Strona główna

Andrzej betlej


Pobieranie 7.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.75 Kb.
SIBI, DEO, POSTERITATI. JABŁONOWSCY A SZTUKA W XVIII WIEKU
ANDRZEJ BETLEJ

SPIS TREŚCI: WSTĘP — 1. Stan badań nad działalnością fundatorską magnaterii w Rzeczypospolitej w XVIII wieku ● 2. Zakres pracy. Podstawy archiwalne badań nad rodziną Jabłonowskich ● 3. Jabłonowscy w XVII wieku ● 4. Fundacje i stosunek hetmana Stanisława Jabłonowskiego do sztuki) ● I. SIBI. Jan Stanisław Jabłonowski — 1. Stan badań ● 2. Pamiętniki i diariusze Jana Stanisława Jabłonowskiego. Źródła archiwalne ● 3. Biogram, działalność polityczna, literacka, podstawy ekonomiczne ● 4. Wrażliwość artystyczna, odbiór dzieł sztuki ● 5. Rezydencje (Zamek w Podkamieniu ● Pałac we Lwowie ● Zamek-pałac w Mariampolu) ● 6. Pomnik ojca — mauzoleum rodziców ● 7. Fundacje sakralne (Kościół parafi alny w Podkamieniu ● Kościół parafi alny w Mariampolu ● Kościół Bernardynów we Fradze ● Fundacje dla kościołów Karmelitów w Bołszowcach i parafi alnych (?) w Mościskach oraz w Kąkolnikach) ● 8. Abrysy ● 9. Kolekcjonerstwo, zamówienia złotnicze, projekty (?) oraz zamierzenia niezrealizowane (?) ● 10. Charakterystyka działalności. Postawa i smak artystyczny Jana Stanisława Jabłonowskiego ● II. DEO. Stanisław Wincenty Jabłonowski — 1. Stan badań ● 2. Źródła archiwalne ● 3. Biogram ● 4. Obraz starosty, wojewody, księcia, rodu — kreacja wizerunku w tekstach panegirycznych i przedstawieniach heraldycznych ● 5. Działalność fundacyjna w świetle druków panegirycznych ● 6. Fundacje sakralne (Misja jezuicka w Białej Cerkwi ● Kościół Karmelitów w Bołszowcach ● Kościół parafi alny w Krzywinie ● Kościół Jezuitów w Międzyrzeczu ● Kaplica św. Feliksa przy kościele Kapucynów we Lwowie ● Kościół Paulinów w Niżniowie ● Ołtarz Pana Jezusa Miłosiernego w katedrze łacińskiej we Lwowie ● Kaplica św. Jana Nepomucena przy kościele parafi alnym w Ostrogu ● Fundacje dla paulinów i karmelitów w Hlinnikach ● Pozostałe fundacje sakralne) ● 7. Mauzolea i pomniki Jabłonowskich (Nagrobek miecznika koronnego Jana Stanisława i wojewody ruskiego Jana Stanisława w kościele Jezuitów we Lwowie ● Epitafi um Joanny z Potockich Jabłonowskiej w kościele Jezuitów we Lwowie ● Mauzoleum Jabłonowskich w kościele Jezuitów we Lwowie ● Mauzoleum jasnogórskie) ● 8. Rezydencje (Pałac w Krzywinie ● Dwór w Płużnem ● Siedziba w Ostrogu ● Dwór w Białej Cerkwi ● Pałac w Niżniowie ● Pałace warszawskie) ● 9. Charakterystyka działalności fundacyjnej Stanisława Wincentego Jabłonowskiego. Rola i znaczenie fundacji ● III. POSTERITATI. Józef Aleksander Jabłonowski — 1. Stan badań ● 2. Źródła archiwalne ● 3. Biogram polityczny, podstawy majątkowe działalności ● 4. Rezydencje (Pałac w Podhorcach koło Stryja ● Zamek w Lachowcach ● Pałac w Jabłonowie Litewskim ● Siedziba w Busku i dwór w Stronibabach ● Zamek w Zawałowie ● Zamek w Nowogródku ● Pałac w Ulowcach ● Pałace w Książęcinie (Dębowym Lesie) i w Prussowie (Suszowcach) ● Pałac w Zemielińcach ● Zamek w Lisiance ● Dwór w Steblowie ● Dwory w Czarnolesie i Gródku ● Pozostałe siedziby ● Rezydencje lipskie) ● 5. Ceremoniał na zamku lachowieckim. Ceremonie jako element propagandy i autokreacji ● 6. Galerie portretowe w rezydencjach — obraz jako świadectwo i kreacja wizerunku książęcego ● 7. Fundacje sakralne (Kościół i klasztor Trynitarzy w Teofi lpolu ● Kościół parafi alny i misja bazyliańska w Podhorcach ● Kościół i klasztor Dominikanów w Lachowcach ● Kaplica pałacowa i misja bazyliańska w Jabłonowie Litewskim ● Kościół i klasztor Franciszkanów w Lisiance ● Kościół zamkowy w Nowogródku ● Kościół parafi alny w Jabłonowie na Pokuciu) ● 8. Postawa Józefa Aleksandra Jabłonowskiego wobec dzieł sztuki. Zakupy artystyczne i kolekcje. Artyści w kręgu książęcym. Pozostałe inicjatywy artystyczne ● 9. Działalność literacko-naukowa Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Wspieranie wydawnictw. Societas Jablonoviana ● 10. Charakterystyka postawy Józefa Aleksandra Jabłonowskiego (Kultura upamiętniania przeszłości ● Od upamiętniania przeszłości do kreacji historii ● Upamiętnianie przeszłości i gust ● „Oświecony Sarmata”, mecenas) ● ZAKOŃCZENIE. Jabłonowscy a sztuka, czyli od działalności fundacyjnej do mecenatu kulturalnego — 1. Chronologia fundacji Jabłonowskich (1718–1730 ● 1730–1754 ● 1755–1777) ● 2. Sposoby i etapy kreowania wizerunku Jabłonowskich ● 3. Aspiracje literackie ● 4. Od rodziny do rodu ● 5. Wartości artystyczne ● 6. Ewolucja postaw ● BIBLIOGRAFIA INDEKS OSÓB INDEKS TOPOGRAFICZNO-RZECZOWY SPIS ILUSTRACJI SUMMARY


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość