Analiza wyników akcji sprawdzającej „na wejściu” JĘzyk polski klasa ia lo rok szkolny 2010/2011Pobieranie 90.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar90.75 Kb.
ANALIZA WYNIKÓW

AKCJI SPRAWDZAJĄCEJ „NA WEJŚCIU”

JĘZYK POLSKI

KLASA IA LO

ROK SZKOLNY 2010/2011
Praktyką w LO im. Stanisława Lema w Kowarach stało się przeprowadzenie akcji sprawdzającej „na wejściu”, której celem jest wstępne określenie poziomu klas pierwszych oraz podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wyrównania ewentualnych braków w przygotowaniu do nauki w liceum ogólnokształcącym. Egzamin ma charakter wyłącznie pisemny i jest ważny przy wypracowywaniu strategii zmierzającej do zapewnienia uczniom sukcesu edukacyjnego w przyszłości.

 1. OPIS ARKUSZA

Arkusz został przygotowany w oparciu o wymagania dla uczniów gimnazjum i miał formę podobną do formy egzaminacyjnej. Pytania nawiązywały do tekstów związanych z osobą i twórczością Homera. Pierwszy z nich był fragmentem podręcznika „To lubię! Teksty i zadania.”; drugi był fragmentem „Iliady” Homera (fragment: „Pożegnanie Hektora z Andromachą”). Przygotowano 12 zadań zamkniętych z jedną odpowiedzią prawidłową oraz 10 otwartych o różnym stopniu trudności. Dodatkowo uczniowie mieli stworzyć dwa teksty: krótki tekst ogłoszenia i dłuższy w formie rozprawki dotyczący oceny twórczości Homera. Razem uczniowie mogli zdobyć 56 pkt. 1. ZDAWALNOŚĆ

Jak widać wszyscy uczniowie zaliczyli ten egzamin, jeżeli przyjmiemy jako poziom zaliczenia poziom 30% (zaliczenie na egzaminie maturalnym). Należy jednak pamiętać, że nie da się porównać obu tych egzaminów, albowiem można łatwo wskazać zbyt wiele różnic pomiędzy nimi. Z wyniku wynika, że nikt nie znalazł się w najwyższym progu punktowym od 90-100%.
 1. ŚREDNI WYNIK EGZAMINU

Średni wynik egzaminu, tj. 36,2 pkt. na 56 możliwych (64,7%) można uznać za zadawalający.
 1. ANALIZA WYNIKÓW

  1. PYTANIA DO TEKSTÓW –CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

NR ZADANIA

OBSZAR STANDARDÓW

SPRAWDZANIE CZYNNOŚCI

POZIOM WYKONANIA

1

O

Korzystanie z informacji

Sprawdzanie pojęć, korzystanie z osi liczbowej.

0,75

2

O

Korzystanie z informacji

Wyszukiwanie argumentów.

0,94

3

Z

Korzystanie z informacji

Rozróżnianie gatunków literackich.

1,00

4

O

Korzystanie z informacji

Wyszukiwanie informacji w tekście.

0,78

5

Z

Korzystanie z informacji

Rozumienie terminów z poetyki.

0,39

6

Z

Korzystanie z informacji

Wyszukiwanie informacji w tekście.

0,94

7

Z

Korzystanie z informacji

Znajomość biografii Homera.

0,81

8

Z

Korzystanie z informacji

Rozumienie funkcji wyrażeń.

1,00

9

Z

Korzystanie z informacji

Wskazuje właściwą opinię.

0,28

10

O

Korzystanie z informacji

Posługuje się skrótami.

0,91

11

O

Korzystanie z informacji

Buduje właściwie pytania do tekstu.

0,68

12

O

Korzystanie z informacji

Posługuje się równoważnikami zdania.

0,58

13

O

Korzystanie z informacji

Wskazuje elementy świata przedstawionego.

0,11

14

Z

Korzystanie z informacji

Wskazuje temat fragmentu.

0,39

15

O

Korzystanie z informacji

Właściwie cytuje.

0,78

16

O

Korzystanie z informacji

Wyszukiwanie informacji w tekście.

0,56

17

Z

Korzystanie z informacji

Właściwie interpretuje emocje bohatera.

0,17

18

Z

Korzystanie z informacji

Właściwie wskazuje środki poetyckie.

0,39

19

Z

Korzystanie z informacji

Wskazuje cechy stylu patetycznego.

0,28

20

O

Korzystanie z informacji

Wskazuje w tekście porównania.

0,72

21

Z

Korzystanie z informacji

Określa rodzaj narracji.

0,50

22

Z

Korzystanie z informacji

Rozumie pojęcie archaizacji.

0,39
  • Najtrudniejsze zadania dla klasy: 13, 17, 19, 9.

  • Najłatwiejsze zadania dla klasy: 3, 8, 2, 6, 10.

  • Nie da się ustalić dlaczego określone zostały wykonane dobrze lub źle; nie wskazuje na to ani rodzaj zadań, ani zakres. Może to wskazywać na tendencję do wyboru odpowiedzi przypadkowo, a nie w oparciu o wiedzę – jest to jednak tylko hipoteza oparta na przypuszczeniach. Uczniowie uzyskali w tym zakresie 67,5% z możliwych do zdobycia punktów.
  1. TWORZENIE TEKSTU KRÓTKIEGO.

Zadanie to okazało się najłatwiejsze z całego testu. Wskazuje to na ćwiczenie takich form na zajęciach w gimnazjum, co jest zgodne z programem tego poziomu edukacyjnego. Sprawność tego zadania wynosi 86,7% możliwych punktów do zdobycia, przy czym aż 8 uczniów uzyskało maksymalną liczbę punktów z tego zadania, a tylko dwóch uczniów zdobyło po 3 punkty na 5 możliwych.


  1. TWORZENIE ROZPRAWKI NA ZADANY TEMAT (tworzenie tekstu własnego).

Nr zadania

Obszar standardów

Sprawdzana umiejętność

Klasa IA

Treść

Tworzenie

informacjiSproblematyzowanie odczytania tekstu, zanalizowanie i interpretowanie tekstu, wskazanie cech i poglądów bohaterów, określenie ich stosunku do innych postaci, podsumowanie swoich rozważań

0,67


Kompozycja

Tworzenie informacji

Pisanie tekstu uporządkowanego, spójnego, zgodnie z zasadami jego organizacji

0,61

Styl

Tworzenie informacji

Pisanie stylem komunikatywnym,

dostosowanym do formy wypowiedzi0,19


Język

Tworzenie informacji

Posługiwanie się językiem zgodnym

z obowiązującą normą0,46

Zapis

Tworzenie informacji

Stosowanie zasad ortografii i interpunkcji

0,39

Wyniki z tego zakresu wskazują, że uczniowie mają sporo kłopotów z tworzeniem dłuższego tekstu wypowiedzi. Jeżeli rozumieją zasady kompozycji i potrafią po poprzedniej analizie tekstów wykorzystać właściwe argumenty we własnym tekście, to zaniedbania w zakresie stylu i zapisu są wprost porażające. Może to świadczyć o poważnych deficytach wyniesionych z gimnazjum, a przyczyną tego mogą być m.in. zaniedbania w czytaniu oraz pisaniu tekstów własnych – nie musi to świadczyć o braku takich zadań w gimnazjum, ale przykładowo o rezygnacji z ich pisania przez poszczególnych uczniów. Dodatkowo uczniowie mają wyraźne problemy z ortografią, a zgodnie z programem liceum tego deficytu trudno będzie się im pozbyć.


 1. ROZKŁAD WYNIKÓW WG SKALI STANINOWEJ


Klasa

(stanin)Wyniki na świadectwie

/przedziały procentoweProcent zdających

z klasy IA LOLiczba uczniów

1

0–29

0,0

0

2

30–39

5,5

1

3

40–49

5,5

1

4

50–59

27,8

5

5

60–69

11,1

2

6

70–79

44,4

8

7

80–89

5,5

1

9

90–100

0,0

0

Nikt z klasy nie mieści się ani w najniższej, ani najwyższej staninie, natomiast większość wyników (59,9%) mieści się w staninach wysokiej i wyżej średniej. Może więc to sugerować, że klasa jest klasą średnio zdolną. Pamiętajmy jednak, że odnosi się to do kompetencji właściwych egzaminowi gimnazjalnemu, a nie kompetencjom wynikającym z podstawy programowej liceum – te (czyli m.in. tworzenie tekstów dłuższych okazały się na dość niskim poziomie). Należy jednak być optymistą i liczyć, że uczniowie utrzymają wyniki z tego testu. 1. PORÓWNANIE WYNIKÓW Z WYNIKAMI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Kod ucznia

Ilość uzyskanych punktów (pkt.)

Ilość uzyskanych punków wyrażona w procentach (%)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej (%)

A01

43

76,8

82

A02

35

62,5

64

A03

31

55,4

58

A04

29

51,8

66

A05

42

75,0

58

A06

31

55,4

58

A07

46

82,1

78

A08

34

60,7

66

A09

20

35,7

38

A10

31

55,4

62

A11

41

73,2

64

A12

40

71,4

78

A13

27

48,2

60

A14

43

76,8

76

A15

42

75,0

74

A16

44

78,6

68

A17

41

73,2

74

A18

32

57,1

54

Wydaje się, że akcja sprawdzająca potwierdziła wyniki egzaminu gimnazjalnego, jeżeli zauważymy, że aż 11 uczniów uzyskało w obu sprawdzianach zbliżony wynik procentowy (61%). Możemy więc przyjąć, że klasa jest poprawnie zdiagnozowana. W pozostałych przypadkach 3 osoby uzyskały wynik lepszy od gimnazjalnego, a 4 gorszy od gimnazjalnego (należy przy tym pamiętać, że test gimnazjalny sprawdzał również kompetencje z innych przedmiotów humanistycznych). Niepokojące może być, że uczeń o kodzie A09 uzyskał w obu egzaminach wynik słaby, co może wskazywać na poważne deficyty w kompetencjach polonistycznych.


 1. WNIOSKI KOŃCOWE

Z analizy akcji sprawdzającej „na wejściu” wynika, że klasa IA LO jest klasą zróżnicowaną, którą tworzą uczniowie o różnych możliwościach. Większość wyniosła z gimnazjum umiejętności na średnim poziomie. Jest spora grupa uczniów dobrze radząca sobie z zadaniami na poziomie gimnazjalnym, ale wyraźną trudność sprawiają im umiejętności przydatne w liceum, tj. m.in. tworzenie tekstu własnego. W części zadań wydaje się, że uczniowie kierowali się bardziej intuicją lub przypadkiem, niż prawdziwą wiedzą, co może zaburzać ostateczny wynik. Wydaje się, że na wynik poważny wpływ miał wybór dość łatwego testu oraz fakt, że sam test był przeprowadzony już po wprowadzeniu w zagadnienia epoki antycznej. To prawdopodobnie w poważny sposób zniekształciło wynik ostateczny. 1. ZALECENIA

 1. Należy w przyszłości wybierać lub przygotować test bardziej zbliżony do wymogów liceum niż gimnazjum, bo w przeciwnym razie wyników nie da się ze sobą właściwie porównywać.

 2. Objąć szczególną opieką ucznia A09, bo jego zaległości mogą znacząco wpłynąć na jego wynik edukacyjny.

 3. Zwrócić uwagę nauczycielom języka polskiego w gimnazjum na zwiększenie ćwiczeń ortograficznych, stylistycznych oraz tworzenie dłuższych form wypowiedzi.

 4. Zwiększyć liczbę zadań domowych polegających na tworzeniu tekstów własnych.

 5. Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem poprzez zmniejszanie liczby zadań zamkniętych, a zwiększanie zadań, w których uczniowie będą zestawiali swoją wiedzę z informacjami z tekstu.

Opracował:mgr Jarosław Kotliński
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy