Architektura I urbanistykaPobieranie 16.41 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.41 Kb.
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

egzamin dyplomowy


 1. Rodzaje rysunku i zakresy ich zastosowania

 2. Trzy najbardziej znane techniki malarskie, ich podobieństwa i różnice
  w wykonywaniu i zastosowaniu

 3. Znaczenie kontekstu miejsca w procesie projektowania architektonicznego

 4. Współzależność formy i funkcji w projektowaniu architektonicznym

 5. Rodzaje zabudowy jednorodzinnej

 6. Podstawowe warunki techniczne dla domu jednorodzinnego

 7. Podstawowe typy budynków wielorodzinnych

 8. Wymagania techniczne dla mieszkań w budownictwie wielorodzinnym

 9. Podział budynków ze względu na ich wysokość

 10. Części wspólne w budynku wielorodzinnym i ich dostępność

 11. Przestrzeń architektoniczna dobrego mieszkania

 12. Rodzaje obiektów użyteczności publicznej

 13. Wymagania funkcjonalne dla wybranego budynku użyteczności publicznej

 14. Znaczenie funkcji, formy i materiału w budynkach użyteczności publicznej

 15. Podstawowe rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne obiektów przemysłowych

 16. Rozwiązania techniczne ułatwiające dostęp do obiektów osobom niepełnosprawnych ruchowo

 17. Podstawowe elementy w projekcie wnętrz

 18. Czynności przygotowawcze poprzedzające projekt aranżacji wnętrza

 19. Kodeks etyki architekta

 20. Rodzaje przestrzeni w urbanistyce i ich przykłady

 21. Podstawowe elementy kompozycji urbanistycznej

 22. Podstawowe elementy wnętrza urbanistycznego/ krajobrazowego

 23. Forma otwarta i zamknięta w urbanistyce

 24. Pojęcie i typy zespołów urbanistycznych

 25. Krzywa wrażeń jako miernik postrzegania przestrzeni w czasie

 26. Znaczenie barwy w kompozycji miasta

 27. Dominanty i znaki szczególne, pojęcie i znaczenie dla obserwatora

 28. Rola sekwencji widokowych w architekturze i urbanistyce

 29. Formy podłogi urbanistycznej

 30. Rola zamknięcia w urbanistyce

 31. Wielka kompozycja

 32. Teren biologicznie czynny w architekturze i urbanistyce

 33. Rodzaje zieleni miejskiej i ich funkcje

 34. Dokumentacja inwentaryzacyjna

 35. Cechy materiałów budowlanych decydujące o właściwościach technicznych

 36. Metody docieplania budynków

 37. Świadectwo charakterystyki energetycznej

 38. Właściwości techniczne materiałów budowlanych a możliwości rozwiązań architektonicznych

 39. Rodzaje posadowienia budynków

 40. Rodzaje ścian i ich konstrukcja

 41. Ściany szczelinowe i przykładowe rozwiązania konstrukcyjne

 42. Rodzaje dachów

 43. Dachy o konstrukcji drewnianej, elementy więźby dachowej

 44. Rodzaje konstrukcji i możliwości ich zastosowania

 45. Drewno jako materiał konstrukcyjny

 46. Rodzaje instalacji wymaganych w budynkach różnych typów

 47. Instalacje przeciwpożarowe i wentylacyjne konieczne w budownictwie wysokim

 48. Rodzaje zbiorników wodnych mogących występować w budynku

 49. Rodzaje instalacji wentylacyjnych

 50. Urządzenia i elementy instalacji wymagające odrębnych pomieszczeń

 51. Rodzaje pomieszczeń wymagających zastosowania wentylacji grawitacyjnej

 52. Podstawowe dokumenty wymagane przed rozpoczęciem prac projektowych

 53. Czynności właściwego organu związane z wydaniem pozwolenia na budowę

 54. Obowiązki kierownika budowy

 55. Charakterystyka jednego wybranego okresu architektury polskiej (gotyk, renesans, manieryzm, barok, klasycyzm, styl narodowy, modernizm, postmodernizm)

 56. Akropol ateński a Agora i fora rzymskie

 57. Kościół romański a katedra gotycka

 58. Cechy renesansowych budowli świeckich

 59. Cechy charakterystyczne sakralnych budowli barokowych

 60. Przykłady klasycystycznych obiektów publicznych

 61. Koncepcja jednostki sąsiedzkiej

 62. Koncepcja miasta –ogrodu

 63. Koncepcja miasta linearnego

 64. Główne cechy architektury amerykańskiej XX-ego wieku

 65. Różnica pomiędzy modernizmem a postmodernizmem w architekturze współczesnej

 66. Narzędzia realizacji polityki przestrzennej

 67. Rodzaje dokumentacji planistycznej

 68. Cele planowania przestrzennego

 69. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy jako dokument

 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 71. Planowanie przestrzenne a planowanie infrastruktury technicznej.

 72. Sieci drogowo - uliczne i ich potrzeby terenowe. Zasady sytuowania infrastruktury inżynieryjnej w przekroju drogi.

 73. Rola infrastruktury technicznej w rozwoju miast.

 74. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o istniejący porządek prawny.

 75. Ograniczenia rozwoju przestrzennego miast, wynikające ze stanu i możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej.

 76. Zapisy dotyczące dróg i infrastruktury inżynieryjnej niezbędne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 77. Rodzaje nawierzchni drogowych i ich ogólna charakterystyka.

 78. Rodzaje konstrukcji mostowych w zależności od typu pokonywanej przeszkody.

 79. Kategorie dróg publicznych wg. ustawy o drogach publicznych i ich charakterystyka.

 80. Rewitalizacja – pojęcie, funkcje i działania

 81. Działalność Eugene Emmanuela Violet-Le-Duca i pojęcie restauracji w duchu jedności stylowej (restauracji purystycznej). Podaj przykłady.

 82. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka, 1964). Omów podstawowe zapisy.

 83. Twórczość 2 wybranych współczesnych architektów polskich lub pracowni (Marek Budzyński, JEMS, Dariusz Kozłowski, Stefan Kuryłowicz,

Stanisław Niemczyk lub inni - wtedy z uzasadnieniem wyboru)

 1. Twórczość wybranego polskiego architekta XX-ego wieku (Brukalska, Przybylski, Sosnowski, Koszczyc-Witkiewicz, Szyszko-Bohusz, Żórawski)

 2. Krótkie omówienie treści 2 wybranych pozycji literatury z zakresu architektury
  i urbanistyki do wyboru:

Kazimierz Wejchert - Podstawy kompozycji urbanistycznej,

Christopher Alexander - Język wzorów,

Bolesław Szmidt - Ład przestrzeni,

Norberg-Schulz - Bycie, przestrzeń, architektura,Leon Krier - Architektura wspólnoty,

Juliusz Żórawski - Budowa formy architektonicznej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy