AleatorycznegoPobieranie 3.97 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar3.97 Kb.
Urok techniki serialnej, pozwalającej na strukturowanie wszelkich parametrów dźwięku, nadającej muzyce spójność, wewnętrzny sens i pozór ścisłej naukowości (co wówczas darzone było dużą estymą), szybko przerodził się w swe przeciwieństwo - poczucie zniewolenia obraną procedurą. Szczególnie dotkliwe było to w sferze wykonawczej, gdzie rygorystyczne precyzowanie najmniejszych niuansów każdego z elementów dzieła zabierało, praktycznie biorąc, możliwość jego interpretacji. Aleatoryzm, formy otwarte, muzyka przestrzenna, teatr instrumentalny, sonoryzm, muzyka graficzna - to niektóre ze środków, które miały serialny determinizm przezwyciężyć. Usiłowania te okazały się daremne. Już wówczas zauważono ich niewystarczalność, a jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii była możliwość odróżnienia przez słuchacza utworu serialnego, notowanego ściśle, od aleatorycznego, notowanego graficznie.


Już proste zabiegi dokonywane na nagraniu, takie jak zwolnienie lub zwielokrotnienie tempa, odtwarzanie wstecz, ewokują nierealny nastrój oniryczności, często wymieniany np. w relacjach z koncertów muzyki konkretnej. Natomiast w muzyce tradycyjnej „przestrzenie snu” są bardzo trudne do zasugerowania, zwykle dzieje się to przez wspomaganie tekstowe.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy