Strona główna

Analiza ekonomiczno – finansowa projektu – studium wykonalnośCI


Pobieranie 55.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.96 Kb.


ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA PROJEKTU -

STUDIUM WYKONALNOŚCI


(STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Z WYŁĄCZENIEM Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oraz 2.3 – projekty z zakresu promocji turystycznej i gospodarczej regionu, projekty łączące realizację imprez i kampanii promocyjnych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi i wiążące się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu opłat uzyskiwanych od uczestników)

Wstęp
Dla każdego projektu inwestycyjnego wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie w ramach RPOWŚ zobowiązany jest przedłożyć dokument pn. Analiza ekonomiczno-finansowa
(z wyjątkiem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 RPOWŚ). W wyniku przeprowadzonych analiz
w przypadku projektów generujących znaczący dochód, w dokumencie określona zostanie wysokość dofinansowania inwestycji z EFRR, zgodnie z zapisami art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W przypadku występowania pomocy publicznej wysokość dofinansowania z RPOWŚ powinna zostać określona na podstawie opublikowanych Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.


W przypadku projektów dużych, zakres informacji przedkładanych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ jest określony w art. 40 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Przygotowując Analizę beneficjent zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami Komisji Europejskiej stanowiącymi wytyczne oraz wyznaczającymi metodologię przeprowadzania analiz dla projektów infrastrukturalnych. Wykaz najważniejszych dokumentów:

- „Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013” opracowany w ramach Programu JASPERS (KE 01/2007);

- „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści” (KE; DG Regio 08/2006);

- Przewodnik Analiza Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych (KE 2002) – Analiza CBA;

- „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”.SPIS TREŚCI ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ:
1. TYTUŁ PROJEKTU.

Tytuł powinien być możliwie krótki - do 200 znaków - zwięzły i oddający charakter projektu; powinien w jasny sposób identyfikować Projekt i nie powielać tytułu innych Projektów realizowanych przez Beneficjenta lub przez inne podmioty. Nazwa Projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację i etap/fazę zadania jeśli jest częścią większej inwestycji. Tytuł umieszczony w niniejszym dokumencie musi być spójny z tytułem umieszczonym we wniosku aplikacyjnym.


2. LOKALIZACJA INWESTYCJI (nie więcej niż 1 strona).

Wszystkie realizowane projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego. Beneficjent w tym punkcie powinien podać powiat, miejscowość, w której będzie realizowany projekt, ulicę przy której zlokalizowano inwestycję oraz numery działek. Beneficjent może również zawrzeć inne informacje, które mogą okazać się pomocne w lokalizacji inwestycji, szczególnie istotne przedstawienie jest inwestycji na załączonych mapach sytuacyjnych. W przypadku kiedy projekt będzie realizowany na terenie kilku gmin lub powiatów należy je wówczas wymienić, dokładnie wskazując miejsce realizacji projektu.


3. KRÓTKI OPIS BENEFICJENTA (nie więcej niż 1 strona).

W przypadku realizacji projektów przez podmiot reprezentujący nie więcej niż 2 strony.


W przypadku projektu partnerskiego nie więcej niż 4 strony. Beneficjent obligatoryjnie powinien zawrzeć następujące informacje: pełna nazwa Beneficjenta i dane teleadresowe zgodnie z odpowiednim, aktualnym dokumentem rejestrowym, status prawny Beneficjenta zgodnie z odpowiednim, aktualnym dokumentem rejestrowym, numer i nazwa aktualnego dokumentu rejestrowego, opis podmiotu reprezentującego Beneficjenta z uwzględnieniem formy prawnej i podaniem danych dotyczących dokumentu rejestrowego oraz danych teleadresowych. W przypadku partnerstwa przy realizacji projektu opis partnerów projektu odpowiadających za poszczególne elementy projektu z uwzględnieniem formy prawnej
i podaniem danych dotyczących dokumentu rejestrowego oraz danych teleadresowych.
W przypadku realizacji projektów przez podmiot reprezentujący lub na zasadzie partnerstwa należy zawrzeć opis powiązań pomiędzy podmiotami. Ponadto, Beneficjent może zawrzeć inne ważne informacje np. na temat swojej historii, profilu działalności, udziału w rynku, doświadczenia z realizacji innych projektów w danym sektorze, itp.
4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU ORAZ WYKAZANIE ICH ZBIEŻNOŚCI Z CELAMI ODPOWIEDNIEGO DZIAŁANIA RPOWŚ (nie więcej niż 2 strony).

Rozdział powinien przedstawiać opis zidentyfikowanych problemów, na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej lub branżowej. Należy opisać cechy kluczowe dla badanego sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Niezbędnym jest zawarcie danych demograficznych i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, takich jak np. stopa bezrobocia na terenie objętym projektem, średni dochód na głowę mieszkańca, struktura działających przedsiębiorstw itp. Należy zawrzeć w nim również opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a otoczeniem projektu. Trzeba również wskazać te problemy, które dzięki realizacji projektu w sposób bezpośredni lub pośredni w całości lub w części zostaną rozwiązane. Beneficjent powinien również zidentyfikować cele projektu i określić konsekwencje zrealizowanego projektu - długofalowe korzyści osiągnięte w danym sektorze. Cele projektu muszą być zgodne z celami odpowiedniego działania RPOWŚ, należy wyszczególnić cele,


z którymi projekt jest zgodny i krótko uzasadnić.

5. POWIĄZANIE INWESTYCJI Z INNYMI ZREALIZOWANYMI LUB PLANOWANYMI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WRAZ Z ODNIESIENIEM DO ODPOWIEDNICH STRATEGII BRANŻOWYCH (nie więcej niż 2 strony).

Projekt może być elementem szerszego przedsięwzięcia lub być bezpośrednio lub pośrednio powiązany z innymi Projektami realizowanymi zarówno przez Beneficjenta jak i inne podmioty. Należy wyszczególnić wszelkie projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, instytucji finansowych, środków własnych Beneficjenta, środków prywatnych itp. jednocześnie wykazując powiązanie przedkładanego Projektu z innymi przedsięwzięciami. Należy również wykazać zgodność podejmowanych działań z zapisami odpowiednich strategii sektorowych np. z zakresu edukacji, ochrony środowiska, kultury itp. i określić wpływ realizowanego projektu na osiągnięcie celów priorytetowych wyszczególnionych w odpowiednich dokumentach strategicznych.


6. INFORMACJA O STANIE PRZYGOTOWAO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ODPOWIEDNIE POZWOLENIA I UZGODNIENIA (nie więcej niż 3 strony).

Beneficjent powinien w tym punkcie zawrzeć informacje o stanie przygotowania projektu. Należy wskazać wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do realizacji projektu wraz


z podaniem daty sporządzenia i daty upływu ważności dokumentu np. kosztorysy inwestorskie, pozwolenie na budowę. Należy również wyszczególnić wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji projektu, które Beneficjent będzie musiał uzyskać wraz z podaniem przewidywanego terminu złożenia wniosku o wydanie dokumentu/ogłoszenia przetargu na przygotowanie dokumentu itp. oraz przewidywanego terminu uzyskania dokumentu/wyłonienia wykonawcy dokumentu i zrealizowania kontraktu związanego z wykonaniem dokumentu. Należy również wyszczególnić i opisać dokumenty dodatkowe nie wymagane prawem lub nie wynikające
z wymogów Programu, które Beneficjent sporządził/zlecił sporządzenie lub planuje sporządzić/zlecić w celu prawidłowego zrealizowania zadania, takie jak np. wszelkiego rodzaju ekspertyzy i opinie. Do dokumentów, które powinny zostać opisane, należy m.in. (jeśli dotyczy): dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenie na budowę, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, audyt energetyczny, świadectwo energetyczne, decyzja/opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. OPIS I UZASADNIENIE PROJEKTU (wraz z analizą rynku, opis odbiorców, nie więcej niż 3 strony).

Beneficjent powinien zwięźle opisać stan istniejący na obszarze, na którym realizowany jest projekt, z wykorzystaniem danych liczbowych. W przypadku inwestycji polegających na remoncie, modernizacji, adaptacji, konserwacji istniejącego obiektu Beneficjent powinien opisać aktualny stan obiektu. Ponadto powinien określić grupę docelową społeczeństwa, której potrzeby zaspokoi realizacja projektu, jak również podać bezpośrednie, mierzalne efekty realizacji Projektu. Beneficjent powinien uzasadnić celowość realizacji projektu.


8. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI (wraz z określeniem przewidywanych nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych do wsparcia w ramach RPOWŚ).

Należy umieścić zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych, wyszczególnienie sprzętu i wyposażenia planowanego do zakupu, jak również opis innych dostaw i usług wykonywanych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązany jest ponadto do określenia kwalifikowalności kosztów poszczególnych robót budowlanych, dostaw i usług


w oparciu o szczegółowe wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków dla projektów finansowanych z EFRR oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

UWAGA:

W przypadku inwestycji dotyczących robót budowlanych szczegółowy zakres inwestycji należy przedstawić w oparciu o przedmiar robót i kosztorys inwestorski (opracowany metodą kalkulacji uproszczonej) zawierający poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej ilości oraz ceny jednostkowej. Niniejszy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

W przypadku braku dokumentacji projektowej o której mowa ww. rozporządzeniu, szczegółowy zakres inwestycji należy przedstawić w oparciu o kosztorys obliczony metodą wskaźnikową, oraz program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący podstawę do jego opracowania. Dokumenty te będą stanowiły dodatkowe załączniki do wniosku złożone na I etap konkursu.

Kosztorys inwestorski będzie dołączony do dokumentacji aplikacyjnej, nie później niż na drugim etapie oceny projektu.


W przypadku, gdy roboty budowlane obejmują część budynku, w której nie będzie realizowany projekt (np. część przeznaczoną na działalność niezwiązaną z przedmiotowym projektem), należy podzielić koszty realizacji robót budowlanych w taki sposób, aby jasno wynikało, które koszty dotyczą projektu (koszty kwalifikowalne) a które pozostałej części inwestycji. Należy również przedstawić metodę podziału kosztów.
9. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI.

Harmonogram powinien podawać terminy ukończenia najważniejszych faz realizacji Projektu


w ujęciu kwartalnym. Terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest data wejścia w życie umowy z wykonawcą pierwszego kontraktu. Pierwszym etapem realizacji projektu jest rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Przez termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu rozumiemy datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Datą finansowego zakończenia realizacji projektu jest datą poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. dokonania płatności na podstawie ostatniej faktury lub innego dokumentu księgowego. Zakończenie realizacji projektu następuje w momencie finansowego zakończenia inwestycji. Rozdział ten powinien także harmonogram etapów prac przygotowawczych.
10. INSTYTUCJONALNA I PRAWNA WYKONALNOŚĆ INWESTYCJI (wraz ze strukturą organizacyjną projektu).

Rozdział winien zawierać dokładny opis Wnioskodawcy (w przypadku partnerstwa dokładny opis lidera i partnera), status prawny beneficjenta i inwestora, kwestie prawne związane z realizacją projektu, własność gruntów/obiektów, dostępność mediów, przygotowanie terenu pod inwestycję, itp.


11. ANALIZA WYKONALNOŚCI I ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH.

Należy zbadać wykonalność pod względem technicznym i/lub technologicznym, zgodnie


z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, optymalne rozwiązania pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników, a także optymalny stosunek jakości do ceny. Analiza opcji jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu inwestycji oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania technicznego. Analiza powinna faktycznie przyczyniać się do określenia zakresu projektu. W związku z tym beneficjent powinien skupić się na ograniczonej liczbie istotnych
i technicznie wykonalnych opcji. Celem analizy jest doradzenie potencjalnemu beneficjentowi
i zarządzającemu dotacjami, która opcja pozwala na uzyskanie efektu projektu w otoczeniu ekonomicznym i środowiskowym przy najniższym koszcie dla całego społeczeństwa.
12. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU.

W tym rozdziale należy opisać, w jaki sposób i przez jaki czas Projekt będzie funkcjonować po zakończeniu realizacji, jak również przedstawić informację kto będzie ponosić koszty związane


z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Należy również przedstawić sposób zarządzania majątkiem, który powstanie dzięki realizacji projektu. Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od finansowego zakończenia jego realizacji. W tym okresie nie może dojść do znacznej modyfikacji projektu, a cele projektu muszą być zachowane. jeśli po zakończeniu realizacji Projektu jego własność zostanie przekazana na rzecz innej niż odbiorca ostateczny instytucji, należy przedstawić uzasadnienie.
13. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU INWESTYCJI.

Analiza wskaźnikowa służy kwantyfikacji rezultatów w odniesieniu do nakładów poniesionych na realizację inwestycji. Rezultat jest to bezpośredni efekt zrealizowanego projektu, rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia. rokiem bazowym dla symulacji jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub o ile wynika to z specyfiki wskaźnika rok poprzedzający rok


w którym wniosek jest składany. Zalecany okres prognozowania dla symulacji wynosi 3 lata od dnia zakończenia rzeczowego projektu. Beneficjent zobowiązany jest również do podania źródła pozyskiwania informacji o wartościach poszczególnych wskaźników do monitorowania realizacji projektu z podaniem instytucji i nazwy dokumentu np. GUS, rocznik statystyczny, Urząd Gminy, informacja o sprzedaży biletów wstępu, Instytucja Kultury, listy uczestników itp.
14. WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO.

Należy określić czy inwestycja będzie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie


z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


15. ANALIZA FINANSOWA

Analizę finansową należy sporządzić w oparciu o „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności:


 1. ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a także finansowej bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,

 2. weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora w okresie wdrażania projektu oraz okresie trwałości

 3. ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Analiza finansową należy sporządzić • w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, ponieważ może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe lub,

 • w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny (ponieważ nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) oraz gdy jest on niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszącego wydatki. Podatek VAT powinien zostać wyodrębniony jako osobna kategoria.

Zalecana finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi 5%

Analiza powinna uwzględniać następujące elementy:


 1. Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania – budżet projektu (środki własne, środki publiczne, inne publiczne źródła krajowe, dotacje, subwencje, źródła komercyjne)

 2. Prognoza kosztów eksploatacyjnych – koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu, po zakończeniu jego realizacji (obciążenia finansowe jakie będą związane z jego użytkowaniem) – wyrażone za pomocą kalkulacji rodzajowej bądź kosztów stałych i kosztów zmiennych

 3. Planowane przychody i koszty, przewidywane rachunki zysków i strat, bilanse i przepływy gotówkowe, plan amortyzacji środków trwałych, zdyskontowane przepływy pieniężne

 4. Występowanie pomocy publicznej w projekcie – na podstawie opublikowanych w tym zakresie aktów prawnych i wytycznych MRR – w tym zakresie powinna obligatoryjnie zostać przeprowadzona analiza występowania pomocy publicznej i na jej podstawie Wnioskodawca wykazuje występowanie pomocy lub też jej brak ze względu na niespełnianie przez projekt określonych przesłanek.

 5. Szczegółowa analiza finansowa wymagana w przypadku projektów generujących przychód (stosuje się metodologię obliczania zgodnie z zapisami Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Metoda ta nie dotyczy projektów z obszaru pomocy publicznej. Jednakże w tym wypadku analiza finansowa powinna wykazać trwałość finansową projektu.


16. ANALIZA SKUTKÓW SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH INWESTYCJI.

Analiza ekonomiczna ma wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane


z projektem. W rozdziale tym należy wykazać jakie skutki dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt i jak się one odnoszą do niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Analiza ekonomiczna dostarcza wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji, które pozwalają na stwierdzenie, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia. Przy uzyskaniu negatywnych wskaźników efektywności (ujemnych) dalsza analiza inwestycji staje się bezcelowa, a projekt powinien zostać odrzucony z dofinansowania. Wykonanie analizy ekonomicznej na wstępnym etapie pozwala na uniknięcie kosztownych prac projektowych dla inwestycji, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. W przypadku CBA przedsięwzięcie powinno charakteryzować się dodatnią zaktualizowaną wartością netto (ENVP).
17. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA.

naliza ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na zbadanie wrażliwości przedsięwzięcia, na zmianę kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia) 1. Analiza czynników jakościowych (polega na identyfikacji wszelkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz opisaniu wynikających z nich zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia. Analizie mogą być poddane: ryzyko formalno-instytucjonalne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, ryzyko ekologiczne, techniczne i technologiczne, ryzyko związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

 2. Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia na zmianę kluczowych parametrów ilościowych. Analizowany poziom odchyleń powinien znajdować się w przedziale +/- 20% chyba, że uzasadnione będzie dokonanie analizy w innym przedziale wrażliwości.18. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Zasady

Informacje zawarte w Analizie muszą być wykonane w sposób uwzględniający specyfikę sektora w ramach, którego Beneficjent ubiega się o wsparcie.

W przypadku projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Beneficjent oprócz stanu zachowania obiektu powinien zamieścić informacje o wpisie do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podając numer i datę wpisu.

W przypadku projektów z zakresu turystyki niezbędne jest podanie danych dotyczących wielkości ruchu turystycznego na obszarze, na którym będzie realizowany Projekt.

W przypadku projektów z zakresu edukacji koniecznym jest podanie informacji nt. aktualnej liczby uczniów/studentów/słuchaczy oraz kierunków/profilów kształcenia, w tym wyszczególnienia kierunków i profilów kształcenia bezpośrednio objętych projektem.
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz jednostek kształcenia
i doskonalenia zawodowego konieczne jest wykazanie powiązania kierunków/profilów kształcenia z regionalnym rynkiem pracy.


W przypadku projektów z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz turystyki należy wykazać bezpośredni wpływ inwestycji na rozwój społeczno - gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru na którym będzie realizowany Projekt oraz regionu.

Dla ujednolicenia zasad opracowania Analizy przyjmuje się, że: • analizy sporządzane są dla projektów/inwestycji,

 • dla projektów z sektora transport nie wymaga się przeprowadzenia pełnej analizy finansowej,

 • punktem wyjścia do przeprowadzenia analiz są dane finansowo-księgowe podmiotów eksploatujących przedsięwzięcie/system w danej gminie/przedsiębiorstwie za rok poprzedni (jeśli są dostępne),

 • należy wykorzystać informacje zawarte w koncepcji technicznej projektu, a także można skorzystać z wiedzy eksperckiej, w przypadkach kiedy dane historyczne nie będą dostępne,

 • analiza finansowa powinna być sporządzana w okresach rocznych (w specyficznych sytuacjach może dotyczyć okresów kwartalnych),

 • dane finansowe powinny być kalkulowane w bieżących cenach stałych z pominięciem inflacji, kalkulacja powinna być zaprezentowana szczegółowo,

 • analizy powinny być przygotowane wariantowo w oparciu o makroekonomiczne scenariusze załączone do poniższych wytycznych,

 • generalnie prognoza powinna obejmować okres zależny od okresu referencyjnego sugerowany w wytycznych dla danego typu projektu (Przewodnik analizy kosztów i korzyści – zależnie od rodzaju projektu)


Sektor: Referencyjna perspektywa czasowa

Energia 15-25 lat

Woda i środowisko 30 lat

Koleje 30 lat

Drogi 25-30 lat

Przemysł 10 lat

Inne usługi 15 lat


 • za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy,

 • analiza jest przygotowywana w złotych,

 • wszystkie sprawozdania finansowe przygotowywane są zgodnie z wymogami ustawy
  o rachunkowości (rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych),

 • dla określenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia należy zanalizować następujące wskaźniki:

  1. o proponowany poziom wsparcia środkami bezzwrotnymi,

  2. o FNPV,

  3. o FRR,

  4. o B/C,

  5. o Okres zwrotu.

Analiza musi zawierać ocenę ekonomiczną wykonalności przedsięwzięcia. • stopa dyskonta na potrzeby Analizy powinna być zbudowana w oparciu o stopę wolną od ryzyka oraz zakładaną premię za ryzyko lub określoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ (zalecana stopa dyskontowa wynosi 5%)

Wśród czynników, których wpływ na wyniki efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia należy poddać analizie można wymienić: • jednostkowe ceny za usługę/produkt,

 • poziom ceny rozliczeniowej,

 • wielkość popytu,

 • koszty energii,

 • poziom stopy dyskontowej,

 • nakłady inwestycyjne,

 • zatrudnienie.

Analiza wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji przeprowadza się przy uwzględnieniu następujących założeń: • zmianie poddawana jest jedna ze zmiennych przy założeniu niezmienności pozostałych założeń i zmiennych,

 • zakłada się zmianę czynnika w całym okresie analizy.

Zalecane wytyczne do analizy wrażliwości: • analiza wrażliwości powinna zbadać zmiany sald przepływów środków pieniężnych spowodowane zmiennością istotnych parametrów,

 • analiza powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie) i omówić okoliczności, które sprawią wystąpienie określonej sytuacji.

Beneficjent powinien zidentyfikować i omówić różne czynniki ryzyka, uzasadnić, które
z nich są istotne i przeliczyć model uwzględniając poszczególne scenariusze makroekonomiczne. Zmiany wartości tych czynników powinny być oparte na znajomości sektora i lokalnych warunków rynkowych.
Ogólną zasadą szacowania kosztów i korzyści społecznych dla celów CBA jest: nakłady na inwestycję powinny być określane poprzez ich koszt alternatywny, natomiast korzyści (efekty) przedsięwzięcia powinny być mierzone za pomocą gotowości społeczeństwa do zapłaty
za uzyskanie danego efektu (WPT). Badania WPT są dość drogie i czasochłonne, dla potrzeb pojedynczego projektu stosuje się technikę transferu korzyści, która polega na ekstrapolacji wyników przeprowadzonych już, podobnych badań do analizowanego przedsięwzięcia. Inne podejście może polegać na ustaleniu pozytywnych efektów (np. zdrowotnych, zmian
w środowisku naturalnym). Relacje tego typu określa się jako funkcje dawka-skutek.

Analizę CBA należy przeprowadzić zgodnie z wymogami przedstawionymi Wytycznych MRR


i Przewodnikiem Analiza Kosztów i Korzyści . Jeśli będzie to korzystne dla analizy przedsięwzięcia jako dodatkowe kryteria można zastosować:

 • efekty przedsięwzięcia w kontekście realizacji celów polityk wspólnotowych,

 • wzrost unijnego dochodu społecznego,

 • wzrost zatrudnienia,

 • realizacja postanowień strategii lizbońskiej,

 • poprawa jakości środowiska naturalnego,

Analiza kosztów i korzyści społecznych powinna dowieźć, że wdrażanie projektu poprawia dobrobyt regionu/kraju. W przypadku projektów „małych” (których koszt całkowity nie przekracza 4 mln zł) i istnieje uzasadniona trudność oszacowania skutków społecznych realizacji przedsięwzięcia można przeprowadzić tzw. analizę wielokryterialną (o ile wytycznesektorowe i inne nie stanowią inaczej). Beneficjent powinien wówczas wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, ekonomiczne i społeczne skutki inwestycji i ująć je ilościowo,
a także jakościowo i wykazać wielkość wpływu na stopień realizacji celu Działania RPOWŚ,
w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie. Dodatkowo, beneficjent powinien odnieść się do analizy efektywności kosztowej, wykazując, że realizacja inwestycji stanowi dla społeczeństwa najtańszą opcję.


dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość