Strona główna

Analiza akustyczna do raportu oddziaływania na środowisko obiekt: turbiny wiatrowe jamy


Pobieranie 67.66 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar67.66 Kb.


ANALIZA

AKUSTYCZNA

DO

RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBIEKT:

TURBINY WIATROWE

JAMY
WYKONAWCA OPRACOWANIA:

MAJ 2009 r.

spis treści opracowania

1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 3

1.1. Dane ogólne 3

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 3

1.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 3
2. STAN ŚRODOWISKA W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM

NA OBSZARZE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 5


2.1. Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego 5

2.2. Emisja hałasu 5

2.3. Podstawa prawna 6

2.4. Klasyfikacja akustyczna terenu 7

3. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM 8


3.1. Dane ogólne 8

3.2. Określenie prognozowanego rozkładu hałasu 8

3.3. Wariantowość inwestycji 9

3.4. Parametry techniczne i akustyczne turbin wiatrowych 10

3.5. Dane wyjściowe do programu komputerowego 10

3.6. Interpretacja wyników obliczeniowych 11

4. WNIOSKI KOŃCOWE W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM 135. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ

DO SPORZĄDZENIA ANALIZY 14

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wydruki komputerowe wraz z mapą akustyczną określającą zasięg emisji hałasu.1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA1.1. Dane ogólne

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie analizy akustycznej do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech turbin wiatrowych zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 498, 488/2 i 485/2 położonych w miejscowości Jamy, Gmina Wadowice Górne.1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana jest instalacja czterech turbin wiatrowych o następujących parametrach.:  • Wieża rurowa o wysokości: H = 28,0 m

  • Moc znamionowa: N = 250 kW

  • Średnica wirnika: d = 28 m

  • Liczba łopat: n = 3

  • Wiatr startowy: Vs = 3,5 m/s

  • Wiatr zatrzymania: Vz = 24 m/s


1.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych


Wiatr jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. Przed pojawieniem się maszyn parowych był głównym motorem rozwoju przemysłowego. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Prędkość wiatru, a więc i energia jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Szczęśliwie zarówno w cyklu dobowym jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność miedzy prędkością wiatru a zapotrzebowaniem na energię. Dodaje to wartości energii uzyskiwanej z wiatru, gdyż często jest dostępna wówczas, gdy jest potrzebna. Pozwala to na częściowe wypieranie z sieci energetycznej mocy tradycyjnych elektrowni, co przekłada się na redukcję emisji spalin. Jednak aby ten efekt stał się odczuwalny łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych powinna być mierzona przynajmniej setkami megawatów. W Polsce w chwili obecnej (maj 1999 r.) łączna moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych wynosi zaledwie ok. 4 MW, co stawia nas na szarym końcu nie tylko europejskiej listy.

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W korzystnych warunkach wiatrowych (przy prędkości średniej długoterminowej V > 5,5 m/s na wysokości wirnika) cena jednostkowa energii pochodzącej z tego źródła może być i często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Przemysł energetyki wiatrowej tworzy nowe miejsca pracy dla wysoko kwalifikowanych pracowników, rozwija nowoczesne technologie i stwarza nowe możliwości eksportowe. Polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane działalnością w tej dziedzinie, o czym mogą świadczyć istniejące rodzime konstrukcje oraz duże zainteresowanie kooperacją z zachodnimi producentami elektrowni wiatrowych.

Budowę elektrowni wiatrowej ilustruje poniższy rysunek.2. STAN ŚRODOWISKA W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM NA OBSZARZE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA2.1. Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego

Projektowana inwestycja polegająca na budowie czterech turbin wiatrowych zlokalizowanych zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 498, 488/2 i 485/2 położonych w miejscowości Jamy, Gmina Wadowice Górne.


Otoczenie terenu inwestycji stanowią tereny rolne bez zabudowy. Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są w odległości ponad 360 m od najbliższej turbiny wiatrowej.

W chwili obecnej Gmina Wadowice Górne nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek, na których planowana jest inwestycja.2.2. Emisja hałasu

Hałas jest jednym z bardziej dokuczliwych elementów zakłócających środowisko człowieka.

Głównym źródłem hałasu podczas pracy turbin wiatrowych jest układ przeniesienia mocy (wirnik – przekładnia – generator) oraz sam wirnik. Hałas generowany jest głównie przez wirnik, a konkretnie przez obracające się łopaty wirnika. Na skutek oporów aerodynamicznych łopaty wirując w powietrzu wytwarzają specyficzny hałas. Dodatkowo w starszych konstrukcjach może pojawić się problem hałasu powstającego poprzez pracę generatora, przekładni i innych elementów mechanicznych. Poziom hałasu zależy od wielkości, a co za tym idzie od mocy elektrowni; innymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu są rozwiązania konstrukcyjne i technologia ich wykonania.

Działalność projektowanej inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat akustyczny środowiska – ze względu na lokalizację (teren o charakterze rolnym bez zabudowy), jedynie w trakcie realizacji inwestycji wystąpi emisja hałasu związana z prowadzonymi pracami budowlanymi.2.3. Podstawa prawna

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).

Klasyfikację akustyczną przeprowadza się wg. załącznika do w/w Rozporządzenia.:


2.4. Klasyfikacja akustyczna terenu

Na podstawie istniejącego zagospodarowania – rozpatrywane działki oraz bezpośrednie ich otoczenie to kompleksy użytkowane rolniczo, jako tereny upraw polowych i użytków zielonych (bez zabudowy).

W związku z powyższym otoczenie inwestycji stanowią tereny nie podlegające w/w klasyfikacji akustycznej.

Natomiast najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są w odległości ponad 360m od turbin wiatrowych. Sa to głównie obszary wiejskie o zabudowie zagrodowej.

W związku z powyższym – terenami chronionymi akustycznie – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.) – będą tereny zamieszkałe zlokalizowane w dalszej odległości od inwestycji, które proponuje się sklasyfikować według punktu 3b załącznika do w/w Rozporządzenia, tj.:

3b: „Tereny zabudowy zagrodowej”.

Dla tego typu terenów obowiązują następujące wartości dopuszczalne: • Wskaźnik hałasu LAeq D określony jako równoważny poziom dźwięku

w godzinach: od 6:00 do 22:00 - 55 dB-A

 • Wskaźnik hałasu LAeq N określony jako równoważny poziom dźwięku

w godzinach: od 22:00 do 6:00 - 45 dB-A
Rozpatrywana inwestycja funkcjonować będzie w ruchu ciągłym całodobowym. Przyjmując jednakową pracę turbin – warunki najbardziej niekorzystne wystąpią w okresie pory nocnej ze względu na „ostrzejszy” normatyw. W związku z tym analiza uciążliwości akustycznej zostanie przeprowadzona i zinterpretowana w stosunku do normatywu nocnego.

3. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM3.1. Dane ogólne

Analizę akustyczną określającą oddziaływanie od projektowanych turbin wiatrowych wykonano metodą symulacji korzystając z programu komputerowego: SoundPLAN Essential wersja 1.1.

Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono w oparciu o następujące wytyczne, tj.:


 • Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

 • Polska Norma: PN-ISO 9613-2:2002 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.


Algorytm programu SoundPLAN oparty jest na normie PN-ISO 9613-2:2002 zaleconej krajom członkowskim Unii Europejskiej do stosowania przy obliczaniu propagacji emisji hałasu przemysłowego.

3.2. Określenie prognozowanego rozkładu hałasu

Równoważny poziom dźwięku „A” w miejscu imisji wynikający z propagacji fali akustycznej oblicza się zgodnie ze wzorem:

LAeq = LAW + K0 + DI – LB – Lr – Le – Lz – Lp – 11 [dB]

gdzie.:


LAW – poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku

K0 – poprawka uwzględniająca wpływ miejsca usytuowania źródła

zlokalizowanego na zewnątrz budynków

DI – poprawka uwzględniająca wpływ kierunkowości źródła usytuowanego

na zewnątrz budynków

LB – poprawka uwzględniająca wpływ oddziaływania kierunkowego budynku

– stosowana w przypadku źródeł hałasu usytuowanych wewnątrz

budynków


Lr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości

Le – poprawka uwzględniająca wpływ ekranowania

Lz – poprawka uwzględniająca wpływ zieleni

Lp – poprawka uwzględniająca wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze3.3. Wariantowość inwestycji

Przy wyborze optymalnego wariantu realizacji przedsięwzięcia wzięto pod uwagę następujące warianty: 1. Wariant zerowy: (niepodejmowanie przedsięwzięcia).

Zaniechanie przedsięwzięcia jest (w skali makroekologii, tzn. bezpośrednim sąsiedztwie analizowanej działki) posunięciem najbardziej korzystnym dla środowiska. Wynika to z faktu, ze każde działanie człowieka ingerującego w środowisko będzie w mniejszym lub większym stopniu wpływać ujemnie na jego poszczególne komponenty.

Rozwój odnawialnych źródeł energii, wraz z przedsięwzięciami zmierzającymi do ograniczenia i bardziej efektywnego wykorzystania energii, ma priorytetowe znaczenie zarówno w skali kraju jak i Europy.

Konwencjonalne źródła energii przy wytworzeniu 1 kWh energii w wyniku spalania węgla kamiennego emitują średnio około: 5,5 g SO2; 4,2 g NOx; 700 g CO2; 49 g pyłów.

Projektowany obiekt spełniał będzie jednak wszystkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska. Również z punktu widzenia społecznego, tzw. „bezruch inwestycyjny” nie może być alternatywą dla rozwoju gminy. Wobec powyższego „opcja zerowa” nie może być brana pod uwagę jako rozwiązanie ostateczne.
 1. Wariant inwestycyjny: Wybrany wariant inwestycyjny polega na instalacji czterech turbin wiatrowych o następujących parametrach.:

  • Wieża rurowa o wysokości: H = 28,0 m

  • Moc znamionowa: N = 250 kW

  • Średnica wirnika: d = 28 m

  • Liczba łopat: n = 3

  • Wiatr startowy: Vs = 3,5 m/s

  • Wiatr zatrzymania: Vz = 24 m/s
 1. Wariant alternatywny: Wariantem alternatywnym w tym przypadku jest zastosowanie

turbin wiatrowych o tej samej mocy, lecz o wiekszej wysokości wieży, a mianowicie.:

  • Wieża rurowa o wysokości: H = 31,5 m

Pozostałe parametry jak również lokalizacja turbin wiatrowych – bez zmian.

W wariancie tym ze względu na większą wysokość wież turbinowych – emisja hałasu liczona na wysokości 4,0 m będzie nieznacznie mniejsza niż w wariancie inwestycyjnym. Różnica ta będzie niezauważalna i praktycznie do pominięcia.


Symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się hałasu zostanie wykonana dla wariantu inwestycyjnego.

3.4. Parametry techniczne i akustyczne turbin wiatrowych

Na rozpatrywanych działkach zastosowane będą 4 turbiny wiatrowe (W1-W4) o mocy 250 kW i wysokości wieży 28,0 m.

Według teoretycznej analizy przeprowadzonej przez producenta – w normalnych warunkach (przy średniej prędkości wiatru) oraz poprzez analogie do innych turbin, do obliczeń przyjęto poziom mocy akustycznej SPL (Sound Power Level) o wartości:

LAW = 102,5 dB

3.5. Dane wyjściowe do programu komputerowego

Wpływ projektowanej inwestycji na klimat akustyczny środowiska zewnętrznego został wykonany metodą obliczeniową (symulacja komputerowa) za pomocą programu komputerowego: SoundPLAN Essential wersja 1.1.

Do obliczeń symulacyjnych przyjęto następujące wartości.:


 • Poziom mocy akustycznej źródła punktowego: LAWn = 102,5 dB

 • Wysokość wieży (W1-W4): H = 28,0 m

 • Siatkę obliczeniową przyjęto na wysokości: h = 4,0 m

 • Przyjęto trzy punkty obserwacji (pkt. Nr 1-3) – punkty zlokalizowano przy najbliższej zabudowie mieszkalnej.

W załączeniu przedstawiono wydruki komputerowe.: • Wydruk danych.

 • Wydruk mapy akustycznej z naniesionymi izoliniami oraz wartościami równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach obserwacji zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie mieszkalnej.

3.6. Interpretacja wyników obliczeniowych

Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem rozpatrywanej inwestycji, określona poprzez przebieg izolinii oraz wartości równoważnych poziomów dźwięku w punktach obserwacji, kształtuje się następująco.: 1. W wyznaczonych punktach obserwacji – przy najbliższej zabudowie mieszkalnej – wartości równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach obserwacji (pkt Nr 1 – 3), wynoszą od 39,7 do 44,1 dB(A), tj.:Nr

pkt-uRównoważny poziom

dźwięku w dB-A

tło akustyczne1

44,1

2

39,7

3

40,9

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) – teren z istniejącą zabudową mieszkalną można zakwalifikować wg. punktu 3b załącznika do w/w Rozporządzenia z dopuszczalnym poziomem hałasu dla pory nocnej wynoszącym 45 dB(A).

Wartości równoważnego poziomu dźwięku w punktach obserwacji zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie mieszkalnej są mniejsze od 45 dB(A), czyli nie przekraczają w żadnym punkcie w/w wartości normatywnej.


 1. IZOLINIA 45 dB-A (określająca normatyw dla terenów z zabudową mieszkalną typu zagrodowego w porze nocnej) – nie wychodzi swoją wartością na tereny chronione akustycznie z istniejącą zabudową mieszkalną.

Reasumując należy stwierdzić, że emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem omawianej inwestycji, nie osiąga wartości ponadnormatywnych na terenach chronionych, spełniając tym samym wymagania ochrony środowiska w zakresie akustycznym.

Dokładny zasięg oddziaływania akustycznego został przedstawiony w formie graficznej w postaci izolinii na załączonej mapce akustycznej.

4. WNIOSKI KOŃCOWE W ZAKRESIE AKUSTYCZNYM

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania akustycznego na środowisko projektowanej inwestycji wynika, że: • Realizacja inwestycji lub też jej ewentualna likwidacja wymaga pracy sprzętu budowlanego, co spowoduje czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny. Poziom hałasu podczas pracy tego typu sprzętu (traktowanego jako źródła punktowe) wynosi 8595 dB-A w odległości 1 – 2 m od maszyny. Należy podkreślić, że uciążliwości w zakresie emisji hałasu wynikające z pracy maszyn i pojazdów będą dotyczyć obszaru o charakterze rolnym bez zabudowy mieszkalnej. W związku z tym można sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych w trakcie realizacji zamierzonych robót. Uciążliwości akustyczne związane z okresem budowy i ewentualnej likwidacji będą krótkotrwałe i odwracalne. W związku z powyższym inwestycja na tych etapach praktycznie nie wpłynie na klimat akustyczny.

 • Sposób korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji szczegółowo omówiono w niniejszej analizie – określono natężenie hałasu w środowisku oraz jego zasięg i przedstawiono w formie graficznej w postaci izolinii na mapce akustycznej. W analizie udokumentowano, że przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu zgodnie z przedstawioną koncepcją budowlano-technologiczną nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych norm akustycznych, tj.:

 • IZOLINIA 45 dB-A (określająca normatyw dla zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej) – nie wychodzi swoją wartością na tereny chronione akustycznie z istniejącą zabudową mieszkalną.


Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie po wykonaniu zgodnie z przedstawioną koncepcją budowlano-technologiczną, spełniać będzie wymagania ochrony środowiska w zakresie akustycznym.


5. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA ANALIZY

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. poz. 627) z późn. zmianami – jednolity tekst ustawy z dnia 23 stycznia 2008r. (Dz. U. Nr 25/2008 poz. 150).

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r. poz. 2573).

 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. oraz 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92/2005 poz. 769 oraz Dz. U. Nr 158/2007 poz. 1105).

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r. poz. 826).

 6. Instrukcja ITB Nr 338/2003: „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku – ITB Warszawa 2003 r.

 7. Dane koncepcyjne dotyczące rozpatrywanej inwestycji.

 8. Program komputerowy: SoundPLAN Essential. „Określanie zasięgu hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska”.

 9. Plan sytuacyjny – koncepcja zagospodarowania terenu – skala 1 : 5 000

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość