na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych – głos będzie nieważny ( § 15 i 74 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ),

 • kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można, przed wrzuceniem do urny wymienić na czystą w komisji skrutacyjnej ( § 17 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ).


7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość