Strona główna

Andrzej tadusz kania


Pobieranie 12.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.21 Kb.
ANDRZEJ TADUSZ KANIA
urodzony(a) 28 październik 1952 w Żelechlinie

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Gimnazjum Nr 2 w Sadkowicach - Dyrektor

I
Zasoby pieniężne:


 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polsiej: 14.000 zł

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

 • papiery wartościowe: nie dotyczy

II

 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m², o wartości: nie dotyczy zł; tytuł prawny: nie dotyczy

 2. Mieszkanie o powierzchni: 60,52 m², o wartości: 60.000 zł tytuł prawny: własność i najem mieszkania w Sadkowicach – pow. 54 m kw.

 3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, o powierzchni: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: nie dotyczy


4.Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy


III

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy


udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV
Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: -
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -
V
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któe podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy • osobiście:nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami:nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy


-osobiście:nie dotyczy

-wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tutułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VII


 1. W spółkach handlowych (nazwa siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy


2.W spółdzielniach: nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
 1. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


VIII
Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub inne działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: umowa zlecenia – 783,36 zł

Z tytułu zatrudnienia – 50.639,94 zł


IX
Skłądniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ciągnik Ursus 2812 rok prod. 2002 (współwłasność), samochód osobowy OPEL CORSA – rok prod. 2003

X
Zobowiązania pienieżne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniem, w jakich wysokościach): nie dotyczy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość